Instrukcja dotycząca trybu opracowywania zapotrzebowań i rozdzielników pojazdów samochodowych.

Monitor Polski

M.P.1961.92.396

Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 4 listopada 1961 r.
w sprawie instrukcji dotyczącej trybu opracowywania zapotrzebowań i rozdzielników pojazdów samochodowych.

Na podstawie § 6 uchwały nr 423 Rady Ministrów z dnia 27 października 1961 r. w sprawie rozdzielnictwa pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 92, poz. 392) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się instrukcję w sprawie trybu opracowywania zapotrzebowań i rozdzielników pojazdów samochodowych, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1962 r.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA W SPRAWIE TRYBU OPRACOWYWANIA ZAPOTRZEBOWAŃ I ROZDZIELNIKÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

§  1.
Ustala się następujące określenia użyte w instrukcji:
1)
plan rozdziału pojazdów samochodowych, zwany dalej "planem rozdziału", jest to rozdzielnik opracowywany przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów, ustalający roczne przydziały pojazdów samochodowych wymienionych w § 2, przeznaczonych dla jednostek gospodarki uspołecznionej, administracji państwowej oraz organizacji politycznych i społecznych;
2)
rozdzielnik terenowy pojazdów samochodowych, zwany dalej "rozdzielnikiem terenowym", jest to rozdzielnik opracowywany przez wydziały komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) i zatwierdzany przez te prezydia, obejmujący roczny przydział pojazdów samochodowych przewidzianych w planie rozdziału dla określonego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) na zaopatrzenie ustalonych jednostek mających swą siedzibę na terenie działania tego prezydium;
3)
jednostki centralne są to jednostki centralnej administracji państwowej lub spółdzielczej;
4)
jednostki terenowe są to jednostki będące na rozrachunku gospodarczym lub finansowane z budżetu terenowego albo jednostki finansowane z budżetu centralnego, z wyjątkiem jednostek centralnych;
5)
rezerwa bilansowa jest to rezerwa pojazdów samochodowych znajdująca się w dyspozycji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
§  2.
Plan rozdziału i rozdzielniki terenowe obejmują następujące pojazdy samochodowe produkcji krajowej i z importu:
1)
samochody ciężarowe i pochodne oraz podwozia samochodów ciężarowych;
2)
autobusy;
3)
samochody osobowe.
§  3.
1.
Plan rozdziału samochodów ciężarowych i pochodnych oraz podwozi samochodów ciężarowych opracowywany jest w podziale na:
1)
następujące jednostki transportu zorganizowanego, zgodnie z ustaleniami narodowego planu gospodarczego:
a)
Państwową Komunikację Samochodową,
b)
uspołecznione przedsiębiorstwa transportu branżowego,
c)
spółdzielnie transportowe;
2)
następujące ministerstwa i centralny urząd:
a)
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
b)
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego,
c)
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego,
d)
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki,
e)
Ministerstwo Komunikacji,
f)
Ministerstwo Rolnictwa,
g)
Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
h)
Ministerstwo Przemysłu Lekkiego,
i)
Ministerstwo Łączności,
j)
Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu,
k)
Centralny Urząd Geologii,

na zaopatrzenie podległych jednostek organizacyjnych objętych planowaniem centralnym, z wyjątkiem jednostek transportu zorganizowanego, o których mowa w pkt 1;

