Monitor Polski

M.P.2017.1204

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2017 r.

POROZUMIENIE
o współpracy w dziedzinie gospodarki między Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu,
podpisane w Astanie dnia 6 września 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu, zwani dalej "Stronami",

pragnąc rozwijać i pogłębiać wzajemnie korzystne dwustronne stosunki gospodarcze między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu na zasadach przyjaźni i partnerstwa,

opierając się na postanowieniach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Astanie dnia 6 lipca 2005 roku,

uwzględniając, iż potencjał ekonomiczny obydwu Państw i dotychczasowy rozwój kontaktów polskich i kazachstańskich podmiotów gospodarczych stwarzają pozytywne przesłanki dla rozszerzania i pogłębiania wzajemnej współpracy gospodarczej,

podkreślając, iż działania na rzecz stymulowania i rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i kazachstańskimi podmiotami gospodarczymi są przedmiotem wspólnego zainteresowania,

kierując się potrzebą podejmowania działań ukierunkowanych na tworzenie korzystnych uwarunkowań dla rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej, a także sprzyjania działaniom innych podmiotów w tym zakresie,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1.

Do podstawowych celów współpracy Stron w ramach niniejszego Porozumienia należą:

1) wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń w obszarach pozostających w kompetencjach Stron, w tym w zakresie priorytetowych programów rozwoju gospodarczego obydwu Państw, będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania;
2) sprzyjanie kontaktom między przedsiębiorcami oraz organizacjami przedsiębiorców obydwu Państw, a także projektom inicjowanym i realizowanym przez wymienione podmioty, ukierunkowanym na rozwój wzajemnie korzystnej współpracy handlowej lub inwestycyjnej;
3) wymiana informacji dotyczących warunków dostępu polskich i kazachstańskich przedsiębiorców do rynków obydwu Państw;
4) sprzyjanie rozwojowi współpracy podmiotów obydwu Państw służącej finansowaniu projektów handlowych i inwestycyjnych polskich i kazachstańskich przedsiębiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Kazachstanu, jak również wspólnych projektów na rynkach państw trzecich;
5) sprzyjanie aktywnemu udziałowi przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw obydwu Państw w przedsięwzięciach przeprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Kazachstanu, w tym w targach, wystawach i misjach gospodarczych, przy czym Strony realizują współpracę w następujących formach:
- konsultacji, seminariów i konferencji z udziałem przedstawicieli małej i średniej przedsiębiorczości Państw Stron;
- wymiany informacji, wydawnictw i innych materiałów informacyjnych w zakresie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości;
6) wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń, wchodzących w kompetencje Stron w dziedzinie polityki regionalnej.
Artykuł  2.

Współpraca Stron w ramach niniejszego Porozumienia będzie realizowana w szczególności w następujących, priorytetowych obszarach:

1) warunki inwestowania i mechanizmy proinwestycyjne, z uwzględnieniem specjalnych stref ekonomicznych;
2) rozwój przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
3) rozwój regionalny, z uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości oraz instytucji działających na rzecz rozwoju ekonomicznego na poziomie regionów;
4) międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Artykuł  3.

Współpraca Stron w ramach niniejszego Porozumienia będzie realizowana w ramach uzgadnianych przez nie programów działań, poprzez organizację konsultacji, konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów oraz w innych uzgodnionych przez Strony formach.

Artykuł  4.
1.  Postanowienia niniejszego Porozumienia nie naruszają praw i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stronami są Rzeczpospolita Polska lub Republika Kazachstanu, ani praw i zobowiązań wynikających z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.
2.  Porozumienie niniejsze nie narusza praw i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, ani praw i zobowiązań Republiki Kazachstanu wynikających z członkostwa w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
3.  Postanowienia niniejszego Porozumienia nie mogą być interpretowane jako zobowiązujące Strony do wzajemnego przekazywania informacji niejawnych.
Artykuł  5.
1.  Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
2.  Do niniejszego Porozumienia za obopólna zgodą Stron mogą być wprowadzone w formie pisemnej zmiany i uzupełnienia, będące jego integralną częścią. Takie zmiany i uzupełnienia wejdą w życie zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu.
3.  Wszelkie rozbieżności dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji i konsultacji.
4.  Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres pięciu lat i będzie automatycznie przedłużane na kolejne pięcioletnie okresy, o ile żadna ze Stron nie notyfikuje drugiej Stronie w drodze dyplomatycznej swojej woli nieprzedłużenia obowiązywania Porozumienia na kolejny okres, nie później niż sześć miesięcy przed upływem danego okresu.
5.  Porozumienie mniejsze może być wypowiedziane w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron; w takim przypadku utraci ono moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

Podpisano w Astanie, dnia 6 września 2017 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, kazachskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W przypadku powstania rozbieżności w interpretacji postanowień niniejszego Porozumienia Strony będą odnosić się do tekstu w języku rosyjskim.