Monitor Polski

M.P.2016.649

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2016 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie edukacji,
podpisane w Astanie dnia 15 września 2014 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kazachstanu,

zwane dalej "Stronami",

dążąc do pogłębienia współpracy w dziedzinie edukacji,

w celu dalszego podnoszenia poziomu i efektywności wspólnych badań naukowych, rozszerzenia wymiany w dziedzinie edukacji między obu Państwami,

w oparciu o zasady wzajemnego szacunku i równości,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Strony realizują współpracę zgodnie z przepisami wewnętrznymi swoich państw w następujących dziedzinach:

1) wymiany informacji o systemach oświaty i reformach prowadzonych w tej dziedzinie;
2) wymiany podręczników i innych materiałów metodyczno-dydaktycznych oraz środków audiowizualnych;
3) wymiany studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz uczestników studiów trzeciego stopnia i nauczycieli akademickich;
4) wspierania, rozszerzania i pogłębiania współpracy między instytucjami oświaty Stron na wszystkich poziomach edukacji;
5) wymiany zawodowych doświadczeń kadr dydaktycznych i naukowych;
6) rozwoju i podnoszenia poziomu nauczania języka polskiego, literatury i filologii polskiej w szkołach wyższych Republiki Kazachstanu oraz języka kazachskiego, literatury i filologii kazachskiej w szkołach wyższych Rzeczypospolitej Polskiej;
7) popierania organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych, w tym konferencji, sympozjów, międzynarodowych olimpiad, konkursów i seminariów;
8) kierowania nauczycieli.
Artykuł  2

Za realizację Porozumienia odpowiadają:

w Rzeczypospolitej Polskiej - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

w Republice Kazachstanu - Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Kazachstan.

Artykuł  3
1. Strony corocznie, na zasadzie wzajemności, realizują wymianę studentów na studiach drugiego stopnia w liczbie do czterech osób.
2. Strona polska przyjmie corocznie do trzech kandydatów na studia pierwszego stopnia, do czterech kandydatów na studia trzeciego stopnia skierowanych przez Stronę kazachstańską, z uwzględnieniem rocznego kursu języka polskiego.
3. Okres nauczania osób skierowanych na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia określany jest przez Stronę przyjmującą, zgodnie z przepisami wewnętrznymi państw Stron.
Artykuł  4
1. Strona polska będzie przyjmować corocznie studentów filologii polskiej (języka i literatury polskiej), jak również uczestników kursów (lektoratów) języka polskiego i literatury polskiej ze szkół wyższych Republiki Kazachstanu w liczbie do dziesięciu osób na letnie kursy języka i kultury polskiej na okres od dwudziestu jeden do dwudziestu ośmiu dni.
2. Strona kazachstańska będzie przyjmować corocznie studentów orientalistyki bądź specjalistów w zakresie języka i kultury kazachstańskiej w liczbie do dziesięciu osób na letnie kursy języka i kultury kazachstańskiej ze szkół wyższych Rzeczypospolitej Polskiej trwające do dwudziestu ośmiu dni.
3. Organizacja kursów letnich, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym Państw Stron oraz w ramach ich możliwości finansowych.
Artykuł  5

Strona polska będzie przyjmować obywateli Republiki Kazachstanu polskiego pochodzenia do publicznych szkół wyższych Rzeczypospolitej Polskiej na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie i studia trzeciego stopnia, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Rzeczypospolitej Polskiej, o czym poinformuje Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu.

Artykuł  6

Strony będą udzielać wsparcia rozwojowi partnerskich kontaktów między instytucjami oświaty zgodnie z przepisami wewnętrznymi swoich państw Stron i wspierać dwustronną wymianę studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz uczestników studiów trzeciego stopnia i nauczycieli akademickich na podstawie umów między zainteresowanymi instytucjami oświaty państw Stron, które powinny określać prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność wysyłających i przyjmujących instytucji i szkół wyższych obu państw Stron.

Artykuł  7

Strony będą rozwijać współpracę w dziedzinie studiów nad kulturą i historią Rzeczypospolitej Polskiej w systemie oświaty Republiki Kazachstanu, a także studiów nad kulturą i historią Republiki Kazachstanu w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł  8
1. Strona polska zapewni szkołom podstawowym i średnim, w których ma miejsce nauczanie języka polskiego w Republice Kazachstanu, niezbędne podręczniki, materiały metodyczne oraz środki audiowizualne do nauczania, zgodnie z zapotrzebowaniem systemu szkolnictwa podstawowego i średniego w Republice Kazachstanu.
2. Strona kazachstańska zapewni osobom pochodzenia polskiego zamieszkującym w skupiskach na terytorium Republiki Kazachstanu warunki do nauczania języka ojczystego zgodnie z przepisami wewnętrznymi Republiki Kazachstanu.
Artykuł  9
1. Strona polska corocznie skieruje, a Strona kazachstańska przyjmie nauczycieli języka polskiego w szkołach w systemie oświaty Republiki Kazachstanu i w centrach nauczania języka polskiego utworzonych przez polskie stowarzyszenia etniczno-kulturalne na terytorium Republiki Kazachstanu, w których język polski nauczany jest jako język ojczysty lub obcy, na podstawie zgłoszeń wydziałów oświaty, a także polskich stowarzyszeń etniczno-kulturalnych, po uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu.
2. Strona kazachstańska każdego roku do dnia 30 marca poinformuje Stronę polską o niezbędnej liczbie nauczycieli języka polskiego.
3. Wszystkie koszty związane z pobytem nauczycieli wskazanych w ustępie 1 i 2 niniejszego artykułu pokrywa Strona kierująca.
Artykuł  10
1. Każda Strona, na koszt zainteresowanych współpracą instytucji oświaty, skieruje specjalistów w dziedzinie języka lub innych przedmiotów w charakterze lektorów i prowadzenia działalności pedagogicznej w szkołach wyższych drugiej Strony.
2. Strony każdego roku do dnia 30 kwietnia będą przekazywać niezbędne dokumenty dotyczące nauczycieli akademickich.
3. Strona przyjmująca każdego roku do dnia 30 czerwca powiadomi Stronę wysyłającą o swoich decyzjach.
Artykuł  11

