Informacje o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach. - M.P.2013.328 - OpenLEX

Informacje o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach.

Monitor Polski

M.P.2013.328

Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.2)) ogłasza się informacje o:
1)
notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach, określone w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2)
rozszerzeniu zakresu notyfikacji notyfikowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriów, określone w załączniku nr 2 do obwieszczenia;
3)
cofnięciu notyfikacji notyfikowanym jednostkom certyfikującym i jednostkom kontrolującym oraz notyfikowanym laboratoriom, określone w załączniku nr 3 do obwieszczenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymieniowej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367 oraz z 2012 r. poz. 1529.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJA O NOTYFIKOWANYCH JEDNOSTKACH CERTYFIKUJĄCYCH I JEDNOSTKACH KONTROLUJĄCYCH ORAZ NOTYFIKOWANYCH LABORATORIACH - według stanu na dzień 20.04.2012 r.

A - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.04.2004, str. 1, z późn.zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 149).
Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
14/2007 z dnia 31.07.2007Okręgowy Urząd Miar

ul. Narutowicza 75

90-132 Łódź

tel: +48 (42) 678 77 66

+48 (42) 678 76 34

fax: +48 (42) 678 37 68

e-mail:

oum.lodz@gum. gov.pl

inl446@gum.gov.pl

www.lodz.gum.gov.pl

1446Liczniki energii elektrycznej czynnej.

Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż ciecze kriogeniczne.

Wagi automatyczne.

Analizatory spalin samochodowych.

Przyrządy do pomiaru długości, pola powierzchni skór.

Weryfikacja wyrobu - moduł F.
Materialne miary długości.

Wagi automatyczne.

Naczynia wyszynkowe.

Przyrządy do pomiaru długości, pola powierzchni skór.

Weryfikacja wyrobu - moduł F1.
15/2007 z dnia 20.08.2007Okręgowy Urząd Miar

ul. Krupnicza 11

31-123 Kraków

tel: +48 12 422 26 11;

+48 12 422 18 67

fax: +48 12 422 84 63

email: oum.krakow@gum.gov.pl

www.urzadmiar.krakow.pl

1445Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, w tym:

- odmierzacze paliw ciekłych (z wyjątkiem gazów ciekłych),

- odmierzacze gazu ciekłego propan-butan,

- instalacje przewoźne do paliw ciekłych.

Weryfikacja wyrobu - moduł F.
Wagi automatyczne, w tym:

- wagi mechaniczne,

Weryfikacja wyrobu - moduł F1. Weryfikacja wyrobu - moduł F.
- wagi elektromechaniczne i wagi elektroniczne lub zawierające oprogramowanie.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
Miary materialne, w tym:

- materialne miary długości,

Weryfikacja wyrobu - moduł F1.
- naczynia wyszynkowe.Weryfikacja wyrobu - moduł F1.

Wewnętrzna kontrola produkcji z badaniem wyrobu przez jednostkę notyfikowaną - moduł A1.

Przyrządy do pomiaru długości, w tym:

- mechaniczne lub elektromechaniczne,

Weryfikacja wyrobu - moduł F. Weryfikacja wyrobu - moduł F1.
- elektroniczne lub zawierające oprogramowanie.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
16/2007 z dnia 23.08.2007Okręgowy Urząd Miar

ul. Królowej Jadwigi 25

85-959 Bydgoszcz

tel: +48 52 322 06 06

fax: +48 52 322 04 26

email:

oum.bydgoszcz@gum.gov.pl

1442Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, w tym:

- odmierzacze paliw ciekłych (z wyjątkiem gazów ciekłych),

- odmierzacze gazu ciekłego propan-butan.

Weryfikacja wyrobu - moduł F.
Przyrządy do pomiaru długości, w tym:

- mechaniczne lub elektromechaniczne,

Weryfikacja wyrobu - moduł F. Weryfikacja wyrobu - moduł F1.
- elektroniczne lub zawierające oprogramowanie.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
17/2007 z dnia 23.08.2007Okręgowy Urząd Miar

ul. Polanki 124 C

80-308 Gdańsk

tel.: +48 58 52 45 306

fax: +48 58 55 21 544

email: 6ik@oum.gda.pl

www.oum.gda.pl

1443Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda - instalacje pomiarowe do cieczy innych niż ciecze kriogeniczne, w szczególności:

- instalacje pomiarowe, zamontowane na cysternach samochodowych (przewoźne),

- instalacje pomiarowe do napełniania (opróżniania) statków, cystern kolejowych i samochodowych.

Wagi automatyczne.

Przyrządy do pomiaru długości.

Analizatory spalin samochodowych.

Weryfikacja wyrobu - moduł F.
Materialne miary długości.Weryfikacja wyrobu - moduł F1.
20/2007 z dnia 27.12.2007Okręgowy Urząd Miar

ul. Krakowska 19

61-893 Poznań

tel: +48 61 856 72 40

fax: +48 61 855 22 02

email: oum.poznan@gum.gov.pl

1441Wagi automatyczne.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
1/2008 z dnia 04.02.2008Okręgowy Urząd Miar

ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław

tel: +48 71 355 08 15

fax: +48 71 355 28 25

email: oum.wroclaw@gum.gov.pl

1449Instalacje pomiarowe:

- odmierzacze paliw (z wyjątkiem gazów ciekłych),

- instalacje pomiarowe do mleka,

- instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach samochodowych, do cieczy o małej lepkości (<20 mPa.s).

Wagi automatyczne.

Weryfikacja wyrobu - moduł F.
Materialne miary długości.Weryfikacja wyrobu - moduł F1.
2/2008 z dnia 31.01.2008Instytut Nafty i Gazu

ul. Lubicz 25a

31-503 Kraków

tel.: +48 12 421 00 33

fax: +48 12 421 00 50

email: office@inig.pl

www.inig.pl

1450Gazomierze i przeliczniki do gazomierzy.Badanie typu - moduł B.

Zapewnienie jakości produkcji - moduł D.

15/2008 z dnia 21.05.2008Okręgowy Urząd Miar

pl. Lotników 4/5

70-414 Szczecin

tel: +48 91 434 75 66,

+48 91 434 75 82,

+48 91 434 49 52

fax: +48 91 434 75 98

email: oum.szczecin@gum.gov.pl

1447Wagi automatyczne.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, w tym:

- odmierzacze paliw (z wyjątkiem gazów ciekłych),

- odmierzacze gazu ciekłego propan-butan,

- instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach samochodowych, do cieczy o małej lepkości (<20 mPa.s),

- instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach samochodowych, do gazu ciekłego propan-butan,

- instalacje pomiarowe do napełniania statków, cystern kolejowych i samochodowych,

- instalacje pomiarowe do mleka.

Weryfikacja wyrobu - moduł F.
16/2008 z dnia 25.06.2008"ENERGO-MOC" WZORCOWNIA

Sp. z o.o.

ul. Zabrska 6

44-100 Gliwice

tel: +48 32 775 59 60

fax: +48 32 775 59 70

email: energomoc@energomoc.pl

www.energomoc.pl

2083Liczniki energii elektrycznej czynnej.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
17/2008 z dnia 20.06.2008Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o.o.

ul. Elektryczna 13

15-950 Białystok

tel: +48 85 732 95 59

fax: +48 85 732 20 07

email: esp@esp.net.pl

www.esp.net.pl

2082Liczniki energii elektrycznej czynnej.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
19/2008 z dnia 22.08.2008PPHU "EN-TECH" Sp. z o.o.

/2 stycznia 2012 r. nastąpiło połączenie "CECHTAR " Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z PPHU "EN-TECH" Sp. z o.o. z siedzibą

w Krakowie, obecnie CECHTAR Sp. z o.o./

ul. Pachońskiego 9

31-223 Kraków

2105Liczniki energii elektrycznej czynnej.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
20/2008 z dnia 30.10.2008AUTO-STOMA Patrycjusz Stoma

ul. Jagiellońska 2D

20-806 Lublin

tel: +48 81 742 71 45

fax: +48 81 742 71 46

email: biuro@autostoma.eu

www.autostoma.eu

2119Analizatory spalin samochodowych.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
22/2008 z dnia 26.11.2008ZPUP "ENERGOZAM" Sp. z o.o.

ul. Zagłoby 5

22-400 Zamość

tel: +48 84 627 01 38

fax:+48 84 677 49 61

email: energozam@energozam.pl

www.energozam.pl

2128Liczniki energii elektrycznej czynnej.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
6/2009 z dnia 20.02.2009Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa S.A. Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze

ul. Kasprzaka 25B

01 -224 Warszawa

tel: +48 22 632 23 68

fax: +48 22 632 25 45

email: clpb@pgnig.pl

2148Przeliczniki do gazomierzy.Moduł B.

Moduł F.

5/2009 z dnia 13.02.2009Radiotechnika Serwis

Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

50-335 Wrocław

tel: +48 71 322 58 00

fax: +48 71 322 89 85

email: radserw@eta.pl

2149Analizatory spalin samochodowych.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
7/2009 z dnia 15.04.2009CECHTAR Sp. z o.o.

ul. Kryształowa 1/3

33-100 Tarnów

tel: +48 14 626 61 08

fax: +48 14 631 13 05 w. 29

email: cechtar@cechtar.tarnow.pl

2156Liczniki energii elektrycznej czynnej.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
17/2009 z dnia 23.09.2009Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o.

ul. Staszica 8

42-200 Częstochowa

tel: +48 34 366 44 95

fax: +48 34 324 13 50

email: pozyton@pozyton.com.pl

2197Liczniki energii elektrycznej czynnej.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
13/2010z dnia 01.09.2010Zakład Usługowo-Produkcyjny "Energia Pro-Pomiary" Sp. z o.o.

ul. Równa 13 a

58-100 Świdnica

tel: +48 74 854-93-80

fax: +48 74 854-93-81

email:

biuro@energiapropomiary.pl

2255Liczniki energii elektrycznej.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
24/2011 z dnia 22.06.2011PAFAL S.A.

ul. Łukasińskiego 26

58-100 Świdnica

tel: +48 74 852 71 00

fax: +48 74 852 10 63

email: pafal@pafal.com.pl

2327Liczniki energii elektrycznej czynnej.Weryfikacja wyrobu - moduł F.

B - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170) wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz. Urz. UE L 207 z 23.07.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 349, z późn. zm.).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
9/2008 z dnia 15.04.2008Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 14

41-103 Siemianowice Śląskie

tel: +48 32 73 08 200

fax: +48 32 73 08 200

email:

sekretariat@joac-test.pl

www.ioac-test.pl

2057Maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy pod ziemią.Przyjęcie dokumentacji technicznej.

Certyfikacja odpowiedniości dokumentacji technicznej.

Badanie typu WE.

C - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 124, poz. 701) wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 157 z 06.09.2006, str. 24, z późn. zm.).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
11/2009 z dnia 04.06.2009Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

tel: +48 22 57 22 101

+48 22 57 22 110

fax: +48 22 822 72 09

+48 22 57 22 129

email: udt@udt.gov.pl

www.udt.gov.pl

1433Ręcznie ładowane pojazdy do zbierania odpadów z gospodarstw domowych, wyposażone w mechanizm prasujący.

Podnośniki do obsługi pojazdów.

Urządzenia do podnoszenia osób i towarów, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 metry.

Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS).

Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).

Badanie typu WE.

Pełne zapewnienie jakości.

14/2009 z dnia 01.07.2009INSTYTUT BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA

ul. Rakowiecka 32

02-532 Warszawa

tel: +48:32:849 09 36

fax: +48:32:849 09 36

email: szajba@ibmer. waw.pl

/ w styczniu 2010 nastąpiło przeniesienie uprawnień Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa na nowy podmiot - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy/

Obecnie:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Falenty ul. Hrabska 3

05-090 Raszyn

tel: +48 22 542 11 64

+48 22 542 11 61

fax: +48 22 542 11 84

email: e.szajba@itep.edu.pl

www.itep.edu.pl

1459Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do obróbki drewna i podobnych materiałów lub do obróbki mięsa i podobnych materiałów:

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały stół lub podporę z ręcznym posuwem obrabianego materiału lub dostawnym mechanizmem posuwowym,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w ręcznie obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, z wbudowanym mechanizmem posuwowym dla obrabianego materiału oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem,

- pilarki z piłami przemieszczającymi się podczas obróbki, z mechanicznym napędem przemieszczania piły z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Pilarki taśmowe do obróbki drewna i podobnych materiałów oraz mięsa i podobnych materiałów:

- z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały lub wykonujący ruchy zwrotne stół lub podporę dla przedmiotu obrabianego,

- pilarki z piłami zamontowanymi na wózku wykonującym ruchy zwrotne.

Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna.

Ręcznie ładowane pojazdy do zbierania odpadów z gospodarstw domowych, wyposażone w mechanizm prasujący.

Badanie typu WE.
Odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu wraz z osłonami.

Osłony odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu.

Podnośniki do obsługi pojazdów.

Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS).

Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).

12/2009 z dnia 04.06.2009Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

tel: +48 (22) 623 36 98

fax: +48 (22) 623 3693

email: modry@ciop.pl

www.ciop.pl

1437Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do obróbki drewna i podobnych materiałów lub do obróbki mięsa i podobnych materiałów:

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały stół lub podporę z ręcznym posuwem obrabianego materiału lub dostawnym mechanizmem posuwowym,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w ręcznie obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, z wbudowanym mechanizmem posuwowym dla obrabianego materiału oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem,

- pilarki z piłami przemieszczającymi się podczas obróbki, z mechanicznym napędem przemieszczania piły z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

Jednostronne strugarki grubiarki do obróbki drewna z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Pilarki taśmowe do obróbki drewna i podobnych materiałów oraz mięsa i podobnych materiałów:

- z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały lub wykonujący ruchy zwrotne stół lub podporę dla przedmiotu obrabianego,

- pilarki z piłami zamontowanymi na wózku wykonującym ruchy zwrotne.

