Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Monitor Polski

M.P.1983.9.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1984 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 marca 1983 r.
w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) i w związku z art. 30 ustawy budżetowej na rok 1983 z dnia 29 grudnia 1982 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 288) zarządza się, co następuje:
Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości ustalają przepisy o opracowaniu projektu budżetu centralnego i projektów budżetów terenowych oraz o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.
1.
Upoważnia się ministrów (kierowników urzędów centralnych) oraz wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego) do tworzenia po uzgodnieniu z Ministrem Finansów:
1)
w obrębie rozdziałów - szczegółowych podziałek klasyfikacji, zwanych tytułami,
2)
w obrębie paragrafów - szczegółowych podziałek klasyfikacji, zwanych pozycjami.
2.
Decyzje o utworzeniu szczegółowych podziałek klasyfikacji powinny również określać:
1)
jednostki obowiązane do stosowania szczegółowych podziałek klasyfikacji,
2)
zakres stosowania podziałek w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości.
Klasyfikację dochodów i wydatków stosuje się również w zakładach budżetowych, środkach specjalnych, funduszach celowych oraz jednostkach organizacyjnych kultury i sztuki.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1979 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (Monitor Polski Nr 8, poz. 55).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.

ZAŁĄCZNIK  1

KLASYFIKACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU CENTRALNEGO I BUDŻETÓW TERENOWYCH

I.

Klasyfikacja resortowa (części).

01. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Rady Państwa.

02. Najwyższa Izba Kontroli.

03. Sąd Najwyższy.

04. Prokuratura Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

05. Urząd Rady Ministrów.

06. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów.

07. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

08. Ministerstwo Finansów.

09. Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

11. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki.

13. Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

15. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.

18. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

19. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

20. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

21. Ministerstwo Komunikacji.

23. Ministerstwo Łączności.

24. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług.

25. Ministerstwo Handlu Zagranicznego.

26. Ministerstwo Administracji i Gospodarki Przestrzennej.

27. Urząd Gospodarki Morskiej.

28. Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

30. Ministerstwo Obrony Narodowej.

31. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

32. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

33. Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

34. Ministerstwo Kultury i Sztuki.

35. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

36. Ministerstwo Sprawiedliwości.

37. Urząd do Spraw Kombatantów.

38. Polska Akademia Nauk.

39. Urząd Gospodarki Materiałowej.

40. Państwowy Arbitraż Gospodarczy.

41. Urząd Cen.

43. Państwowa Inspekcja Pracy.

44. Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

45. Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu.

47. Główny Komitet Turystyki.

49. Narodowy Bank Polski.

50. Główny Urząd Statystyczny.

51. Centralny Urząd Geologii.

52. Państwowa Agencja Atomistyki.

53. Wyższy Urząd Górniczy.

54. Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

55. Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk.

56. Polska Agencja Prasowa.

57. Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

59. Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.

60. Centralny Związek Spółdzielni Niewidomych.

61. Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska".

62. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy.

63. "Społem" Centralny Związek Spółdzielni Spożywców.

64. Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich.

65. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich.

66. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch".

67. Centralny Związek Rzemiosła.

68. Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów.

69. "Cepelia" Centralny Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego.

70. Ogólny Zarząd Finansowy.

71. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

73. Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

80. Centralny Związek Budowlanych Spółdzielni Pracy.

81. Środki rezerwowe.

82. Środki wyrównawcze.

83. Dochody i wydatki nie rozdzielone.

II.

Klasyfikacja działów.

01. Przemysł.

31. Budownictwo.

40. Rolnictwo.

45. Leśnictwo.

50. Transport i łączność.

61. Handel wewnętrzny.

64. Handel zagraniczny.

66. Różne usługi materialne.

70. Gospodarka komunalna.

74. Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

77. Nauka.

79. Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie.

80. Szkolnictwo zawodowe.

81. Szkolnictwo wyższe.

83. Kultura i sztuka.

85. Ochrona zdrowia.

86. Opieka społeczna.

87. Kultura fizyczna i sport.

88. Turystyka i wypoczynek.

89. Różna działalność.

91. Administracja państwowa.

92. Wymiar sprawiedliwości i prokuratura.

93. Bezpieczeństwo publiczne.

94. Finanse.

95. Ubezpieczenia społeczne.

97. Różne rozliczenia.

98. Obrona narodowa.

99. Dochody z gospodarki nie uspołecznionej i od ludności.

00. Inwestycje i remonty kapitalne.

III.

Klasyfikacja rozdziałów.

Uwaga:

1. Klasyfikacja rozdziałów w działach: przemysł, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, transport i łączność, handel wewnętrzny, handel zagraniczny i różne usługi materialne nie zawiera wykazu numerów rozdziałów dotyczących rozliczeń przedsiębiorstw państwowych z budżetem centralnym (zawiera natomiast numery rozdziałów dotyczące rozliczeń przedsiębiorstw państwowych z budżetami terenowymi oraz rozliczeń przedsiębiorstw spółdzielczych z budżetem centralnym i budżetami terenowymi). Numery rozdziałów w wyżej wymienionych działach ustala organ założycielski w porozumieniu z Ministerstwem Finansów na podstawie numerów statystycznych według następujących zasad:

a) jako dwie pierwsze cyfry numeru rozdziału dla danego przedsiębiorstwa należy przyjąć z numeru statystycznego dwa pierwsze znaki oznaczające gałąź gospodarki narodowej z członu oznaczającego przynależność branżową (tj. pierwszą i drugą cyfrę z członu trzeciego w drugim wierszu numeru statystycznego),

b) jako trzecią i czwartą cyfrę numeru rozdziału należy przyjąć dwa znaki określające symbol części (resortu) z członu dotyczącego przynależności organizacyjnej (tzn. pierwszą i drugą cyfrę z członu drugiego w wierszu pierwszym numeru statystycznego.

W związku z tym czterocyfrowy symbol rozdziału dla danego przedsiębiorstwa w klasyfikacji budżetowej składa się z symbolu gałęzi gospodarki narodowej oraz symbolu części (resortu). Nazwę rozdziału stanowi nazwa gałęzi.

Przykład:

Nr statystyczny 0123866-18009401

P 241 - 1 - 142 - 003

Rozdział utworzony na podstawie tego 1418 - Przedsiębiorstwa przemysłu

numeru statystycznego materiałów budowlanych

2. Dla przedsiębiorstwa wielozakładowego ustala się jeden numer rozdziału z numeru odpowiadającego działalności podstawowej.

3. O ustaleniu lub zmianach numerów rozdziałów organ założycielski powiadamia Narodowy Bank Polski, izby skarbowe oraz zainteresowane przedsiębiorstwa.

4. Dopuszcza się możliwość odchyleń od powyższej zasady tworzenia rozdziałów, jednakże wymaga to odrębnego uzasadnienia i uzgodnienia z Ministerstwem Finansów (np. dla uniknięcia potrzeby tworzenia odrębnego rozdziału dla pojedynczego, drobnego przedsiębiorstwa).

Dział 01 - Przemysł.

Rozdziały

2351 Jednostki organizacyjne spółdzielczości mleczarskiej.

2712 Drukarnie.

2881 Wojewódzkie zakłady ortopedyczne.

2989 Bura Pełnomocników Ministra.

2991 Jednostki organizacyjne spółdzielczości niewidomych.

2992 Jednostki organizacyjne spółdzielczości inwalidów.

2993 Jednostki organizacyjne spółdzielczości rękodzieła ludowego i artystycznego.

2994 Jednostki organizacyjne spółdzielczości pracy.

2995 Różna działalność.

Rozdział ten obejmuje między innymi gospodarstwa pomocnicze typu: 03, 07, 09, 10.

2997 Państwowe jednostki przemysłu drobnego.

2998 Nagrody za akcje wyodrębnione.

Dział 31 - Budownictwo.

3111 Przedsiębiorstwa terenowe budownictwa ogólnego.

3221 Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, pomocnicze i usługowe gospodarki komunalnej.

3223 Zakłady (brygady) remontowo-budowlane i warsztaty naprawcze.

Rozdział ten obejmuje gospodarstwa pomocnicze typu 04.

3224 Przedsiębiorstwa budownictwa rolniczego.

3441 Dyrekcja Zabudowy Kaskady Górnej Wisły.

3451 Przedsiębiorstwa budownictwa wodnego i melioracji.

3484 Przedsiębiorstwa budownictwa terenowego.

3611 Przedsiębiorstwa geodezyjne i wiertniczo-geologiczne.

3711 Przedsiębiorstwa projektowania budownictwa i biura projektów.

3731 Zespoły usług projektowych.

3881 Ośrodek Medycyny Pracy Budowlanych.

3911 Wojewódzkie zarządy budownictwa.

3912 Jednostki organizacyjne budowlanych spółdzielni pracy.

3989 Biura Pełnomocników Ministra.

3991 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne).

