Art. 15. - Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

Monitor Polski

M.P.2003.4.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 1978 r.
Artykuł  15

Wejście w życie i okres ważności

1)
Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu wymiany pisemnych not potwierdzających zatwierdzenie wymienionej umowy przez odpowiednie władze obu Umawiających się Stron.
2)
Niniejsza umowa została zawarta na okres jednego roku.

Po tym okresie jej ważność będzie automatycznie przedłużana na każdy następny rok, jeżeli żadna ze stron nie wyrazi na piśmie swojego życzenia o wypowiedzeniu jej co najmniej na trzy miesiące przed datą jej wygaśnięcia.

Sporządzono w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r. w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.