Maszyny kombinowane do obróbki drewna i podobnych materiałów.

Wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

Frezarki pionowe dolnowrzecionowe z posuwem ręcznym, do obróbki drewna i podobnych materiałów.

Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna.

Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, których ruchome elementy robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s.

Urządzenia ochronne przeznaczone do wykrywania obecności osób.

Napędzane mechanicznie ruchome osłony blokujące przeznaczone do zastosowania jako zabezpieczenie w maszynach, o których mowa w pkt 9, 10 i 11.

Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa.

Badanie typu WE.

Pełne zapewnienie jakości.

13/2009 z dnia 21.07.2009Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 14

41-103 Siemianowice Śląskie

tel: +48 32 73 08 200

fax: +48 32 73 08 200

email: sekretariat@joac-test.pl

www.joac-test.pl

2057Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:

- lokomotywy i wózki hamulcowe,

- hydrauliczne obudowy zmechanizowane.

Badanie typu WE.
19/2009 z dnia 06.10.2009Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji "OBAC" Sp. z o.o.

ul. Jasna 31

44-122 Gliwice

tel: +48 32 239 44 82

fax: +48 32 239 44 87

email: biuro@obac.com.pl

www.obac.com.pl

1461Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:

- lokomotywy i wózki hamulcowe,

- hydrauliczne obudowy zmechanizowane.

Badanie typu WE.

Pełne zapewnienie jakości.

15/2009 z dnia 28.07.2009Instytut Techniki Górniczej KOMAG

ul. Pszczyńska 37

44-101 Gliwice

tel: +48 32 237 41 00

fax: +48 32 231 08 43

email: info@komag.eu

www.komag.eu

1456Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:

- lokomotywy i wózki hamulcowe,

- hydrauliczne obudowy zmechanizowane.

Badanie typu WE.
16/2009 z dnia 28.07.2009Instytut Technologii Drewna

ul. Winiarska 1

60-654 Poznań

tel: +48 61 849 24 01

fax: +48 61 822 43 72

email: office@itd.poznan.pl

www.itd.poznan.pl

1583Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do obróbki drewna i podobnych materiałów lub do obróbki mięsa i podobnych materiałów:

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały stół lub podporę z ręcznym posuwem obrabianego materiału lub dostawnym mechanizmem posuwowym,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w ręcznie obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, z wbudowanym mechanizmem posuwowym dla obrabianego materiału oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem,

- pilarki z piłami przemieszczającymi się podczas obróbki, z mechanicznym napędem przemieszczania piły z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

Jednostronne strugarki grubiarki do obróbki drewna z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Pilarki taśmowe do obróbki drewna i podobnych materiałów oraz mięsa i podobnych materiałów:

- z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały lub wykonujący ruchy zwrotne stół lub podporę dla przedmiotu obrabianego,

- pilarki z piłami zamontowanymi na wózku wykonującym ruchy zwrotne.

Maszyny kombinowane do obróbki drewna i podobnych materiałów.

Wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

Frezarki pionowe dolnowrzecionowe z posuwem ręcznym, do obróbki drewna i podobnych materiałów.

Badanie typu WE.
18/2009 z dnia 23.09.2009Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chalubińskiego 4

00-928 Warszawa

tel: +48 22 490 29 02

fax: +48 22 830 22 22

email: info@tdt.pl

www.tdt.pl

1468Podnośniki do obsługi pojazdów.

Urządzenia do podnoszenia osób lub osób i towarów, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 metry.

Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS).

Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).

Badanie typu WE.

Pełne zapewnienie jakości.

20/2009 z dnia 29.10.2009Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8

02-673 Warszawa

tel: +48 22 843 27 03

fax: +48 22 843 27 03

email: imb@imbigs.org.pl

www.imbigs.org.pl

Odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu wraz z osłonami.

Przenośne maszyny montażowe i inne udarowe uruchamiane za pomocą nabojów.

Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS).

Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).

Badanie typu WE.

Pełne zapewnienie jakości.

21/2009 z dnia 05.11.2009Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

ul. Napoleona 2

05-230 Kobyłka

tel: +48 22 786 23 26

+48 22 786 18 31

fax: +48 22 786 18 30

email: pimb@pimb.com.pl

www.pimb.com.pl

1457Ręcznie ładowane pojazdy do zbierania odpadów z gospodarstw domowych, wyposażone w mechanizm prasujący.

Podnośniki do obsługi pojazdów.

Urządzenia do podnoszenia osób lub osób i towarów, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 metry.

Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS).

Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).

Badanie typu WE.
22/2009 z dnia 23.12.2009Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

tel: +48 32 258 16 31

fax: +48 32 259 65 33

email: gig@gig.eu

1453Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:

- lokomotywy i wózki hamulcowe,

- hydrauliczne obudowy zmechanizowane.

Badanie typu WE.

Pełne zapewnienie jakości.

23/2009 z dnia 23.12.2009"SIMPTEST" Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

ul. Barbary 17

40-053 Katowice

tel: +48 32 25 19 595

fax:+48 32 25 13 918

email: simptest@silesia.top.pl

www.simptest.com.pl

1458Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do obróbki drewna i podobnych materiałów lub do obróbki mięsa i podobnych materiałów:

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały stół lub podporę z ręcznym posuwem obrabianego materiału lub dostawnym mechanizmem posuwowym,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w ręcznie obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, z wbudowanym mechanizmem posuwowym dla obrabianego materiału oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem,

- pilarki z piłami przemieszczającymi się podczas obróbki, z mechanicznym napędem przemieszczania piły z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

Jednostronne strugarki grubiarki do obróbki drewna z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Pilarki taśmowe do obróbki drewna i podobnych materiałów oraz mięsa i podobnych materiałów:

- z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały lub wykonujący ruchy zwrotne stół lub podporę dla przedmiotu obrabianego,

- pilarki z piłami zamontowanymi na wózku wykonującym ruchy zwrotne.

Maszyny kombinowane do obróbki drewna i podobnych materiałów.

Wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

Frezarki pionowe dolnowrzecionowe z posuwem ręcznym, do obróbki drewna i podobnych materiałów.

Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna.

Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, których ruchome elementy robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s.

Wtryskarki lub prasy do tworzyw sztucznych, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Wtryskarki lub prasy do gumy, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Badanie typu WE.
1/2010 z dnia 23.02.2010Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

tel: +48 22 874 04 02

fax: +48 22 874 02 20

email: tmissala@piap.pl

www.piap.pl

1458Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa.Badanie typu WE.
2/2010 z dnia 17.02.2010Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F.Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17

40-384 Katowice

tel: +48 32 256 92 57

fax: +48 32 256 93 05

email:

zetom@zetomkatowice.com.pl www.zetomkatowice.com.pl

1436Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, których ruchome części robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s.

Wtryskarki lub prasy do tworzyw sztucznych, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Wtryskarki lub prasy do gumy, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Badanie typu WE.
4/2010 z dnia 19.03.2010INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 183

59-301 Lubin

tel: +48 76 74 64 110

fax: +48 76 74 64 100

email: zarzad@inova.pl

1547Urządzenia do podnoszenia osób lub osób i towarów, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 metry.

Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).

Badanie typu WE.
8/2010 z dnia 15.06.2010Polskie Centrum Badań Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23A

02-699 Warszawa

tel: +48 22 464 52 01

fax: +48 22 647 12 22

email: pcbc@pcbc.gov.pl

www.pcbc.gov.pl

1434Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do obróbki drewna i podobnych materiałów lub do obróbki mięsa i podobnych materiałów:

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały stół lub podporę z ręcznym posuwem obrabianego materiału lub dostawnym mechanizmem posuwowym,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w ręcznie obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, z wbudowanym mechanizmem posuwowym dla obrabianego materiału oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem,

- pilarki z piłami przemieszczającymi się podczas obróbki, z mechanicznym napędem przemieszczania piły z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

Badanie typu WE.

Pełne zapewnienie jakości.

5/2010 z dnia 06.05.2010Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

ul. Wrocławska 37 A

30-011 Kraków

tel: +48 12 63 17 100

fax: +48 12 63 39 490

email: ios@ios.krakow.pl

www.iztw.krakow.pl

1455Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do obróbki drewna i podobnych materiałów lub mięsa i podobnych materiałów:

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały stół lub podporę z ręcznym posuwem obrabianego materiału lub dostawnym mechanizmem posuwowym,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w ręcznie obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, z wbudowanym mechanizmem posuwowym dla obrabianego materiału oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem,

- pilarki z piłami przemieszczającymi się podczas obróbki, z mechanicznym napędem przemieszczania piły oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

Jednostronne strugarki grubiarki do obróbki drewna z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Pilarki taśmowe do obróbki drewna i podobnych materiałów oraz mięsa i podobnych materiałów:

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały lub wykonujący ruchy zwrotne stół lub podporę dla przedmiotu obrabianego,

- pilarki z piłami zamontowanymi na wózku wykonującym ruchy zwrotne.

Maszyny kombinowane do obróbki drewna i podobnych materiałów.

Wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

Frezarki pionowe dolnowrzecionowe z posuwem ręcznym, do obróbki drewna i podobnych materiałów.

Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna.

Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, których ruchome elementy robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s.

Wtryskarki lub prasy do tworzyw sztucznych, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Wtryskarki lub prasy do gumy, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Ręcznie ładowane pojazdy do zbierania odpadów z gospodarstw domowych, wyposażone w mechanizm prasujący.

Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa.

Badanie typu WE.
9/2010 z dnia 07.07.2010Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR

(z dniem 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR z siedzibą w Warszawie został włączony do Instytutu Technologii Elektronowej - obecnie Instytut Technologii Elektronowej Oddział PREDOM)

Obecnie:

Instytut Technologii Elektronowej Oddział PREDOM

ul. Krakowiaków 53

02-255 Warszawa

tel: +48 22 846 19 51

fax: +48 22 846 19 51

email: obr@predom.com.pl

www.predom.com.pl

Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do obróbki drewna i podobnych materiałów lub do obróbki mięsa i podobnych materiałów:

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały stół lub podporę z ręcznym posuwem obrabianego materiału lub dostawnym mechanizmem posuwowym,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w ręcznie obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne,

- pilarki z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, z wbudowanym mechanizmem posuwowym dla obrabianego materiału oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem,

- pilarki z piłami przemieszczającymi się podczas obróbki, z mechanicznym napędem przemieszczania piły z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

Jednostronne strugarki grubiarki do obróbki drewna z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

Pilarki taśmowe do obróbki drewna i podobnych materiałów oraz mięsa i podobnych materiałów:

- z piłami pozostającymi podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały lub wykonujący ruchy zwrotne stół lub podporę dla przedmiotu obrabianego,

- pilarki z piłami zamontowanymi na wózku wykonującym ruchy zwrotne.

Maszyny kombinowane do obróbki drewna i podobnych materiałów.

Wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

Frezarki pionowe dolnowrzecionowe z posuwem ręcznym, do obróbki drewna i podobnych materiałów.

Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna.

Badanie typu WE.

Pełne zapewnienie jakości.

D - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. Urz. UE L 100 z 19.04.1994, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 144).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
10/2008 z dnia 11.04.2008Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 14

41-103 Siemianowice Śląskie

tel: +48 32 73 08 200

fax: +48 32 73 08 200

email: sekretariat@joac-test.pl

www.joac-test.pl

2057Urządzenia grupy I i II, kategorii M1 i 1:

- urządzenia elektryczne,

- urządzenia nieelektryczne,

- części i podzespoły,

- aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,

- systemy ochronne.

Badanie typu WE.

Zapewnienie jakości produkcji.

Weryfikacja wyrobu.

Weryfikacja jednostkowa.

Urządzenia grupy I i II, kategorii M2 i 2:

- silniki spalinowe,

- urządzenia elektryczne,

- urządzenia nieelektryczne,

- części i podzespoły,

- aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,

- silniki średniego i niskiego napięcia.

Badanie typu WE.

Zapewnienie zgodności z typem.

Zapewnienie jakości wyrobu.

Wewnętrzna kontrola produkcji + przekazanie dokumentacji technicznej.

Weryfikacja jednostkowa.

E - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 374 z 27.12.2006, str. 10).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
11/2008 z dnia 11.04.2008Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 14

41-103 Siemianowice Śląskie

tel: +48 32 73 08 200

fax: +48 32 73 08 200

email: sekretariat@joac-test.pl

www.joac-test.pl

2057Sprzęt elektryczny określony w certyfikacie akredytacji wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AC 149.Sporządzenie sprawozdania z badań.

Wydanie opinii o bezpieczeństwie produktu.

F - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wdrażające postanowienia dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.1989, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
21/2008 z dnia 26.11.2008Instytut Technologii

Bezpieczeństwa

MORATEX

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3

90-965 Łódź

tel: +48 42 637 37 10

fax: +48 42 636 92 26

email: itb@moratex.eu

www.moratex.eu

1475Odzież ochronna.Art. 10, 11A, 11B.

G - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045, z 2008 r. Nr 110, poz. 703, z 2010 r. Nr 226, poz. 1480 oraz z 2011 r. Nr 83, poz. 454) wdrażające postanowienia dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 187 z 16.07.1988, str. 1, z późn.zm.).

Nr decyzji o wycofaniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
9/2009 z dnia 05.06.2009Instytut Techniki Górniczej KOMAG

ul. Pszczyńska 37

44-101 Gliwice

tel: +48 32 237 41 00

fax: +48 32 231 08 43

email: info@komag.eu

www.komag.eu

Zabawki.Badanie typu WE.

H- ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329) wdrażająca postanowienia m.in. dyrektywy 2007/23/WE z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (Dz. Urz. UE L 154 z 14.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
19/2010 z dnia 03.01.2011Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 7

05-220 Zielonka

tel:+48 22 76 14 640

fax: +48 22 76 14 444

email: ocw@witu.mil.pl

2333Wyroby pirotechniczne widowiskowe:

- klasa 1,

- klasa 2,

- klasa 3,

- klasa 4.

Wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego:

- klasa T1,

- klasa T2.

Pozostałe wyroby pirotechniczne:

- klasa P1,

- klasa P2.

Moduł B.

Moduł C.

Moduł G.

21/2010 z dnia 24.02.2011Instytut Mechaniki Precyzyjnej

ul. Duchnicka 3

01-796 Warszawa

tel: +48:22:5602540

fax: +48:22:5602922

email: info@imp.edu.pl

1531Wyroby pirotechniczne widowiskowe:

- klasa 1,

- klasa 2,

- klasa 3,

- klasa 4.

Wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego:

- klasa T1,

- klasa T2.

Moduł B.

Moduł C.

Moduł G.

I - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045, z 2008 r. Nr 110, poz. 703, z 2010 r. Nr 226, poz. 1480 oraz z 2011 r. Nr 83, poz. 454) wdrażające postanowienia dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 187 z 16.07.1988, str. 1, z późn. zm.).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
26/2011 z dnia 26.06.2011Instytut Techniki Górniczej KOMAG

ul. Pszczyńska 37

44-101 Gliwice

tel: +48 32 237 41 00

fax: +48 32 231 08 43

email: info@komag.eu

www.komag.eu

1456Zabawki.Badanie typu WE - moduł B.
27/2011 z dnia 20.06.2011Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23A

02-699 Warszawa

tel: +48 22 464 52 01

fax: 48 22 647 12 22

emil: pcbc@pcbc.gov.pl

www.pcbc.gov.pl

1434Zabawki.Badanie typu WE - moduł B.
28/2011 z dnia 05.09.2011Instytut Włókiennictwa

ul. Brzezińska 5/15

92-103 Łódź

tel: +48 42 61 63 101

fax: +48 42 67 92 638

email: info@iw.lodz.pl

www.iw.lodz.pl

1435Zabawki.Badanie typu WE - moduł B.

J - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976) wdrażająca dyrektywy:

* Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz. Urz. UE L 189 z 20.7.1990, str. 17, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 154);

* Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 169 z 12.7.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82);

* Parlamentu Europejskiego i Rady 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz. Urz. UE L 331 z 7.12.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 21, str. 319);

* Komisji 2003/12/WE z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie ponownej klasyfikacji protez piersi w ramach dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 28 z 4.2.2003, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 71);

* Komisji 2003/32/WE z dnia 23 kwietnia 2003 r. wprowadzająca szczegółowe specyfikacje w zakresie wymagań ustanowionych w dyrektywie Rady 93/42/EWG, odnoszących się do wyrobów medycznych produkowanych z tkanek pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 105 z 26.4.2003, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 453);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251, poz. 2514, z 2005 r. Nr 200, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 86, poz. 581).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
MZ-PLW-463-11221-l/RT/10 z dnia 17.09.2010TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

tel. 32 786 46 46

tax 32 786 46 01

e-mail: biuro@tuv-nord.pl

www.tuv-nord.pl

2274Nieaktywne wyroby medyczne, nieimplantowane wyroby medyczne - ogólne:

Nieaktywne wyroby do amnezji, nagłych wypadków i intensywnej terapii.

Nieaktywne wyroby medyczne do iniekcji, infuzji, transfuzji i dializ.

Nieaktywne wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne.

Nieaktywne wyroby z funkcją pomiarową.

Nieaktywne instrumenty medyczne.

Wyroby medyczne antykoncepcyjne.

Załączniki do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia:

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Aktywne ogólne wyroby medyczne:

Wyroby dla krążenia pozaustrojowego, urządzenia do infuzji i hemaferezy (tylko pompy infuzyjne).

Wyroby do stymulacji lub blokowania.

Aktywne wyroby chirurgiczne.

Aktywne wyroby stomatologiczne.

Aktywne urządzenie do pozycjonowania pacjentów i do transportu pacjentów.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Oprogramowanie.Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Wyroby do badań obrazowych:

Wyroby do badań obrazowych z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Wyroby do badań obrazowych z zastosowaniem promieniowania niejonizującego.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Wyroby do monitoringu:

Wyroby do monitoringu nieżyciowych parametrów fizjologicznych.

Wyroby do monitorowania funkcji życiowych.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Wyroby do terapii radiacyjnej i cieplnej:

Wyroby wykorzystujące promieniowanie jonizujące.

Wyroby wykorzystujące promieniowanie niejonizujące.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Specjalne wyroby medyczne:

Wyroby medyczne zawierające substancje lecznicze zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2001/83/WE.

Wyroby medyczne z uwzględnieniem wymagań dyrektywy 2006/42/WE dla maszyn.

Wyroby medyczne z uwzględnieniem wymagań dyrektywy 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej.

Sterylne wyroby medyczne.

MZ-PLW-463-11222-l/RT/10 z dnia 17.09.2010DQS Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

tel. 22 337 41 00

email: biuro@dqs.pl

www.dqs.pl

2282Nieaktywne wyroby medyczne, nieimplantowane wyroby medyczne - ogólne:

Nieaktywne wyroby do anestezji, nagłych wypadków i intensywnej terapii.

Nieaktywne wyroby medyczne do iniekcji, infuzji, transfuzji i dializ.

Nieaktywne wyroby ortopedyczne i rehabilitacyjne.

Nieaktywne wyroby z funkcją pomiarową.

Nieaktywne wyroby okulistyczne.

Nieaktywne instrumenty medyczne.

Wyroby medyczne antykoncepcyjne.

Nieaktywne wyroby medyczne do dezynfekcji, czyszczenia i mycia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia:

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Nieaktywne implanty:

Nieaktywne implanty naczyniowe.

Nieaktywne implanty funkcjonalne.

Nieaktywne implanty tkanek miękkich.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Wyroby do zaopatrywania ran:

Bandaże i wyroby do zaopatrywania ran.

Nici i klamry.

Inne materiały do zaopatrywania ran.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Nieaktywne wyroby stomatologiczne i akcesoria:

Nieaktywne wyroby stomatologiczne i narzędzia.

Materiały stomatologiczne.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Aktywne ogólne wyroby medyczne:

Wyroby dla krążenia pozaustrojowego, urządzenia do infuzji i hemaferezy.

Urządzenie do wspomagania oddychania, włącznie z komorą hiperbaryczną dla terapii tlenowej i wyroby do wziewnego znieczulenia.

Wyroby do stymulacji lub blokowania.

Aktywne wyroby chirurgiczne.

Aktywne wyroby stomatologiczne.

Aktywne wyroby do dezynfekcji i sterylizacji.

Aktywne urządzenia do pozycjonowania pacjentów i do transportu pacjentów.

Oprogramowanie.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Wyroby do badań obrazowych:

Wyroby do badań obrazowych z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Wyroby do badań obrazowych z zastosowaniem promieniowania niejonizującego.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Wyroby do monitoringu:

Wyroby do monitoringu nieżyciowych parametrów fizjologicznych.

Wyroby do monitorowania funkcji życiowych.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Wyroby do terapii radiacyjnej i cieplnej:

Wyroby do hiper/hipotermii.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Specjalne wyroby medyczne:

Wyroby medyczne zawierające substancje lecznicze zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2001/83/WE.

Wyroby medyczne do terapii zawierające tkanki zwierzęce zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2003/32/WE.

Wyroby medyczne zawierające krew ludzką zgodnie z dyrektywą 2000/70/WE, uzupełnioną przez dyrektywę 2001/104/WE.

Wyroby medyczne z uwzględnieniem wymagań dyrektywy 2006/42/WE dla maszyn.

Wyroby medyczne z uwzględnieniem wymagań dyrektywy 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej.

Sterylne wyroby medyczne.

Wyroby medyczne z wykorzystaniem techniki precyzyjnej.

Wyroby medyczne z wykorzystaniem nanomateriałów.

Wyroby medyczne zawierające aktywne pokrycia biologiczne i/lub materiały absorpcyjne.

K- ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951) wdrażająca postanowienia m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18.7.2008, str. 1, z późn. zm.).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
JC-2008/57/WE-01-2011 z dnia 28.02.2011Instytut Kolejnictwa - Jednostka Certyfikująca

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa

tel: +48 (22) 473 13 00

fax: +48 (22) 610 75 97

email: ikolei@ikolei.pl

www.ikolei.pl

1467Interoperacyjność systemu kolei dużych prędkości:

infrastruktura, energia, sterowanie ruchem, tabor.

Interoperacyjność systemu kolei konwencjonalnej:

Infrastruktura, energia, sterowanie ruchem, tabor wagony towarowe - hałas.

Deklaracja WE zgodności lub przydatności składnika interoperacyjności.

Procedura weryfikacji WE podsystemu.

INF HS 2002/732/WE, INF HS 2008/217/WE,

SRT 2008/163/WE, 2008/164/WE,

SRT 2002/733/WE, 2008/284/WE,

CCS HS 2002/731/WE, CCS HS 2004/447/WE,

CCS HS 2006/860/WE, CCS HS 2007/153/WE,

CCS HS 2008/386/WE, CCS HS 2010/79/WE,

RST HS 2002/735/WE, RST HS 2008/232/WE,

CCS CR 2006/679/WE, CCS CR 2009/561/WE,

WAG CR 2006/861/WE,

WAG CR 2009/107/WE,

NOI CR 2006/66/WE.

LB-2008/57/WE-01-2011 z dnia 28.02.2011Instytut Kolejnictwa - Laboratorium Badawcze

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa

tel: +48 22 473 13 00

fax: +48 22 610 75 97

email: ikolei@ikolei.pl

www.ikolei.pl

1467Interoperacyjność systemu kolei dużych prędkości:

Infrastruktura, energia, sterowanie ruchem, tabor.

Interoperacyjność systemu kolei konwencjonalnej:

Infrastruktura, energia, sterowanie ruchem.

Deklaracja WE zgodności lub przydatności składnika interoperacyjności.

Procedura weryfikacji WE podsystemu.

INF HS 2002/732/WE, INF HS 2008/217/WE, SRT 2008/163/WE, 2008/164/WE, SRT 2002/733/WE, 2008/284/WE, CCS HS 2002/731/WE, CCS HS 2004/447/WE, CCS HS 2006/860/WE, CCS HS 2007/153/WE, CCS HS 2008/386/WE, CCS HS 2010/79/WE, RST HS 2002/735/WE, RST HS 2008/232/WE, CCS CR 2006/679/WE, CCS CR 2009/561/WE.

LB-2008/57/WE-02-2011 z dnia 28.02.2011Instytut Pojazdów Szynowych Tabor w Poznaniu

ul. Warszawska 181

61-055 Poznań

tel: +48 61 653 40 20

fax: +48 61 653 40 02

email:

sekretariat@tabor.com.pl www.tabor.com.pl

1940Interoperacyjność systemu kolei dużych prędkości:

Infrastruktura, tabor.

Interoperacyjność systemu kolei konwencjonalnej:

Infrastruktura, tabor wagony towarowe - hałas.

Deklaracja WE zgodności lub przydatności składnika interoperacyjności.

Procedura weryfikacji WE podsystemu.

INF HS 2002/732/WE, INF HS 2008/217/WE,

SRT 2008/163/WE, 2008/164/WE,

RST HS 2002/735/WE, RST HS 2008/232/WE,

WAG CR 2006/861/WE,

WAG CR 2009/107/WE,

NOI CR 2006/66/WE.

LB-2008/57/WE-03-2011 z dnia 28.02.2011Movares Polska Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze

ul. Świętojerska 5/7

00-236 Warszawa

tel: +48 22 8600090

fax: +48 22 8600099

email: info@movares.pl

1736Interoperacyjność systemu kolei dużych prędkości:

Sterowanie ruchem.

Interoperacyjność systemu kolei konwencjonalnej:

Sterowanie ruchem.

Deklaracja WE zgodności lub przydatności składnika interoperacyjności.

Procedura weryfikacji WE podsystemu.

SRT 2008/163/WE, CCS HS 2002/731/WE, CCS HS 2004/447/WE, CCS HS 2006/860/WE, CCS HS 2007/153/WE, CCS HS 2008/386/WE, CCS HS 2010/79/WE, CCS CR 2006/679/WE, CCS CR 2009/561/WE.

JK-2008/57/WE-01-2011 z dnia 28.02.2011Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 4

00-928 Warszawa

tel: +48 22 490 29 02

fax: +48 22 830 22 22

email: info@tdt.pl

www.tdt.pl

1468Interoperacyjność systemu kolei dużych prędkości:

Infrastruktura, tabor.

Interoperacyjność systemu kolei konwencjonalnej:

Tabor kolejowy - wagony towarowe.

Deklaracja WE zgodności lub przydatności składnika interoperacyjności.

Procedura weryfikacji WE podsystemu.

INF HS 2002/732/WE, INF HS 2008/217/WE,

SRT 2008/163/WE, 2008/164/WE,

RST HS 2002/735/WE, RST HS 2008/232/WE,

WAG CR 2006/861/WE,

WAG CR 2009/107/WE, NOI CR 2006/66/WE.

JC-2008/57/WE-01-2012 z dnia 06.02.2012Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z o.o.

ul. Klecińska 123

54-413 Wrocław

tel: +48 71 785 85 75

fax: +48 71 717 85 74

email:

cit@certyfikacjainfrastruktury.pl

www.certyfikacjainfrastruktury.pl

2365Interoperacyjność systemu kolei konwencjonalnej:

Infrastruktura.

Deklaracja WE zgodności lub przydatności składnika interoperacyjności.

Procedura weryfikacji WE podsystemu (MODUŁ SG).