3992 Prace geodezyjne (nieinwestycyjne).

3993 Szkody górnicze.

3995 Różna działalność.

3998 Nagrody za akcje wyodrębnione.

Dział 40 - Rolnictwo.

4012 Gospodarstwa rolne.

Rozdział ten obejmuje między innymi gospodarstwa pomocnicze typu 01.

4015 Gospodarstwa szkół rolniczych.

4016 Wojewódzkie ośrodki postępu rolniczego.

4221 Tuczarnie.

4291 Finansowanie postępu biologicznego.

Rozdział ten obejmuje gospodarstwa pomocnicze typu 02.

4321 Wojewódzkie zarządy inwestycji rolniczych.

4322 Przedsiębiorstwa technicznej obsługi rolnictwa.

4323 Przedsiębiorstwa usług technicznych państwowych gospodarstw rolnych.

4327 Państwowa Inspekcja Techniczna Rolnictwa.

4332 Zakłady usług wodnych.

4333 Spółki wodne.

4334 Przedsiębiorstwa konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych.

4381 Zakłady hodowli zwierząt.

4382 Popieranie produkcji zwierzęcej.

4383 Stacje rolnicze i popieranie produkcji roślinnej.

4389 Wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych.

4411 Wojewódzkie zarządy rolnictwa.

4491 Rozliczenia z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi.

4492 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

4493 Gminna służba rolna.

4494 Pomoc dla indywidualnych gospodarstw rolnych.

4495 Różna działalność.

4496 Rozliczenia z kółkami rolniczymi.

4497 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

4498 Państwowy Fundusz Ziemi.

4499 Mienie gminne.

Dział 45 - Leśnictwo.

4512 Gospodarka leśna i łowiecka.

Rozdział ten obejmuje między innymi gospodarstwa pomocnicze typu 01.

4711 Parki narodowe.

4995 Różna działalność.

Dział 50 - Transport i łączność.

5041 Inspekcja Wagonów.

5231 Urzędy morskie.

5232 Spółki maklerskie.

5331 Inspektoraty żeglugi śródlądowej.

5421 Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego.

5422 Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych.

5611 Jednostki dróg publicznych państwowych.

5612 Utrzymanie dróg lokalnych.

5831 Państwowa Inspekcja Radiowa.

6094 Nagrody za akcje wyodrębnione.

6095 Różna działalność.

Rozdział ten obejmuje między innymi gospodarstwa pomocnicze typu 08.

6097 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 61 - Handel wewnętrzny.

6132 Jednostki organizacyjne spółdzielni "Społem".

6133 Jednostki organizacyjne spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

6181 Targowiska miejskie.

6211 Stołówki i bufety.

Rozdział ten obejmuje gospodarstwa pomocnicze typu 06.

6341 Jednostki organizacyjne spółdzielczości ogrodniczej i pszczelarskiej.

6342 Jednostki organizacyjne spółdzielni rzemieślniczych.

6594 Nagrody za akcje wyodrębnione.

6595 Różna działalność.

Dział 64 - Handel zagraniczny.

6494 Nagrody za akcje wyodrębnione.

6495 Różna działalność.

Dział 66 - Różne usługi materialne.

6611 Polska Agencja Prasowa.

6612 Jednostki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

6711 Zakłady techniki obliczeniowej.

6712 Inne jednostki usług informatycznych.

6811 Ośrodki badań i samodzielne pracownie kontroli środowiska.

6812 Urzędy miar i urzędy probiercze.

6813 Zakłady metrologiczne.

6814 Centralne Biuro Jakości Wyrobów.

6822 Okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej.

6823 Zarząd Odrzańskiej Drogi Wodnej.

6824 Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna.

6831 Zakłady wielobranżowe usług materialnych.

6994 Nagrody za akcje wyodrębnione.

6995 Różna działalność.

Dział 70 - Gospodarka komunalna.

7011 Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej.

7221 Oczyszczanie miast.

7231 Zieleń w miastach.

7261 Ulice, place, mosty i wiadukty.

7262 Oświetlenie ulic.

7281 Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej.

7311 Wojewódzkie zarządy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

7391 Podatek od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej.

7393 Pracownicze ogrody działkowe.

7394 Nagrody za akcje wyodrębnione.

7395 Różna działalność.

7397 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

7398 Odszkodowania.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

7411 Przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej.

7412 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

7414 Jednostki organizacyjne spółdzielczości budownictwa mieszkaniowego.

7415 Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych.

7416 Dopłaty do energii cieplnej prywatnych domów wielomieszkaniowych (z własnych kotłowni).

7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

Rozdział ten obejmuje między innymi gospodarstwa pomocnicze typu 05.

7498 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

7521 Jednostki ochrony przeciwpożarowej.

7522 Zakładanie piorunochronów.

7523 Ochotnicze straże pożarne.

7541 Wojewódzkie zarządy rozbudowy miast i osiedli wiejskich.

7542 Biura planowania przestrzennego.

7543 Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych miasta Krakowa.

7551 Zarządy gospodarki terenami.

7694 Nagrody za akcje wyodrębnione.

7695 Różna działalność.

7697 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

7698 Odszkodowania.

Dział 77 - Nauka.

7711 Jednostki badawcze Polskiej Akademii Nauk.

7721 Jednostki badawcze resortowe i branżowe.

7811 Jednostki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

7821 Biblioteki naukowe.

7831 Archiwa naukowe.

7841 Stowarzyszenia naukowe.

7881 Inne jednostki obsługi nauki.

7882 Sekretariat Polskiej Akademii Nauk.

7891 Fundusz prac badawczych.

7892 (skreślony).

7893 Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą.

7894 Nagrody za realizację prac badawczych i wdrożeniowych.

7895 Różna działalność.

Dział 79 - Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie.

7911 Szkoły podstawowe dla młodzieży.

7912 Szkoły podstawowe dla dorosłych.

7913 Dowożenie uczniów do szkół.

7921 Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych.

7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne.

7941 Internaty i stypendia dla uczniów szkół ogólnokształcących.

7961 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

7971 Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze.

8211 Przedszkola typu miejskiego.

8212 Przedszkola typu wiejskiego.

8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych.

8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze.

8222 Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych.

8231 Placówki wychowania pozaszkolnego.

8232 Świetlice dziecięce.

8241 Kolonie i obozy.

8242 Domy wczasów dziecięcych.

8243 Dziecińce wiejskie.

8295 Różna działalność.

8297 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 80 - Szkolnictwo zawodowe.

8011 Szkoły zasadnicze i równorzędne.

8012 Szkoły przyzakładowe.

8021 Technika i licea zawodowe.

8022 Szkoły artystyczne.

8031 Policealne szkoły zawodowe.

8041 Szkoły zawodowe specjalne.

8051 Internaty i stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

8061 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

8095 Różna działalność.

8097 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 81 - Szkolnictwo wyższe.

8111 Działalność naukowo-dydaktyczna i wychowawcza.

8121 Pomoc materialna i socjalna na rzecz studentów.

8122 (skreślony).

8124 (skreślony).

8131 Remonty budynków i budowli szkół wyższych.

8195 Różna działalność.

Dział 83 - Kultura i sztuka.

8311 Muzea.

8313 Ochrona zabytków.

8314 Biura wystaw artystycznych.

8315 Filmoteka Polska.

8316 Pracownie sztuk plastycznych.

8317 Centrum Sztuki Współczesnej.

8322 Biblioteki miejskie.

8323 Biblioteki wiejskie.

8331 Domy kultury.

8332 Ośrodki kultury.

8333 Świetlice i kluby.

8341 Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne.

8411 Teatry, opery i operetki.

8412 Estrady.

8421 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.

8422 Krajowe Biuro Koncertowe.

8431 Zespoły pieśni i tańca.

8441 Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe.

8451 Przedsiębiorstwa kinematografii.

8452 Studio Filmowe im. K. Irzykowskiego.

8461 Zarząd Komitetu do Spraw Radia i Telewizji.

8462 Opłaty radiofoniczne i telewizyjne.

8463 Zespół Techniczny Radia i Telewizji.

8464 Zespół Polskiego Radia.

8465 Zespół Telewizji Polskiej.

8481 Polska Agencja Artystyczna "Pagart".

8491 Fundusze rozwoju kultury.

8495 Różna działalność.

Dział 85 - Ochrona zdrowia.

