Japonia-Polska. Umowa o transporcie lotniczym. Tokio.1994.12.07.

Monitor Polski

M.P.2020.910

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 2021 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie lotniczym,
podpisana w Tokio dnia 7 grudnia 1994 r.

Przekład

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Japonii,

Pragnąc zawrzeć Umowę w celu ustanowienia i eksploatacji linii lotniczych pomiędzy i poza ich odnośne terytoria,

Będąc stronami Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku,

Uzgodniły, co następuje:

1. 
Dla celów niniejszej Umowy, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej:
(a)
wyrażenie "władze lotnicze" oznacza, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej albo osobę lub organ upoważniony do pełnienia funkcji w zakresie lotnictwa cywilnego wykonywanych aktualnie przez tego Ministra lub podobnych funkcji, a w przypadku Japonii - Ministra Transportu albo osobę lub organ upoważniony do pełnienia funkcji w zakresie lotnictwa cywilnego wykonywanych aktualnie przez tego Ministra lub podobnych funkcji;
(b)
wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze" oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które jedna Umawiająca się Strona wyznaczyła, w drodze pisemnej notyfikacji drugiej Umawiającej się Stronie, do eksploatacji linii lotniczych na trasach określonych w takiej notyfikacji i któremu wydano odpowiednie zezwolenie eksploatacyjne przez tę drugą Umawiającą się Stronę, zgodnie z postanowieniami Artykułu 3 niniejszej Umowy;
(c)
wyrażenie "terytorium" w odniesieniu do państw oznacza terytoria lądowe i przyległe wody terytorialne znajdujące się pod zwierzchnictwem tego państwa;
(d)
wyrażenie "linia lotnicza" oznacza rozkładową linię lotniczą eksploatowaną przez statki powietrzne dla celów transportu publicznego pasażerów, ładunków lub poczty;
(e)
wyrażenie "międzynarodowa linia lotnicza" oznacza linię lotniczą, która przebiega przez przestrzeń powietrzną nad terytorium więcej niż jednego państwa;
(f)
wyrażenie "przedsiębiorstwo lotnicze" oznacza każde przedsiębiorstwo transportu lotniczego oferujące lub eksploatujące międzynarodowe linie lotnicze;
(g)
wyrażenie "lądowanie w celach niehandlowych" oznacza lądowanie w każdym celu innym niż zabranie lub pozostawienie pasażerów, ładunków lub poczty;
(h)
wyrażenie "Załącznik" oznacza Załącznik do niniejszej Umowy lub Załącznik zmieniony zgodnie z postanowieniami Artykułu 18 niniejszej Umowy;
(i)
wyrażenie "określona trasa" oznacza każdą z tras określonych w Załączniku;
(j)
wyrażenie "uzgodniona linia" oznacza każdy linię lotniczą eksploatowaną na określonych trasach.
2. 
Załącznik stanowi integralną część niniejszej Umowy, a każde powołanie się na "Umowę" obejmuje również powołanie się na Załącznik, jeśli nie określono inaczej.

Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa określone w niniejszej Umowie, szczególnie dla umożliwienia jej wyznaczonym przedsiębiorstwom lotniczym ustanowienia i eksploatacji uzgodnionych linii.

1. 
Eksploatacja uzgodnionych linii lotniczych na określonej trasie może być rozpoczęta natychmiast lub w późniejszym terminie, do uznania przez Umawiającą się Stronę, której przyznane zostały prawa zgodnie z Artykułem 8 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 11 niniejszej Umowy i nie wcześniej zanim:
(a)
Umawiająca się Strona, której przyznane zostały prawa wyznaczy przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze na tę trasę, oraz
(b)
Umawiająca się Strona przyznająca prawa udzieli odpowiednie zezwolenie eksploatacyjne zgodnie z jej ustawami i przepisami temu zainteresowanemu przedsiębiorstwu lub tym zainteresowanym przedsiębiorstwom lotniczym; przy czym Strona ta zobowiązana jest, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2 niniejszego Artykułu i ustępu 1 Artykułu 7, do bezzwłocznego jego udzielenia.
2. 
Od każdego z przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez każdą Umawiającą się Stronę można zażądać udowodnienia władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony, że jest ono w stanie wypełnić wymogi określone w ustawach i przepisach normalnie i rozsądnie, stosowanych przez te władze w odniesieniu do eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych.
1. 
Przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą korzystać z następujących praw w odniesieniu do ich międzynarodowych linii lotniczych:
(a)
przelotu nad terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez lądowania; oraz
(b)
lądowania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celach niehandlowych.
2. 
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą korzystać przy eksploatacji uzgodnionej linii na określonej trasie z prawa lądowania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w punktach określonych dla tej trasy w Załączniku, w celu pozostawienia lub zabrania pasażerów, ładunków i poczty w ruchu międzynarodowym, oddzielnie lub łącznie.
3. 
Żadne z postanowień ustępu 2 niniejszego Artykułu nie będzie traktowane jako przyznanie przedsiębiorstwom lotniczym jednej Umawiającej się Strony prawa zabierania, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pasażerów, ładunków lub poczty przewożonych za wynagrodzeniem lub na zasadzie najmu i udających się do innego punktu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.

