Kierowanie żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy lub do pełnienia funkcji związanych z obronnością kraju.

Monitor Polski

M.P.1973.31.192

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 lipca 1973 r.
w sprawie kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy lub do pełnienia funkcji związanych z obronnością kraju.

W celu zapewnienia właściwego wykorzystania umiejętności i kwalifikacji żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 60 ust. 2 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1970 r. Nr 16, poz. 134 i z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, zwanych dalej "żołnierzami", kieruje się na ich wniosek lub za ich zgodą do pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej, w organach administracji państwowej, w szkolnictwie i innych instytucjach państwowych oraz w organizacjach społecznych, zwanych dalej "zakładami pracy", przede wszystkim na stanowiska pracy związane z obronnością kraju, a w razie braku tych stanowisk - na inne stanowiska pracy.
2.
Żołnierze, którzy nie ubiegają się o zatrudnienie, mogą być kierowani za ich zgodą do pełnienia funkcji związanych z obronnością kraju.
3.
Rodzaje stanowisk pracy i funkcji związanych z obronnością kraju, na które kieruje się przede wszystkim żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, określa wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
1. 1
Terenowe organy administracji państwowej stopnia powiatowego kierują żołnierzy do pracy we współdziałaniu z powiatowymi (miejskimi, dzielnicowymi) sztabami wojskowymi, zwanymi dalej "powiatowymi sztabami wojskowymi".
2. 2
Wojewodowie i prezydenci miast wyłączonych z województw w porozumieniu z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych (Sztabu Wojskowego m. st. Warszawy) powierzą w podległych im urzędach, w miarę możliwości, wykonywanie całokształtu prac związanych z zatrudnianiem żołnierzy pracownikowi będącemu żołnierzem rezerwy.
§  3.
1.
Żołnierzy należy kierować na stanowiska pracy lub do pełnienia funkcji odpowiadających pod względem samodzielności i odpowiedzialności posiadanym przez tych żołnierzy kwalifikacjom. Stanowisko pracy proponowane żołnierzowi powinno także zapewniać mu w miarę możliwości wynagrodzenie zbliżone do wysokości uposażenia pobieranego ostatnio w wojsku.
2.
Zatrudnienie żołnierzy na stanowiskach, na które zostali skierowani, następuje na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem warunków określonych w taryfikatorach kwalifikacyjnych obowiązujących w danym zakładzie pracy.
§  4.
1.
Żołnierzy należy kierować do pracy w miejscu ich zamieszkania lub w miejscowości pobliskiej, jeżeli do miejsca pracy istnieje dogodny dojazd publicznymi środkami komunikacji.
2.
Za zgodą żołnierza można skierować go do pracy również w innej miejscowości niż określona w ust. 1, zapewniając mu pomoc w uzyskaniu lokalu mieszkalnego w tej miejscowości.

Kierowanie żołnierzy do pracy lub do pełnienia funkcji związanych z obronnością kraju.

§  5.
1.
Żołnierze ubiegający się o skierowanie do pracy na stanowiskach związanych z obronnością kraju lub do pełnienia takich funkcji składają wnioski w powiatowym sztabie wojskowym właściwym według miejsca ich zamieszkania.
2. 3
W razie zgłoszenia przez żołnierza wniosku o skierowanie do pracy na stanowisko związane z obronnością kraju lub wyrażenia przez niego zgody na propozycję objęcia takiego stanowiska szef powiatowego sztabu wojskowego - uwzględniając charakter posiadanych przez żołnierza kwalifikacji i wymagania związane z konkretnym stanowiskiem - przesyła wniosek do terenowego organu administracji państwowej stopnia powiatowego. Wnioski dotyczące zatrudnienia w zakładach pracy, które są uprawnione do przyjmowania pracowników bez zgody terenowego organu administracji państwowej stopnia powiatowego, powiatowy sztab wojskowy przesyła bezpośrednio do tych zakładów po uprzednim uzgodnieniu kandydatury z kierownictwem zakładu.
3. 4
Wniosek żołnierza o skierowanie go do pracy na stanowisko związane z obronnością kraju, przekazany przez powiatowy sztab wojskowy terenowemu organowi administracji państwowej stopnia powiatowego lub zakładowi pracy, nie może być załatwiony odmownie, jeżeli stanowisko takie jest wolne, a kwalifikacje wnioskodawcy odpowiadają warunkom zatrudnienia na tym stanowisku.
4.
Wniosek o zatrudnienie żołnierza na stanowisku nauczyciela przysposobienia obronnego lub na stanowisku pracownika nadzoru pedagogicznego w zakresie przysposobienia obronnego w szkołach oraz termin podjęcia przez niego pracy szef sztabu wojskowego uzgadnia z właściwym kuratorem okręgu szkolnego.
§  6. 5
W razie braku wolnych stanowisk pracy związanych z obronnością kraju powiatowy sztab wojskowy informuje o tym zainteresowanego żołnierza i za jego zgodą przekazuje wniosek do terenowego organu administracji państwowej stopnia powiatowego w celu skierowania tego żołnierza w trybie określonym w rozdziale 3 do pracy na innym stanowisku.
§  7.
Wniosek o skierowanie do pełnienia funkcji związanych z obronnością kraju powiatowy sztab wojskowy realizuje we własnym zakresie albo kieruje żołnierza do organizacji (stowarzyszenia), której statut przewiduje działalność w zakresie obronności kraju lub uprawianie dziedzin sportu mających znaczenie obronne.
§  8.
Zaleca się organizacjom społecznym powierzanie żołnierzom kierowanym przez powiatowy sztab wojskowy pełnienia funkcji określonych w wykazie.