8511 Lecznictwo ogólne.

8512 Szpitale kliniczne i kolejowe.

8513 Lecznica Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

8514 Wojewódzkie zespoły specjalistyczne psychiatryczne oraz zakłady dla nerwowo i psychicznie chorych.

8515 Sanatoria przeciwgruźlicze.

8516 Prewentoria i półsanatoria.

8517 Profilaktyczne domy zdrowia.

8518 Sanatoria rehabilitacyjne.

8519 Stacje krwiodawstwa.

8521 Żłobki.

8522 Domy małego dziecka.

8531 Stacje sanitarno-epidemiologiczne.

8532 Fundusz przeciwepidemiczny.

8541 Uzdrowiska.

8542 Sanatoria zdrojowe.

8551 Kolumny transportu sanitarnego.

8552 Zakłady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

8553 Zakłady naprawcze sprzętu medycznego.

8591 Leki dla uprawnionych.

8592 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne.

8594 Zwalczanie alkoholizmu.

8595 Różna działalność.

8597 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 86 - Opieka społeczna.

8611 Domy pomocy społecznej.

8612 Zakłady rehabilitacji zawodowej inwalidów.

8613 Zasiłki i pomoc w naturze.

8614 Państwowy fundusz aktywizacji zawodowej.

8621 Organizacje społeczne.

8695 Różna działalność.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport.

8711 Jednostki i urządzenia kultury fizycznej.

8712 Imprezy sportowe i sport w szkole.

8713 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

8714 Ośrodki sportu i rekreacji.

8715 Międzyszkolne ośrodki sportowe.

8721 Organizacje sportowe.

8722 Fundusze rozwoju kultury fizycznej i sportu.

8794 Nagrody za akcje wyodrębnione.

8795 Różna działalność.

8797 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 88 - Turystyka i wypoczynek.

8811 Szkolne schroniska młodzieżowe.

8822 Przedsiębiorstwa turystyczne.

8824 Fundusze turystyki i wypoczynku.

8825 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

8826 Ośrodki informacji turystycznej.

8831 Przedsiębiorstwa usług wczasowo-socjalnych.

8841 Ośrodki wczasowe.

8851 Organizacje turystyczne.

8894 Nagrody za akcje wyodrębnione.

8895 Różna działalność.

8897 Pomoc państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 89 - Różna działalność.

8831 Przedsiębiorstwa usług wczasowo-socjalnych.

8932 Biuro Racjonalizacji Gospodarki Materiałowej.

8933 Biuro Spisów.

8934 Spis powszechny i inne.

8971 Zakłady wielobranżowe usług niematerialnych.

8972 Ośrodek Organizacji Pracy i Ekonomiki.

8981 Izby wytrzeźwień.

8983 Zadania wyodrębnione.

8991 Działalność normalizacyjna.

8992 Punkty orientacji i poradnictwa zawodowego.

8994 Rozdzielnictwo biletów żywnościowych i innych.

8995 Różne zadania.

8996 Opłata od środków transportowych jednostek gospodarki uspołecznionej.

9621 Organizacje związków zawodowych.

9631 Organizacje społeczne.

Dział 91 - Administracja państwowa.

9111 Jednostki centralne.

9112 Różne jednostki administracji centralnej.

9121 Placówki zagraniczne.

9122 Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą.

9131 Jednostki terenowe podległe organom centralnym.

9133 Konsultacyjna Rada Gospodarcza.

9141 Rady narodowe, komisje i prezydia rad narodowych.

9142 Urzędy wojewódzkie i urzędy miast stopnia wojewódzkiego.

9143 Urzędy miejskie.

9144 Urzędy gmin (miast i gmin).

9145 Różne jednostki i zakłady budżetowe.

9191 Kolegia do spraw wykroczeń.

9192 Komisje poborowe.

9193 Komisje egzaminacyjne.

9194 Wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków.

9195 Różna działalność.

9197 Wynagrodzenia sołtysów.

9198 Odszkodowania.

Dział 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura.

9211 Jednostki naczelne sądownictwa.

9212 Sądownictwo powszechne.

9213 Sądownictwo pracy i ubezpieczeń.

9214 Notariat.

9215 Różne jednostki wymiaru sprawiedliwości.

9216 Okręgowe komisje arbitrażowe.

9217 Sądownictwo administracyjne.

9221 Jednostki naczelne prokuratury.

9222 Prokuratury wojewódzkie i rejonowe.

9231 Więziennictwo.

9232 Zakłady dla nieletnich.

9291 Odszkodowania.

9295 Różna działalność.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne.

9311 Bezpieczeństwo publiczne.

Dział 94 - Finanse.

9411 Narodowy Bank Polski.

9412 Bank Gospodarki Żywnościowej.

9413 Bank Polska Kasa Opieki S.A.

9414 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

9421 Loteria i gry liczbowe.

9431 Kredyty zagraniczne otrzymane (państwowe).

9432 Kredyty zagraniczne udzielone (państwowe).

9433 Spłata zadłużeń skonsolidowanych.

9434 Rozliczenia kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą.

9435 Pożyczki wewnętrzne.

9495 Różna działalność.

9511 Zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Dział 95 - Ubezpieczenia społeczne.

9521 Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9522 Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9523 Komisje lekarskie do spraw orzecznictwa inwalidzkiego.

9592 Leczenie profilaktyczne ubezpieczonych.

9593 Zasiłki rodzinne.

9594 Inne zasiłki i świadczenia.

9595 Różna działalność.

9596 Państwowy fundusz kombatantów.

9597 Fundusz emerytalny.

9598 Fundusz ubezpieczenia społecznego rolników.

9599 Fundusz alimentacyjny.

Dział 97 - Różne rozliczenia.

9711 Dochody budżetów terenowych z podatku od płac.

9713 Wpływy ustalone w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej towarów i usług.

9721 Dotacje ogólne.

9722 Dotacje ze środków budżetu stopnia wojewódzkiego.

9723 Różne dotacje celowe.

9724 Rozliczenia między budżetami stopnia podstawowego i wojewódzkiego.

9725 Rozliczenia między budżetami stopnia podstawowego w obrębie budżetu województwa.

9726 Rozliczenia między budżetami województw.

9727 (skreślony).

9731 Wpłaty wyrównawcze.

9741 Różne rozliczenia finansowe.

9771 Nadwyżka budżetu z roku ubiegłego.

9772 Wpływy do wyjaśnienia.

9773 Wpływy do rozliczenia.

9779 Lokaty.

9781 Rezerwy ogólne.

Dział 98 - Obrona narodowa.

9811 Obrona narodowa.

Dział 99 - Dochody z gospodarki nie uspołecznionej i od ludności.

9911 Podatki i opłaty od indywidualnej gospodarki rolnej.

9912 Podatki i opłaty od indywidualnej działalności usługowo-produkcyjnej.

9913 Podatki i opłaty od ludności.

Dział 00 - Inwestycje i remonty kapitalne.

0091 Inwestycje przedsiębiorstw państwowych.

Rozdział ten obejmuje dotacje na finansowanie inwestycji centralnych, inwestycji przedsiębiorstw (w wypadkach określonych w przepisach regulujących zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych lub innych przepisach), inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwach na podstawie decyzji terenowych organów administracji państwowej oraz spłatę bankowych kredytów inwestycyjnych. Kwoty dotacji z budżetu na ten cel określone są corocznie w ustawie budżetowej.

0093 Inwestycje i remonty kapitalne jednostek i zakładów budżetowych.

Rozdział ten obejmuje dotacje na inwestycje jednostek i zakładów budżetowych, w tym również na inwestycje centralne oraz na remonty kapitalne.

0094 Inwestycje organizacji społecznych.

Rozdział ten obejmuje dotacje na uzupełnienie środków własnych organizacji społecznych, politycznych i zawodowych, przeznaczonych na finansowanie inwestycji związanych z działalnością statutową tych organizacji.

0095 Terenowe fundusze mieszkaniowe.

0097 Czyny społeczne inwestycyjne.

Rozdział ten obejmuje dotacje z tytułu pomocy finansowej państwa na realizację czynów społecznych inwestycyjnych.

0098 Inwestycje i remonty kapitalne jednostek badawczych i szkół wyższych.

Rozdział ten obejmuje dotacje na budownictwo dotyczące działalności podstawowej jednostek badawczych i szkół wyższych oraz dotacje na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, na inwestycje centralne i na remonty kapitalne dotyczące działalności podstawowej jednostek badawczych będących jednostkami budżetowymi.