TSI INF CR 2011/275/UE,

SRT 2008/163/WE, 2008/164/WE.

LB-2008/57/WE-01-2012 z dnia 06.02.2012RCC Nova Sp. z o.o.

ul. Opolska 100

31-323 Kraków

tel: +48 12 341 89 50

fax: +48 12 341 89 51

email: office@rcc-nova.pl

www.rcc-nova.pl

2368Interoperacyjność systemu kolei dużych prędkości:

Tabor.

Interoperacyjność systemu kolei konwencjonalnej:

Tabor.

Procedura weryfikacji WE podsystemu (MODUŁ SB, SD, SG, SF, SH1).

RST HS 2002/735/WE, RST HS 2008/232/WE, WAG CR 2006/861/WE, WAG CR 2009/107/WE, LOC§PASS CR 2011/291/UE.

L - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011), wdrażające postanowienia dyrektywy Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, wraz ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.1989, str. 12, z późn. zm. ; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 296).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiNumer Decyzji KomisjiWyrób(-y) /zastosowanie(-a)ZadaniaSpecyfikacjeSystem oceny zgodności
l1/AU/2007 z dnia 15.11.2007Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

(autoryzacja udzielona dla Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych)

ul. Postępu 9

02-676 Warszawa

tel.: 22 843 74 21

fax: 22 843 17 89

e-mail: info@isic.waw.pl

148797/555/WECementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Wapna budowlane

- przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu cementowego i innych mieszanek dla budowy i dla wykonania wyrobów budowlanych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 459-1:2003.2+
97/740/WEWyroby murarskie i wyroby pokrewne (1/3): Produkowane fabrycznie zaprawy murarskie o ustalonych właściwościach

- w ścianach, słupach i ściankach działowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 998-2:2004.2+
98/598/WEKruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2): Kruszywa do betonu, zaprawy i zaczynu

- do wykonania budynków, dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620:2004.

PN-EN 12620:2004/AC:2004.

PN-EN 13055-1:2003.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004. PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004.

PN-EN 13242:2004.

PN-EN 13383-1:2003.

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2): Kruszywa do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni

- do wykonania dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620:2004.

PN-EN 12620:2004/AC:2004.

PN-EN 13055-1:2003.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004.

PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004.

PN-EN 13242:2004.

PN-EN 13383-1:2003.

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2): Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

- do wykonania dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620:2004.

PN-EN 12620:2004/AC:2004.

PN-EN 13055-1:2003.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004.

PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004.

PN-EN 13242:2004.

PN-EN 13383-1:2003.

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2): Kamień do robót inżynierskich i hydrotechnicznych

- do wykonania obiektów hydrotechnicznych i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620:2004.

PN-EN 12620:2004/AC:2004.

PN-EN 13055-1:2003.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004. PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004.

PN-EN 13242:2004.

PN-EN 13383-1:2003.

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2): Podsypka kolejowa

- do robót kolejowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620:2004.

PN-EN 12620:2004/AC:2004.

PN-EN 13055-1:2003.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004.

PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004.

PN-EN 13242:2004.

PN-EN 13383-1:2003.

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004.

2+
99/469/WEWyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Dodatki typu II

- do betonu, zaprawy i zaczynu.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 450-1:2006.

PN-EN 13263-1:2006.

PN-EN 15167-1:2006 (U).

1+
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Domieszki

- do betonu, zaprawy i zaczynu.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 934-2:2002.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005.

PN-EN 934-2:2002/A2:2006.

PN-EN 934-3:2004.

PN-EN 934-3:2004/AC:2005.

PN-EN 934-4:2002.

PN-EN 934-4:2002/A1:2005.

2+
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Wyroby do naprawy i zabezpieczenia betonu

- do zastosowań w budynkach i obiektach budownictwa lądowego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1504-2:2006.

PN-EN 1504-3:2006.

PN-EN 1504-4:2006.

PN-EN 1504-5:2006.

PN-EN 1504-6:2006 (U).

PN-EN 1504-7:2006 (U).

2+
1/AU/WB/08 z dnia 28.03.2008Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 23

35-105 Rzeszów

tel.: 17 864 04 50

fax: 17 864 04 51

e-mail: ctb@ctb-prz.pl

203999/470/WEWyroby dla kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków (2/3):

Prefabrykowane kanały odwadniające

- stosowane na zewnątrz budynków do odprowadzania ścieków z budynku oraz ścieków z obiektów inżynieryjnych, włącznie z drogami.

BadaniaPN-EN 1433:2005.

PN-EN 1433:2005/A1:2007.

3
7/AU/WB/09 z dnia 13.07.2009Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

tel.: 22 572 21 01

fax: 22 622 72 09

e-mail: udt@udt.gov.pl

143398/214/WEKonstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4): Kształtowniki/profile metalowe: walcowane na gorąco, gięte na zimno lub kształtowniki/profile o różnych kształtach produkowane inaczej (T, L, H, Z, I. ceowniki, kątowniki, drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, pokryte lub nie pokryte powłoką zabezpieczającą przed korozją

- do stosowania w konstrukcjach metalowych lub złożonych konstrukcjach metalowo-betonowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 10025-1:2007.

PN-EN 10210-1:2007.

PN-EN 10219-1:2007.

PN-EN 15088:2006.

2+
Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (3/4):

Materiały do spawania

- do konstrukcji stalowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13479:2007.2+
Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (4/4):

Elementy złączne: metalowe nity, śruby (nakrętki i podkładki) i śruby o wysokiej wytrzymałości do połączeń ciernych, śruby dwustronne, elementy do zamocowania szyn

- do zastosowań w konstrukcjach metalowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14399-1:2007.2+
99/471/WEUrządzenia do ogrzewania pomieszczeń (1/2):

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwa stałe i ciekłe

- w budynkach.

BadaniaPN-EN 12809:2002.

PN-EN 12809:2002/A1:2006.

PN-EN 12809:2002/AC:2007.

3
13/AU/WB/09 z dnia 28.08.2009Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej s.c. Anna Mścichowska Adam Mścichowski

ul. Jana Kasprowicza 21/2

58-300 Wałbrzych

tel.: 696 050 073

fax: 74 661 41 40

e-mail: biuro@mobiltb.pl

218999/93/WEDrzwi, okna, okiennice, żaluzje, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane (1/1):

Drzwi i bramy (z przymocowanymi okuciami lub bez)

- inne zadeklarowane, szczególne zastosowania i/lub zastosowania podlegające specyficznym wymaganiom, dotyczącym hałasu, energii, szczelności i bezpieczeństwa użytkowania.

Badania1PN-EN 14351-1:2006.3
Drzwi, okna, okiennice, żaluzje, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane (1/1):

Okna (z przymocowanymi okuciami lub bez)

- wszystkie zastosowania z wyjątkiem przegradzania ognia/dymu i na drogach ewakuacyjnych.

Badania1PN-EN 14351-1:2006.3
17/AU/WB/09 z dnia 15.12.2009Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1

03-302 Warszawa

tel.: 22 814 50 25,

22 811 91 63

fax: 22 814 50 28,

22 811 17 92

e-mail: ibdim@ibdim.edu.pl

221996/579/WEUrządzenia uliczne (1/2):

Systemy ograniczenia ruchu pojazdów: poduszki przeciwuderzeniowe, bariery ochronne, liny, poręcze

- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 1317-5+A1:2009.1
Urządzenia uliczne (1/2):

Znaki drogowe i urządzenia kontroli ruchu ulicznego, dla ruchu kołowego i pieszego, zainstalowane na stałe:

znaki drogowe zainstalowane na stałe

- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12899-1:2008.1
98/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2):

Mieszanki bitumiczne

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13108-1:2008.

PN-EN 13108-2:2008.

PN-EN 13108-5:2008.

PN-EN 13108-6:2008.

PN-EN 13108-7:2008.

2+
8/AU/WB/10 z dnia 11.08.2010GRYFITLAB Sp. z o.o.

ul. Prosta 2, Łozienica

72-100 Goleniów

tel.: 91 402 37 30

fax: 91 418 97 57

e-mail: contact@gryfitlab.com

225396/580/WEŚciany osłonowe (1/1):

Zestawy ścian osłonowych

-jako zewnętrzne ściany osłonowe niepodlegające wymaganiom w zakresie reakcji na ogień.

Badania 2PN-EN 13830:2005.3
7/AU/WB/11 z dnia 29.04.2011Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 4

00-928 Warszawa

tel.: 22 490 29 02

fax: 22 830 22 22

e-mail: info@tdt.pl

146898/214/WEKonstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4):

Kształtowniki/profile metalowe Walcowane na gorąco, gięte na zimno lub kształtowniki/profile o różnych kształtach produkowane inaczej (T, L, H, U, Z, I, kanałowe, kątowe, drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, pokryte lub nie powłoką zabezpieczającą przed korozją

- do stosowania w konstrukcjach metalowych lub w złożonych konstrukcjach metalowych i betonowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1090-1:2010.

PN-EN 1090-1:2010/AC:2010.

2+
12/AU/WB/11 z dnia 12.11.2011"CERTBUD" Sp. z o.o.

ul. Mokotowska 46, lok. 8

00-543 Warszawa

tel.: 535 733 933

fax: 22 435 65 13

e-mail: biuro@certyfikacja-certbud.pl

231097/176/WEWyroby z drewna konstrukcyjnego (1/3):

Lite wyroby z drewna konstrukcyjnego. Elementy:

Elementy mostów, elementy kratownicowe, podkłady kolejowe, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe takie jak belki, łuki, belki stropowe, krokwie, słupy, maszty, pale

- do zastosowań: mosty, tory kolejowe i budynki.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14081-1+A1:2011.

PN-EN 14250:2011.

2+
97/556/WESystemy/zestawy zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (1/3):

Systemy/zestawy zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS)

- w ścianach zewnętrznych podlegających przepisom ogniowym.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiETAG 004.2+
Systemy/zestawy zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (1/3):

Systemy/zestawy zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS)

- w ścianach zewnętrznych niepodlegających przepisom ogniowym.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiETAG 004.2+
97/740/WEWyroby murarskie i wyroby pokrewne (1/3):

Fabryczne zaprawy murarskie

- w ścianach, słupach i ścianach działowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 998-2:2010.2+
99/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego napowietrzonego (1/1):

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego gazobetonu

- do zastosowania konstrukcyjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1168+A2:2009.

PN-EN 12737+A1:2010.

PN-EN 12737+A1:2010/Ap1:2010.

PN-EN 12794+A1:2008.

PN-EN 12794+A1:2008/AC:2009.

PN-EN 12794+A1:2008/Ap1:2008. PN-EN 12843:2008.

PN-EN 13224+A1:2009.

PN-EN 13225:2006.

PN-EN 13225:2006/AC:2007.

PN-EN 13747+A2:2011.

PN-EN 13978-1:2005.

PN-EN 14843:2009.

PN-EN 14844+A1:2010.

PN-EN 14991:2010.

PN-EN 14992:2010.

PN-EN 15037-1:2008.

PN-EN 15050:2010.

PN-EN 15258:2009.

2+
15/AU/WB/11 z dnia 26.07.2011Instytut Materiałów Budowalnych i Technologii Betonu Sp. z o.o.

ul. Annopol 3 / lok. 7

03-236 Warszawa

tel.: 22 519 01 19

fax: 22 519 01 18

e-mail: sekretariat@imbitb.pl

231199/470/WEWyroby murarskie i wyroby pokrewne (1/3):

Fabryczne zaprawy murarskie

- w ścianach, słupach i ścianach działowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 998-2:2010.2+
98/598/WEKruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa i wypełniacze do betonu, zaprawy i zaczynu

- do budynków, dróg i innych prac z zakresu inżynierii lądowej i wodnej.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620+A1:2010.2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i utwardzania nawierzchni

- do dróg i innych prac inżynierii lądowej i wodnej.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13043:2004.

PN-EN 13043:2004/AC:2004.

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010.

PN-EN 13242+A1:2010.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

- do dróg i innych prac inżynierii lądowej i wodnej.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13043:2004.

PN-EN 13043:2004/AC:2004.

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010.

PN-EN 13242+A1:2010.

2+
99/469/WEWyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Domieszki

- do betonu, zaprawy i zaczynu.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 934-2:2010.

PN-EN 934-3:2010.

PN-EN 934-4:2010.

PN-EN 934-5:2009.

2+
17/AU/WB/11 z dnia 30.08.2011DEKRA Certification Sp. z o.o.

Plac Solny 20

50-063 Wrocław

tel.: 71 780 47 77

fax: 71 780 47 79

e-mail: poczta@dekra-certification.pl

233098/214/WEKonstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4):

Kształtowniki/profile metalowe

Walcowane na gorąco, gięte na zimno lub kształtowniki/profile o różnych kształtach produkowane inaczej (T, L, H, U, Z, I, kanałowe, kątowe, drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, pokryte lub nie powłoką zabezpieczającą przed korozją - do stosowania w konstrukcjach metalowych lub w złożonych konstrukcjach metalowych i betonowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1090-1:2010.

PN-EN 1090-1:2010/AC:2010.

2+
98/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2):

Mieszanki bitumiczne

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13108-1:2008.

PN-EN 13108-5:2008.

2+

______

1 badania właściwości akustycznych wyłącznie metodą ich ustalania za pomocą wartości tabelarycznych

2 wyłącznie w zakresie badań odporności ogniowej

M- ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016), ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz. U. Nr 200, poz. 2054, z 2011 r. Nr 135, poz. 794), wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylającej dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 30.06.2010, str. 1)

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / Moduł
13/AU/CUT/11 z dnia 07.07.2011Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 4

00-928 Warszawa

tel.: 22 490 29 02

fax: 22 830 22 22

e-mail: info@tdt.pl

1468Wszelkie naczynia ciśnieniowe, w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.2 załączników do dyrektywy 2008/68/WE

Zbiorniki, pojazdy baterie, wagony baterie, wieloelementowe kontenery do transportu gazu (MEGC), w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.8 załączników do dyrektywy 2008/68/WE.

