Monitor Polski

M.P.2016.176

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2016 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych,
podpisana w Warszawie dnia 28 października 2014 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Państwa Izrael, zwane dalej "Stronami";

PRAGNĄC rozwijać i umacniać współpracę gospodarczą i przemysłową między Rzecząpospolitą Polską i Państwem Izrael;

UZNAJĄC że wyzwania pobudzania innowacyjności i wzrostu gospodarczego są przedmiotem wspólnego zainteresowania obu Stron;

UWZGLĘDNIAJĄC wspólny interes obu Stron w postępach na polu prac badawczo-rozwojowych (zwanych dalej "B+R") na potrzeby przemysłu oraz wynikające z tego korzyści dla obu Stron;

PRAGNĄC zwiększyć przemysłową konkurencyjność Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael poprzez współdziałanie w zakresie prac B+R na potrzeby przemysłu oraz rozwinąć i umocnić obustronną współpracę gospodarczą;

POSTANAWIAJĄC podjąć trwałe wysiłki w celu promowania, ułatwiania i wspierania wspólnych prac B+R na potrzeby przemysłu, podejmowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  I

- Cele i zakres

1. Strony ustalają, że celem niniejszej Umowy jest:
1) promowanie działalności prowadzonej w celu pogłębiania dwustronnej współpracy w zakresie prac B + R na potrzeby przemysłu;
2) ułatwianie identyfikacji projektów i współpracy, które mogłyby prowadzić do współdziałania w zakresie prac B + R na potrzeby przemysłu między podmiotami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwa Izrael;
3) koordynowanie i koncentrowanie właściwych rządowych zasobów i programów w celu wspierania współpracy przemysłowej oraz ekonomicznego wykorzystania wyników projektów B + R;
4) stworzenie podstawy dla ustanowienia ram dla finansowego wsparcia udzielanego przez Strony wspólnie zatwierdzonym projektom współpracy w zakresie prac B + R na potrzeby przemysłu między podmiotami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwa Izrael.
2. Wykonywanie niniejszej Umowy oraz jakichkolwiek działań, o których w niej mowa, nie narusza porządków prawnych obowiązujących na terytorium państw Stron.
Artykuł  II

- Definicja

W rozumieniu niniejszej Umowy wyrażenie "B + R na potrzeby przemysłu" oznacza między innymi badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz demonstrowanie ich wyników (w celach cywilnych), z zamiarem opracowania nowych produktów lub procesów przeznaczonych do obrotu.

Artykuł  III

- Organy współpracujące

Organami Współpracującymi odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszej Umowy są:

a) dla Rzeczypospolitej Polskiej - Minister Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) dla Państwa Izrael - Biuro Głównego Naukowca w Ministerstwie Gospodarki.
Artykuł  IV

- Projekty B + R na potrzeby przemysłu

1. Działając w ramach swoich kompetencji oraz zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium państw Stron, Strony ułatwiają, zachęcają i wspierają realizację projektów współpracy w zakresie B + R na potrzeby przemysłu przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwa Izrael, w celu opracowania nowych produktów lub procesów przeznaczonych do obrotu, zwanych dalej "Projektem" lub "Projektami".
2. Ułatwianie i zachęcanie do realizacji Projektów może obejmować między innymi następujące formy i metody:
a) organizowanie spotkań podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwa Izrael w celu wspólnej oceny możliwości współpracy,
b) prowadzenie wszelkich innych działań mających na celu promowanie możliwości współpracy pomiędzy podmiotami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwa Izrael.
Artykuł  V

- Koszty współpracy

Każda ze Stron ponosi swoje własne koszty związane z realizacją celów niniejszej Umowy.

Artykuł  VI

- Ujawnianie informacji

1. Każda ze Stron, z zastrzeżeniem prawa obowiązującego na terytorium państw Stron, zobowiązuje się nie przekazywać, bez pisemnej zgody drugiej Strony, osobom trzecim, organizacjom lub innym państwom wyników Projektów oraz żadnej informacji, a także dokumentacji, odnoszących się do tych wyników.
2. Każda ze Stron bezzwłocznie powiadamia drugą Stronę na piśmie o wszelkich obowiązkach prawnych, które mogą zobowiązywać ją do ujawnienia osobom trzecim, organizacjom lub innym państwom informacji dotyczącej wyników otrzymanych w Projektach lub jakiejkolwiek informacji, a także dokumentacji, dotyczących niniejszej Umowy, które w innych okolicznościach stanowiłyby informację poufną.
3. Strona zobowiązana do ujawnienia, w każdym przypadku dokłada wszelkich starań aby osoba, która uzyskała w tych okolicznościach ujawnienie informacji, zachowała ją w poufności.
Artykuł  VII

- Prawa współpracujących podmiotów

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za prawne zabezpieczenie interesów współpracujących podmiotów, realizujących Projekty wspierane w ramach niniejszej Umowy.

Artykuł  VIII.

- Prawa i zobowiązania Stron

Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają praw lub zobowiązań Stron wynikających z innych umów międzynarodowych lub traktatów, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Państwo Izrael.

Artykuł  IX

- Rozwiązywanie sporów

Spory dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji i konsultacji.

Artykuł  X

- Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w państwie każdej ze Stron, w pierwszym dniu drugiego miesiąca następującego po otrzymaniu kanałami dyplomatycznymi późniejszej, pisemnej notyfikacji o zakończeniu tych procedur przez Strony.
2. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron w drodze pisemnej notyfikacji przekazanej drugiej Stronie kanałami dyplomatycznymi. W takim przypadku niniejsza Umowa traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia takiej notyfikacji.
3. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona w formie pisemnej za obopólną zgodą Stron. Każda zmiana wchodzi w życie w trybie, o którym mowa w ustępie 1.
4. Zmiany lub wygaśnięcie niniejszej Umowy pozostają bez wpływu na ważność i realizację Projektów rozpoczętych lub zatwierdzonych przed zmianą niniejszej Umowy lub jej wygaśnięciem.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, złożyli swoje podpisy.

Sporządzono w Warszawie, dnia 28 października 2014 roku, co odpowiada dniowi 4 miesiąca Heszwan 5775 roku w kalendarzu hebrajskim. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, każdy w językach: polskim, hebrajskim i angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.