0099 Rezerwy na inwestycje i remonty kapitalne.

Rozdział ten obejmuje resortowe i wojewódzkie rezerwy na inwestycje i remonty kapitalne, poza rezerwami na czyny społeczne ujmowanymi w rozdziale 0097. Wykorzystanie środków objętych tym rozdziałem następuje w toku wykonywania budżetu w drodze przeniesień na odpowiednie rozdziały (0091 do 0098), obejmujące dotacje na inwestycje i remonty kapitalne.

IV.

Klasyfikacja paragrafów dochodów

(z objaśnieniami).

Paragrafy

11 Podatek obrotowy.

12 Wpłaty z zysku.

16 Podatek dochodowy.

18 (skreślony).

19 Różne rozliczenia.

Paragraf ten dotyczy pozostałych rozliczeń przedsiębiorstw nie wyodrębnionych w poszczególnych paragrafach i obejmuje między innymi:

- kary za naruszenie dyscypliny finansowej,

- kary za przekroczenie limitów zużycia niektórych paliw oraz energii elektrycznej,

- odsetki za zwłokę z tytułu rozliczeń jednostek gospodarki uspołecznionej,

- rozliczenia z lat ubiegłych,

- zobowiązania przedawnione.

24 Wpłaty amortyzacji.

25 Wpływy z przeszacowania zapasów.

Paragraf ten obejmuje wpływy z wyników przeszacowania zapasów surowców, materiałów, produkcji nie zakończonej i wyrobów gotowych oraz towarów.

29 Podatek od płac.

31 Podatki zryczałtowane od spółdzielczych zakładów usługowych.

32 Podatek od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej.

33 Podatek scalony.

34 Podatki i opłaty wiejskie od spółdzielni produkcyjnych.

Wpływy z podatków i opłat od rolniczych spółdzielni produkcyjnych są ujmowane w rozdziale 4491.

35 Podatki i opłaty wiejskie od jednostek gospodarki uspołecznionej.

Wpływy z podatków i opłat wiejskich od jednostek gospodarki uspołecznionej są ujmowane w rozdziale 4496 (od kółek rolniczych) oraz 4495 (od pozostałych jednostek).

36 Podatek obrotowy i dochodowy od organizacji społecznych - od przedstawicielstw zagranicznych.

Wpływy z podatków od organizacji społecznych są ujmowane w rozdziale 9631, a wpływy z tytułu opodatkowania osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwoleń wydawanych przez naczelne organy administracji państwowej lub osiągających inne dochody na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ujmowane są w rozdziale 9912.

37 Podatek gruntowy od państwowych gospodarstw rolnych.

38 Składki na ubezpieczenia społeczne z gospodarki uspołecznionej.

41 Wpływy z usług dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

42 Wpływy z usług dla ludności.

43 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

51 Podatki i opłaty wiejskie od gospodarstw indywidualnych.

Paragraf ten obejmuje:

- podatek gruntowy od przychodu szacunkowego, dochody Państwowego Funduszu Ziemi, opłatę elektryfikacyjną, opłatę melioracyjną, opłatę za urządzenia wodne, podatek od nieruchomości na terenie gmin oraz wpłaty na poczet zaległości z tych tytułów, pobierane w ramach łączonego zobowiązania pieniężnego,

- podatek gruntowy od przychodów z furmaństwa i zryczałtowany podatek z eksploatacji minerałów.

52 Podatki obrotowy i dochodowy od rzemiosła.

53 Podatki obrotowy i dochodowy od indywidualnej działalności usługowo-produkcyjnej poza rzemiosłem.

54 Podatek od wynagrodzeń.

55 Podatki od nieruchomości i od lokali.

Podatki te dotyczą nieruchomości oraz lokali w miastach.

56 Podatek od spadków i darowizn.

57 Podatek wyrównawczy.

58 Opłata skarbowa.

Opłata skarbowa z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła jest ujmowana w rozdziale 9912, a opłata skarbowa z innych tytułów jest ujmowana w rozdziale 9913.

59 Różne podatki i opłaty terenowe.

Paragraf ten obejmuje:

- podatek od posiadania psów,

- opłatę klimatyczną,

- (skreślone),

- opłaty targowe,

- opłaty administracyjne za czynności terenowych organów administracji państwowej, wprowadzone na mocy uchwał rad narodowych, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, z wyjątkiem opłat wymienionych w oddzielnych paragrafach.

61 Opłata od środków transportowych.

Wpływy z tytułu opłaty od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej są ujmowane w rozdziale 9913, a od jednostek gospodarki uspołecznionej - w rozdziale 8996.

64 Różne opłaty.

Paragraf ten obejmuje opłaty pobierane przez jednostki administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości oraz inne jednostki budżetowe, a w szczególności:

- opłaty celne,

- opłaty paszportowe,

- opłaty sądowe i notarialne,

- opłaty arbitrażowe,

- należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,

- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa,

- opłaty komornicze i opłaty za zabezpieczenie należności,

- (skreślony),

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- opłaty egzaminacyjne,

- opłaty turystyczne,

- opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów mechanicznych, za przeglądy techniczne lub sprawności użytkowej,

- opłaty za legitymacje, druki meldunkowe, różne druki,

- opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,

- różne opłaty pobierane przez jednostki organizacyjne (jak np. za ogłoszenia w dziennikach wojewódzkich rad narodowych o zagubieniu dowodu osobistego, legitymacji, zwrot kosztów egzekucyjnych).

66 Składki na ubezpieczenia społeczne od gospodarki nie uspołecznionej.

67 Składki pracownicze.

68 Podatek obrotowy i dochodowy od przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych.

Wpływy z podatków obrotowego i dochodowego od przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych są ujmowane w rozdziale 9912.

69 Zaległości z podatków zniesionych.

Paragraf ten obejmuje podatki zniesione, tj. wpływy z zaległości podatków i opłat, których podstawy wymiaru wygasły, i należności z nimi zrównanych oraz z należności scalonych (ujmowane w rozdziale 9913).

71 Udziały i dywidendy.

72 Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszów celowych i jednostek organizacyjnych kultury i sztuki.

W gospodarce środkami pozabudżetowymi w paragrafie 72 należy stosować nazwę "Dotacje z budżetu" i obejmować nim dotacje otrzymane z budżetu.

76 Grzywny, kary i odsetki za zwłokę.

Paragraf ten obejmuje grzywny oraz kary od ludności, wymierzane i pobierane przez sądy oraz właściwe organy administracji państwowej, między innymi grzywny wymierzane przez kolegia do spraw wykroczeń, grzywny nakładane w formie mandatu karnego oraz grzywny i kary pieniężne wymierzane na podstawie ustawy karnej skarbowej; obejmuje również odsetki za zwłokę z tytułu podatków i opłat od gospodarki nie uspołecznionej i ludności (ujmowane w rozdziale 9913), a także należności budżetu z tytułu kwot nienależnych sprzedawcy, ustalonych w trakcie kontroli cen, jeżeli sprzedawcą jest jednostka gospodarki nie uspołecznionej (ujmowane w rozdziale 9912).

77 Różne dochody.

Paragraf ten obejmuje wszystkie pozostałe dochody jednostek i zakładów budżetowych nie objęte poszczególnymi paragrafami, a w szczególności:

- rozliczenia z lat ubiegłych,

- zobowiązania przedawnione,

- kary za naruszenie dyscypliny finansowej,

- kary za naruszenie przepisów o ochronie środowiska,

- odsetki za zwłokę od jednostek gospodarki uspołecznionej,

- opłaty za dowóz i pobyt osób w stanie nietrzeźwości do jednostki Milicji Obywatelskiej,

- spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp.

- wpływy z konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa

81 Rozliczenia państwowych kredytów zagranicznych.

82 Odsetki od państwowych kredytów zagranicznych.

84 Lokaty.

88 Przelewy z terenowych funduszów zasobowych.

89 Przelewy nadwyżek budżetowych.

Uwaga:

Paragrafy 91 do 97 obejmują dochody występujące w rozliczeniach między budżetem centralnym a budżetami terenowymi, między budżetami terenowymi różnych stopni oraz między poszczególnymi dysponentami środków pozabudżetowych. Dochody te są realizowane w drodze przelewów środków pieniężnych, które nie naruszają ogólnego stanu środków, powodują jedynie przesunięcie tych środków między rozliczającymi się.

91 Środki otrzymane z budżetów terenowych.

Paragraf ten występuje w budżecie centralnym i obejmuje dochody wynikające z rozliczeń budżetów wojewódzkich z budżetem centralnym (odprowadzenia wyrównawcze, rozliczenia dotacji celowych).