Kierowanie żołnierzy do pracy na stanowiskach nie związanych z obronnością kraju.

§  9. 6
Żołnierze, którzy ubiegają się o zatrudnienie na stanowiskach nie związanych z obronnością kraju, składają w powiatowym sztabie wojskowym wnioski o zatrudnienie, które szef powiatowego sztabu wojskowego przekazuje do terenowego organu administracji państwowej stopnia powiatowego.
§  10. 7
1.
Jeżeli żołnierz odmawia podjęcia pracy ze względu na to, że proponowana praca nie odpowiada jego kwalifikacjom albo z innych uzasadnionych przyczyn (np. zdrowotnych, z powodu znacznej odległości od miejsca zamieszkania), powiadamia o tym terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego i powiatowy sztab wojskowy.
2.
W razie uznania podanych przyczyn za uzasadnione terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego w porozumieniu z szefem powiatowego sztabu wojskowego kieruje żołnierza do innej pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom.
3.
Jeżeli żołnierz bez uzasadnionych przyczyn odmówił podjęcia pracy, do której został skierowany, terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego po uzgodnieniu z szefem powiatowego sztabu wojskowego kieruje go do pracy na zasadach ogólnych.
§  11. 8
Żołnierzom, którzy znajdą pracę bez pośrednictwa terenowego organu administracji państwowej stopnia powiatowego i zgłoszą się do tego organu o wydanie skierowania, organ zatrudnienia jest obowiązany wydać odpowiednie skierowanie.
§  12.
1. 9
W razie istnienia przeszkody w skierowaniu żołnierza do pracy w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku o zatrudnienie terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego jest obowiązany zawiadomić pisemnie szefa powiatowego sztabu wojskowego o niemożności skierowania żołnierza do pracy.
2. 10
O niemożności skierowania żołnierza do pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom lub o odmowie podjęcia pracy szef powiatowego sztabu wojskowego powiadamia wojewódzki sztab wojskowy (Sztab Wojskowy m. st. Warszawy).
3. 11
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zwalniają terenowych organów administracji państwowej stopnia powiatowego oraz szefów powiatowych i wojewódzkich sztabów wojskowych (Sztabu Wojskowego m.st. Warszawy) od obowiązku skierowania żołnierza do pracy w najbliższym okresie albo przesłania wniosku za jego zgodą do terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, który może mu zaproponować odpowiednią pracę.
§  13. 12
Przy kierowaniu żołnierzy do pracy terenowe organy administracji państwowej stopnia powiatowego powinny stosować formę bezpośredniego porozumienia się z zakładami pracy, które dysponują wolnymi stanowiskami.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  14.
1.
W razie rozwiązania stosunku pracy z żołnierzem, który otrzymuje częściową emeryturę wojskową i zamierza nadal pracować, żołnierza tego kieruje się do pracy w trybie określonym w zarządzeniu.
2.
Wniosek o skierowanie do pracy powinien być zgłoszony do powiatowego sztabu wojskowego nie później niż w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy, a jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu przedłużającej się choroby lub usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn - w ciągu 30 dni od dnia ustania przyczyny, która spowodowała rozwiązanie stosunku pracy.
3.
Prawo ponownego skierowania do pracy w trybie określonym w zarządzeniu nie przysługuje w razie rozwiązania z żołnierzem stosunku pracy bez wypowiedzenia z jego winy.
§  15.
Żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej przed dniem wejścia w życie zarządzenia, zatrudnieni na stanowiskach pracy nie związanych z obronnością kraju, mogą złożyć wniosek o skierowanie w trybie niniejszego zarządzenia do pracy lub do pełnienia funkcji na stanowiskach związanych z obronnością kraju.
§  16.
Do żołnierzy, którym przysługuje pełna emerytura wojskowa albo którzy ukończyli 55 lat życia (kobiety - 50 lat), przepisy zarządzenia stosuje się w miarę istniejących możliwości.
§  17.
Traci moc zarządzanie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1964 r. w sprawie zasad i trybu kierowania do pracy żołnierzy zwolnionych z wojskowej służby zawodowej (Monitor Polski Nr 28, poz. 125).
§  18.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1973 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

rodzajów stanowisk pracy i funkcji związanych z obronnością kraju.