Strona polska każdego roku przyjmie z Republiki Kazachstanu nauczycieli języka polskiego na kursy metodyczne organizowane w Rzeczypospolitej Polskiej, w liczbie do dziesięciu osób, na okres od dziesięciu do dwudziestu jeden dni. Uczestnik kursów opłaca przejazd do Rzeczpospolitej Polskiej i z powrotem oraz wykupuje ubezpieczenie medyczne na cały okres pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Strona polska opłaca koszty związane z uczestnictwem w zajęciach, zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Artykuł  12
1. Strony zapewniają kandydatom określonym w artykule 3 i 5 Porozumienia:
1) bezpłatną naukę;
2) warunki do prowadzenia prac naukowo-badawczych zgodnie z programem nauczania;
3) zakwaterowanie na takich samych warunkach, jak przewidziane dla własnych obywateli.
2. Strony nie pokrywają wydatków związanych z przejazdem osób, o których mowa w artykule 3, 4, 5 i 6 Porozumienia.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za członków rodzin studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz uczestników studiów trzeciego stopnia, nauczycieli i nauczycieli akademickich, o których mowa w artykule 3, 4, 5 i 6 Porozumienia.
4. Ubezpieczenie medyczne (polisa ubezpieczeniowa) obejmujące pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, jak również pokrycie kosztów transportu sanitarnego do państwa zamieszkania na czas przebywania w państwie przyjmującym wykupowane jest przez studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz uczestników studiów trzeciego stopnia, nauczycieli oraz nauczycieli akademickich, na czas pobytu w państwie przebywania.
5. Koszty pobytu obywateli Republiki Kazachstanu pobierających naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia w państwowych szkołach wyższych Rzeczypospolitej Polskiej pokrywane będą przez studentów we własnym zakresie.
6. Strona polska wypłaca stypendia dla uczestników studiów trzeciego stopnia, zgodnie ze swoimi przepisami wewnętrznymi.
Artykuł  13
1. Strona wysyłająca przedłoży Stronie przyjmującej, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku akademickiego spis, a także niezbędne dokumenty kandydatów skierowanych na naukę, zgodnie z artykułem 3, 4 i 5 Porozumienia.
2. Strona przyjmująca powiadomi Stronę wysyłającą o gotowości przyjęcia tych kandydatów, a także poda nazwy szkół wyższych, w których będą się uczyć, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej terminy przyjazdu kandydatów nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Artykuł  14
1. W sprawach dotyczących odbywania studiów wyższych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz uczestniczenia w badaniach naukowych przez osoby biorące udział w wymianie, a także kierowania nauczycieli i nauczycieli akademickich na podstawie Porozumienia, stosuje się przepisy wewnętrzne Państwa Strony przyjmującej.
2. Warunki wjazdu oraz pobytu osób uczestniczących w wymianie na podstawie Porozumienia regulują przepisy wewnętrzne państwa Strony przyjmującej.
Artykuł  15
1. Obywatele Strony wysyłającej przybywający na studia oraz do pracy dydaktycznej zgłaszają swój pobyt w placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym swojego państwa.
2. Strona wysyłająca, na zasadach wzajemności, będzie przekazywać placówce dyplomatycznej drugiej Strony informacje o studentach, nauczycielach i nauczycielach akademickich skierowanych do państwa Strony przyjmującej, zgodnie z artykułem 3, 10 i 11 Porozumienia.
Artykuł  16

Strony będą rozwijać współpracę i podtrzymywać więzi w obszarze polityki młodzieżowej.

Artykuł  17

Przepisy Porozumienia nie naruszają praw i obowiązków Stron, wynikających z innych umów międzynarodowych, których stronami są ich państwa.

Artykuł  18

Za zgodą Stron do Porozumienia mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia w postaci odrębnych protokołów, stanowiące integralne części Porozumienia.

Artykuł  19

Spory i rozbieżności, wynikające z interpretacji zapisów Porozumienia, będą rozstrzygane w drodze konsultacji i negocjacji między Stronami.

Artykuł  20
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem otrzymania drogą dyplomatyczną późniejszego pisemnego powiadomienia o spełnieniu przez Strony wewnętrznych wymogów prawnych, niezbędnych do jego wejścia w życie.
2. Porozumienie jest zawarte na okres trzech lat i będzie automatycznie przedłużane na kolejne okresy trzyletnie, jeżeli żadna ze Stron najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu nie przekaże drugiej Stronie drogą dyplomatyczną pisemnego powiadomienia o jego wypowiedzeniu.
3. Utrata mocy przez Porozumienie nie wpływa na realizowane w jego ramach projekty lub programy niezakończone przed dniem jego rozwiązania, o ile w danym przypadku Strony nie podejmą innej decyzji.

Sporządzono w Astanie dnia 15 września 2014 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, kazachskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W przypadku rozbieżności w interpretacji rozstrzygający będzie tekst w języku rosyjskim.