Art. 11. - Kenia-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Nairobia.2015.09.22.

Monitor Polski

M.P.2015.1105

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 września 2015 r.
Artykuł  11
1.
Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w ramach niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.
2.
Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej Umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju poza Kredytem.
3.
Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek, dokonywane na podstawie niniejszej Umowy, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Republiki Kenii.