1. 13 Stanowiska pracy w organach wykonawczych komitetów obrony.

2. W organach administracji państwowej, instytucjach państwowych i innych uspołecznionych zakładach pracy:

a)
stanowiska pracowników cywilnych w departamentach, biurach i innych komórkach wojskowych,
b)
stanowiska pracy do spraw obronnych oraz inne stanowiska związane z działalnością na rzecz obronności uznane za takie przez właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego),
c)
stanowiska nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych w studiach wojskowych szkół wyższych,
d)
stanowiska nauczycieli przysposobienia obronnego w szkołach,
e)
stanowiska pracy w zakresie nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przysposobienia obronnego w szkołach,
f) 14
stanowiska pracy w ministerstwach (urzędach centralnych) związane z ochroną obiektów gospodarki narodowej oraz w podległych ministrom (kierownikom urzędów centralnych) zjednoczeniach i innych zakładach pracy,
g) 15
stanowiska pracowników oddziałów Straży Przemysłowej, Pocztowej, Leśnej i Służby Ochrony Kolei,

3. W resortach obrony narodowej i spraw wewnętrznych - stanowiska przewidziane dla pracowników cywilnych.

4. Stanowiska pracy w Urzędzie do Spraw Kombatantów i w podległych jednostkach.

5. W resorcie handlu wewnętrznego i usług - stanowiska pracy w Wojskowej Centrali Handlowej i w podległych jednostkach.

6. W resorcie komunikacji - stanowiska pracy w Centralnym Zarządzie Lotnictwa Cywilnego i w podległych jednostkach.

7. W resorcie handlu zagranicznego - stanowiska pracy w Głównym Urzędzie Ceł i w podległych jednostkach oraz w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego "Marko".

8. W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Systemu Państwowej Informacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego - stanowiska pracy głównego specjalisty i starszego projektanta związane z działalnością na rzecz obronności kraju.

9. Stanowiska pracy w Centralnym Kolportażu Wojskowym i ekspozyturach terenowych.

10. Funkcje obrońców wojskowych w sądach wojskowych.

11. 16 W urzędach terenowych organów administracji państwowej stanowiska pracowników prowadzących w wydziałach (referatach) spraw wewnętrznych sprawy wojskowe i ochrony tajemnicy oraz stanowiska pracowników prowadzących w innych komórkach organizacyjnych tych urzędów sprawy obronne.

12. W formacjach samoobrony:

a)
stanowiska i funkcje w zakładowych i terenowych komendach samoobrony,
b)
stanowiska i funkcje w zakładowych, terenowych i specjalistycznych oddziałach samoobrony,
c)
funkcje dowódcze i instruktorskie w zakładowych, terenowych i specjalistycznych oddziałach samoobrony.

13. Funkcje instruktorskie w systemie powszechnej samoobrony ludności.

14. Stanowiska pracy i funkcje:

a)
w niżej wymienionych organizacjach (stowarzyszeniach), których statuty przewidują działalność w zakresie przysposobienia obronnego lub na rzecz obronności kraju:

– Towarzystwo Wiedzy Wojskowo-Obronnej,

– Liga Obrony Kraju,

– Polski Czerwony Krzyż,

– Aeroklub PRL,

– Związek Harcerstwa Polskiego,

– Polski Związek Krótkofalowców,

– Polski Związek Motorowy (automobilkluby),

– Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej,

– Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,

b)
w organizacjach (zrzeszeniach, klubach), których statuty przewidują uprawianie niżej wymienionych dziedzin sportu mających znaczenie obronne:

– alpinizm,

– biathlon,

– dżudo,

– narciarstwo,

– pięciobój nowoczesny,

– płetwonurkowanie,

– pływanie,

– sporty lotnicze,

– sport motorowy (motorowodny),

– strzelectwo,

– szermierka,

– żeglarstwo.

15. Stanowiska pracy i funkcje w organach:

a)
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację,
b)
Związku Inwalidów Wojennych PRL,
c)
Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL.

16. 17 Stanowiska pracy do spraw wychowawczo-obronnych w Ochotniczych Hufcach Pracy Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.

17. 18 Stanowiska pracy w Biurze Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
3 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
4 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
5 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
6 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
7 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 3 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
8 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
9 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
10 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
11 § 12 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
12 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
13 Załącznik pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
14 Załącznik pkt 2 lit. f) dodana przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
15 Załącznik pkt 2 lit. g) dodana przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
16 Załącznik pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
17 Załącznik pkt 16 dodany przez § 1 pkt 5 lit. d) zarządzenia nr 17 z dnia 31 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
18 Załącznik pkt 17 dodany przez § 1 zarządzenia nr 16 z dnia 14 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1988 r.