Monitor Polski

M.P.1963.58.300

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 czerwca 1963 r.
Instrukcja w sprawie współdziałania organów Milicji Obywatelskiej z komornikiem przy ustalaniu miejsca zamieszkania, miejsca pracy dłużników w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Na podstawie art. 517 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:
§  1. Organy Milicji Obywatelskiej prowadzą na wniosek komornika dochodzenia (poszukiwania) w celu ustalenia:
1) miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużników w sprawach o egzekucję należności alimentacyjnych,
2) miejsca pracy dłużników w sprawach o egzekucję należności Skarbu Państwa lub innego podmiotu podlegającego państwowemu arbitrażowi gospodarczemu albo rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
§  2.
1. O przeprowadzenie dochodzeń (poszukiwań), o których mowa w § 1, komornik zwraca się do organów Milicji Obywatelskiej dopiero wówczas, gdy zastosowane przez niego środki okażą się bezskuteczne.
2. Środkami, które komornik powinien zastosować przed zwróceniem się do organów Milicji Obywatelskiej, są: wezwanie strony do złożenia wyjaśnień, a także ewentualne wezwanie osób nie uczestniczących w sprawie da złożenia informacji, nałożenie grzywny itp.
§  3.
1. W sprawach o egzekucję należności nie przekraczających 1000 zł komornik, przed skierowaniem, odezwy do organów Milicji Obywatelskiej, obowiązany jest rozważyć, czy zachodzą warunki do umorzenia postępowania egzekucyjnego, określone w art. 568 § 1 pkt 6 kpc.
2. Przepisu tego nie stosuje się do egzekucji należności sądowych.
§  4.
1. W odezwie komornik wskaże, jakie środki zostały przez niego zastosowane oraz jakie uzyskał wyniki.
2. Jeżeli odezwa dotyczy przeprowadzenia dochodzeń (poszukiwań) w celu ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, komornik dołączy odpis negatywnej odpowiedzi Głównego Biura Adresowego bądź też poda, że pod adresem wskazanym przez Główne Biuro Adresowe dłużnik nie zamieszkuje.
3. Jeżeli odezwa dotyczy przeprowadzenia dochodzeń (poszukiwań) w celu ustalenia miejsca pracy dłużnika, komornik wskaże miejsce jego zamieszkania.
§  5. W odezwie komornik obowiązany jest określić charakter sprawy egzekucyjnej.
§  6.
1. Odezwę kieruje się do komendy powiatowej (lub równorzędnej) Milicji Obywatelskiej ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika.
2. Jeżeli odezwa dotyczy przeprowadzenia dochodzeń (poszukiwań) w celu ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, ostatnie zaś miejsce zamieszkania dłużnika nie jest znane, odezwę kieruje się do komendy powiatowej (lub równorzędnej) Milicji Obywatelskiej ostatniego miejsca pobytu dłużnika, a w braku tych podstaw – do Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie.
§  7.
1. Dochodzenia (poszukiwania) w celu ustalenia miejsca pracy dłużnika prowadzi się w miejscu jego zamieszkania, chyba że dłużnik pracuje w innym miejscu.
2. Dochodzenia (poszukiwania) w celu ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego prowadzi się w razie potrzeby na obszarze całego Państwa.
§  8. O wyniku dochodzeń (poszukiwań) komenda Milicji Obywatelskiej zawiadamia niezwłocznie komornika.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.