Jednorazowe ogłoszenie strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1992.14.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 maja 1992 r.
w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131) zarządza się, co następuje:
1.
W celu przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych z użyciem uzbrojenia ogłasza się w dniach 10 - 12 czerwca 1992 r. w godzinach od 9.00 do 20.00 czasu letniego lokalnego (od 7.00 do 18.00 UTC - czasu uniwersalnego skoordynowanego) każdego dnia jako strefę niebezpieczną dla żeglugi i rybołówstwa akwen obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej o współrzędnych geograficznych:

szerokość geograficzna północna długość geograficzna wschodnia

54o14,7' 015o52,3'

54o34,3' 015o36,2'

54o51,3' 015o36,7'

54o54,9' 016o13,3'

54o53,0' 016o47,2'

54o35,4' 016o51,1'

2.
Strefa określona w ust. 1 rozpoczyna się od linii podstawowej na odcinku wynikającym ze współrzędnych geograficznych wymienionych w ust. 1.
Dowódca Marynarki Wojennej:
1)
w uzgodnieniu z organami administracji morskiej i państwowej morskiej służby hydrograficznej zapewni podanie informacji dotyczących przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych w strefie określonej w § 1 do wiadomości wszystkich użytkowników morza, poprzez ogłoszenie ich w "Wiadomościach Żeglarskich" oraz przez Krajowy Ośrodek Koordynacyjny Ostrzeżeń Nawigacyjnych "NAVAREA-PL" - z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem;
2)
zapewni ochronę strefy określonej w § 1 podczas przeprowadzania ćwiczeń wojskowych.
Przepisy § 5 ust. 1 - 3 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 39, poz. 280 i z 1992 r. Nr 14, poz. 103) stosuje się odpowiednio.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.