Opłaty, jakie każda z Umawiających się Stron może nałożyć lub na nałożenie których może zezwolić, na wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony za korzystanie z portów lotniczych i innych urządzeń znajdujących się pod jej kontrolą będą sprawiedliwe i rozsądne oraz nie wyższe od tych jakie mogłyby być pobierane za korzystanie z takich portów lotniczych i urządzeń od innych przedsiębiorstw lotniczych w stosunku do których stosowana jest klauzula największego uprzywilejowania lub od krajowych przedsiębiorstw lotniczych tej pierwszej Umawiającej się Strony eksploatujących międzynarodowe linie lotnicze.

1. 
Materiały pędne, smary, części zamienne, normalne wyposażenie i zapasy pokładowe pozostające na pokładzie statków powietrznych obsługujące uzgodnione linie lotnicze eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej z Umawiających się Stron będą zwolnione od opłat celnych, podatków akcyzowych, opłat inspekcyjnych i innych podobnych opłat i podatków na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, nawet kiedy zostaną one zużyte na części trasy przebiegającej nad jej terytorium.
2. 
Materiały pędne, smary, części zamienne, normalne wyposażenie i zapasy pokładowe zabrane na pokład statku powietrznego wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych każdej z Umawiających się Stron na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i zużyte na uzgodnionych liniach będą, z zastrzeżeniem przepisów tej drugiej Umawiającej się Strony, zwolnione z opłat celnych, podatków akcyzowych, opłat inspekcyjnych i innych podobnych opłat i podatków.
3. 
Materiały pędne, smary, części zamienne, normalne wyposażenie i zapasy pokładowe wwiezione i przechowywane pod nadzorem celnym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony na rzecz wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych każdej z Umawiających się Stron, w celu zaopatrzenia statków powietrznych tych wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych, będą, z zastrzeżeniem przepisów tej drugiej Umawiającej się Strony, zwolnione z opłat celnych, podatków akcyzowych, opłat inspekcyjnych i innych podobnych opłat i podatków.
1. 
Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo zawieszania lub cofnięcia praw określonych w ustępach l i 2 Artykułu 4 niniejszej Umowy w odniesieniu do przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę lub nałożenia takich warunków, jakie uzna ona za konieczne, przy korzystaniu przez to przedsiębiorstwo lotnicze z tych praw, w każdym przypadku, gdy nie uzyska ona dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola takiego przedsiębiorstwa lotniczego należą do Umawiającej się Strony wyznaczającej przedsiębiorstwo lotnicze lub do obywateli tej Umawiającej się Strony.
2. 
Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo zawieszenia korzystania przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony z praw, o których mowa w ustępie 1 powyżej lub nałożenia takich warunków, jakie uzna ona za konieczne przy korzystaniu przez to przedsiębiorstwo lotnicze z tych praw w każdym przypadku, gdy takie przedsiębiorstwo nie przestrzega ustaw i przepisów Umawiającej się Strony przyznającej te prawa lub gdy w inny sposób nie działa ono zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie; pod warunkiem, że prawo to będzie zastosowane jedynie po konsultacjach z drugą Umawiającą się Stroną, o ile natychmiastowe zawieszenie lub nałożenie warunków nie jest konieczne dla zapobieżenia dalszym naruszeniom takich ustaw i przepisów lub ze względów bezpieczeństwa żeglugi powietrznej.

Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron będą miały sprawiedliwe i równe możliwości eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach pomiędzy ich odnośnymi terytoriami.