92 Środki otrzymane z budżetu centralnego.

Paragraf ten występuje w budżetach wojewódzkich i obejmuje dochody wynikające z rozliczeń budżetu centralnego z budżetami terenowymi.

93 Środki otrzymane z budżetów wojewódzkich.

Paragraf ten występuje w budżetach stopnia podstawowego i obejmuje dochody wynikające z rozliczeń budżetów wojewódzkich z budżetami stopnia podstawowego (dotyczy to zarówno rozliczeń środków otrzymanych przez budżet wojewódzki z budżetu centralnego, jak i dochodów z dotacji ze środków własnych rad narodowych i udziałów budżetu stopnia podstawowego w dochodach budżetu wojewódzkiego.

94 Środki otrzymane z budżetów stopnia podstawowego.

Paragraf ten występuje w budżetach wojewódzkich i obejmuje dochody wynikające z rozliczeń budżetów stopnia podstawowego z budżetem wojewódzkim (odprowadzenia wyrównawcze, udziały budżetu wojewódzkiego w dochodach budżetów stopnia podstawowego, rozliczenia dotacji celowych).

95 Środki otrzymane z budżetów terenowych tego samego stopnia.

Paragraf ten występuje:

- w budżetach wojewódzkich i obejmuje dochody wynikające i rozliczeń z innymi budżetami wojewódzkimi,

- w budżetach stopnia podstawowego i obejmuje dochody wynikające z rozliczeń z innymi budżetami stopnia podstawowego w obrębie województwa.

96 Przelewy redystrybucyjne.

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju (typu) środków pozabudżetowych.

97 Różne przelewy.

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy pomiędzy różnymi rodzajami (typami) środków pozabudżetowych. Na paragraf ten zalicza się również przelewy między funduszami celowymi centralnymi i terenowymi.

98 Wpływy do wyjaśnienia.

99 Dary w naturze.

V.

Klasyfikacja paragrafów wydatków (z objaśnieniami).

Uwaga:

Wymienione niżej paragrafy łączy się w grupy w następujący sposób:

Wynagrodzenia paragrafy 11 do 17

Różne wydatki osobowe i świadczenia socjalne " 21 do 27

Materiały i usługi " 28 do 38

Różne wydatki (dotacje) " 39 do 49

Dotacje dla przedsiębiorstw " 51 do 55

Dotacje na inwestycje i remonty kapitalne " 71 do 75

Rezerwy ogólne " 81 do 84

Przelewy " 91 do 97

Zasady klasyfikacji wynagrodzeń objętych paragrafami 11 do 17 określa uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 15, poz. 85).

Paragrafy

11 Wynagrodzenia osobowe.

12 Wynagrodzenia bezosobowe.

13 Honoraria.

14 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

16 Rekompensaty z tytułu wzrostu cen.

17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród.

21 Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń.

Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty nie zaliczone do wynagrodzeń, wymienione w § 1 ust. 2 pkt 5, 6, 9, 10, 13-16, 18, 19, 21-25 uchwały nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 15, poz. 85).

22 Świadczenia społeczne.

Paragraf ten obejmuje świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych, przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, a w szczególności:

- emerytury i renty,

- świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych (zasiłki rodzinne, macierzyńskie, opiekuńcze itp.) pokrywane ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- zapomogi dla podopiecznych,

- zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową,

- zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i własnych,

- (skreślony),

- zaopatrzenie inwalidów w przedmioty ortopedyczne,

- doraźne zaopatrzenie inwalidów w sprzęt domowy, bieliznę, pościel, odzież i inne,

- wyprawki niemowlęce.

23 Stypendia dla uczniów.

Paragraf ten obejmuje:

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych i średnich wszelkiego typu, zwrot przez szkołę zawodową kosztów przejazdu oraz ryczałt na wyżywienie dla uczniów-praktykantów odbywających praktyki zawodowe w zakładach pracy w czasie roku szkolnego,

- wydatki na zakup umundurowania dla uczniów oraz inne świadczenia w naturze (np. leczenie, przejazdy).

24 Stypendia różne.

Paragraf ten obejmuje:

- stypendia naukowe (doktoranckie, habilitacyjne),

- kształcenie studentów za granicą,

- praktyki i wyjazdy zagraniczne w celach naukowych,

- pomoc dla osób studiujących w kraju i kierowanych za granicę w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych (łącznie z kosztami przejazdów) oraz dla cudzoziemców odbywających w Polsce praktyki i staże,

- (skreślony),

- świadczenia przysługujące czynnym nauczycielom studiującym zaocznie w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w czasie kilkudniowych konsultacji.

25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Paragraf ten obejmuje wydatki osobowe nie zaliczone do paragrafów 11-17, 21-24 oraz 26 i 27, między innymi:

- diety poselskie,

- diety dla radnych i członków komisji rad narodowych,

- czynsze za mieszkania nauczycieli,

- pomoc finansową państwa na bieżące naprawy oraz dopłaty do energii cieplnej (z kotłowni własnych) prywatnych domów wielomieszkaniowych,

- pomoc zakładów pracy w spłacie kredytów dla młodych małżeństw

26 Rekompensaty z tytułu wzrostu cen nie zaliczone do wynagrodzeń.

Paragraf ten obejmuje:

- w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rekompensaty wypłacane łącznie z zasiłkami i innymi świadczeniami z ubezpieczenia społecznego,

- w jednostkach i zakładach budżetowych obciążające koszty ich działalności rekompensaty wypłacane osobom korzystającym z urlopu wychowawczego, na które nie jest pobierany zasiłek (dodatek) rodzinny.

27 Stypendia fundowane.

Paragraf ten obejmuje wydatki na stypendia fundowane przez zakłady pracy.

28 Podróże służbowe krajowe.

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor Polski z 1981 r. Nr 14, poz. 106, z 1982 r. Nr 4, poz. 19 i z 1984 r. Nr 2, poz. 12), oraz inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. ryczałty i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.

29 Podróże służbowe zagraniczne.

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne, a w szczególności:

- podróże służbowe i wyjazdy szkoleniowe zagraniczne pracowników własnych (przejazdy, diety i noclegi),

- podróże służbowe zagraniczne osób nie będących pracownikami własnymi.

31 Materiały i przedmioty nietrwałe.

Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na zakup wszelkiego rodzaju dóbr materialnych przeznaczonych do jednorazowego zużycia oraz przedmiotów nietrwałych (bez wydatków związanych z transportem, wyodrębnionych w rachunku). Nie zalicza się do tego paragrafu zakupów środków trwałych, określonych uchwałą nr 108 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych (Monitor Polski Nr 29, poz. 160), oraz zakupów dokonywanych z paragrafów 32, 33, 34 i 38, a także zakupów dóbr przekazywanych osobom fizycznym w ramach deputatów i innych świadczeń w naturze, dokonywanych z wydatków osobowych.

32 Środki żywności.

Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających z internatów, stołówek, dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, uczestników obozów, więźniów itp., z wyjątkiem wydatków na wyżywienie personelu, które są objęte grupą paragrafów zawierających wynagrodzenia. Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów w wypadku, gdy wydatki te nie są objęte planem finansowym gospodarstwa pomocniczego.

33 Leki i środki pomocnicze.

Paragraf ten obejmuje dopłatę do kosztów leków dla uprawnionych, wydatki zakładów leczniczych i sanitarnych, zakładów dla podopiecznych, dla nieuleczalnie chorych oraz zakładów weterynaryjnych na zakupy leków, zakup krwi od krwiodawców, środków opatrunkowych, opakowań do leków, błon, papierów i chemikaliów rentgenowskich, zakupy materiałów do analiz, zakupy mieszanek odżywczych dla dzieci w kuchniach mlecznych.

34 Fundusz reprezentacyjny.

Paragraf ten obejmuje wszystkie wydatki ściśle związane z reprezentacją zgodnie z uchwałą nr 173 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1979 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski z 1979 r. Nr 28, poz. 145 i z 1980 r. Nr 13, poz. 55).

35 Energia.

Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody.

