Monitor Polski

M.P.2018.957

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2013 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie obronności,
podpisana w Astanie dnia 11 lipca 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kazachstanu, zwane dalej "Stronami";

Wyrażając chęć rozwijania współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zgodnej z interesami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Kazachstanu;

Biorąc pod uwagę postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokołu dodatkowego, sporządzonych w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Postanowienia ogólne

1.  Niniejsza Umowa określa ogólne warunki dotyczące współpracy Stron w dziedzinie obronności, opartej na zasadach równości, partnerstwa i wzajemności.
2.  Organem upoważnionym do wykonywania niniejszej Umowy ze strony polskiej jest Minister Obrony Narodowej, zaś ze strony kazachstańskiej - Ministerstwo Obrony.
Artykuł  2

Definicje

Dla celów niniejszej Umowy stosuje się następujące definicje:

1) "personel wojskowy" - personel pełniący służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Kazachstanu;
2) "personel cywilny" - pracownicy Sił Zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Kazachstanu;
3) "Strona wysyłająca" - Strona, która wysyła personel wojskowy lub cywilny zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
4) "Strona przyjmująca" - Strona, która przyjmuje personel wojskowy lub cywilny Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Artykuł  3

Obszary współpracy

Współpraca między Stronami obejmuje następujące obszary:

1) polityka obronna;
2) szkolenie kadr wojskowych;
3) prowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych;
4) operacje pokojowe;
5) nauki wojskowe, w tym historia wojskowości;
6) wsparcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Kazachstanu;
7) działalność wojskowo-techniczna z uwzględnieniem wewnętrznego porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Kazachstanu;
8) medycyna wojskowa i wsparcie wojskowo-medyczne;
9) zagadnienia prawne i ekonomiczne w dziedzinie obronności;
10) wojskowe zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
11) organizacja sportowych, kulturalnych i wypoczynkowych przedsięwzięć dla personelu cywilnego i wojskowego;
12) inne obszary, zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Strony.
Artykuł  4

Formy współpracy

Współpraca między Stronami będzie realizowana w następujących formach:

1) wizyty oficjalne i spotkania robocze;
2) udział w konferencjach, konsultacjach i seminariach dotyczących różnych zagadnień;
3) przedsięwzięcia z zakresu szkolnictwa wojskowego;
4) udział personelu wojskowego i cywilnego we wspólnych ćwiczeniach wojskowych;
5) wymiana informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;
6) udział personelu wojskowego i cywilnego w przedsięwzięciach sportowych, kulturalnych i wypoczynkowych;
7) inne formy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Strony.
Artykuł  5

Plany współpracy

1.  Organy, o których mowa w artykule 1 ustęp 2 niniejszej Umowy, będą sporządzać plany współpracy na określony czas, które będą podpisywane przez przedstawicieli, posiadających upoważnienia udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.  Zmiany do planów współpracy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, będą mogły być wnoszone w drodze pisemnej, za wzajemną zgodą upoważnionych organów Stron.
Artykuł  6

Status personelu wojskowego i cywilnego

Status członków personelu wojskowego i cywilnego w czasie ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Kazachstanu dla celów udziału w przedsięwzięciach na mocy niniejszej Umowy będzie określony postanowieniami Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokołu dodatkowego, sporządzonych w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.

Artykuł  7

Zasady finansowania współpracy

1.  Finansowanie przedsięwzięć w ramach niniejszej Umowy będzie realizowane zgodnie z następującymi zasadami:
1) Strona wysyłająca pokryje w pełni koszty związane z opłaceniem personelowi wojskowemu i cywilnemu:
a) podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Kazachstanu i z powrotem;
b) wyżywienia i zakwaterowania;
c) ubezpieczenia w razie konieczności skorzystania z niezbędnej pomocy medycznej;
d) uzyskania właściwych dokumentów niezbędnych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Kazachstanu i jego opuszczenia.
2) Strona przyjmująca pokryje w pełni koszty:
a) wewnętrznego transportu;
b) realizacji programu kulturalnego.
2.  Kwestie finansowe odnoszące się do obszarów współpracy, o których mowa w artykule 3 punkty 2 - 4 i 11, będą określone w odrębnych umowach.
3.  W nagłych przypadkach Strona przyjmująca zapewni opiekę medyczną i dentystyczną personelowi wojskowemu i cywilnemu Strony wysyłającej. Koszty takiej opieki będą zwracane Stronie przyjmującej przez Stronę wysyłającą w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego powiadomienia Strony przyjmującej.
Artykuł  8

Wzajemna ochrona informacji niejawnych

Wzajemna ochrona informacji niejawnych wymienianych między Stronami na podstawie niniejszej Umowy będzie realizowana zgodnie z odrębną umową.

Artykuł  9

Rozwiązywanie sporów

Spory między Stronami dotyczące interpretacji i wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie w drodze konsultacji i negocjacji.

Artykuł  10

Wnoszenie zmian i uzupełnień

Niniejsza Umowa może być zmieniana za pisemną zgodą Stron, w drodze dodatkowych protokołów, stanowiących jego nieodłączną część.

Artykuł  11

Wejście w życie i utrata mocy

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniego pisemnego powiadomienia o wypełnieniu wewnętrznych procedur, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
2.  Niniejszą Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
3.  Niniejsza Umowa utraci moc po upływie 180 dni od dnia otrzymania drogą dyplomatyczną przez jedną ze Stron pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zamiarze wypowiedzenia niniejszej Umowy.

Sporządzono w Astanie dnia 11 lipca 2012 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, kazachskim i rosyjskim, przy czym wszystkie mają jednakową moc. W razie rozbieżności w wykonywaniu niniejszej Umowy, tekst sporządzony w języku rosyjskim będzie uznany przez Strony za rozstrzygający.