Monitor Polski

M.P.2008.6.68

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2007 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie turystyki,
podpisana w Astanie dnia 29 marca 2007 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kazachstanu, zwane dalej "Stronami",

uwzględniając postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, podpisanej w Astanie dnia 6 lipca 2005 r.,

dążąc do umocnienia przyjacielskich kontaktów i wzajemnego zrozumienia między obydwoma państwami,

w celu rozwoju turystyki na zasadach równości i obopólnej korzyści,

biorąc pod uwagę członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Strony będą rozwijać współpracę w dziedzinie turystyki zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Kazachstanu oraz umowami międzynarodowymi, których stronami są Rzeczpospolita Polska lub Republika Kazachstanu.

Artykuł  2
1. Strony na zasadach wzajemności będą dążyć do uproszczenia granicznych, wizowych, celnych i innych formalności w stosunku do obywateli państw Stron, podróżujących w celach turystycznych pomiędzy obydwoma państwami.
2. Właściwe organy państw Stron będą podejmować starania na rzecz zapewnienia sprawnego załatwiania formalności wizowych i wydawanie wiz w celach turystycznych obywatelom państw Stron.
Artykuł  3

Strony będą sprzyjać inwestycjom podejmowanym przez polskie i kazachstańskie podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki.

Artykuł  4

Strony będą popierać wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących działalności turystycznej, a także statystyki turystycznej.

Artykuł  5

Strony będą sprzyjać wymianie programów kształcenia i wyników badań oraz doświadczeń z zakresu organizacji i zarządzania w dziedzinie turystyki.

Artykuł  6
1. Organami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej Umowy są:

ze strony polskiej - Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,

ze strony kazachstańskiej - Ministerstwo Turystyki i Sportu Republiki Kazachstanu.

2. Przy zmianie nazwy lub funkcji organów, o których mowa w ustępie 1, Strony niezwłocznie poinformują się drogą dyplomatyczną.
Artykuł  7

Umowa niniejsza nie narusza praw i zobowiązań państw Stron wynikających z innych umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Kazachstanu ani z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Artykuł  8

Każda ze Stron będzie sprzyjać powstawaniu na terytorium swojego państwa ośrodków informacji turystycznej państwa drugiej Strony.

Artykuł  9

Strony będą rozwijać współpracę w ramach Światowej Organizacji Turystyki i innych międzynarodowych organizacji turystycznych.

Artykuł  10

Sprawy sporne dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy będą omawiane przez Polsko-Kazachstańską Komisję Międzyrządową do spraw Współpracy Gospodarczej, powołaną na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, podpisanej w Astanie dnia 6 lipca 2005 r.

Artykuł  11

Niniejsza Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia potwierdzającego wykonanie przez Strony procedur wewnętrznych, koniecznych dla wejścia jej w życie.

Artykuł  12

Za wzajemną zgodą Stron, do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia w formie odrębnych protokołów stanowiących integralną część niniejszej umowy. Protokoły te wejdą w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 11 niniejszej Umowy.

Artykuł  13
1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze powiadomienia drugiej Strony w pisemnej formie. W takim przypadku niniejsza Umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania takiego powiadomienia przez jedną ze Stron.
2. Wypowiedzenie Umowy nie będzie miało wpływu na realizację przedsięwzięć podjętych w trakcie obowiązywania Umowy do ich zakończenia.

Sporządzono w Astanie dnia 29 marca 2007 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, kazachskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy interpretacji postanowień niniejszej Umowy, tekst w języku rosyjskim będzie rozstrzygający.