Art. 9. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  9

Naruszenia

1)
Właściwe władze Umawiających się Stron nadzorują przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez przewoźników.
2)
Władze Umawiającej się Strony, na której terytorium zarejestrowany jest pojazd, w przypadku gdy jej przewoźnicy i kierowcy pojazdów znajdujących się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony naruszą postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy i przepisy dotyczące ruchu drogowego oraz przewozów obowiązujące na tym terytorium, podejmą następujące kroki na żądanie właściwych władz tej drugiej Umawiającej się Strony:
a)
ostrzeżenie,
b)
zawieszenie zezwolenia czasowo, częściowo lub całkowicie, na wykonywanie przewozów na terytorium Umawiającej się Strony, gdzie naruszenie miało miejsce.
3)
Właściwe władze pierwszej Umawiającej się Strony powiadamiają właściwe władze drugiej Umawiającej się Strony o podjętych środkach wyszczególnionych w ustępie 2 niniejszego artykułu.
4)
Każda Umawiająca się Strona będzie respektować kary, które mogą być nałożone przez sądy lub właściwe władze drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z ustawami i przepisami wewnętrznymi, w związku z naruszeniami mającymi miejsce na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.