Monitor Polski

M.P.2013.763

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2014 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej,
podpisana w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Królestwa Kambodży, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami" lub odpowiednio "Stroną Polską" i "Stroną Kambodżańską", w celu:
- polepszenia i rozwoju współpracy między obu Państwami,
- wspierania długofalowych, stałych stosunków gospodarczych, handlowych i finansowych opartych na zasadzie wzajemnych korzyści i równości między obu krajami,
- wsparcia rozwoju Królestwa Kambodży oraz
- ostatecznego uregulowania, na wzajemnie korzystnych warunkach, zadłużenia w rublach kliringowych Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Umawiające się Strony stwierdzają, że zadłużenie Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej w rublach kliringowych (Rb. Cl.) na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło 2.441.978,79 Rb. Cl. (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 79/100 rubli kliringowych) i stanowiło saldo rachunku likwidacyjnego, wynikającego z:

1) należności kliringowej Strony Polskiej z tytułu Umowy Handlowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Kampuczy zawartej w dniu 13 marca 1982 г.;
2) należności kredytowej z tytułu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Kampuczy o udzieleniu kredytu na rozbudowę bazy wytwórczej w Ludowej Republice Kampuczy, zawartej w dniu 14 marca 1985 r.
Artykuł  2
1. Umawiające się Strony uzgadniają, że zadłużenie wyrażone w rublach kliringowych, o którym mowa w Artykule 1, zostaje przeliczone na zadłużenie wyrażone w dolarach amerykańskich (USD).
2. Przeliczenie kwoty zadłużenia, wymienionego w Artykule 1, nastąpi według przelicznika 1 Rb. Cl. = 0,8 USD.
Artykuł  3

Umawiające się Strony uzgodniły, że po przeliczeniu, o którym mowa w Artykule 2, łączne zadłużenie Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 1.953.583,03 USD (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy dolary amerykańskie i 3 centy).

Artykuł  4

Zadłużenie, o którym mowa w Artykule 3, zostanie uregulowane w następujący sposób:

1) Kwota 976.791,52 USD (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden dolarów amerykańskich i 52 centy) zostanie przeznaczona przez Stronę Kambodżańską na pokrycie kosztów prac związanych z konserwacją zabytków na terytorium Królestwa Kambodży, prowadzonych przez wyspecjalizowane polskie przedsiębiorstwa;
2) Kwota 976.791,51 USD (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden dolarów amerykańskich i 51 centów) zostanie przez Stronę Polską umorzona po wypełnieniu przez Stronę Kambodżańską zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.
Artykuł  5 1

1. Prace konserwatorskie, określone w Artykule 4 punkt 1, będą wykonywane w latach 2014-2016 przez wyspecjalizowane polskie przedsiębiorstwa.
2. Ministerstwo Pałacu Królewskiego Królestwa Kambodży będzie pełniło rolę agencji wykonawczej projektu. Agencja wykonawcza projektu, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 r., podpisze z wyspecjalizowanym polskim przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami odrębny kontrakt określający szczegóły dotyczące zakresu prac, terminów dostaw towarów i usług oraz harmonogram płatności.
Artykuł  6

W przypadku niedotrzymania warunków wymienionych w Artykule 5 ustęp 2 obu Umawiającym się Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

Artykuł  7

Obsługa finansowa Umowy po Stronie Polskiej będzie prowadzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a po Stronie Kambodżańskiej przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów Królestwa Kambodży.

Artykuł  8
1. W celu dokonywania operacji zmniejszania stanu zadłużenia, Ministerstwo Gospodarki i Finansów Królestwa Kambodży będzie informować Bank Gospodarstwa Krajowego o płatnościach dokonywanych na rzecz polskich przedsiębiorstw zgodnie z harmonogramem określonym w oddzielnym kontrakcie, o którym mowa w Artykule 5 ustęp 2.
2. Dzień 31 grudnia 2015 r. przyjmuje się jako nieprzekraczalny termin dokonania płatności na rzecz polskich przedsiębiorstw przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów Królestwa Kambodży w ramach spłaty zadłużenia w kwocie 976.791,52 USD.
Artykuł  9
1. Po wypełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających z Artykułu 4 punkt 1, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r., Ministerstwo Gospodarki i Finansów Królestwa Kambodży poinformuje w formie pisemnej Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zakończeniu rozliczeń w ramach spłaty zadłużenia, to jest wypłaceniu na rzecz polskich przedsiębiorstw kwoty 976.791,52 USD.
2. Pu otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ustępie 1, pozostała kwota zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej zostanie zgodnie z Artykułem 4 punkt 2 automatycznie umorzona.
Artykuł  10

Po wykonaniu postanowień Artykułu 9 rachunek likwidacyjny dla rozliczeń kliringowych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Kambodży ulega zamknięciu.

Artykuł  11

W przypadku gdy Strona Kambodżańska nie ureguluje w całości zobowiązań, o których mowa w Artykule 4 punkt 1, do dnia 31 grudnia 2015 r., kwota nieuregulowanej części zadłużenia, określonego w Artykule 3, zostanie spłacona przez Stronę Kambodżańską w gotówce wraz z odsetkami w wysokości 2,5% rocznie w terminie 90 dni od dnia 1 stycznia 2016 r. Odsetki będą naliczane od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia poprzedzającego datę rzeczywistej spłaty.

Artykuł  12

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i pozostaje w mocy do czasu całkowitego wykonania przez Umawiające się Strony wszystkich jej postanowień.

Podpisano w Phnom Penh w dniu 30 maja 2013 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, khmerskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W przypadku rozbieżności przy interpretacji niniejszej Umowy za rozstrzygający będzie uważany tekst angielski.

1 Art. 5 zmieniony przez art. 1 protokołu z dnia 24 kwietnia 2014 r. (M.P.2014.592) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 24 kwietnia 2014 r.