Przy eksploatacji uzgodnionych linii przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej z Umawiających się Stron uwzględniane będą interesy wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych drugiej Umawiającej się Strony tak, aby nie oddziaływać niewłaściwie na linie obsługiwane przez te ostatnie na całości lub części tych samych tras.

1. 
Uzgodnione linie eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będę ściśle związane z publicznym zapotrzebowaniem na takie linie.
2. 
Uzgodnione linie lotnicze eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze będą miały jako podstawowy cel zapewnienie, przy rozsądnym wskaźniku wykorzystania, zdolności przewozowej odpowiadającej aktualnemu i rozsądnie przewidywanemu zapotrzebowaniu na przewozy pasażerów, ładunków i poczty pochodzących lub przeznaczonych na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze. Zapewnienie przewozu pasażerów, ładunków i poczty zarówno zabranych jak i przywiezionych do punktów na określonych trasach na terytorium państw innych niż wyznaczających przedsiębiorstwo lotnicze będzie dokonane zgodnie z ogólnymi zasadami, według których zdolność przewozowa powinna być dostosowana do:
(a)
zapotrzebowania na przewozy na i z terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze;
(b)
zapotrzebowania linii tranzytowych; oraz
(c)
zapotrzebowania na przewozy na terytorium, przez które przebiega linia lotnicza, po uwzględnieniu linii lokalnych i regionalnych.
3. 
Zdolność przewozowa oferowana przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron w odniesieniu do uzgodnionych linii będzie uzgadniana w drodze konsultacji pomiędzy władzami lotniczymi obu Umawiających się Stron zgodnie z zasadami określonymi w Artykułach 8, 9 i ustępach 1 i 2 niniejszego Artykułu.
1. 
Taryfy na uzgodnionych liniach będą ustalane na rozsądnych poziomach, z należytym uwzględnieniem wszystkich wiążących się z tym czynników, łącznie z kosztem eksploatacji, rozsądnym zyskiem, charakterystykami linii (takimi jak standardy szybkości i obsługi) oraz taryfami innych przedsiębiorstw lotniczych na jakiejkolwiek części określonej trasy.
2. 
Taryfy ustalane będą zgodnie z następującymi postanowieniami, a władze lotnicze każdej Umawiającej się Strony, zgodnie z procedurami w każdej Umawiającej się Stronie, zapewnią aby wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze stosowały taryfy w ten sposób ustalone.
(a)
Gdy to możliwe, osiągnięte będzie porozumienie w zakresie taryf pomiędzy zainteresowanymi wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi przy zastosowaniu mechanizmu ustalania taryf Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych. Jeżeli to będzie niemożliwe, taryfy w odniesieniu do każdej z określonych tras i ich odcinków, uzgadniane będę pomiędzy zainteresowanymi wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi. W każdym przypadku taryfy przedkładane będę do zatwierdzenia władzom lotniczym obu Umawiających się Stron zgodnie z procedurami stosowanymi przez każdą Umawiającą się Stronę.
(b)
Jeśli zainteresowane wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze nie mogą uzgodnić taryf lub jeśli władze lotnicze którejkolwiek z Umawiających się Stron, nie zatwierdzą przedłożonych taryf, zgodnie z postanowieniami ustępu 2 punkt (a) niniejszego Artykułu, władze lotnicze Umawiających się Stron będę dążyć do osiągnięcia porozumienia co do odpowiednich taryf.
(c)
Jeśli nie osiągnięte zostanie porozumienie między władzami lotniczymi zgodnie z postanowieniami ustępu 2 punkt (b) niniejszego Artykułu, spór będzie rozstrzygnięty zgodnie z postanowieniami Artykułu 15 niniejszej Umowy.
(d)
Nie wejdzie w życie żadna nowa taryfa, jeśli nie zostanie zaaprobowana przez władze lotnicze każdej z Umawiających się Stron, z wyjątkiem okoliczności określonych w ustępie 3 Artykułu 15 niniejszej Umowy. Do czasu ustalenia taryf zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu, stosowane będą obowiązujące taryfy

Władze lotnicze każdej z Umawiających się Stron będę przekazywać władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony, na ich prośbę, takie informacje i dane statystyczne dotyczące przewozów na uzgodnionych liniach wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych pierwszej Umawiającej się Strony na i z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jakie zwykle są przygotowywane i przedkładane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze swoim władzom lotniczym do opublikowania. Jakiekolwiek dodatkowe dane statystyczne dotyczące przewozów, które władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą zażądać od władz lotniczych drugiej Umawiającej się Strony, będą, na prośbę, przedmiotem wspólnej dyskusji pomiędzy władzami lotniczymi obu Umawiających się Stron.