36 Usługi materialne.

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług materialnych (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami 11-14), a w szczególności:

- usługi obce o charakterze przemysłowym, polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych bądź powiększaniu wartości użytkowej tych wyrobów, między innymi: usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, odzieży oraz usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie,

- usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów średnich, bieżących i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji typowej oraz zleconego opracowania założeń projektowych,

- usługi transportowe związane z przewozem rzeczy, między innymi: opłaty za przewóz wszelkich towarów obcymi środkami transportu przy zakupach loco magazyn dostawcy, wraz z kosztami załadowania i wyładowania, jeśli nie zostały one wyodrębnione w rachunku za transport, np. transport opału z dostawą do piwnic,

- opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne,

- usługi w zakresie utrzymania i naprawy dróg,

- usługi pralnicze,

- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleńców,

- (skreślony),

- dopłaty do kosztów utrzymania stołówek prowadzonych przez inny zakład pracy,

- dopłaty do pracowniczych biletów miesięcznych kolejowych i autobusowych,

- dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół zbiorczych,

- usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych.

37 Usługi niematerialne.

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług niematerialnych (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami 11-14), a w szczególności:

- usługi komunalne i mieszkaniowe, między innymi: wydatki z tytułu różnicy między czynszem płaconym przez absolwenta za mieszkanie wynajęte we własnym zakresie a wysokością opłaty za pomieszczenie zastępcze, opłaty za wynajem sal, wydatki związane z zakwaterowaniem uczestników kursów szkoleniowych, wydatki na utrzymanie cudzoziemców (np. hotele, wyżywienie, przejazdy), czynsze lokalowe, opłaty za usługi pogrzebowe, np. dotyczące osób zasłużonych, podopiecznych,

- usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, między innymi: zwroty kosztów wyżywienia w internatach wychowanków domów dziecka i innych zakładów wychowawczych, wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów, dzieci na wycieczkach i imprezach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania, opłaty za korzystanie z usług punktów konsultacyjnych zorganizowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, organizowane przez szkoły wyższe,

- usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, między innymi: zwrot kosztów leczenia ubezpieczonym korzystającym w uzasadnionych wypadkach z prywatnej pomocy lekarskiej, wydatki dotyczące analiz lekarskich zlecanych obcym jednostkom, prześwietleń, kąpieli chorych itp.,

- usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i wypoczynku, między innymi: opłaty radiofoniczne i telewizyjne, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne, opłaty za korzystanie z usług obcych placówek wczasów dziecięcych, obcych wczasów rodzinnych itp.,

- usługi naukowo-badawcze,

- usługi różne, między innymi: usługi reklamowe, dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, rozprowadzania pism, przeglądów samochodów, zakupu tablic rejestracyjnych,

- koszty i prowizje bankowe.

38 Pomoce naukowe i dydaktyczne.

Paragraf ten występuje:

- w działach 79, 80 i 81 i obejmuje zakup przedmiotów i materiałów stanowiących pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzętu wykorzystywanego w procesie nauczania,

- w dziale 85 i obejmuje zakup sprzętu medycznego (należy wówczas stosować nazwę "Sprzęt medyczny"),

- w działach 77 i 83 (w bibliotekach naukowych i publicznych) i obejmuje zakup książek (należy wówczas stosować nazwę "Zakup książek").

39 Kary i odsetki sankcyjne.

Paragraf ten obejmuje w jednostkach budżetowych wydatki o charakterze strat nadzwyczajnych, np. zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, koszty postępowania sądowego i arbitrażowego, odsetki za zwłokę; nie obejmuje natomiast strat nadzwyczajnych powstałych z tytułu szkód i niedoborów powodujących zmiany w składnikach majątkowych i rozrachunkach, lecz nie powodujących bezpośredniego zwiększenia wydatków.

W zakładach budżetowych paragraf ten nosi nazwę "Straty nadzwyczajne" i obejmuje wszystkie straty nadzwyczajne zgodnie z objaśnieniami do typowego planu kont.

Paragrafu tego nie należy stosować w planowaniu.

41 Składki na ubezpieczenia społeczne.

Paragraf ten obejmuje składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, jakie pracodawca opłaca z tytułu zatrudnienia pracowników.

42 Różne opłaty i składki.

Paragraf ten obejmuje różnego rodzaju płatności wynikające z tytułów publicznoprawnych, różne składki wypłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych, a w szczególności:

- opłaty za rejestrację samochodów,

- opłaty za ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerami,

- opłaty za patenty krajowe,

- opłaty za zgłaszane wynalazki,

- opłaty uczestników porozumień branżowych,

- opłaty na rzecz działów egzekucyjnych urzędów terenowych organów administracji państwowej za ściągnięte należności w wyniku postępowania egzekucyjnego,

- składki na rzecz instytucji międzynarodowych, krajowych organizacji społecznych i inne,

- składki z tytułu ubezpieczeń osobowych, wpłacane do Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, jakie pracodawca ponosi z tytułu zatrudnienia pracowników,

- koszty ubezpieczeń chorobowych praktykantów,

- różne ubezpieczenia rzeczowe,

- zwrot rent wypłaconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- refundację odszkodowań wypłaconych przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń,

- tantiemy dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS,

- kaucje i wkłady mieszkaniowe,

- udział w kosztach utrzymania (eksploatacji) budynków,

- udział Państwa w spółkach oraz w Międzynarodowym Banku Współpracy Gospodarczej i Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym,

- przelew części równowartości opłaty leśnej oraz przelewy na rzecz państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i przedsiębiorstw lasów państwowych z tytułu należnych czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych i opłat za pozyskaną zwierzynę,

- wpłaty amortyzacji.

43 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny.

44 Odpisy na zakładowy fundusz mieszkaniowy.

45 Dotacje wyrównawcze dla organizacji społecznych.

Paragraf ten obejmuje dotacje dla organizacji społecznych na zrównoważenie planu finansowego, w części dotyczącej działalności administracyjnej.

46 Dotacje celowe dla organizacji społecznych.

Paragraf ten obejmuje dotacje dla organizacji społecznych na zadania zlecone przez organ nadzorujący.

47 Dotacje z budżetu.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszów celowych oraz dla szkół wyższych. W gospodarce środkami pozabudżetowymi w paragrafie tym należy stosować nazwę «Wpłata nadwyżek» i obejmować nim wpłaty nadwyżek do budżetu.

48 Pozostałe dotacje.

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

- dotacje o charakterze dopłat do stołówek szkolnych, świetlicowych itp.,

- wydatki związane z dotowaniem z budżetu zadań produkcyjnych w jednostkach organizacyjnych kółek rolniczych, rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (dopłatę do usług produkcyjnych, pomoc dla spółek wodnych, dopłatę przy nabywaniu materiału hodowlanego, dotacje na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników inżynieryjno-technicznych w kółkach rolniczych i ich związkach oraz spółdzielniach produkcyjnych itp.),

- dotacje dla jednostek podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych (na utrzymanie i naprawę dróg oraz na utrzymanie służby liniowej i rejonów eksploatacji).

W gospodarce środkami pozabudżetowymi paragraf ten obejmuje dotacje dla innych rodzajów środków pozabudżetowych (np. w funduszu rozwoju kultury dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury i sztuki, w funduszu ochotniczych hufców pracy dotacje dla jednostek OHP w środkach specjalnych).

49 Różne wydatki.

Paragraf ten obejmuje:

- równowartość złotową wydatków dewizowych na: utrzymanie placówek zagranicznych, działalność inwestycyjno-remontową tych placówek, wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacane w dewizach pracownikom delegowanym do pracy w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz organizacjach międzynarodowych za granicą,

- wydatki złotowe na utrzymanie placówek zagranicznych oraz na działalność inwestycyjno-remontową tych placówek, a w szczególności: wydatki na zakup materiałów i inwentarza dla placówek zagranicznych, podróże przesiedleniowe i urlopowe pracowników oraz podróże kurierskie.

51 Dotacje przedmiotowe.

Paragraf ten obejmuje udzielane przedsiębiorstwom z budżetu centralnego dotacje na sfinansowanie sprzedaży artykułów i usług (określonych przez Radę Ministrów) po cenach niższych od kosztów własnych produkcji lub cen zbytu.

52 Dotacje podmiotowe.

Paragraf ten obejmuje dotacje udzielane przedsiębiorstwom na sfinansowanie ujemnego wyniku finansowego, ich działalności oraz na uzupełnienie funduszów przedsiębiorstw.

53 Różne dotacje dla przedsiębiorstw.

Paragraf ten obejmuje w szczególności:

- dotacje na finansowanie środków obrotowych, jeżeli obowiązujące przepisy dopuszczają finansowanie z budżetu nie pokrytej własnymi środkami części wzrostu lub niedoboru środków obrotowych, oraz dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe,

- dotacje dla państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz państwowych gospodarstw rolnych,

- dotacje dla gospodarstw pomocniczych na rozrachunku gospodarczym.

