Monitor Polski

M.P.2017.930

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2017 r.
Artykuł  16
1.  Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania, w drodze dyplomatycznej, noty późniejszej, w której Strony poinformują się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.
2.  Umowa niniejsza zawarta jest na okres czterech (4) lat i ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze czteroletnie (4) okresy, jeżeli żadna ze Stron nie notyfikuje drugiej Stronie, w drodze dyplomatycznej, swojego zamiaru wypowiedzenia niniejszej Umowy, najpóźniej na sześć (6) miesięcy przed upływem danego okresu.
3.  Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, takie wypowiedzenie niniejszej Umowy nie wpłynie na realizowane programy współpracy i inne działania, do czasu ich zakończenia.