3)
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej – w zakresie samochodów ciężarowych przeznaczonych na taksówki bagażowe oraz podwozi i samochodów małotonażowych przeznaczonych na pojazdy specjalne dla gospodarki komunalnej;
4)
prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) na zaopatrzenie jednostek terenowych oraz organizacji społecznych o zasięgu lokalnym, mających swą siedzibę na terenie województwa, z wyjątkiem jednostek transportu zorganizowanego wymienionych w pkt 1 oraz jednostek podległych ministerstwom i centralnemu urzędowi wymienionym w pkt 2, a także z wyjątkiem potrzeb własnych prezydiów rad narodowych. Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej zaopatrywane są przez prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) z wyjątkiem podwozi i samochodów małotonażowych przeznaczonych na pojazdy specjalne dla gospodarki komunalnej oraz samochodów ciężarowych przeznaczonych na taksówki bagażowe.
2.
Potrzeby własne jednostek centralnych, oprócz wymienionych w ust. 1 pkt 2, potrzeby organizacji politycznych i organizacji społecznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz potrzeby własne prezydiów rad narodowych zaspokajane będą bezpośrednio z rezerwy bilansowej.
§  4.
1.
Plan rozdziału autobusów opracowywany jest w podziale na:
1)
Państwową Komunikację Samochodową;
2)
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej – na potrzeby przedsiębiorstw komunikacji miejskiej;
3)
inne jednostki zorganizowanego transportu drogowego osób, z wyjątkiem przedsiębiorstw, organizacji i spółdzielni turystycznych;
4)
Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki;
5)
prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) na potrzeby socjalne zakładów pracy i związków zawodowych mających swą siedzibę na terenie województwa.
2.
Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki rozdziela przydzielone autobusy w porozumieniu z Ministerstwem Komunikacji między przedsiębiorstwa państwowe, organizacje i spółdzielnie turystyczne.
3.
Potrzeby własne jednostek centralnych oraz potrzeby organizacji politycznych i społecznych zaspokajane będą bezpośrednio z rezerwy bilansowej.
4.
Z rezerwy bilansowej zaopatrywane będą również jednostki centralne w autobusy przeznaczone na cele specjalne dla podległych im jednostek (np. dla teatrów objazdowych, na ruchome gabinety służby zdrowia itp.).
§  5.
Plan rozdziału samochodów osobowych opracowywany jest w podziale na:
1)
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej – w zakresie taksówek osobowych dla miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych;
2)
prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) – na zaopatrzenie jednostek terenowych i organizacji społecznych o zasięgu lokalnym, z wyjątkiem potrzeb własnych prezydiów rad narodowych;
3)
jednostki centralne oraz organizacje polityczne i organizacje społeczne o zasięgu ogólnokrajowym – na potrzeby własne;
4)
Urząd Rady Ministrów (Biuro do Spraw Prezydiów Rad Narodowych) – na potrzeby prezydiów rad narodowych.
§  6.
1.
Wydziały komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) sporządzają rozdzielniki terenowe obejmujące:
1)
samochody ciężarowe i pochodne oraz podwozia samochodów ciężarowych przeznaczone dla jednostek terenowych oraz organizacji społecznych o zasięgu lokalnym, z wyjątkiem jednostek podległych jednostkom centralnym wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 2 i jednostek transportu zorganizowanego wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz z wyjątkiem podwozi i samochodów małotonażowych przeznaczonych na pojazdy specjalne dla gospodarki komunalnej oraz taksówek bagażowych na potrzeby gospodarki komunalnej, a także z wyjątkiem potrzeb własnych prezydiów rad narodowych;
2)
autobusy na potrzeby socjalne zakładów pracy i związków zawodowych;
3)
samochody osobowe przeznaczone dla wszystkich jednostek terenowych i organizacji społecznych o zasięgu lokalnym, z wyjątkiem taksówek osobowych i z wyjątkiem potrzeb własnych prezydiów rad narodowych.
2.
Rozdzielnik terenowy dla określonego województwa (miasta wyłączonego z województwa) obejmuje jednostki terenowe i organizacje, których siedziba znajduje się na terenie tego województwa.