54 Zwrot akumulacji dla górnictwa.

55 Dotacje dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Paragraf ten obejmuje:

- dotacje udzielane przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z budżetów terenowych na wyrównanie różnic między ceną urzędową lub regulowaną a kosztami świadczonych usług, powiększonymi o narzut zysku,

- dotacje udzielane spółdzielniom mieszkaniowym z budżetu centralnego na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania budynków mieszkalnych.

58 Odsetki od zagranicznych kredytów bankowych.

59 Dotacje na rachunek wyrównawczy w handlu zagranicznym.

61 Rozliczenia z bankami.

Paragraf ten obejmuje w szczególności rozliczenia z bankami z tytułu:

- umorzeń kredytów na gospodarkę mieszkaniową i rolnictwo, a także różnic oprocentowania tych kredytów,

- refundacji premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych,

- różnic koeficjentowych w płatnościach niehandlowych.

62 Rozliczenia państwowych kredytów zagranicznych.

63 Odsetki od państwowych kredytów zagranicznych.

64 Zwrot podatku obrotowego

Paragraf ten obejmuje zwrot podatku obrotowego osobom fizycznym i osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Uwaga:

W grupie paragrafów 71-75 nie wydzielono odrębnych paragrafów obejmujących rezerwy na inwestycje i na kapitalne remonty. Rezerwy te należy planować we właściwych paragrafach 71-75 w rozdziale 0099.

71 Dotacje na inwestycje.

Paragraf ten obejmuje wszelkie dotacje na inwestycje, z wyjątkiem dotacji na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych objętych paragrafem 72 i dotacji na inwestycje centralne objętych paragrafem 75.

72 Dotacje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Paragraf ten obejmuje dotacje na finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek i zakładów budżetowych (łącznie z wydatkami polegającymi na drobnych robotach montażowych, jak np. budowa fundamentów, doprowadzenie i przyłączenie siły itp., które pozwalają na uruchomienie zakupionych przedmiotów), kosztów transportu związanych z zakupami inwestycyjnymi, zakupów gotowych obiektów w postaci budynków wraz z zagospodarowanym terenem.

73 Dotacje na remonty kapitalne.

Paragraf ten obejmuje dotacje na remonty kapitalne:

- jednostek i zakładów budżetowych,

- dróg publicznych i mostów,

- wykonywane w ramach czynów społecznych.

74 Dotacje na spłatę kredytów bankowych.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu dla przedsiębiorstw na spłatę bankowych kredytów inwestycyjnych.

75 Dotacje na inwestycje centralne.

Paragraf ten obejmuje dotacje na wszelkie inwestycje, które zostały zakwalifikowane do grupy inwestycji centralnych.

81 Rezerwy.

Paragraf ten obejmuje środki rezerwowe na wydatki bieżące stanowiące element planu; wykorzystywanie tych środków następuje w toku wykonywania budżetu, w trybie przeniesień kredytów budżetowych.

82 Rezerwy na czyny społeczne nieinwestycyjne.

83 Wydatki specjalne.

Paragraf ten obejmuje wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz wyłącznie w planowaniu wydatki funduszów: przeciwepidemicznego, epizootycznego i przeciwpowodziowego.

84 Fundusz dyspozycyjny.

Paragraf ten obejmuje wydatki dyspozycyjne, planowane wyłącznie na podstawie uchwał Rządu.

Uwaga:

Paragrafy 91 do 97 obejmują wydatki występujące w rozliczeniach między budżetem centralnym a budżetami terenowymi, między budżetami terenowymi różnych stopni oraz między poszczególnymi dysponentami środków pozabudżetowych.

Wydatki te są realizowane w drodze przelewów środków pieniężnych, które nie naruszają ogólnego stanu środków i powodują jedynie przesunięcie tych środków między rozliczającymi się.

91 Środki przekazane do budżetu centralnego.

Paragraf ten występuje w budżetach wojewódzkich i obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń budżetów wojewódzkich z budżetem centralnym (odprowadzenia wyrównawcze, rozliczenia dotacji celowych).

92 Środki przekazane do budżetów terenowych.

Paragraf ten występuje w budżecie centralnym i obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń budżetu centralnego z budżetami wojewódzkimi.

93 Środki przekazane do budżetów stopnia podstawowego.

Paragraf ten występuje w budżetach wojewódzkich i obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń budżetów wojewódzkich z budżetami stopnia podstawowego (dotyczy to zarówno rozliczeń środków otrzymanych przez budżet wojewódzki z budżetu centralnego, jak i przekazania dotacji ze środków własnych rad narodowych i udziałów budżetu stopnia podstawowego w dochodach budżetu wojewódzkiego).

94 Środki przekazane do budżetów wojewódzkich.

Paragraf ten występuje w budżetach stopnia podstawowego i obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń tych budżetów z budżetem wojewódzkim (odprowadzenia wyrównawcze, udziały budżetu wojewódzkiego w dochodach budżetu stopnia podstawowego, rozliczenia dotacji celowych).

95 Środki przekazane do budżetów terenowych tego samego stopnia.

Paragraf ten występuje:

- w budżetach wojewódzkich i obejmuje wydatki wynikające i rozliczeń z innymi budżetami wojewódzkimi,

- w budżetach stopnia podstawowego i obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń z innymi budżetami stopnia podstawowego w obrębie województwa.

96 Przelewy redystrybucyjne.

Paragraf ten występnie tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju (typu) środków pozabudżetowych.

97 Różne przelewy.

Paragraf ten występuje tylko w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy pomiędzy różnymi rodzajami (typami) środków pozabudżetowych.

Na paragraf ten zalicza się również przelewy między funduszami celowymi centralnymi i terenowymi.

VI.

Podział paragrafów na pozycje w zakresie niektórych przychodów i rozchodów zakładów budżetowych oraz funduszów celowych.

A.

Przychody.

Zakłady budżetowe.

1. We wszystkich zakładach budżetowych w zakresie urządzeń socjalnych i kulturalnych.

§ 42 - Wpływy z usług dla ludności

poz. 421 - Obowiązkowe opłaty za korzystanie z urządzeń

poz. 422 - Opłaty personelu za wyżywienie

poz. 423 - Pozostałe opłaty za usługi.

§ 77 - Różne dochody (przychody)

poz. 771 - Wpłaty z zakładowego funduszu socjalnego

poz. 772 - Wpłaty komitetów rodzicielskich i organizacji społecznych.

2. W zespołach usług projektowych

§ 41 - Wpływy z usług dla jednostek gospodarki uspołecznionej

poz. 411 - Dochody z gospodarki uspołecznionej ze sprzedaży usług projektowych (poza rolnictwem)

poz. 412 - Dochody z uspołecznionej gospodarki rolnej ze sprzedaży usług projektowych

poz. 413 - Inne dochody.

3. W zakładach gospodarki mieszkaniowej

§ 41 - Wpływy z usług dla jednostek gospodarki uspołecznionej

poz. 411 - Czynsze i podatki za lokale mieszkalne

poz. 412 - Czynsze, świadczenia i podatki za lokale użytkowe.

§ 42 - Wpływy z usług dla ludności

poz. 421 - Czynsze i podatki za lokale mieszkalne

poz. 422 - Czynsze, świadczenia i podatki za lokale użytkowe.

Fundusze celowe.

1. W funduszu emerytalnym, funduszu ubezpieczenia społecznego rolników oraz funduszu alimentacyjnym.

§ 77 - Różne dochody (przychody)

poz. 771 - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz wpłaty zobowiązanych do alimentów

poz. 772 - Wpłaty należności regresowych

poz. 773 - Wpłaty instytucji zagranicznych na renty obywateli polskich

poz. 774 - Odsetki za zwłokę

poz. 775 - Wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat

poz. 776 - Oprocentowanie środków na rachunku bankowym

poz. 777 - Inne przychody.

2. W terenowych funduszach mieszkaniowych.

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Dochody od ludności z opłat za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (wieczyste użytkowanie i dzierżawa)

poz. 642 - Dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (wieczyste użytkowanie i dzierżawa)

poz. 643 - Pozostałe dochody od ludności

poz. 644 - Pozostałe dochody od jednostek gospodarki uspołecznionej.

3. W funduszach dobrowolnych świadczeń społecznych.

§ 77 - Różne dochody (przychody)

poz. 771 - Wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia

poz. 772 - Wpłaty z Funduszu Rozwoju Rolnictwa

poz. 773 - Pozostałe przychody.

