Monitor Polski

M.P.1966.4.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 28 stycznia 1966 r.
w sprawie jednostkowych cen zakupu oraz zasad klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego.

Na podstawie art. 1 ust. 5 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144), § 6 uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie cen zakupu krajowego tytoniu ze zbiorów roku 1957 i lat następnych (Monitor Polski Nr 32, poz. 215) oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 89 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1963 r. w sprawie zmiany cen wykupu liści i nasion tytoniu krajowego ze zbiorów roku 1963 i lat następnych (Monitor Polski Nr 16, poz. 94) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się jednostkowe ceny zakupu oraz zasady klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego, zawarte w taryfie wykupu liści i nasion tytoniu krajowego, stanowiącej załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie ustanowienia jednostkowych cen odmian i klas tytoniu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu taryfy wykupu tytoniu krajowego (Monitor Polski z 1963 r. Nr 30, poz. 158 oraz z 1964 r. Nr 2, poz. 6).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że taryfa wykupu liści i nasion tytoniu krajowego ma zastosowanie przy ich wykupie, poczynając od zbiorów z roku 1966.

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA WYKUPU LIŚCI I NASION TYTONIU KRAJOWEGO

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

§  1.
1. Ceny ustalone w rozdziale 2 stosuje się do liści tytoniu, nadających się do przetworzenia na wyroby tytoniowe.
2. Liście i części liści tytoniu zanieczyszczone obcymi domieszkami, niedojrzałe, nie dosuszone, zniszczone przez choroby, zmarznięte, rażone pieśnią lub w inny sposób zepsute, jak również liście rozsadnikowe uznaje się za surowiec nieużyteczny i poddaje się zniszczeniu.
3. Liście tytoniu zanieczyszczone piaskiem lub pyłem ziemnym, jeżeli zanieczyszczenia te da się usunąć przez wytrząsanie, uznaje się za surowiec użyteczny, po potrąceniu tych zanieczyszczeń.
4. Wiązki liści tytoniu, w którym obok liści użytecznych znajdują się liście nieużyteczne, uznaje się za surowiec nieużyteczny.
§  2. Liście tytoniu mechanicznie uszkodzone klasyfikuje się w sposób następujący:
1) liście tytoni wszystkich odmian, których blaszka liściowa jest więcej niż w połowie mechanicznie uszkodzona, zalicza się do najniższej klasy odpowiedniej odmiany tytoniu;
2) liście tytoni papierosowych jasnych, uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10, lecz mniejszej niż 1/2 blaszki liściowej, zalicza się do klasy bezpośrednio niższej od klasy, do której byłyby kwalifikowane w stanie nie uszkodzonym;
3) liście tytoni papierosowych ciemnych, odpowiadające wymaganiom klasy pierwszej, uszkodzone mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10, lecz mniejszej niż 1/2 blaszki liściowej, zalicza się do klasy drugiej;
4) liście tytoni cygarowych typu Havana, odpowiadające wymaganiom klas pierwszej i drugiej, które z powodu uszkodzeń mechanicznych nie nadają się na pokrywy i zawijacze, zalicza się do klasy trzeciej, jeżeli uszkodzenie nie przekracza 1/2 blaszki liściowej.
§  3. Liście tytoniu uszkodzone przez choroby klasyfikuje się w sposób następujący:
1) liście, których blaszka liściowa jest więcej niż w 1/2 uszkodzona przez choroby, uznaje się za surowiec nieużyteczny;
2) liście, których blaszka liściowa jest więcej niż w 1/3, a mniej niż w 1/2 uszkodzona przez choroby, zalicza się do najniższej klasy odpowiedniej odmiany tytoniu;
3) liście, których blaszka liściowa jest nie więcej niż w 1/3 uszkodzona przez choroby, zalicza się do klasy bezpośrednio niższej od klasy, do której byłyby kwalifikowane w stanie zdrowym;
4) liście tytoni cygarowych typu Havana, odpowiadające wymaganiom klasy pierwszej i drugiej, których blaszka liściowa jest mniej niż w 1/3 uszkodzona przez choroby, zalicza się do klasy trzeciej.
§  4. Liście tytoniu częściowo zepsute przy suszeniu klasyfikuje się tak, jak liście uszkodzone przez choroby.
§  5.
1. Wilgotność liści tytoniu wpływa następująco na ich klasyfikację:
1) odmiany tytoni papierosowych jasnych:
a) liście o wilgotności do 18% klasyfikuje się jako wysuszone,
b) liście o wilgotności powyżej 18% do 24% klasyfikuje się jako wysuszone, z potrąceniem nadmiaru wody od ogólnego ciężaru liści,
c) liście o wilgotności powyżej 24% zwraca się na żądanie plantatora do przesuszenia lub uznaje się za surowiec nieużyteczny;
2) odmiany tytoniu: Mocny Skroniowski, Puławski Szerokolistny i linie pochodne oraz Machorka i tytonie cygarowe typu Havana:
a) liście o wilgotności do 19% klasyfikuje się jako wysuszone,
b) liście tytoniu odmian: Mocny Skroniowski i Puławski Szerokolistny oraz linii pochodnych i cygarowych typu Havana o wilgotności powyżej 19% do 26%, a Machorki powyżej 19% do 28%, klasyfikuje się jako wysuszone, z potrąceniem nadmiaru wody od ogólnego ciężaru liści,
c) liście tytoniu odmian: Mocny Skroniowski i Puławski Szerokolistny oraz linii pochodnych i cygarowych typu Havana o wilgotności powyżej 26%, a Machorki powyżej 28%, zwraca się na żądanie plantatora do przesuszenia lub uznaje się za surowiec nieużyteczny,
d) liście zakwalifikowane jako dosuszone ogniowo nie mogą zawierać więcej niż 24% wody;
3) odmiana tytoniu Kentucky i linie pochodne:
a) liście o wilgotności do 19% klasyfikuje się jako wysuszone,
b) liście o wilgotności powyżej 19% do 24% klasyfikuje się jako wysuszone, z potrąceniem nadmiaru wody od ogólnego ciężaru liści,
c) liście o wilgotności powyżej 24% zwraca się na żądanie plantatora do przesuszenia lub uznaje się za surowiec nieużyteczny.
2. Za surowiec użyteczny mogą być uznane tylko liście, w których wilgotność wszystkich części (blaszka i nerw główny) nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej granicy dla danej odmiany.
§  6.
1. Liście tytoniu dostarczone do wykupu powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
1) powinny być posortowane według odmian oraz innych wymagań klasyfikacyjnych;
2) liście wszystkich odmian, z wyjątkiem Machorki, powinny być wiązane liściem tytoniowym tej samej odmiany i klasy;
3) liście Machorki powinny być wiązane sznurkiem lub łykiem;
4) w poszczególnych wiązkach powinny znajdować się liście o zbliżonej wielkości i zbliżonym zabarwieniu;
5) liście w wiązkach powinny być równo ułożone, aby nasady blaszek liści się pokrywały;
6) średnica nasady wiązek powinna wynosić przy tytoniach papierosowych jasnych 4 cm, a przy pozostałych odmianach 5 cm;
7) liście powinny być dostarczone do wykupu w belikach, przy czym osobno należy belować wiązki zawierające liście o długości do 30 cm, a osobno wiązki zawierające liście o długości powyżej 30 cm.
2. Wiązki liści tytoniu zawierające liście różnych klas tej samej odmiany zalicza się do najniższej klasy liści znajdujących się w wiązce.
3. Wiązki liści tytoniu zawierające liście różnych odmian tytoniu wykupywane są po cenie 7 zł za kg.
4. Od ceny za wiązki liści tytoniu nie odpowiadająca wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 4-7 potrąca się po 2 zł od każdego kilograma liści.
5. Od ceny liści nie prostowanych tytoni papierosowych jasnych, w klasie I i II potrąca się po 4 zł od każdego kilograma liści.
6. Liście nie prostowane tytoni cygarowych odpowiadające wymaganiom klas I i II zalicza się do klasy III.
§  7.
1. Liście tytoniu odmiany Kentucky uznaje się za prawidłowo wysuszone ogniowo, jeżeli są należycie wędzone dymem z drewna twardego. W razie niedostatecznego wędzenia liście te uznaje się za wysuszone powietrznie. Liście wędzone innym materiałem uznaje się za surowiec nieużyteczny.
2. Liście tytoniu innych odmian niż wymienione w ust. 1 poddane wędzeniu uznaje się za surowiec nieużyteczny.
§  8. Liście tytoniu dostarczane do wykupu z częściami łodyg zalicza się do najniższej klasy danej odmiany tytoniu, z potrąceniem ciężaru łodyg.
§  9.
1. Plantatorzy tytoniu, którzy zastosują się do wyznaczonych im przez przedsiębiorstwo przemysłu tytoniowego terminów i ilości dostaw, otrzymują premię w wysokości:

1) za dostawy wykonane w okresie od dnia 1 sierpnia do 10 października 4%

2) za dostawy wykonane w miesiącu styczniu 2%

3) za dostawy wykonane w lutym i miesiącach późniejszych 4%

należności przypadających za dostarczone liście tytoniu.