§  7.
1.
Rozdzielniki terenowe na pojazdy samochodowe należy opracowywać w podziale na jednostki terenowe objęte rozdzielnictwem terenowym i organizacje społeczne o zasięgu lokalnym, zgrupowane według podziału resortowego.
2.
W celu ustalenia bezpośrednich odbiorców pojazdów samochodowych należy opracowywać zestawienia, w których wyszczególnione są przydziały dla bezpośrednich odbiorców zgrupowanych w rozdzielniku zgodnie z ust. 1. Zestawienia te stanowią załączniki do rozdzielników terenowych.
3.
Jednostki terenowe i organizacje zaopatrywane terenowo, a nie podległe i nie nadzorowane przez określone ministerstwo lub jednostkę równorzędną, powinny posiadać wyodrębniony przydział samochodów w rozdzielniku terenowym.
4.
Rozdzielniki terenowe powinny obejmować wydzieloną rezerwę pojazdów samochodowych przeznaczoną na pokrycie dodatkowych ważnych potrzeb wynikłych w ciągu roku. Rezerwa pojazdów samochodowych ustalona w rozdzielnikach terenowych nie powinna przekraczać 10% ogólnej ilości poszczególnych typów samochodów.
§  8.
Ustala się następujący tryb składania zapotrzebowań na samochody ciężarowe i pochodne oraz podwozia samochodów ciężarowych:
1.
Jednostki terenowe poza podległymi jednostkom centralnym wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 2 i poza przedsiębiorstwami uspołecznionymi oraz spółdzielniami transportowymi wymienionymi w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz organizacje społeczne o zasięgu lokalnym składają swoje zapotrzebowania na rozdzielane samochody do właściwych wojewódzkich jednostek nadrzędnych lub bezpośrednio do wydziałów komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) ustalą, jakie jednostki wojewódzkie zbierają i opiniują zapotrzebowania podległych i nadzorowanych jednostek terenowych oraz organizacji społecznych o zasięgu lokalnym i opracowują zbiorcze zapotrzebowanie, a także określą tryb i terminy składania zapotrzebowań do wydziałów komunikacji tych prezydiów.
3.
Zapotrzebowania składane do wydziałów komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) powinny być sporządzone według wzoru nr 1 w dwóch egzemplarzach. Do zapotrzebowania powinno się dołączyć uzasadnienie według wzoru nr 2 (w jednym egzemplarzu) oraz uzasadnienie opisowe.
4.
Wydziały komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) analizują złożone zapotrzebowania i opracowują w porozumieniu z wojewódzkimi jednostkami, o których mowa w ust. 1 i 2, a także wojewódzkimi przedsiębiorstwami Państwowej Komunikacji Samochodowej zbiorcze skorygowane zapotrzebowanie dla jednostek objętych rozdzielnikami terenowymi.
5.
Wydziały komunikacji uzgadniają wymienione w ust. 4 zbiorcze zapotrzebowanie z wojewódzkimi komisjami planowania gospodarczego i przedstawiają do zatwierdzenia prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw). Po zatwierdzeniu przesyłają te zapotrzebowania zbiorcze sporządzone według wzoru nr 3 Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministerstwu Komunikacji w terminie do dnia 1 września. Do zapotrzebowania powinno się dołączyć:
1)
ocenę ogólnej sytuacji transportowej na terenie województwa włącznie z transportem publicznym, branżowym i transportem jednostek zaopatrywanych w tabor samochodowy centralnie;
2)
uzasadnienie zgłoszonego zapotrzebowania na tabor samochodowy.
6.
Jednostki terenowe podległe ministerstwom i centralnemu urzędowi wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 2 przesyłają swoje zapotrzebowanie do jednostki bezpośrednio zwierzchniej.
7.
Ministerstwa i centralny urząd, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2, opracowują zbiorcze skorygowane zapotrzebowanie swoich jednostek terenowych według wzorów nr 1 i 2 i przesyłają Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 1 września.
8.
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej opracowuje i przesyła Komisji Planowania przy Radzie Ministrów zbiorcze zapotrzebowanie na podwozia i samochody małotonażowe przeznaczone na pojazdy specjalne oraz na taksówki bagażowe w terminie do dnia 1 września.