4. W funduszach gospodarki wodnej.

§ 64 - Różne opłaty:

poz. 641 - Wpływy z opłat za pobór wody

poz. 642 - Wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków

poz. 643 - Wpływy z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych dla celów żeglugi i spławu

poz. 644 - Wpływy z opłat za wydobywanie materiałów z wód.

5. W centralnym i wojewódzkich funduszach rozwoju kultury fizycznej i sportu.

§ 77 - Różne dochody (przychody)

poz. 771 - Wpłaty z zysku Przedsiębiorstwa Państwowego "Totalizator Sportowy"

poz. 772 - Dobrowolne wpłaty osób fizycznych

poz. 773 - Dobrowolne wpłaty przedsiębiorstw i organizacji społecznych

poz. 774 - Wpłaty Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy "Start"

poz. 775 - Wpłaty dochodów z imprez sportowych

poz. 776 - Dopłaty do cen za bilety wstępu na imprezy i zawody sportowe

poz. 777 - Inne przychody.

6. W centralnym i wojewódzkich funduszach turystyki i wypoczynku.

§ 77 - Różne dochody (przychody)

poz. 771 - Dobrowolne wpłaty państwowych jednostek organizacyjnych, organizacji spółdzielczych i społecznych oraz spółek

poz. 772 - Spłaty pożyczek

poz. 773 - Odsetki od pożyczek

poz. 774 - Zwroty nie wykorzystanych dotacji z lat ubiegłych

poz. 775 - Dodatnie różnice cen występujące w turystyce zagranicznej

poz. 776 - Część zysków z terenowych gier liczbowych

poz. 777 - Wpłaty z tytułu działalności jednostek gospodarki nie uspołecznionej i osób fizycznych w dziedzinie turystyki lub hotelarstwa

poz. 778 - Inne przychody.

7. W terenowych funduszach ochrony środowiska.

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego

poz. 642 - Opłaty za usuwanie drzew wymagające zezwolenia terenowego organu administracji państwowej

poz. 643 - Opłaty za składowanie odpadów

poz. 644 - Pozostałe opłaty.

§ 77 - Różne dochody

poz. 771 - Kary za naruszenie przepisów w zakresie ochrony wód i ziemi przed zanieczyszczeniem oraz gospodarki ściekowej

poz. 772 - Kary za naruszenie przepisów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem

poz. 773 - Kary za zniszczenie terenów zieleni oraz usuwanie drzew i krzewów bez wymaganej zgody terenowego organu administracji państwowej

poz. 774 - Kary za naruszenie przepisów określających warunki składowania odpadów

poz. 775 - Wpływy z kar pozostałych.

8. W centralnym i terenowych funduszach rozwoju kultury.

§ 72 - Dotacje z budżetu

poz. 721 - Dotacje (udziały) budżetów terenowych przeznaczone na finansowanie inwestycji (w funduszu centralnym: dotacje z budżetu centralnego na finansowanie inwestycji)

poz. 722 - Środki przekazane przez rady narodowe z nadwyżek budżetowych

poz. 723 - Wpłata nadwyżek stanu funduszu obrotowego jednostek organizacyjnych kultury i sztuki.

§ 77 - Różne dochody (przychody)

poz. 771 - Dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób fizycznych i prawnych oraz środki przekazywane przez fundacje

poz. 772 - Stałe lub okresowe dopłaty do cen biletów wstępu na imprezy kulturalne

poz. 773 - Dobrowolne wpłaty z zakładowego funduszu socjalnego jednostek gospodarki uspołecznionej

poz. 774 - Dopłaty do cen artykułów użytku kulturalnego.

B.

Rozchody.

Zakłady budżetowe.

1. W zespołach usług projektowych.

§ 12 - Bezosobowy fundusz płac

poz. 121 - Wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz ludności

poz. 122 - Wynagrodzenia za usługi wykonywane na rzecz gospodarki uspołecznionej (poza rolnictwem)

poz. 123 - Wynagrodzenia za usługi wykonywane na rzecz uspołecznionej gospodarki rolnej.

Fundusze celowe.

1. W funduszu emerytalnym, funduszu ubezpieczenia społecznego rolników oraz państwowym funduszu kombatantów.

§ 22 - Świadczenia społeczne

poz. 221 - Emerytury i renty

poz. 222 - Zasiłki pogrzebowe

poz. 223 - Jednorazowe świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

poz. 224 - Inne świadczenia na rzecz rolników indywidualnych

poz. 225 - Finansowane przejściowo świadczenia funduszu kombatantów

poz. 226 - Doraźna pomoc dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych.

2. W terenowych funduszach mieszkaniowych.

§ 25 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

poz. 251 - Pomoc bezzwrotna dla ludności z tytułu wkładów mieszkaniowych, opłat za użytkowanie mieszkań, kaucji mieszkaniowych itp.

poz. 252 - Dotacje dla ludności do preferowanego mieszkaniowego budownictwa jednorodzinnego.

§ 71 - Wydatki na inwestycje

poz. 711 - Koszty wykupu i wywłaszczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe

poz. 712 - Koszty przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe

poz. 713 - Koszty uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne

poz. 714 - Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości

poz. 715 - Komunalne budownictwo mieszkaniowe

poz. 716 - Pozostałe koszty.

3. W centralnym i wojewódzkich funduszach rozwoju kultury fizycznej i sportu.

§ 46 - Dotacje celowe dla organizacji społecznych

poz. 461 - Dotacje dla organizacji społecznych kultury fizycznej i sportu na działalność bieżącą masowej kultury fizycznej

poz. 462 - Dotacje dla organizacji społecznych kultury fizycznej i sportu na działalność sportu wyczynowego

poz. 463 - Dotacje dla organizacji społecznych kultury fizycznej i sportu na działalność inwestycyjną i remonty kapitalne.

§ 97 - Różne przelewy

poz. 971 - Przelewy dla wojewódzkich funduszów rozwoju kultury fizycznej i sportu na działalność bieżącą z centralnego funduszu rozwoju kultury fizycznej i sportu.

poz. 972 - Przelewy dla wojewódzkich funduszów rozwoju kultury fizycznej i sportu na działalność inwestycyjną i remonty kapitalne z centralnego funduszu rozwoju kultury fizycznej i sportu

poz. 973 - Przelewy dla zakładów budżetowych na działalność bieżącą

poz. 974 - Przelewy dla zakładów budżetowych na działalność inwestycyjną i remonty kapitalne.

4. W centralnym i wojewódzkich funduszach turystyki i wypoczynku.

§ 46 - Dotacje celowe dla organizacji społecznych

poz. 461 - Dotacje na bieżącą działalność statutową centralnych turystycznych organizacji społecznych

poz. 462 - Dotacje na działalność inwestycyjną i remonty kapitalne turystycznych organizacji społecznych.

poz. 463 - Dotacje dla Funduszu Wczasów Pracowniczych

poz. 464 - Dotacje na finansowanie ujemnych różnic cen występujących w turystyce zagranicznej

poz. 465 - Pożyczki dla turystycznych organizacji społecznych na działalność inwestycyjną i remonty kapitalne.

§ 53 - Różne dotacje dla przedsiębiorstw

poz. 531 - Pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorstw

poz. 532 - Dotacje dla przedsiębiorstw na finansowanie ujemnych różnic cen występujących w turystyce zagranicznej

poz. 533 - Pożyczki inwestycyjne dla organizacji spółdzielczych.

poz. 534 - Dotacje dla organizacji spółdzielczych na finansowanie ujemnych różnic cen występujących w turystyce zagranicznej

poz. 535 - Dotacje z centralnego funduszu na finansowanie informacji turystycznej.

5. W centralnym i terenowych funduszach ochrony środowiska.

§ 71 - Wydatki na inwestycje (modernizacja)

poz. 711 - Ochrona wód przed zanieczyszczeniem i gospodarka ściekowa

poz. 712 - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem

poz. 713 - Urządzanie składowisk odpadów

poz. 714 - Urządzanie terenów zieleni, tworzenie parków krajobrazowych i wiejskich oraz zadrzewień i zalesień ochronnych

poz. 715 - Pozostałe koszty inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska.

§ 73 - Wydatki na remonty kapitalne

poz. 731 - Ochrona wód przed zanieczyszczeniem i gospodarka ściekowa

poz. 732 - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem

poz. 733 - Remonty kapitalne składowisk odpadów

poz. 734 - Koszty przywracania do stanu właściwego terenów zieleni

poz. 735 - Pozostałe koszty remontów kapitalnych w zakresie ochrony środowiska.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 7 marca 1984 r. (M.P.84.9.64) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1984 r.