2. Plantatorom, którzy bez uzasadnionej przyczyny lub uprzedniego zawiadomienia nie dostarczą liści tytoniu w wyznaczonym terminie i w ustalonej ilości, przedsiębiorstwo przemysłu tytoniowego uprawnione jest do potrącenia 2% należności za nie dostarczone w wyznaczonym terminie liście tytoniu.
3. W razie nieodebrania liści tytoniu w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorstwo przemysłu tytoniowego bez uprzedniego zawiadomienia o odwołaniu wykupu plantatorom służy prawo do odszkodowania w wysokości 2% wartości liści tytoniu dowiezionych na miejsce odbioru w ustalonym terminie, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez plantatora za dostawy w danej kampanii.

Rozdział  2.

Ceny liści tytoniu.

§  10. Ustala się następujące ceny liści tytoniu:
1) tytonie papierosowe jasne (Janina, Virginia, Burley i linie pochodne) suszone ogniowo:
KlasaWymaganiaCena za 1 kg
zabarwienietreściwośćpołożenie liści na łodydzemanipulacja
ILiście żółte, pomarańczowożółte i cytrynowożółtetreściwewierzchołkowe, podwierzchołkowe, środkowe i nadspodakiprostowane i wiązane w wiązki według łamań70,00
IILiście brunatnożółte i zielonawożółte49,00
IIILiście brunatne i zielonożółtetreściwe i mało treściweprostowane i nie prostowane, wiązane w wiązki według łamań38,00
Liście żółte, pomarańczowożółte, cytrynowożółte, brunatnożółte i zielonawożółtemało treściwe
IVLiście ciemnobrunatne, zielonawobrunatne i żółtozielonetreściwe i mało treściwewiązane w wiązki20,00
VSpodaki o zabarwieniu klas I-IV, liście o zabarwieniu brunatnozielonym oraz liście, których ze względu na stan uszkodzeń nie można zaliczyć do klas wyższych10,00
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, nadające się do przetworzenia na wyroby tytoniowe
2) tytonie papierosowe ciemne suszone powietrznie i dosuszone ogniowo (Mocny Skroniowski, Puławski Szerokolistny i linie pochodne):
KlasaWymaganiaCena za 1 kg liści
zabarwieniepołożenie liści na łodydzemanipulacjasuszonych powietrzniedosuszonych ogniowo
ILiście jasnobrunatne, czerwonobrunatne i brunatnewierzchołkowe, podwierzchołkowe, środkowe i nadspodakiprostowane lub nie prostowane, wiązane w wiązki według łamań24,0030,00
IILiście ciemnobrunatne, zielonobrunatne15,0019,00
IIISpodaki o zabarwieniu klas I i II, liście o zabarwieniu brunatnozielonym oraz liście, których ze względu na stan uszkodzeń nie można zaliczyć do klas wyższych 8,00 8,00
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, nadające się do przetworzenia na wyroby tytoniowe
3) tytonie odmiany Kentucky i linie pochodne (liście wędzone):
KlasaWymaganiaCena za 1 kg liści
zabarwienietreściwośćpołożenie liści na łodydzemanipulacjawędzonych niedostateczniewędzonych prawidłowo
ILiście jasnobrunatne, czerwonobrunatne i brunatnetreściwewierzchołkowe, podwierzchołkowe, środkowe i nadspodakiprostowane lub nie prostowane, wiązane według łamań24,0030,00
IIJak w klasie Imało treściwe15,0019,00
Liście ciemnobrunatne, zielonobrunatnetreściwe i mało treściwe
IIISpodaki o zabarwieniu klas I i II, liście o zabarwieniu brunatnozielonym oraz liście, których ze względu na stan uszkodzeń nie można zaliczyć do klas wyższych 8,00 8,00
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, nadające się do przetworzenia na wyroby tytoniowe
4) tytonie cygarowe:
KlasaWymaganiaCena za 1 kg
zabarwienieszerokość liścistruktura liścimanipulacja
ILiście brunatne i oliwkowe jednolicie zabarwionenie mniejsza niż 18 cmdelikatne, elastyczne, nie uszkodzoneposortowane według odcieni, prostowane i wiązane w wiązki57,00
IILiście brunatne i zielonawobrunatne niejednolicie zabarwioneprostowane i wiązane w wiązki37,00
IIILiście brunatne, oliwkowe i zielonawobrunatne nie odpowiadające wymaganiom klas I i II oraz liście żółtebez względu na wielkośćbez względu na strukturęprostowane lub nie prostowane, wiązane w wiązki26,00
IVLiście ciemnobrunatne i zielonobrunatne12,00
VSpodaki o zabarwieniu klas I-IV, liście o zabarwieniu brunatnozielonym oraz liście, których ze względu na stan uszkodzeń nie można zaliczyć do klas wyższych 7,00
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, nadające się do przetworzenia na wyroby tytoniowe
5) Machorka:
KlasaWymaganiaCena za 1 kg Machorki
długośćpołożenie liści na łodydzemanipulacjadosuszonej ogniowosuszonej powietrznie
Ipowyżej 15 cmliście wierzchołkowe, podwierzchołkowe, środkowe, nadspodakiprostowane lub nie prostowane, wiązane w wiązki według łamań18,0016,00
IILiście o długości do 15 cm od nasady liściowej do wierzchołka 7,00 7,00
Spodaki bez względu na zabarwienie i wielkość oraz liście, których ze względu na stan uszkodzeń nie można zaliczyć do klasy I
Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek, nadające się do przetworzenia na wyroby tytoniowe