§  9.
Ustala się następujący tryb składania zapotrzebowań na autobusy:
1.
Przedsiębiorstwa państwowe, organizacje i spółdzielnie turystyczne przesyłają swoje zapotrzebowania do Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w terminie do dnia 1 września.
2.
Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki opracowuje na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań zbiorcze skorygowane zapotrzebowanie na autobusy i przesyła wraz z uzasadnieniem do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 15 września.
3.
Zakłady pracy i związki zawodowe, które chcą uzyskać autobusy na swoje potrzeby socjalne, składają zapotrzebowania do właściwych terenowo wydziałów komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w terminie ustalonym przez prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw). Do zapotrzebowania powinno być dołączone uzasadnienie oraz opinia jednostki nadrzędnej.
4.
Wydziały komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) analizują złożone zapotrzebowania, uzgadniają z zarządem okręgu odpowiedniego związku zawodowego i po zatwierdzeniu przez prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) przesyłają zbiorcze zapotrzebowanie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 1 września.
5.
Ministerstwa i jednostki równorzędne, które chcą uzyskać autobusy do przewozu pracowników przez podległe sobie zakłady pracy, przesyłają zapotrzebowania do Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samochodowej. Do zapotrzebowania powinna być dołączona opinia wydziału komunikacji prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) oraz wojewódzkiego przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej.
6.
Zapotrzebowania na autobusy do przewozu pracowników w obrębie działania miejskich lub wojewódzkich przedsiębiorstw komunikacyjnych powinny być zaopiniowane przez wydział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej właściwego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
7.
Zjednoczenie Państwowej Komunikacji Samochodowej analizuje nadesłane zapotrzebowania na autobusy do przewozu pracowników i w uzasadnionych przypadkach występuje do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o przydzielenie zainteresowanym jednostkom terenowym autobusów z rezerwy bilansowej.
§  10.
Ustala się następujący tryb składania zapotrzebowań na samochody osobowe:
1.
Jednostki terenowe i organizacje o zasięgu lokalnym składają swoje zapotrzebowanie na samochody osobowe do właściwych wojewódzkich jednostek nadrzędnych lub bezpośrednio do wydziałów komunikacji prezydiów właściwych terenowo wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) ustalą, jakie jednostki wojewódzkie zbierają, opiniują i opracowują zbiorcze zapotrzebowanie podległych i nadzorowanych jednostek terenowych i organizacji o zasięgu lokalnym oraz ustalą tryb i terminy składania zapotrzebowań do wydziałów komunikacji tych prezydiów.
3.
Zapotrzebowanie składane do wydziałów komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) należy sporządzić według wzoru nr 4 w dwóch egzemplarzach.
4.
Wydziały komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) opracowują według wzoru nr 5 zbiorcze skorygowane zapotrzebowanie, w którym należy wyodrębnić potrzeby własne prezydiów rad narodowych, i przesyłają Ministerstwu Komunikacji w terminie do dnia 1 września. Zbiorcze zapotrzebowanie nie obejmuje zapotrzebowania na taksówki osobowe.
5.
Jednostki centralne, organizacje polityczne oraz organizacje społeczne o zasięgu ogólnokrajowym przesyłają swoje zapotrzebowanie sporządzone według wzoru nr 4 bezpośrednio Ministerstwu Komunikacji w terminie do dnia 1 września.
6.
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej przesyła zbiorcze zapotrzebowanie na taksówki osobowe Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 1 września.
7.
Ministerstwo Komunikacji opracowuje ogólne zapotrzebowanie na samochody osobowe na podstawie zapotrzebowań nadesłanych przez wydziały komunikacji, jednostki centralne oraz organizacje polityczne i społeczne i przesyła Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 15 września. Wielkość przydziałów na potrzeby własne prezydiów rad narodowych Ministerstwo Komunikacji uzgadnia przed przesłaniem z Urzędem Rady Ministrów – Biuro do Spraw Prezydiów Rad Narodowych.