1. 
Zgodnie ze swoimi prawami i zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony potwierdzają, że ich wzajemne zobowiązanie odnośnie ochrony lotnictwa cywilnego przed czynami bezprawnej Ingerencji stanowi integralną część niniejszej Umowy. Bez uszczerbku dla swoich praw i zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony będą w szczególności działać zgodnie z postanowieniami Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzonej w Tokio dnia 14 września 1963 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 roku oraz Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu dnia 23 września 1971 roku.
2. 
Na żądanie, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy zgodnie z ich odnośnymi ustawami i przepisami dla zapobiegania czynom bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, ich pasażerów i załóg, portów lotniczych oraz lotniczych urządzeń nawigacyjnych, a także innym zagrożeniom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
3. 
We wzajemnych stosunkach Umawiające się Strony powinny postępować zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie lotniczym ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego i oznaczonymi jako Załączniki do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym w zakresie, w jakim takie przepisy bezpieczeństwa mają zastosowanie do Umawiających się Stron; będą one wymagały, aby ich przedsiębiorstwa lotnicze i eksploatujący porty lotnicze na ich terytorium działali zgodnie z takimi przepisami o bezpieczeństwie lotniczym.
4. 
Każda Umawiająca się Strona zgadza się, aby od takich przedsiębiorstw lotniczych można było żądać przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie lotniczym, o których mowa w ustępie 3 powyżej, wymaganych przez drugą Umawiającą się Stronę przy wlocie, wylocie i przebywaniu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony. Każda Umawiająca się Strona powinna podjąć odpowiednie środki na jej terytorium dla ochrony statków powietrznych oraz kontroli pasażerów, załóg, bagażu ręcznego, ładunków i zapasów pokładowych przed i w czasie wejścia pasażerów na pokład lub załadunku statku powietrznego. Każda Umawiająca się Strona będzie życzliwie rozpatrywała każdą prośbę drugiej Umawiającej się Strony o zastosowanie uzasadnionych, specjalnych środków bezpieczeństwa w razie szczególnego zagrożenia.
5. 
W przypadku zaistnienia aktu lub groźby zaistnienia aktu bezprawnego zawładnięcia cywilnym statkiem powietrznym albo innych bezprawnych aktów przeciwko Bezpieczeństwu takiego statku, jego pasażerów i załogi, portów lotniczych lub lotniczych urządzeń nawigacyjnych, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy przez ułatwienie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu natychmiastowe i bezpieczne zakończenie takiego zdarzenia lub groźby jego zaistnienia.

Intencją obu Umawiających się Stron jest przeprowadzanie regularnych i częstych konsultacji pomiędzy władzami lotniczymi Umawiających się Stron, w celu zapewnienia ścisłej współpracy we wszystkich sprawach mających wpływ na realizację niniejszej Umowy.

1. 
W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu między Umawiającymi się Stronami co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą dążyły przede wszystkim do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji między sobą.
2. 
Jeżeli Umawiające się Strony nie osiągną rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, spór może być, na żądanie którejkolwiek z Umawiających się Stron przekazany do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów, z których po jednym wyznaczy każda Umawiająca się Strona, trzeciego zaś wyznaczą dwaj w ten sposób wybrani, pod warunkiem, że trzeci arbiter nie będzie obywatelem którejkolwiek z Umawiających się Stron. Każda z Umawiających się Stron wyznaczy arbitra w okresie sześćdziesięciu dni od daty otrzymania przez którąkolwiek Umawiającą się Stronę od drugiej Strony zawiadomienia w drodze dyplomatycznej o żądaniu rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu, trzeci zaś arbiter powinien być wyznaczony w terminie następnych sześćdziesięciu dni. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy swojego arbitra w okresie sześćdziesięciu dni albo, jeżeli trzeci arbiter nie zostanie wyznaczony w oznaczonym czasie, każda z Umawiających się Stron może zwrócić się do Przewodniczącego Rady Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego o wyznaczenie arbitra lub arbitrów.
3. 
Umawiające się Strony zastosują się do każdej decyzji wydanej zgodnie z ustępem 2 niniejszego Artykułu.
1. 
Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie zażądać konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną, w celu zmiany niniejszej Umowy. Konsultacje takie powinny rozpocząć się w okresie sześćdziesięciu dni od daty otrzymania prośby o konsultacje.
2. 
Jeżeli zmiana dotyczy postanowień niniejszej Umowy innych niż zawarte w Załączniku, zmiana taka będzie zatwierdzana przez każdą Umawiającą się Stronę zgodnie z jej procedurami konstytucyjnymi i wejdzie w życie po dacie wymiany not dyplomatycznych informujących o takim zatwierdzeniu.
3. 
Jeżeli zmiana dotyczy tylko Załącznika, przeprowadzone będą konsultacje między władzami lotniczymi obu Umawiających się Stron. Jeśli władze te osiągną porozumienie co do nowego lub zmienionego Załącznika, uzgodnione zmiany wejdą w życie po ich potwierdzeniu w drodze wymiany not dyplomatycznych.

