Monitor Polski

M.P.2018.141

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

UMOWA
podpisana w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
o współpracy gospodarczej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Państwa Katar, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

pragnąc dalszego umacniania przyjaznych stosunków między państwami Umawiających się Stron,

uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej,

mając na uwadze członkostwo Państwa Katar w Radzie Współpracy Państw Zatoki,

mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

dążąc do rozszerzania i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Katar,

uzgodniły co następuje:

Artykuł  1
1.  Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na zasadach równości i wzajemnych korzyści, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron.
2.  Współpraca realizowana w ramach niniejszej Umowy będzie ukierunkowana na wykorzystanie potencjału gospodarczego dla umocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych w dziedzinie przemysłu, energetyki, rolnictwa, łączności, transportu, budownictwa, turystyki i innych oraz ich intensyfikacji, w szczególności w zakresie wymiany handlowej, żeglugi i portów morskich, inwestycji, innowacji oraz zatrudnienia specjalistów i personelu technicznego.
Artykuł  2

Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana w szczególności przez:

1) sprzyjanie realizacji projektów stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania w wybranych dziedzinach gospodarki;
2) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji;
3) rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym usług wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytorium obu państw Umawiających się Stron;
4) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymianę specjalistów i personelu technicznego, współpracę naukową i wymianę kadry naukowej, szkolenia, udział w targach i wystawach, misjach gospodarczych, przedsięwzięciach promocyjnych i innych przedsięwzięciach związanych ze współpracą gospodarczą i turystyczną.
Artykuł  3
1.  Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu przedstawicielstw, oddziałów, mieszanych izb gospodarczych lub jednostek promujących działalność gospodarczą państwa drugiej Umawiającej się Strony.
2.  Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały, mieszane izby gospodarcze i inne jednostki promujące działalność gospodarczą określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego podejmują one działalność.
3.  Każda z Umawiających się Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron, będzie sprzyjać:
1) uczestnictwu przedsiębiorców, przedstawicieli izb gospodarczych oraz innych podobnych instytucji w międzynarodowych wystawach i targach, organizowanych na terytorium drugiej z Umawiających się Stron;
2) współpracy i wymianie wizyt między przedstawicielami izb gospodarczych i innych podobnych instytucji, jak również między przedsiębiorcami w państwach Umawiających się Stron.
Artykuł  4

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron, będą dokonywać wymiany informacji w zakresie:

1) prawa regulującego: warunki prowadzenia działalności gospodarczej, inwestycje, standaryzację, certyfikację, warunki udzielania koncesji, licencji i zezwoleń, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania;
2) przedsięwzięć wspierających nawiązywanie kontaktów między potencjalnymi partnerami gospodarczymi, w tym w zakresie organizacji wystaw, targów i misji gospodarczych.
Artykuł  5

Każda z Umawiających się Stron ponosi swoje własne wydatki związane z jej udziałem w spotkaniach Komisji.

Artykuł  6
1.  Umawiające się Strony powołują Wspólną Komisję do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej "Komisją".
2.  Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej między oboma krajami;
2) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej między oboma krajami;
3) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji w obu krajach;
4) omawianie spraw spornych dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy.
3.  Komisja składa się z sekcji polskiej i katarskiej, tworzonych na zasadzie parytetu. Przewodniczącymi sekcji narodowych Komisji będą ministrowie właściwi do spraw: gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz biznesu i handlu Państwa Katar lub ich upoważnieni przedstawiciele. Każdy z Przewodniczących wyznacza zastępcę, sekretarza i pozostałych członków swojej sekcji reprezentujących dziedziny objęte wzajemną współpracą.
4.  Komisja zbierać się będzie na posiedzenia w terminach uzgodnionych przez Przewodniczących sekcji, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Państwie Katar.
5.  W ramach Komisji mogą być powoływane:
a) stałe grupy robocze do spraw współpracy w wybranych dziedzinach gospodarki;
b) czasowo działające zespoły eksperckie dla opracowywania szczegółowych tematów współpracy gospodarczej.
6.  Komisja ustali swój regulamin pracy dla realizacji przydzielonych jej zadań.
Artykuł  7
1.  Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają praw i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stronami są Rzeczpospolita Polska lub Państwo Katar, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.
2.  Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.
Artykuł  8

Spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze konsultacji i negocjacji.

Artykuł  9

Uzupełnienia i poprawki do niniejszej Umowy będą dokonywane na piśmie na podstawie wspólnego porozumienia Umawiających się Stron. Takie uzupełnienia i poprawki będą dokonane w formie odrębnych dokumentów, będą uważane za integralną część niniejszej Umowy i wejdą w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 10 niniejszej Umowy.

Artykuł  10

Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia od którejkolwiek Umawiającej się Strony, stwierdzającego zakończenie wewnętrznych procedur prawnych wymaganych dla wejścia niniejszej Umowy w życie w obu państwach. Niniejsza Umowa pozostanie w mocy przez okres pięciu (5) lat i będzie automatycznie przedłużana na podobne okresy, chyba że jedna z Umawiających się Stron poinformuje pisemnie drugą Umawiającą się Stronę drogą dyplomatyczną o chęci zakończenia obowiązywania Umowy. W takim przypadku Umowa traci moc po sześciu (6) miesiącach od daty otrzymania powiadomienia.

Utrata mocy przez niniejszą Umowę nie ma wpływu na projekty i działania realizowane na podstawie niniejszej Umowy, aż do ich zakończenia, chyba że Umawiające się Strony uzgodnią inaczej.

NA DOWÓD POWYŻSZEGO, podpisani poniżej, odpowiednio umocowani przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono i podpisano w Warszawie dnia 5.05.2017 roku, odpowiadającego dniu 8 Shaban 1438 roku kalendarza muzułmańskiego, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności w interpretacji, za rozstrzygający uważa się tekst angielski.