8.
Do składanych zapotrzebowań powinno być dołączone uzasadnienie.
§  11.
Na podstawie zapotrzebowań, zgłoszonych przez wydziały komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), ministerstwa i centralny urząd wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2 Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, Ministerstwo Komunikacji, Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, oraz na podstawie projektów planów Państwowej Komunikacji Samochodowej, uspołecznionych przedsiębiorstw i spółdzielni transportowych, Komisja Planowania przy Radzie Ministrów opracowuje projekt planu rozdziału pojazdów samochodowych.
§  12.
1.
Po zatwierdzeniu planu rozdziału pojazdów samochodowych wydziały komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) opracowują terenowe rozdzielniki pojazdów samochodowych zgodnie z odpowiednimi wycinkami planu rozdziału. Rozdzielniki terenowe oraz dodatkowe przydziały z rezerwy w ciągu roku zatwierdzają prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) na podstawie wniosków wydziałów komunikacji.
2.
Wydziały komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) przesyłają zatwierdzone rozdzielniki terenowe bez szczegółowych zestawień, o których mowa w § 7 ust. 2, do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów – do wiadomości, a w zakresie pojazdów produkcji krajowej do Biura Zbytu Przemysłu Motoryzacyjnego "Behamot" - do realizacji, i w zakresie pojazdów importowanych do Centrali Handlu Zagranicznego "Motoimport" - do realizacji oraz zawiadamiają zainteresowane jednostki o wielkości ustalonego dla nich przydziału w terminie jednomiesięcznym od daty zatwierdzenia planu rozdziału pojazdów samochodowych.
3.
Ministerstwa i centralny urząd wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 lub jednostki im podległe ustalają rozdzielniki dla podległych jednostek terenowych zgodnie z planem rozdziału pojazdów samochodowych i po opracowaniu przekrojów wojewódzkich przesyłają odpowiednim wydziałom komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do zaopiniowania.
§  13.
Biuro Zbytu Przemysłu Motoryzacyjnego "Behamot" opracowuje rozdzielniki kwartalne na pojazdy produkcji krajowej na podstawie bilansu i planu rozdziału pojazdów samochodowych oraz produkcji planowanej w okresach kwartalnych i zawiadamia prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz zainteresowane resorty o wielkości ustalonych dla nich przydziałów kwartalnych.
§  14.
Centrala Handlu Zagranicznego "Motoimport" ustala terminy dostaw pojazdów samochodowych dla poszczególnych odbiorców na podstawie planu rozdziału i zawartych kontraktów na import pojazdów i zawiadamia zainteresowanych odbiorców.
§  15.
W razie konieczności zmiany planu rozdziału pojazdów samochodowych w wyniku ponadplanowej produkcji, eksportu lub importu, ewentualnie niezrealizowania planowanych zadań w wymienionym zakresie, korektę planu rozdziału opracowuje Komisja Planowania przy Radzie Ministrów. Odpowiednią korektę rozdzielników terenowych opracowują wydziały komunikacji, a zatwierdzają prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
§  16.
Przy opracowywaniu planu rozdziału pojazdów samochodowych na rok 1962 obowiązują następujące terminy składania zapotrzebowań:
1)
15 stycznia 1962 r. - w zakresie ustalonym w § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 4;
2)
1 lutego 1962 r. - w zakresie ustalonym w § 8 ust. 5, § 9 ust. 2, § 9 ust. 4 i § 10 ust. 7.
Załączniki
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Wzór nr 1

Zapotrzebowanie

na samochody ciężarowe i pochodne oraz podwozia samohodów ciężarowych

grafika

Wzór nr 2

Uzasadnienie zapotrzebowania

grafika

Wzór nr 3

Zapotrzebowanie zbiorcze na rok 19...

na samochody ciężarowe i pochodne oraz podwozia samochodów ciężarowych

grafika

Wzór nr 4

Zapotrzebowanie

na samochody osobowe

grafika

Wzór nr 5

Zapotrzebowanie zbiorcze

na samochody osobowe na rok 19...

grafika