Ocena zgodności.

Badania nadzwyczajne.

Badania pośrednie.

Badania okresowe.

Ponowna ocena zgodności.

16/AU/CUT/11 z dnia 04.08.2011Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

tel.: 22 572 21 01

fax: 22 622 72 09

e-mail: udt@udt.gov.pl

1433Wszelkie naczynia ciśnieniowe, w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.2 sekcji 1.1 załącznika 1 do dyrektywy 2008/68/WE.Ocena zgodności.

Badania nadzwyczajne.

Badania pośrednie.

Badania okresowe.

Ponowna ocena zgodności.

N - ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2012 r. poz. 1445) wdrażająca postanowienia dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (Dz. Urz. L 390 z 31.12.2004, str. 24).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
44

HTNP/AUKE/2007 z dnia 27.07.2007

Instytut Tele- i Radiotechniczny

(autoryzacja udzielona była Przemysłowemu Instytutowi Elektroniki włączonemu do ww. jednostki)

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

tel.: 22 619 22 41

fax: 22 619 29 47

email: itr@itr.org.pl

1941Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania.

Aparatura pomiarowa oraz urządzenia laboratoryjne.

Urządzenia techniki informatycznej.

Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku.

Systemy alarmowe elektroniczne i ich elementy.

Wyroby elektroniczne i elektryczne niskiego napięcia (o mocy < 2 kVA).

Ocena dokumentacji technicznej.
45

HTNP/AUKE/2007 z dnia 13.09.2007

Instytut Technologii Elektronowej Oddział PREDOM

(autoryzacja udzielona była Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu PREDOM-OBR włączonemu do ww. jednostki)

ul. Krakowiaków 53

02-255 Warszawa

tel.: 22 846 19 51

fax: 22 846 19 51

email: obr@predom.com.pl

1451Urządzenia elektryczne i elektroniczne.Ocena dokumentacji technicznej.
46

HTNP/AUKE/2007 z dnia 21.09.2007 zmieniona decyzją nr

12/AU/KE/10 z dnia 06.12.2010

Instytut Elektrotechniki

ul. Pożaryskiego 28

04-703 Warszawa

tel.: 22 812 00 21

fax: 22 615 75 35

email: iel@iel.waw.pl

1460Maszyny i urządzenia elektryczne niskiego napięcia, w tym urządzenia oświetleniowe, informatyczne oraz trakcyjne.

Wyroby elektrotechniczne i elektroniczne.

Ocena dokumentacji technicznej.
47

HTNP/AUKE/2007 z dnia 26.09.2007

Politechnika Wrocławska, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

ul. Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

tel.: 71 320 29 47

fax: 71 320 31 89

email: lke@pwr.wroc.pl

1975Urządzenia elektryczne i elektroniczne objęte dyrektywą 2004/108/WE zasilane prądem stałym lub prądem przemiennym o natężeniu poniżej 16 A:

- urządzenia automatyki i pomiarów,

- urządzenia przemysłowe, medyczne i naukowe,

- urządzenia oświetleniowe,

- urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne,

- elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego oraz elektronarzędzia,

- przekaźniki elektroniczne,

- elektroniczne czujniki temperatury, ciśnienia itp.,

- inne urządzenia dla których normy przedmiotowe przywołują procedury badawcze określone w normach zharmonizowanych.

Ocena dokumentacji technicznej.
48

HTNP/AUKE/2007 z dnia 24.10.2007

Polski Rejestr Statków S.A.

Al. Gen. Józefa Hallera 126

80-416 Gdańsk

tel.: 58 346 17 00

fax: 58 346 03 92

email: mailbox@prs.pl

1463Maszyny elektryczne: silniki, prądnice, transformatory.

Aparatura elektryczna rozdzielcza i sterownicza.

Przyrządy automatyczne, aparaty i urządzenia do regulacji i sterowania.

Ocena dokumentacji technicznej.
49

HTNP/AUKE/2007 z dnia 25.10.2007

Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.

ul. Jasna 31

44-122 Gliwice

tel.: 32 239 44 82

fax: 32 239 44 87

email: biuro@obac.com.pl

1461Urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w przemyśle.Ocena dokumentacji technicznej.
51

HTNP/AUKE/2007 z dnia 13.11.2007 zmieniona decyzją nr

6/AU/KE/09 z dnia 13.07.2009

Instytut Logistyki i Magazynowania

ul. E. Estkowskiego 6

61-755 Poznań

tel.: 61 850 48 90

fax: 61 852 63 76

email: office@ilim.poznan.pl

1664Urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Narzędzia z napędem elektrycznym.

Domowe urządzenia elektryczne.

Prostowniki, przetworniki, stabilizowane źródła zasilania.

Urządzenia, przyrządy i narzędzia elektryczne - emisyjność i odporność.

Odbiorniki radiowe i telewizyjne, urządzenia informatyczne - emisyjność i odporność.

Ocena dokumentacji technicznej.
52

HTNP/AUKE/2007 z dnia 15.11.2007

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17

40-384 Katowice

tel.: 32 256 92 57

fax: 32 256 93 05

e-mail: zetom@zetomkatowice.com.pl

1436Systemy alarmowe i ostrzegawcze.

Sterowniki programowalne.

Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach.

Narzędzia z napędem elektrycznym.

Domowe urządzenia elektryczne.

Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym.

Maszyny wirujące.

Zagadnienia ogólne.

Łączniki, aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa.

Lampy.

Prostowniki, przetworniki, stabilizowane źródła zasilania.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Odbiorniki radiowe i telewizyjne.

Technika informatyczna (IT).

Maszyny do szycia i pozostałe wyposażenie dla przemysłu odzieżowego.

Aparatura sterownicza do użytku domowego.

Ocena dokumentacji technicznej.
53

HTNP/AUKE/2007 z dnia 14.12.2007

ELTEST M. Jewtuch Spółka Jawna

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

tel.: 22 619 39 66

fax: 22 619 39 66

email: sekretariat@eltest.com.pl

1465Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku.

Systemy alarmowe.

Urządzenia elektryczne grzejne gospodarstwa domowego.

Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego.

Aparatura pomiarowa oraz urządzenia laboratoryjne.

Urządzenia techniki informatycznej i elektryczne urządzenia techniki biurowej.

Taksometry elektroniczne.

Wagi nieautomatyczne.

Urządzenia zasilania bezprzerwowego.

Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i do sterowania oświetleniem estradowym.

Inne urządzenia elektroniczne i elektrotechniczne wyżej niewymienione z układami wrażliwymi na zaburzenia.

Zasilacze niskiego napięcia.

Urządzenia do sprzętu oświetleniowego.

Wykrywacze gazów palnych.

Automatyczne regulatory elektryczne.

Ocena dokumentacji technicznej.
54

HTNP/AUKE/2008 z dnia 14.01.2008

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

tel.: 22 572 21 01

fax: 22 622 72 09

e-mail: udt@udt.gov.pl

1433Dźwigi, schody i chodniki ruchome.

Wózki jezdniowe.

Urządzenia informatyczne.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - urządzenia sterujące i zabezpieczające.

Sterowniki programowalne.

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego:

- automatyczne systemy elektryczne do regulacji palników,

- regulatory czasowe,

- regulatory temperatury,

- automatyczne regulatory ciśnienia,

- elektrycznie sterowane zawory wody.

Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego.

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiarów gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu.

Systemu sygnalizacji ruchu drogowego.

Przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne i podobne urządzenia.

Ocena dokumentacji technicznej.
55

HTNP/AUKE/2008 z dnia 28.01.2008

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23 A

02-699 Warszawa

tel.: 22 464 52 01

fax: 22 647 12 22

email: pcbc@pcbc.gov.pl

1434Elektryczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe.

Systemy audio, wideo i audiowizualne.

Urządzenia techniki informatycznej i biurowej.

Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym.

Elektryczne przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne i podobne urządzenia.

Przemysłowe, medyczne i naukowe (PMN) urządzenia o częstotliwości radiowej.

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne oraz ich urządzenia dodatkowe.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne o prądzie fazowym mniejszym lub równym 16A przeznaczone do podłączenia do publicznej sieci zasilającej.

Ocena dokumentacji technicznej.
5/AU/KE/08 z dnia 26.05.2008Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

ul. Dickmana 62

81-109 Gdynia

tel.: 58 66 65 300

fax: 58 66 65 304

email: sekretariat@ctm.gdynia.pl

2075Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne oraz urządzenia towarzyszące.

Elektryczne przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne i podobne urządzenia.

Urządzenia informatyczne.

Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w:

- sieciach zakładów przemysłowych,

- środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych,

- środowiskach przemysłowych.

Wózki jezdniowe.

Systemy sygnalizacji pożarowej.

Ocena dokumentacji technicznej.
6/AU/KE/08 z dnia 09.06.2008Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

ul. Wrocławska 37 A

30-011 Kraków

tel.: 12 63 17 100

fax: 12 63 39 490

email: ios@ios.krakow.pl

1455Elektryczne przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne i urządzenia podobne.

Pojazdy, łodzie i urządzenia napędzane silnikami wewnętrznego spalania - emisyjność zaburzeń elektromagnetycznych.

Elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne.

Narzędzia z napędem elektrycznym.

Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem.

Urządzenia informatyczne.

Urządzenia przemysłowe, medyczne i naukowe o częstotliwości radiowej.

Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w:

- sieciach zakładów przemysłowych,

- środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych,

- środowiskach przemysłowych.

Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych.

Maszyny i sprzęt budowlany z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym.

Ocena dokumentacji technicznej.
8/AU/KE/08 z dnia 30.06.2008Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

tel.: 22 874 04 02

fax: 22 874 02 20

email: tmissala@piap.pl

1548Wywrotnice przemysłowe.

Wentylatory.

Przekaźniki pneumo-elektryczne.

Roboty przemysłowe.

Zestawy automatyki przemysłowej do wyposażenia obiektów przemysłowych, w tym zintegrowane systemy wytwarzania z układami logicznymi.

Przemysłowe zawory elektromagnetyczne.

Przetworniki pomiarowe pneumo-elektryczne.

Regulatory elektryczne oraz współpracujące układy wejścia/wyjścia.

Elektryczne urządzenia wykonawcze (siłowniki).

Automatyczne sygnalizatory stanów krytycznych.

Systemy mini- i mikrokomputerowe, w tym sterowniki programowalne.

Kasy rejestrujące.

Moduły systemów komputerowych.

Wskaźniki elektryczne do pomiarów wielkości elektrycznych.

Zasilacze elektroniczne.

Urządzenia laboratoryjne termotechniczne.

Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku.

Ocena dokumentacji technicznej.
4/AU/KE/09 z dnia 04.06.2009Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 14

41-103 Siemianowice Śląskie

tel.: 32 73 08 200

fax: 32 73 08 200

email: sekretariat@joac-test.pl

2057Elektryczne przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne i urządzenia podobne.

Pojazdy, łodzie i urządzenia napędzane silnikami wewnętrznego spalania - emisyjność zaburzeń elektromagnetycznych.

Elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne.

Narzędzia z napędem elektrycznym.

Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem.

Urządzenia informatyczne.

Urządzenia przemysłowe, medyczne i naukowe o częstotliwości radiowej.

Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w:

- sieciach zakładów przemysłowych,

- środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych,

- środowiskach przemysłowych.

Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych.

Maszyny i sprzęt budowlany z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym.

Ocena dokumentacji technicznej.
11/AU/KE/09

z dnia 30.06.2008

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8

02-673 Warszawa

tel.: 22 843 27 03

fax: 22 843 27 03

email: imb@imbigs.org.pl

1554Maszyny budowlane:

- maszyny do robót budowlanych ziemnych,

- maszyny do robót fundamentowych, palowych i uzbrojenia terenu,

- maszyny do produkcji, zagęszczania i transportu masy betonowej,

- maszyny, urządzenia i elementy do robót instalacyjnych,

- maszyny do robót budowlanych wykończeniowych,

- maszyny do robót górniczych ziemnych odkrywkowych,

- sprężarki do powietrza, dmuchawy, odkurzacze przemysłowe stosowane w budownictwie,

- maszyny do przeróbki surowców mineralnych,

- wiertnice obrotowe i udarowe, maszyny do stabilizacji gruntu i walce drogowe.

Urządzenia i systemy transportu ciągłego.

Wózki jezdniowe.

Urządzenia do spawania łukowego.

Ocena dokumentacji technicznej.

O - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, z 2006 r. Nr 23, poz. 177, z 2007 r. Nr 150, poz. 1071 oraz z 2010 r. Nr 32, poz. 174) wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz. Urz. L 91 z 07.04.1999, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 254, z późn. zm.).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
56 HTNP/AUKE/2008 z dnia 28.01.2008Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23A

02-699 Warszawa

tel.: 22 464 52 01

fax: 22 647 12 22

email: pcbc@pcbc.gov.pl

1434Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe.Wewnętrzna kontrola produkcji oraz podstawowe badania parametrów urządzeń radiowych.

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJA O ROZSZERZENIU ZAKRESU NOTYFIKACJI NOTYFIKOWANYCH JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH I JEDNOSTEK KONTROLUJĄCYCH ORAZ NOTYFIKOWANYCH LABORATORIÓW - według stanu na dzień 20.04.2012 r.

A - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.04.2004, str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 149).
Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
19/2007 z dnia 27.12.2007Okręgowy Urząd Miar

ul. Narutowicza 75,

90-132 Łódź

tel: +48 (42) 678 77 66,

+48 (42) 678 76 34

fax: +48 (42) 678 37 68

e-mail:

oum.lodz@gum.gov.pl

jn1446@gum.gov.pl

http://www.lodz.gum.gov.pl

1446Wodomierze.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
5/2008 z dnia 10.03.2008Okręgowy Urząd Miar

ul. Polanki 124 C

80-308 Gdańsk

tel.: +48 58 52 45 306

fax : +48 58 55 21 544

email: 6jk@oum.gda.pl

www.oum.gda.pl

1443Wodomierze.

Gazomierze.

Ciepłomierze: przetworniki przepływu, pary czujników temperatury, przeliczniki.

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:

instalacje pomiarowe do cieczy innych niż ciecze kriogeniczne, w szczególności:

- odmierzacze paliw ciekłych (z wyjątkiem odmierzaczy gazów ciekłych),

- odmierzacze gazu ciekłego propan-butan,

- instalacje przewoźne do gazu ciekłego propan-butan.

Weryfikacja wyrobu - moduł F.
8/2008 z dnia 11.03.2008Okręgowy Urząd Miar

Rynek 9

40-957 Katowice

tel : +48 32 258 94 36

+48 32 353 75 72

fax : +48 32 258 34 34

email :

oum.katowice@gum.gov.pl

www.katowice.gum.gov.pl

1444Wodomierze.

Gazomierze.

Liczniki energii elektrycznej czynnej.

Zapewnienie jakości produkcji - moduł D.
12/2008 z dnia 10.04.2008Okręgowy Urząd Miar

ul. Krupnicza 11

31-123 Kraków

tel: +48 12 422 26 11

+48 12 422 18 67

fax: +48 12 422 84 63

email :

oum.krakow@gum.gov.pl

www.urzadmiar.krakow.pl

1445Wodomierze.

Gazomierze i przeliczniki do gazomierzy.

Liczniki energii elektrycznej czynnej.

Ciepłomierze.

Taksometry.

Weryfikacja wyrobu - moduł F.
18/2008 z dnia 22.07.2008Okręgowy Urząd Miar

ul. Krakowska 19

61-893 Poznań

tel: +48 61 856 72 40

fax : +48 61 855 22 02

email :

oum.poznan@gum.gov.pl

1441Wodomierze.

Ciepłomierze.

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda.

Weryfikacja wyrobu - moduł F.
Wagi automatyczne.

Miary materialne.

Weryfikacja wyrobu - moduł F1.
1/2009 z dnia 13.01.2009Okręgowy Urząd Miar

ul. Elektoralna 4/6

00-139 Warszawa

tel: +48 (22) 620 11 87

+48(22) 581 91 31

fax : +48 (22) 624 23 06

email :

oum.warszawa@gum.gov.pl

1448Wodomierze.

Przeliczniki do gazomierzy.

Ciepłomierze.

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda.

Weryfikacja wyrobu - moduł F.
8/2009 z dnia 04.06.2009Okręgowy Urząd Miar

ul. Narutowicza 75

90-132 Łódź

tel: +48 (42) 678 77 66,

+48 (42) 678 76 34

fax: +48 (42) 678 37 68

e-mail:

oum.lodz@gum.gov.pl

jnl446@gum.gov.pl

http://www.lodz.gum.gov.pl

1446Wodomierze.

Gazomierze i przeliczniki do gazu.

Liczniki energii elektrycznej.

Ciepłomierze.

Miary materialne -naczynia wyszynkowe.

Zapewnienie jakości produkcji - moduł D.
Taksometry.Weryfikacja wyrobu - moduł F.
10/2009 z dnia 05.06.2009Okręgowy Urząd Miar

ul. Królowej Jadwigi 25

85-959 Bydgoszcz

tel: +48 52 322 06 06

fax: +48 52 322 04 26

email :

oum.bydgoszcz@gum.gov.pl

1442Liczniki energii elektrycznej czynnej.

Ciepłomierze - przeliczniki.

Ciepłomierze - pary czujników temperatury.

Weryfikacja wyrobu - moduł F.

B - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wdrażające postanowienia dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.1989, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
3/2008 z dnia 19.02.2008Instytut Przemysłu Skórzanego

ul. Zgierska 73

94-048 Łódź

tel: +48 42 253 61 08

fax: +48 42 657 62 75

email : iso@ips.lodz.pl

www.ips.lodz.pl

1439Odzież.Ocena typu WE.

Kontrola jakości wyprodukowanego wyrobu.

2/2009 z dnia 13.01.2009Instytut Technologii

Bezpieczeństwa

MORATEX

ul. M.Skłodowskiej-Curie 3

90-965 Łódź

tel: +48 42 637 37 10

fax: +48 42 636 92 26

email : itb@moratex.eu

www.moratex.eu

1475Rękawice ochronne.Art. 10, 11A,11B.
6/2010 z dnia 18.05.2010Polski Rejestr Statków S.A.

Al. Gen. Józefa Hallera 126

80-416 Gdańsk

tel: +48 58 346 17 00

fax : +48 58 346 03 92

email : mailbox@prs.pl

www.prs.pl

1463Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości.Ocena typu WE.

Kontrola jakości wyprodukowanego wyrobu.

System zapewnienia jakości produkcji przez monitorowanie.

C - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, z 2006 r. Nr 32, poz. 223 oraz z 2007 r. Nr 105, poz. 718) wdrążające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. UE L 162 z 03.07.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 287, z późn. zm.).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
4/2008 z dnia 29 lutego 2008Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

ul. Napoleona 2

05-230 Kobyłka

tel: +48 22 786 23 26

+48 22 786 18 31

fax : +48 22 786 18 30

email : pimb@pimb.com.pl

www.pimb.com.pl

1457Maszyna do zagęszczania (tylko walce wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne i ubijaki wibracyjne).

Agregat sprężarkowy (<350 kW).

Kosiarki do trawników, z wyłączeniem sprzętu rolnego i leśnego, urządzeń wielofunkcyjnych, z podstawowym układem napędowym, który ma zainstalowaną moc większą niż 20 kW.

Agregat spawalniczy.

Wewnętrzna kontrola procesu wytwarzania urządzenia, ocena dokumentacji technicznej oraz okresowa kontrola przez jednostkę notyfikowaną.

Sprawdzenie zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami przy udziale jednostki notyfikowanej.

D - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. Urz. UE L 100 z 19.04.1994, str. 1, z późn. zm.: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 144).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
7/2008 z dnia 21.03.2008Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji "OBAC" Sp. z o.o.

ul. Jasna 31

44-122 Gliwice

tel: +48 32 239 44 82

fax: +48 32 239 44 87

email : biuro@obac.com.pl

www.obac.com.pl

1461Urządzenia grupy I i II, kategorii M1 i 1:

- urządzenia elektryczne,

- urządzenia nieelektryczne,

- części i podzespoły,

- aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,

- systemy ochronne.

Zapewnienie jakości produkcji.
Urządzenia grupy I i II, kategorii M2, 2 i 3:

- urządzenia elektryczne,

- urządzenia nieelektryczne,

- części i podzespoły,

- aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,

- systemy ochronne.

Zapewnienie jakości wyrobu.
3/2010 z dnia 19.03.2010Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

tel: +48 22 57 22 101,

+48 22 57 22 110

fax: +48 22 822 72 09,

+48 22 57 22 129

email : udt@udt.gov.pl

www.udt.gov.pl

Urządzenia nieelektryczne przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zabezpieczonych przez rodzaj ochrony bezpieczeństwo konstrukcyjne "c" grupy II, kategorii 1:

- urządzenia nieelektryczne,

- części i podzespoły,

- aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna.

Badanie typu WE.

Zapewnienie jakości produkcji.

Weryfikacja wyrobu.

Weryfikacja produkcji jednostkowej.

Urządzenia nieelektryczne przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zabezpieczonych przez rodzaj ochrony bezpieczeństwo konstrukcyjne "c" grupy II, kategorii 2:

- urządzenia nieelektryczne,

- części i podzespoły,

- aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna.

Wewnętrzna kontrola produkcji + przekazanie dokumentacji technicznej.

Weryfikacja produkcji jednostkowej.

E - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 124, poz. 701) wdrążające postanowienia dyrektywy 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. Urz. L 157 z 06.09.2006, str. 24, z późn. zm.).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
10/2010 z dnia 07.07.2010Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji "OBAC" Sp. z o.o.

ul. Jasna 31

44-122 Gliwice

tel: +48 32 239 44 82

fax: +48 32 239 44 87

email : biuro@obac.com.pl

www.obac.com.pl

1461Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa.Badanie typu WE.

Pełne zapewnienie jakości.

12/2010 z dnia 17.08.2010Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 14

41-103 Siemianowice Śląskie

tel: +48 32 73 08 200

fax : +48 32 73 08 200

email : sekretariat@joac-test.pl

www.joac-test.pl

2057Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:

- lokomotywy i wózki hamulcowe,

- hydrauliczne obudowy zmechanizowane.

Pełne zapewnienie jakości.
14/2010 z dnia 16.09.2010INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej- Curie 183

59-301 Lubin

tel: +48 76 74 64 110

fax : +48 76 74 64 100

email : zarzad@inova.pl

1547Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:

- lokomotywy i wózki hamulcowe.

Podnośniki do obsługi pojazdów.

Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS).

Badanie typu WE.
15/2010 z dnia 01.10.2010Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

tel: +48 22 57 22 101,

+48 22 57 22 110

fax: +48 22 822 72 09,

+48 22 57 22 129

email : udt@udt.gov.pl

www.udt.gov.pl

1433Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa.Badanie typu WE.

Pełne zapewnienie jakości.

3/2012 z dnia 19.04.2012Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 14

41-103 Siemianowice Śląskie

tel: +48 32 73 08 200

fax : +48 32 73 08 200

email : sekretariat@joac-test.pl

www.joac-test.pl

2057Podnośniki do obsługi pojazdów.Badanie WE.

Pełne zapewnienie jakości.

F - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) wdrążające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (Dz. Urz. UE L 181 z 09.07.1997, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 19, str. 86).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
13/2008 z dnia 15.04.2008Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 4

00-928 Warszawa

tel: +48 22 490 29 02

fax : +48 22 830 22 22

email : info@tdt.pl

www.tdt.pl

1468Urządzenia ciśnieniowe wszystkich kategorii.Zatwierdzenie kompetencji personelu wykonującego stałe połączenia.
3/2009 z dnia 14.01.2009Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 4

00-928 Warszawa

tel: +48 22 490 29 02

fax : +48 22 830 22 22

email : info@tdt.pl

www.tdt.pl

1468Urządzenia ciśnieniowe.Aneks nr 1 pkt 3.1.2.

G - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976) wdrażająca dyrektywy:

* Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz. Urz. UE L 189 z 20.7.1990, str. 17, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 154);

* Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 169 z 12.7.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82, z późn. zm.);

* Parlamentu Europejskiego i Rady 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz. Urz. UE L 331 z 7.12.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 21, str. 319, z późn. zm);

* Komisji 2003/12/WE z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie ponownej klasyfikacji protez piersi w ramach dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 28 z 4.2.2003, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 71);

* Komisji 2003/32/WE z dnia 23 kwietnia 2003 r. wprowadzająca szczegółowe specyfikacje w zakresie wymagań ustanowionych w dyrektywie Rady 93/42/EWG, odnoszących się do wyrobów medycznych produkowanych z tkanek pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 105 z 26.4.2003, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 453);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251, poz. 2514, z 2005 r. Nr 200, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 86, poz. 581).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
MZ-PLW-4640- 10084-1/RT/10 z dnia 8.02.2010Instytut Włókiennictwa

ul. Brzezińska 5/15

92-103 Łódź

tel. 42 616 31 01

fax 42 679 26 38

e-mail: info@iw.lodz.pl

www.iw.lodz.pl

1435Wyroby medyczne do różnego przeznaczeniaZałączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia:
Nieinwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do przesyłania lub przechowywania krwi i płynów ustrojowych zaliczane do klas IIa i IIb, wykonane z tworzyw sztucznych.

Opatrunki na rany zaliczane do klas: I-sterylne, IIa i IIb.

Nici chirurgiczne zaliczane do klas IIb i III, naturalne i syntetyczne.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 3 - Badanie typu WE.

Zał. 4 - Weryfikacja WE.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do podawania produktów leczniczych zaliczane do klasy IIa, wykonane z tworzyw sztucznych.

Aktywne terapeutyczne wyroby przeznaczone do podawania lub wymiany energii zaliczane do klasy IIa.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 4 - Weryfikacja WE.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Wyroby medyczne używane w celach antykoncepcji zaliczane do klasy IIb.

Inwazyjne, nieaktywne implanty zaliczane do klas IIb i III, wykonane z materiałów włókienniczych.

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 3 - Badanie typu WE.

Zał. 4 - Weryfikacja WE.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Środki do dezynfekcji zaliczone do klas IIa stanowiące wyposażenie wyrobów medycznych.Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 4 - Weryfikacja WE.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Wyroby medyczne zawierające produkt leczniczy zaliczone do klasy III.Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 3 - Badanie typu WE.

Zał. 4 - Weryfikacja WE.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Wapno sodowane ze wskaźnikiem zużycia przeznaczone do absorpcji dwutlenku węgla zaliczone do klasy IIa stanowiące wyposażenie wyrobów medycznych.Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 4 - Weryfikacja WE.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Nieinwazyjne wyroby medyczne jednorazowe: tacki, pęsety, kubki zaliczone do klasy I-sterylne.Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.
Dozatory do leków (kieliszki, łyżeczki, kubki, butelki) oraz miseczki, kieliszki i inne naczynia stomatologiczne zaliczone do klasy I-z funkcją pomiarową.Zał. 4 - Weryfikacja WE.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

Rękawice medyczne jednorazowego użytku zaliczane do klasy IIa.Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 4 - Weryfikacja WE.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

H- ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951 ) wdrażająca postanowienia m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18.7.2008, str. 1, z późn. zm.).

