Monitor Polski

M.P.2017.930

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2017 r.

UMOWA
podpisana w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o współpracy w dziedzinie kultury,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Państwa Katar, zwane dalej "Stronami",

pragnąc rozwijać i umacniać współpracę w dziedzinie kultury,

świadome tego, że rozszerzenie współpracy w dziedzinie kultury przyczyniać się będzie do zacieśniania stosunków łączących oba Państwa, jak również do wzrostu wzajemnego zrozumienia,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1.  W celu ułatwienia wymiany kulturalnej i umożliwienia prezentacji osiągnięć artystycznych, Strony będą wymieniać informacje o swojej infrastrukturze kulturalnej.
2.  Strony będą wspierać nawiązywanie kontaktów między zainteresowanymi instytucjami kultury obu Państw.
Artykuł  2

W celu wzajemnego poznania, Strony będą popierać działania na rzecz upowszechniania informacji o osiągnięciach kulturalnych Państwa drugiej Strony poprzez:

1) umożliwianie wymiany artystów, twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury;
2) wspieranie udziału artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych konkursach i festiwalach odbywających się w obu Państwach;
3) wspieranie inicjatyw translatorskich i wydawniczych ułatwiających upowszechnianie dzieł literackich autorów obu Państw;
4) organizowanie koncertów, wystaw, spotkań i innych wydarzeń artystycznych.
Artykuł  3
1.  W dziedzinie kinematografii Strony będą wspierać:
1) bezpośrednią współpracę narodowych archiwów filmowych oraz instytucji i stowarzyszeń filmowych w celu wymiany doświadczeń i informacji;
2) realizację koprodukcji i wzajemne świadczenie usług przy produkcji filmów;
3) organizację na zasadach wzajemności przeglądów filmowych;
4) udział w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w Państwie drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
2.  Strony będą popierać współpracę w zakresie digitalizacji i udostępniania dziedzictwa filmowego i audiowizualnego.
3.  Strony będą sprzyjać realizacji wspólnych projektów w zakresie przemysłów kreatywnych.
Artykuł  4
1.  Strony będą popierać współpracę między bibliotekami narodowymi obu Państw w zakresie wymiany informacji i publikacji oraz zarządzania bibliotekami i wykorzystania w ich działalności nowoczesnych technologii, w szczególności w celu digitalizacji zbiorów.
2.  Strony będą sprzyjać prezentacji wydawnictw literackich i artystycznych na międzynarodowych targach książki organizowanych w obu Państwach.
Artykuł  5

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie udostępniania zbiorów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, a także wymianę doświadczeń oraz specjalistycznych publikacji i kopii dokumentów, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w obu Państwach.

Artykuł  6

Strony będą sprzyjać współpracy w dziedzinie dziedzictwa niematerialnego, w tym także udziałowi przedstawicieli drugiej Strony w festiwalach folklorystycznych oraz organizowaniu wystaw sztuki ludowej.

Artykuł  7

Strony będą współpracować na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wspierać inicjatywy zmierzające do zachowania i konserwacji zabytków światowego dziedzictwa kulturowego znajdujących się na terytorium obu Państw, w szczególności poprzez wymianę informacji i doświadczeń między właściwymi instytucjami oraz realizację wspólnych projektów badawczych oraz prac archeologicznych i konserwatorskich, a także organizację staży i programów szkoleniowych.

Artykuł  8
1.  Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w obu Państwach oraz konwencjami międzynarodowymi, których oba Państwa są stronami.
2.  Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium Państwa jednej Strony i nielegalnie wwiezione na terytorium Państwa drugiej Strony podlegają zwrotowi.
Artykuł  9
1.  Strony będą popierać wymianę informacji w celu zapoznania się z programami nauczania w zakresie edukacji artystycznej.
2.  Strony będą sprzyjać rozwijaniu współpracy między uczelniami artystycznymi obu Państw, na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.
Artykuł  10

Strony będą współpracować w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Artykuł  11

Strony będą współdziałać na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO).

Artykuł  12
1.  Strony powołają Komisję Mieszaną, zwaną dalej "Komisją".
2.  Komisja zbierać się będzie na przemian w obu Państwach, w terminach i miejscach uzgadnianych w drodze dyplomatycznej.
3.  Komisja będzie opracowywała i przyjmowała okresowe programy współpracy określające formy oraz warunki organizacyjne i finansowe wymiany kulturalnej, będzie oceniała stan realizacji niniejszej Umowy oraz będzie proponowała odpowiednie zalecenia.
Artykuł  13

Koszty finansowe wynikające z realizacji niniejszej Umowy pokrywane będę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stosowanymi zasadami w obu Państwach oraz w ramach środków dostępnych w budżetach każdej ze Stron.

Artykuł  14

Kwestie sporne między Stronami wynikające z realizacji i interpretacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie przez konsultacje i negocjacje, w drodze dyplomatycznej.

Artykuł  15

Postanowienia niniejszej Umowy mogą zostać zmienione za wzajemną zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnej. Takie zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w artykule 16 ustęp 1 niniejszej Umowy.

Artykuł  16
1.  Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania, w drodze dyplomatycznej, noty późniejszej, w której Strony poinformują się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.
2.  Umowa niniejsza zawarta jest na okres czterech (4) lat i ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze czteroletnie (4) okresy, jeżeli żadna ze Stron nie notyfikuje drugiej Stronie, w drodze dyplomatycznej, swojego zamiaru wypowiedzenia niniejszej Umowy, najpóźniej na sześć (6) miesięcy przed upływem danego okresu.
3.  Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, takie wypowiedzenie niniejszej Umowy nie wpłynie na realizowane programy współpracy i inne działania, do czasu ich zakończenia.
Sporządzono w Warszawie, dnia 5.05.2017 roku, co odpowiada dacie 8 Shaban 1438, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.