Monitor Polski

M.P.2017.920

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2017 r.

POROZUMIENIE
podpisane w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
o współpracy w dziedzinie nauk medycznych i ochrony zdrowia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

i Rząd Państwa Katar,

zwane dalej "Umawiającymi się Stronami";

mając na uwadze potrzebę rozwoju wzajemnej współpracy w dziedzinie nauk medycznych i ochrony zdrowia,

uznając, że współpraca ta wniesie wkład w podniesienie jakości nauk medycznych i poziomu ochrony zdrowia obywateli państw Umawiających się Stron;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1.  Umawiające się Strony będą rozwijać współpracę w dziedzinie nauk medycznych i ochrony zdrowia na zasadach równości, wzajemności i obopólnych korzyści.
2.  Umawiające się Strony będą, w miarę możliwości, współpracować na forum Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Artykuł  2

Współpraca, o której mowa w art. 1, obejmuje:

1) badania w zakresie opieki zdrowotnej, włączając opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,
2) technologie medyczne oraz systemy ochrony zdrowia,
3) integrację podstawowych systemów informacyjnych w zakresie zdrowia dla celów zdrowotnych i epidemiologicznych, włączając telekomunikację, metody statystyczne i wymianę informacji,
4) zasady finansowania opieki zdrowotnej,
5) regulacje prawne dotyczące problematyki zdrowotnej.
Artykuł  3

W zgodzie z obowiązującym prawem obydwu państw, współpraca nawiązana na podstawie niniejszego Porozumienia przyjmuje następujące formy:

1) wymiany informacji,
2) wymiany delegacji i specjalistów,
3) udziału specjalistów w konferencjach i spotkaniach naukowych organizowanych przez Umawiające się Strony,
4) wspólnego prowadzenia badań.
Artykuł  4
1.  Koszty związane z realizacją działań, o których mowa w artykule 3, ponosi ta z Umawiających się Stron, która występuje z wnioskiem o ich podjęcie chyba, że Umawiające się Strony uznają za właściwe i zadecydują o skorzystaniu z alternatywnych sposobów finansowania.
2.  W razie zaistnienia możliwości wykorzystania alternatywnych środków finansowania związanych z wydatkami Umawiających się Stron, obie Umawiające się Strony powinny je zaakceptować.
Artykuł  5

Każda z Umawiających się Stron zapewnia, że uczestnicy delegacji odbywających się w ramach niniejszego Porozumienia będą posiadać, podczas ich pobytu na terytorium drugiej z Umawiających się Stron, odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki wynikające z: konieczności powrotu z powodów medycznych, potrzeby udzielenia pilnej pomocy medycznej lub nagłego leczenia szpitalnego lub wynikające ze śmierci.

Artykuł  6

Współpraca prowadzona na podstawie niniejszego Porozumienia nie narusza istniejących praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z innych umów międzynarodowych.

Artykuł  7
1.  W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru i koordynacji działań wymienionych w niniejszym Porozumieniu oraz w celu zapewnienia optymalnych warunków ich wykonywania Umawiające się Strony ustanawiają Grupę Roboczą, w skład której będą wchodzić przedstawiciele obu państw.
2.  Grupa Robocza spotyka się naprzemiennie w obu państwach.
3.  Decyzja w sprawie zwołania spotkania Grupy Roboczej jest podejmowana za obopólną zgodą Umawiających się Stron, nie później niż na sześć miesięcy przed planowanym spotkaniem.
Artykuł  8

Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Zdrowia Publicznego Państwa Katar są odpowiedzialni za wdrożenie postanowień niniejszego Porozumienia w swoich państwach.

Artykuł  9

Umawiające się Strony działają w dobrej wierze i duchu współpracy w celu osiągnięcia sprawiedliwego i bezzwłocznego rozstrzygnięcia w przypadku wystąpienia sporów dotyczących interpretacji treści czy wdrożenia niniejszego Porozumienia. Umawiające się Strony zgadzają się na bezpośrednie, rzeczowe i życzliwe uzgodnienia, mające na celu osiągnięcie rozstrzygnięcia sporu, które będzie satysfakcjonujące dla obu Umawiających się Stron.

Artykuł  10

Treść niniejszego Porozumienia może ulec zmianie za pisemną zgodą Umawiających się Stron. Zmiana wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami Artykułu 11 niniejszego Porozumienia.

Artykuł  11
1.  Niniejsze Porozumienie podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.
2.  Niniejsze Porozumienie zawarte zostaje na okres pięciu (5) lat. Ulega ono automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie (5) okresy, o ile żadna z Umawiających się Stron nie powiadomi o jego wypowiedzeniu w drodze notyfikacji, nie później jednak niż na sześć (6) miesięcy przed upływem danego okresu.
3.  W przypadku wypowiedzenia niniejszego Porozumienia wszelkie trwające, a jeszcze nie ukończone programy i działania, będą realizowane zgodnie z ich harmonogramem.

W dowód czego niżej podpisani, odpowiednio upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejsze Porozumienie.

Sporządzono w Warszawie, w dniu 5.05.2017 co odpowiada dniu 8 Shaban 1438 w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności w interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.