Art. 3. - Kenia-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Nairobia.2015.09.22.

Monitor Polski

M.P.2015.1105

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 września 2015 r.
Artykuł  3
1.
Poszczególne kontrakty wdrażające projekty finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez strony kontraktu powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 22.09.2015".
2.
Wszystkie projekty i kontrakty finansowane Kredytem będą akceptowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami Umawiających się Stron.
3.
Kontrakty, o których mowa w Artykule 1 ustęp 1, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami" i Ministerstwo Rolnictwa, Hodowli i Rybołówstwa Republiki Kenii jako ministerstwo wdrażające w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.
4.
Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:
a)
Ministerstwo Skarbu Republiki Kenii poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu każdego kontraktu przez właściwe władze Republiki Kenii,
b)
następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Skarbu Republiki Kenii pisemną akceptację kontraktu,
c)
kontrakt wejdzie w życie 15 dnia po dniu wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Skarbu Republiki Kenii,
d)
procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej z Umawiających się Stron.
5.
Każda z Umawiających się Stron może dodatkowo uzależnić akceptację kontraktów w szczególności od dobrej sytuacji finansowej stron kontraktu, uregulowania podatków i opłat publiczno - prawnych, pozytywnie udokumentowanego realizowania transakcji w handlu międzynarodowym, złożenia oświadczenia o przestrzeganiu postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów OECD, zgodnie z Artykułem 2.