JC-2008/57/WE-02- 2012

z dnia 28.03.2012

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 4

00-928 Warszawa

tel: +48 22 490 29 02

fax : +48 22 830 22 22

email : info@tdt.pl

www.tdt.pl

1468Interoperacyjność systemu kolei dużych prędkości:

Infrastruktura, tabor.

Interoperacyjność systemu kolei konwencjonalnej:

Infrastruktura, tabor-wagony towarowe, tabor- lokomotywy i tabor pasażerski.

Deklaracja WE zgodności lub przydatności składnika interoperacyjności

(MODUŁ A1, D, H1, H2, CH, CH1).

RST HS 2002/735/WE, RST HS 2008/232/WE,

WAG CR 2006/861/WE,

WAG CR 2009/107/WE,

LOC&PASS CR 2011/291/UE,

TSI INF CR 2011/275/UE,

INF HS 2002/732/WE, INF HS 2008/217/WE.

I - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) wdrażające postanowienia dyrektywy Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, wraz ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.1989, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 296, z późn. zm.).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiNumer Decyzji KomisjiWyrób(-y)/zastosowanie (-a)ZadaniaSpecyfikacjeSystem oceny zgodności
9/AU/2007

z dnia 02.07.2007

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17

40-384 Katowice

tel.: 32 256 92 57

fax: 32 256 93 05

email:

zetom@zetomkatowice.com.pl

143698/214/WEKonstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4):

Kształtowniki/profile metalowe: walcowane na gorąco, gięte na zimno lub kształtowniki/profile o różnych kształtach produkowane inaczej (T, L, H, Z, I, ceowniki, kątowniki, drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, pokryte lub niepokryte powłoką zabezpieczającą przed korozją

- do stosowania w konstrukcjach metalowych lub złożonych konstrukcjach metalowo-betonowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 10210-1:2006 (U).

PN-EN 10219-1:2006 (U).

PN-EN 15088:2006.

2+
2-Z2/AU/2007

z dnia 23.07.2007

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148895/467/WEKominy, przewody kominowe i wyroby związane (1/1):

Kominy prefabrykowane (elementy o wysokości kondygnacji), przewody kominowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednopowłokowe, zestawy elementów kominów wolno stojących i kominów dostawianych

- do stosowania w kominach.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13063-1:2006 (U).

PN-EN 13063-2:2005 (U).

PN-EN 13069:2005 (U).

PN-EN 13084-5:2005 (U).

PN-EN 13084-5:2005/AC:2006 (U).

PN-EN 13084-7:2006 (U).

PN-EN 14471:2005 (U).

2+
Wyroby gipsowe (1/4):

Płyty gipsowo-kartonowe i elementy sufitowe z cienką warstwą wykończeniową płyty gipsowe, płyty włókno-gipsowe i płyty kompozytowe (laminaty), w których dodany materiał jest po stronie narażonej na działanie ognia, włącznie z odpowiednimi wyrobami pomocniczymi ognia

- w ścianach, ściankach działowych lub sufitach (lub ich okładzinach) podlegających wymaganiom dotyczącym reakcję na ogień.

BadaniaPN-EN 13950:2006 (U).

PN-EN 14209:2006 (U).

PN-EN 14496:2006 (U).

PN-EN 13963:2005 (U).

PN-EN 14190:2005 (U).

PN-EN 13658-1:2005 (U).

PN-EN 13658-2:2005 (U).

3
Wyroby gipsowe (2/4):

Płyty gipsowo kartonowe, bloki, elementy sufitowe i tynki gipsowe, łącznie z wyrobami pomocniczymi

- w ścianach, ściankach działowych lub sufitach przewidzianych do zastosowania, jako zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcyjnych lub wydzielania stref pożarowych w budynkach.

BadaniaPN-EN 13279-1:2005 (U).

PN-EN 14195:2006.

PN-EN 14246:2006 (U).

3
Wyroby gipsowe (3/4):

Płyty gipsowo-kartonowe, łącznie z wyrobami pomocniczymi

- do usztywniania ścian o szkielecie drewnianym lub więźby dachowej ze względu na działanie wiatru.

BadaniaPN-EN 14190:2005 (U).

PN-EN 520:2006.

3
96/577/WEUrządzenia alarmu i wykrywania pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła oraz urządzenia zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Czujki dymu, ciepła i płomienia

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 54-10:2005.

PN-EN 54-10:2005/A1:2006.

PN-EN 54-12:2005.

1
Urządzenia alarmu i wykrywania pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła oraz urządzenia zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Izolatory zwarć

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 54-17:2007.1
Urządzenia alarmu i wykrywania pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła oraz urządzenia zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia wejścia/wyjścia

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 54-18:2007.1
Urządzenia alarmu i wykrywania pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła oraz urządzenia zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zestawy systemów alarmu pożarowego

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 54-21:2006 (U).1
Urządzenia alarmu i wykrywania pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła oraz urządzenia zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Kurtyny dymowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12101-1:2005 (U).

PN-EN 12101-1:2005/A1:2006 (U).

1
Urządzenia alarmu i wykrywania pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła oraz urządzenia zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zestawy urządzeń do różnicowania ciśnienia

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12101-6:2005 (U).

PN-EN 12101-6:2005/AC:2006 (U).

1
Urządzenia alarmu i wykrywania pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła oraz urządzenia zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia alarmowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14604:2006.1
96/579/WEUrządzenia drogowe (1/2):

Drogowe słupy oświetleniowe

- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 40-4:2006 (U).

PN-EN 40-4:2006/AC:2006 CU).

1
Urządzenia drogowe (1/2):

Wyroby do znakowania dróg: materiały do posypywania (kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny)

- na obszarach ruchu drogowego.

BadaniaPN-EN 1423:2000.

PN-EN 1423:2000/A1:2005.

1
96/581/WEGeotekstylia (1/2):

Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki stosowane jako bariery dla cieczy i gazów, jako warstwa ochronna, do drenowania i filtracji, do zbrojenia

- w drogach, liniach kolejowych, fundamentach i ścianach, systemach melioracyjnych, przeciwerozyjnych, zbiornikach wodnych i zaporach, do składowania lub usuwania odpadów stałych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13362:2007.

PN-EN 13493:2007.

2+
97/176/WEWyroby z drewna konstrukcyjnego (2/3):

Wyroby konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo i inne wyroby klejone z drewna: elementy (elementy mostowe, kratownic, stropowe, ścienne, dachowe takie jak belki, łuki, rozpory, krokwie, słupy żerdzie, pale

- mosty i budynki.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14080:2006.1
Wyroby z drewna konstrukcyjnego (2/3):

Wyroby konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo i inne wyroby klejone z drewna: zestawy (kratownice, stropy, ściany, dachy, ramy)

- mosty i budynki.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14080:2006.1
97/464/WEWyroby dla kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków (1/3):

Zestawy i elementy dla oczyszczalni ścieków i urządzenia do oczyszczania ścieków w miejscu ich powstania; szamba

- na zewnątrz budynków do odprowadzania wody deszczowej, ścieków organicznych oraz fekaliów.

BadaniaPN-EN 12566-3:2007.3
97/740/WEWyroby murarskie i wyroby pokrewne (1/3):

Bloczki murarskie kategorii I

- w ścianach, słupach i ścianach działowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 771-6:2007.2+
Wyroby murarskie i wyroby pokrewne (2/3):

Pręty kotwiące, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

- w ścianach i ściankach działowych.

BadaniaPN-EN 845-1:2004.3
Wyroby murarskie I wyroby pokrewne (2/3):

Nadproża

- w ścianach i ściankach działowych.

BadaniaPN-EN 845-2:2004.3
Wyroby murarskie i wyroby pokrewne (2/3):

Zbrojenie do spoin wspornych

- w ścianach i ściankach działowych.

BadaniaPN-EN 845-3:2004.3
Wyroby murarskie i wyroby pokrewne (3/3):

Bloczki murarskie zawierające materiały izolujące termicznie umieszczone na powierzchni, która może podlegać działaniu ognia

- w ścianach i ściankach działowych podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 771-6:2007.3
97/808/WEWykładziny podłogowe (2/2):

Sztywne wyroby posadzkowe (a) Elementy drogowe, płytki, mozaiki, parkiet, przekrycie siatek i płyt, kraty podłogowe, laminowane sztywne materiał y posadzkowe, wyroby drewnopochodne

- do zastosowań wewnętrznych łącznie z zamkniętymi pomieszczeniami transportu.

BadaniaPN-EN 12057:2005.

PN-EN 12058:2005.

PN-EN 14342:2006.

3
98/436/WEPokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (1/6):

Arkusze płaskie i profilowane

- do zastosowań podlegających przepisom o odporności ogniowej.

BadaniaPN-EN 14782:2006 (U).

PN-EN 14783:2006 (U).

3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (1/6):

Świetliki dachowe

- do zastosowania podlegającego przepisom o odporności ogniowej.

BadaniaPN-EN 1873:2006 (U).3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (1/6):

Złożone płyty łączone fabrycznie lub płyty wielowarstwowe

- do zastosowań podlegającym przepisom o odporności ogniowej (np. oddzielenia pożarowe).

BadaniaPN-EN 14509:2007 (U).3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (2/6):

Arkusze płaskie i profilowane

- do zastosowań podlegających reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14782:2006 (U).

PN-EN 14783:2006 (U).

PN-EN 494:2007.

PN-EN 494:2005/A2:2006 (U).

1

3

Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (2/6):

Arkusze płaskie i profilowane

- do zastosowań podlegających reakcji na ogień.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 534:2006 (U).1

3

Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (2/6):

Świetliki dachowe

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 1873:2006 (U).1

3

Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (2/6):

Dachówki, łupki dachowe, dachówka cementowa i gonty

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 492:2007.

PN-EN 492:2005/A2:2006 (U).

PN-EN 490:2007.

PN-EN 544:2007.

PN-EN 1304:2007.

3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (2/6):

Złożone płyty łączone fabrycznie lub płyty wielowarstwowe

- do zastosowań podlegającym przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14509:2007 (U).1

3

Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (3/6):

Arkusze płaskie i profilowane

- do zastosowań podlegających odporności na ogień zewnętrzny.

BadaniaPN-EN 14782:2006 (U).

PN-EN 14783:2006 (U).

PN-EN 494:2007.

PN-EN 494:2005/A2:2006 (U).

PN-EN 534:2006 (U).

3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (3/6):

Świetliki dachowe

- do zastosowań podlegających odporności na ogień zewnętrzny.

BadaniaPN-EN 1873:2006 (U).3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (3/6):

Dachówki, łupki dachowe, dachówka cementowa i gonty

- do zastosowań podlegających odporności na ogień zewnętrzny.

BadaniaPN-EN 492:2007.

PN-EN 492:2005/A2:2006(U).

PN-EN 490:2007.

PN-EN 544:2007.

PN-EN 1304:2007.

3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (3/6):

Złożone płyty łączone fabrycznie lub płyty wielowarstwowe

- do zastosowań podlegającym przepisom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny.

BadaniaPN-EN 14509:2007 (U).3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (5/6):

Wszystkie pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe - do zastosowań podlegających przepisom o substancjach niebezpiecznych.

BadaniaPN-EN 490:2007.

PN-EN 492:2007.

PN-EN 492:2005/A2:2006 (U).

PN-EN 494:2007.

PN-EN 494:2005/A2:2006 (U).

PN-EN 534:2006 (U).

PN-EN 544:2007.

PN-EN 1304:2007.

PN-EN 1873:2006 (U).

PN-EN 12326-1:2006.

PN-EN 14509:2007 (U).

PN-EN 14782:2006 (U).

PN-EN 14783:2006 (U).

3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (6/6):

Świetliki dachowe

- dla innych zastosowań niż wymienione wyżej.

BadaniaPN-EN 1873:2006 (U).3
98/437/WEWykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (2/5):

Płytki

- w wewnętrznych lub zewnętrznych sufitach podwieszonych podlegających wymaganiom bezpieczeństwa w czasie użytkowania.

BadaniaPN-EN 12057:2005.3
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Płytki

- jako wykończenie wewnętrzne ścian lub sufitów podlegającym wymaganiom ze względu na reakcję na ogień.

BadaniaPN-EN 12057:2005.3
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Płyty okładzinowe

- jako wykończenie wewnętrzne ścian lub sufitów podlegającym wymaganiom ze względu na reakcję na ogień.

BadaniaPN-EN 1469:2005.3
Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Oblicówka (siding)

- do zastosowań podlegających wymaganiom ze względu na reakcję na ogień.

BadaniaPN-EN 14915:2007.1
Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Oblicówka (siding)

- do zastosowań podlegających wymaganiom ze względu na reakcję na ogień.

BadaniaPN-EN 14915:2007.3
Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (4/5):

Płytki,

Płyty okładzinowe,

Oblicówka,

- jako wykończenie wewnętrzne lub zewnętrzne ścian lub sufitów podlegające przepisom o substancjach niebezpiecznych.

BadaniaPN-EN 12057:2005.

PN-EN 1469:2005.

PN-EN 14915:2007.

3
98/456/WEZestawy do sprężania konstrukcji kablobetonowych (1/1):

Zestawy do sprężania konstrukcji kablobetonowych

- do sprężania konstrukcji.

BadaniaETAG 013:2002.1+
98/599/WEZestawy do impregnacji wodochronnej dachów stosowane w postaci płynnej (1/3):

Zestawy do impregnacji wodochronnej dachów, stosowane w postaci płynnej

- do wszystkich zastosowań związanych z impregnacją wodoodporną dachów.

BadaniaETAG 005:2000.