Rozdział  3

Ceny nasion tytoniu stanowiących materiał siewny.

§  11.
1. Dla dojrzałych, zdrowych i czystych nasion tytoniu o zawartości wody nie przekraczającej 12%, o energii kiełkowania nie mniejszej niż 40% i o sile kiełkowania nie mniejszej niż 90% ustala się następujące ceny:

1) odmiana Kentucky i linie pochodne - 280 zł za 1 kg,

2) tytonie orientalne i Złotolistny IHAR - 170 zł za 1 kg,

3) odmiany Virginia, Burley, Janina, Havana, Geudertheimer oraz pokrewne - 250 zł za 1 kg,

4) odmiany Mocny Skroniowski, Puławski Szerokolistny i linie pochodne - 250 zł za 1 kg,

5) odmiana Machorka Pomorska - 100 zł za 1 kg,

6) odmiany Machorka Selvaggio, Machorka Brazylijska oraz krzyżówki

Machorki Pomorskiej z Machorką Selvaggio - 150 zł za 1 kg,

7) elity nasienne (materiał wyhodowany w ośrodkach doświadczalnych) - 3.000 zł za 1 kg.

2. Cenę nasion tytoniu o cechach jakościowych określonych w ust. 1, jednakże o sile kiełkowania od 75% do 90%, ustala się na podstawie cen wymienionych w ust. 1, biorąc pod uwagę rzeczywistą wartość tych nasion w porównaniu z wartością nasion określonych w ust. 1.
3. Przez energię oraz siłę kiełkowania rozumie się procentową ilość nasion, które wykiełkują i zachowają swoją żywotność:
1) w ciągu 120 godzin (5 dni) - jeśli chodzi o energię kiełkowania,
2) w ciągu 336 godzin (14 dni) - jeśli chodzi o siłę kiełkowania,

przy zachowaniu tych samych warunków zarówno przy ustalaniu energii, jak i siły kiełkowania.

4. Nadmiar wilgoci potrąca się od ogólnej wagi nasion.
5. Nasiona tytoniu o energii kiełkowania mniejszej niż 40% i o sile kiełkowania mniejszej niż 75% oraz nasiona dostarczone ponad zakontraktowaną ilość podlegają zniszczeniu. Przedsiębiorstwo przemysłu tytoniowego może zakupić także nadwyżki nasion oraz nasiona o niższej sile kiełkowania niż określona w ust. 2, stosując przy ustalaniu ceny za te nasiona zasady określone w tym przepisie.