W przypadku zawarcia ogólnej wielostronnej konwencji o transporcie lotniczym, która obowiązywać będzie obie Umawiające się Strony, niniejsza Umowa zostanie zmieniona tak, aby dostosować ją do postanowień takiej konwencji.

Każda z Umawiających się Stron może w każdym czasie powiadomić drugą Umawiającą się Stronę o swoim zamiarze wypowiedzenia niniejszej Umowy. Kopia powiadomienia powinna być równocześnie przesłana do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Jeśli takie powiadomienie zostało przekazane, niniejsza Umowa wygaśnie po roku od daty otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę powiadomienia o wypowiedzeniu, chyba że w drodze wzajemnego porozumienia się między Umawiającymi się Stronami, powiadomienie takie zostanie wycofane przed upływem tego terminu. Jeśli druga Umawiająca się Strona nie potwierdzi otrzymania, powiadomienie będzie uważane za otrzymane po upływie czternastu dni od daty otrzymania kopii powiadomienia przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego.

Niniejsza Umowa i wszelkie jej zmiany będą zarejestrowane w Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego.

Niniejsza Umowa będzie zatwierdzona przez każdą Umawiającą się Stronę zgodnie z jej procedurami konstytucyjnym i wejdzie w życie w dniu wymiany not dyplomatycznych stwierdzających takie zatwierdzenie.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie upoważnieni przez swoje odnośne Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

SPORZĄDZONO w Tokio dnia 7 grudnia 1994 roku, w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim.

ZAŁĄCZNIK  1  

1. Trasy do eksploatacji w obu kierunkach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Japonii:

(a) Tokio - Moskwa - dwa punkty w Europie (Uwaga 1) - punkty pośrednie (Uwaga 2) - punkty w Polsce - dwa punkty położone dalej w Europie (Uwaga 1) - punkty położone dalej (Uwaga 2).

(b) Punkty w Japonii inne niż Tokio - punkty pośrednie - punkty w Polsce - punkty położone dalej

Uwaga 1: Wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Japonii mogą obsługiwać tylko do dwóch punktów z "dwóch punktów w Europie" i "dwóch punktów położonych dalej w Europie"

Uwaga 2: " Punkty pośrednie" i "punkty położone dalej" mogą być obsługiwane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Japonii tylko w ramach współpracy na zasadzie dzielenia oznaczeń linii jako umowne przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze.

2. Trasy do eksploatacji w obu kierunkach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej:

(a) Punkty w Polsce - Moskwa - punkty pośrednie (Uwaga) - Tokio - punkty położone dalej (Uwaga)

(b) Punkty w Polsce - punkty pośrednie - punkty w Japonii inne niż Tokio - punkty położone dalej.

Uwaga: "Punkty pośrednie" i "punkty położone dalej" mogą być obsługiwane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze Rzeczypospolitej Polskiej tylko w ramach współpracy na zasadzie dzielenia oznaczeń linii jako umowne przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze.

3. Uzgodnione linie eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony będą rozpoczynać się w punkcie położonym na terytorium tej Umawiającej się Strony, natomiast inne punkty na określonej trasie mogą być, według uznania wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego, omijane w jakimkolwiek locie lub we wszystkich lotach.

1 Załącznik zmieniony przez porozumienie z dnia 22 lipca 2021 r. (M.P.2021.992) zmieniające nin. umowę międzynarodową z dniem 22 lipca 2021 r.