§ 6. - Inwestycje priorytetowe.

Monitor Polski

M.P.1967.66.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1967 r.
§  6.
1.
Biura projektów powinny między innymi opracowywać i skompletować dla inwestycji priorytetowych szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania organizacyjnego okresu rozruchu i eksploatacji.
2.
Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny mieć na celu zapewnienie osiągania w możliwie krótkich terminach planowanych przyrostów produkcji i projektowej zdolności produkcyjnej oddawanych do użytku zadań lub obiektów inwestycji priorytetowych. Instrukcje te powinny w szczególności obejmować:
1)
instrukcję w sprawie szkolenia zawodowego obsługi przed oddaniem inwestycji do użytku,
2)
instrukcję dotyczącą badania urządzeń przed i w czasie rozruchu mechanicznego i technologicznego oraz warunki technologiczno-techniczne, jakie powinny spełniać maszyny i urządzenia przed przekazaniem zadania lub obiektu do eksploatacji wstępnej,
3)
instrukcję dla okresu eksploatacji wstępnej, określającą czas jej trwania, wielkość wskaźników techniczno-ekonomicznych, które powinny być osiągnięte w tym okresie, oraz sposób prowadzenia procesu technologicznego,
4)
zestawienie potrzeb materiałowych, kooperacyjnych i usługowych, których zaspokojenie powinno być w drodze odpowiednich umów zawieranych przez inwestora zapewnione na okres rozruchu mechanicznego, technologicznego i po oddaniu inwestycji do użytku,
5)
instrukcję eksploatacyjną,
6)
instrukcję o konserwacji obiektów budowlanych, zwłaszcza obiektów budownictwa specjalnego,
7)
inne wskazówki i zalecenia, pozwalające na osiągniecie w możliwie najkrótszym czasie projektowej zdolności produkcyjnej.
3.
Generalny projektant obowiązany jest na żądanie inwestora zawrzeć z inwestorem umowę i w ramach tej umowy zapewnić stały nadzór autorski w okresie realizacji budowy, w okresie rozruchu oraz w miarę potrzeby w okresie osiągania zdolności projektowych zakładu.