Monitor Polski

M.P.2018.971

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2015 r.

UMOWA
Nr PD3/162/2015/14 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o nieodpłatnym przekazaniu amunicji,
podpisana w Warszawie dnia 17 kwietnia 2015 r.

ARTYKUŁ  1: 

STRONY UMOWY

Stronami niniejszej Umowy są: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Stroną polską" i Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego reprezentowany przez Zarząd Zakupów Obronnych Jordańskich Sił Zbrojnych, zwany dalej "JSZ".

ARTYKUŁ  2: 

PRZEDMIOT UMOWY

1.  Niniejsza Umowa określa zasady nieodpłatnego przekazania wybranych ilości amunicji pochodzących z zasobów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "amunicją", na rzecz Jordańskich Sił Zbrojnych Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, w celu zwalczania organizacji terrorystycznych.
2.  Wykaz amunicji określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ  3: 

DOSTAWA

1.  Amunicja zostanie dostarczona na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego na koszt Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie sprawy związane ze sposobem przetransportowania amunicji będą ustalane przez Strony w drodze dyplomatycznej.
2.  Strona polska dostarczy amunicję na rzecz JSZ do jordańskich lotnisk lub portu morskiego w Akabie.
3.  Strona polska dostarczy amunicję niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej Umowy i otrzymaniu oświadczenia końcowego użytkownika.
4.  Tytuł prawny odnoszący się do amunicji zostanie przekazany JSZ z chwilą zakończenia dostawy. Strona polska będzie odpowiedzialna za ryzyko utraty amunicji aż do chwili jej całkowitej dostawy do Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.
5.  W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń amunicji lub jej utraty wskutek niewłaściwego pakowania, Strona polska będzie odpowiedzialna za takie uszkodzenia lub utratę.
6.  W celu potwierdzenia, że końcowym i wyłącznym użytkownikiem amunicji będą Jordańskie Siły Zbrojne Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie przedstawi Rzeczypospolitej Polskiej oświadczenie końcowego użytkownika w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy.
7.  Po przetransportowaniu amunicji na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, upoważnieni przedstawiciele Stron niezwłocznie podpiszą formularz zdawczo - odbiorczy, którego wzór określa Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.
8.  Strona polska zapewni, że amunicja będzie w dobrym stanie technicznym możliwym do użycia bojowego.
9.  Jordańskie Królestwo Haszymidzkie zobowiązuje się do wykorzystania amunicji otrzymanej na mocy niniejszej Umowy zgodnie z prawem międzynarodowym.
ARTYKUŁ  4: 

DOKUMENTACJA ZEZWOLENIA EKSPORTOWEGO

Strona polska będzie odpowiedzialna za wydanie właściwej dokumentacji zezwolenia eksportowego wymaganej względem amunicji.

ARTYKUŁ  5: 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.  Każda sytuacja, która może prowadzić do sporu między Stronami dotyczącego interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będzie przedmiotem niezwłocznych konsultacji między Stronami.
2.  Spory, o których mowa w ustępie 1, będą rozstrzygane przez Strony wyłącznie w drodze wzajemnych negocjacji, prowadzonych z zachowaniem formy pisemnej.
ARTYKUŁ  6: 

PUNKTY KONTAKTOWE

Ustanawia się następujące punkty kontaktowe w sprawie dostawy amunicji:

Biuro Attaché Obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ammanie

Ul. Mahmoud Seif Al-Din Al-Irani 3

Skrzynka pocztowa 942050, Amman 11194

E-mail: da.amman@mon.gov.pl

Nr tel.: 962797025723

Kwatera Główna Jordańskich Sił Zbrojnych

Zarząd Zakupów Obronnych

Amman, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Nr fax: 96265682760

Nr tel.: 96265000170

Dopisek: Umowa Nr PD3/162/2015/14

ARTYKUŁ  7: 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie z dniem podpisania oraz kontrasygnowania przez upoważnionego przedstawiciela JSZ.
2.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie w drodze pisemnej, za wzajemną zgodą Stron. Zmiany wejdą w życie zgodnie z artykułem 7 ustęp 1.
3.  Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym czasie w drodze noty dyplomatycznej. W takim przypadku niniejsza Umowa zostanie uznana za wypowiedzianą po upływie czterdziestu pięciu dni od otrzymania wyżej wymienionej noty przez jedną ze Stron.
4.  Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na ważność lub okres obowiązywania rozpoczętych przedsięwzięć realizowanych na jej podstawie aż do ich zakończenia, chyba że Strony za wzajemną zgodą postanowią inaczej.

Podpisano w Warszawie dnia 17 kwietnia 2015 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek rozbieżności w ich interpretacji, wersja angielskojęzyczna będzie rozstrzygająca.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ AMUNICJI

L.P.NazwaIlość
1.Nabój karabinowy 7,62 x 39 mm wzór 43 z pociskiem smugowym (T-45)3000360
2.Nabój karabinowy 14,5 x 114 mm z pociskiem przeciwpancerno-zapalającym (B-32)2248260
3.Nabój karabinowy 14,5 x 114 mm z pociskiem przeciwpancerno-zapalająco-smugowym (BZT)922908
4.Nabój karabinowy 14,5 x 114 mm z pociskiem zapalającym natychmiastowego działania (MDZ)4759712

ZAŁĄCZNIK Nr  2

FORMULARZ ZDAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony dla celów Umowy Nr PD3/162/2015/14 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o nieodpłatnym przekazaniu amunicji, podpisanej w Warszawie dnia 17 kwietnia 2015 r.

Niniejszy formularz stwierdza, że:

Pan

.........................................................................................................................................,

upoważniony przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

przekazał,

a

Pan

...........................................................................................................................................,

upoważniony przez ............... Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego przyjął w całości poniżej określoną amunicję:

L.P.NazwaIlość
1.Nabój karabinowy 7,62 x 39 mm wzór 43 z pociskiem smugowym (T-45)3000360
2.Nabój karabinowy 14,5 x 114 mm z pociskiem przeciwpancerno-zapalającym (B-32)2248260
3.Nabój karabinowy 14,5 x 114 mm z pociskiem przeciwpancerno-zapalająco-smugowym (BZT)922908
4.Nabój karabinowy 14,5 x 114 mm z pociskiem zapalającym natychmiastowego działania (MDZ)4759712

Sporządzono w ............ dnia ........... w dwóch egzemplarzach w języku polskim i angielskim.