(rozszerzenie zakresu o badania wg norm:

PN-EN 1931,

PN-EN ISO 2431,

PN-EN ISO 2555,

PN-EN ISO 3251).

3
Zestawy do impregnacji wodochronnej dachów stosowane w postaci płynnej (2/3):

Zestawów do impregnacji wodochronnej dachów stosowane w postaci płynnej

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny,

BadaniaETAG 005:2000.

(rozszerzenie zakresu o badania wg norm:

PN-EN 1931,

PN-EN ISO 2431,

PN-EN ISO 2555,

PN-EN ISO 3251).

3
Zestawy do impregnacji wodochronnej dachów stosowane w postaci płynnej (3/3):

Zestawy do impregnacji wodochronnej dachów stosowane w postaci płynnej

- do zastosowań podlegających wymaganiom ze względu na reakcję na ogień.

BadaniaETAG 005:2000.

(rozszerzenie zakresu o badania

wg norm:

PN-EN 1931,

PN-EN ISO 2431,

PN-EN ISO 2555,

PN-EN ISO 3251).

3
99/90/WEMembrany (1/3):

Arkusze dachowe (nieklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień)

- w budynkach.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13956:2006.2+
Membrany (1/3):

Warstwy izolacyjne przeciwwilgociowe (nieklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień)

- w budynkach.

BadaniaPN-EN 14909:2006 (U).

PN-EN 14967:2006 (U).

3
Membrany (2/3):

Warstwy regulacyjne pary wodnej

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 13859-1:2006.

PN-EN 13859-2:2006.

1

3

Membrany (2/3):

Arkusze dachowych

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 13956:2006.1

3

Membrany (2/3):

Warstwy przeciwwilgociowe

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 14909:2006 (U).1

3

Membrany (2/3):

Warstwy przeciwwilgociowe

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14967:2006 (U).3
Membrany (3/3):

Podkłady dachowe

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny.

BadaniaPN-EN 13859-1:2006.3
Membrany (3/3):

Arkusze dachowe

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny.

BadaniaPN-EN 13956:2006.3
99/93/WEDrzwi, okna, okiennice, żaluzje, bramy i związane z nimi okucia budowlane (1/1):

Okucia budowlane do drzwi i bram

- jako oddzielenia pożarowe/dymowe i na drogach ewakuacyjnych.

BadaniaPN-EN 12209:2003.1
99/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i autoklawizowanego betonu komórkowego (1/1):

Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego, lekkiego i autoklawizowanego betonu komórkowego

- do zastosowań konstrukcyjnych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1168:2005 (U).

PN-EN 12794:2005 (U).

PN-EN 13747:2007.

PN-EN 13978-1:2005 (U).

2+
99/454/WEWyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby ogniochronne (1/2):

Wyroby ogniochronne (łącznie z powłokami)

- do wydzielania stref pożarowych i/lub ochrony przeciwpożarowej lub do spełnienia wymagań w zakresie właściwości ogniowych.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

ETAG 018-1:2004.

ETAG 018-4:2004.

1
Wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby ogniochronne (1/2):

Wyroby ogniochronne (łącznie z powłokami)

- do wydzielania stref pożarowych i/lub ochrony przeciwpożarowej lub do spełnienia wymagań w zakresie właściwości ogniowych.

BadaniaETAG 018-2:2004.

ETAG 018-3:2004.

1
Wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby ogniochronne (2/2):

Wyroby ogniochronne (łącznie z powłokami)

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaETAG 018-2:2004.

ETAG 018-3:2004.

1

3

99/469/WEWyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Dodatki typu II

- do betonu, zaprawy i zaczynu.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 13263-1:2006.1+
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Domieszki typu II

- do betonu, zaprawy i zaczynu.

BadaniaPN-EN 450-1:2006.1+
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Wyroby do napraw i zabezpieczania betonu

- do zastosowań w budynkach i obiektach budownictwa lądowego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1504-3:2006.2+
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (2/2):

Wyroby do napraw i zabezpieczenia betonu

- do zastosowań podlegającym przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 1504-3:2006.1
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (2/2):

Wyroby do napraw i zabezpieczenia betonu

- do zastosowań podlegającym przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 1504-6:2006 (U).1
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (2/2):

Wyroby do zabezpieczania i napraw betonu

- do zastosowań podlegającym przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 1504-3:2006.

PN-EN 1504-6:2006(U).

3
99/472/WERury, zbiorniki i urządzenia pomocnicze niemające styczności z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (4/5):

Zbiorniki

- w instalacjach w miejscach podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień, stosowane do transportu/usuwania/magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi.

BadaniaPN-EN 12285-2:2005 (U).1
2000/245/WEWyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i płyty szklane (1/6):

Płyty ze szkła płaskiego lub giętego

- w zestawach przeszkleń przeznaczonych w szczególności do zapewniania odporności ogniowej.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 1279-5:2006.

PN-EN 14179-2:2006.

PN-EN 14449:2005 (U).

1
Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i płyty szklane (1/6):

Płyty ze szkła płaskiego lub giętego

- w zestawach przeszkleń przeznaczonych w szczególności do zapewniania odporności ogniowej.

BadaniaPN-EN 14321-2:2005 (U).1
Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i płyty szklane (3/6):

Płyty ze szkła płaskiego lub giętego

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny.

BadaniaPN-EN 1279-5:2006.

PN-EN 14179-2:2006.

PN-EN 14321-2:2005 (U).

PN-EN 14449:2005 (U).

3
Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i płyty szklane (4/6):

Płyty ze szkła płaskiego lub giętego

- do zastosowań narażonych na występowanie zagrożeń "bezpieczeństwa użytkowania" i podlegających takim przepisom (z wyjątkiem zastosowań jako oszklenie kuloodporne lub przeciwwybuchowe).

BadaniaPN-EN 1279-5:2006.

PN-EN 14179-2:2006.

PN-EN 14321-2:2005 (U).

PN-EN 14449:2005 (U).

3
Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i płyty szklane (5/6):

Płyty ze szkła płaskiego lub giętego (obrabiane specjalnie)

- do zastosowań dotyczących oszczędności energii i/lub zmniejszenia hałasu.

BadaniaPN-EN 1279-5:2006.

PN-EN 14179-2:2005.

PN-EN 14321-2:2005 (U).

PN-EN 14449:2005 (U).

3
2000/447/WEPrefabrykowane drewnopochodne nośne płyty warstwowo-żebrowe oraz lekkie samonośne płyty zespolone (1/6):

Prefabrykowane drewnopochodne nośne płyty warstwowo-żebrowe

- do zastosowań wpływających na nośność konstrukcji.

Certyfikacja wyrobówETAG 019:2005.1
Prefabrykowane drewnopochodne nośne płyty warstwowo-żebrowe oraz lekkie samonośne płyty zespolone (3/6):

Prefabrykowane drewnopochodne nośne płyty warstwowo-żebrowe

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówETAG 019:2005.1
2001/308/WEFasady typu veture (1/2):

Prefabrykowane elementy ociepleń z gotową fakturą

- w budynkach.

BadaniaETAG 017:2005.3
Fasady typu veture (2/2):

Prefabrykowane elementy ociepleń z gotową fakturą

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaETAG 017:2005.1

3

2003/728/WEBudynki o konstrukcji szkieletowej z metalu, budynki o konstrukcji szkieletowej z betonu, prefabrykowane moduły budynków, zestawy pomieszczeń chłodniczych i zestawy siatek zapobiegających obrywom skalnym.

Prefabrykowane moduły budynków

- w obiektach budowlanych.

BadaniaETAG 023:2006.1
2005/484/WEZestawy do wykonania budynków chłodniczych i obudowy chłodni:

Zestawy do wykonania budynków chłodniczych i obudowy chłodni

- w obiektach budowlanych.

BadaniaETAG 021-1:2005.

ETAG 021-2:2005.

1
10/AU/2007

z dnia 04.09.2007

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

(autoryzacja udzielona dla byłego Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych, Oddział w Krakowie)

ul. Postępu 9

02-676 Warszawa

tel.: 22 843 74 21

fax: 22 843 17 89

email: info@isic.waw.pl

148797/555/WECementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

Wapna budowlane

- przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu cementowego i innych mieszanek dla budowy i dla wykonania wyrobów budowlanych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 459-1:2003.2+
97/740/WEWyroby murarskie i wyroby pokrewne (1/3):

Produkowane fabrycznie zaprawy murarskie o ustalonych właściwościach

- w ścianach, słupach i ściankach działowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 998-2:2004.2+
98/598/WEKruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do betonu, zaprawy i zaczynu

- do wykonania budynków, dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620:2004.

PN-EN 12620:2004/AC:2004.

PN-EN 13055-1:2003.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004.

PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004. PN-EN 13242:2004.

PN-EN 13383-1:2003.

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni

- do wykonania dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620:2004.

PN-EN 12620:2004/AC:2004. PN-EN 13055-1:2003.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004. PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004. PN-EN 13242:2004.

PN-EN 13383-1:2003.

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

- do wykonania dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620:2004.

PN-EN 12620:2004/AC:2004. PN-EN 13055-1:2003.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004. PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004. PN-EN 13242:2004.

PN-EN 13383-1:2003.

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kamień do robót inżynierskich i hydrotechnicznych - do wykonania obiektów hydrotechnicznych i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620:2004.

PN-EN 12620:2004/AC:2004.

PN-EN 13055-1:2003.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004. PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004. PN-EN 13242:2004.

PN-EN 13383-1:2003.

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Podsypka kolejowa

- do robót kolejowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620:2004.

PN-EN 12620:2004/AC:2004. PN-EN 13055-1:2003.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004. PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004. PN-EN 13242:2004.

PN-EN 13383-1:2003.

PN-EN 13383-1:2003/AC:2004.

2+
99/469/WEWyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Dodatki typu II

- do betonu, zaprawy i zaczynu.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 450-1:2006.

PN-EN 13263-1:2006.

PN-EN 15167-1:2006 (U).

1+
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Domieszki

- do betonu, zaprawy i zaczynu.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 934-2:2002.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005.

PN-EN 934-2:2002/A2:2006.

PN-EN 934-3:2004.

PN-EN 934-3:2004/AC:2005.

PN-EN 934-4:2002.

PN-EN 934-4:2002/A1:2005.

2+
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Wyroby do naprawy i zabezpieczenia betonu

- do zastosowań w budynkach i obiektach budownictwa lądowego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1504-2:2006.

PN-EN 1504-3:2006.

PN-EN 1504-4:2006.

PN-EN 1504-5:2006.

PN-EN 1504-6:2006 (U).

PN-EN 1504-7:2006 (U).

2+
2-Z2/AU/2007

z dnia 23.07.2007

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148896/579/WEUrządzenia drogowe (1/2):

Wyroby do znakowania dróg: materiały do posypywania (kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny)

- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 1423:2000.

PN-EN 1423:2000/A1:2005.

PN-EN 1463-1:2000.

PN-EN 1463-1:2000/A1:2005.

1
Urządzenia drogowe (1/2):

Wyroby do znakowania dróg: odblaskowe słupki drogowe

- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 1463-1:2000.

PN-EN 1463-1:2000/A1:2005.

1
Urządzenia drogowe (1/2):

Znaki drogowe i urządzenia kontroli ruchu drogowego dla ruchu kołowego i pieszego zainstalowane na stałe: znaki drogowe o zmiennej treści

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12966-1:2005(U).1
- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.
98/214/WEMetalowe wyroby konstrukcyjne i wyposażenie pomocnicze (4/4):

Łączniki konstrukcyjne: nity metalowe, śruby (nakrętki i podkładki), śruby o wysokiej wytrzymałości do połączeń ciernych, śruby dwustronne, elementy do zamocowania szyn

- stosowane w konstrukcjach metalowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14399-1:2007.2+
3-Z2/AU/2007

z dnia 15.11.2007

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

ul. Nadwiślańska 213

05-420 Józefów

tel.: 22 76 93 300

fax: 22 76 93 356

email: cnbop@cnbop.pl

143896/577/WESystemy wykrywania pożaru lub do alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Hydranty przeciwpożarowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 14339:2005 (U).

PN-EN 14384:2005 (U).

1
1/AU/2008

z dnia 06.02.2008

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 17

40-384 Katowice

tel.: 32 256 92 57

fax: 32 256 93 05

email:

zetom@zetomkatowice.com.pl

143699/472/WERury, zbiorniki i urządzenia pomocnicze niemające styczności z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (4/5):

Rury

- w instalacjach, w miejscach podlegających przepisom przeciwpożarowym, stosowane do transportu/dystrybucji/magazynowania gazu/paliw, przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia budynków, z zewnętrznego zbiornika retencyjnego lub od końcowej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu systemów ogrzewania /chłodzenia budynku.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 1057:2007.3
2/AU/WB/08

z dnia 02.04.2008

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

ul. Nadwiślańska 213

05-420 Józefów

tel.: 22 76 93 300

fax: 22 76 93 356

email: cnbop@cnbop.pl

143896/577/WESystemy wykrywania pożaru lub do alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia kontrolne i alarmowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 54-2:2002.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007.

1
3/AU/WB/08

z dnia 08.04.2008

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148898/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2):

Mieszanki bitumiczne

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13108-1:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-2:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-3:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-4:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-5:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-6:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-7:2006 (oryg.).

2+
99/469/WEWyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Dodatki (Typ I)

- do betonu, zaprawy i zaczynu.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12878:2006.

PN-EN 12878:2006/Ap1:2007.

2+
99/472/WERury, zbiorniki i urządzenia pomocnicze niemające styczności z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (4/5):

Rury

- w instalacjach, w miejscach podlegających przepisom przeciwpożarowym, stosowane do transportu/dystrybucji/magazynowania gazu/paliw, przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia budynków, z zewnętrznego zbiornika retencyjnego lub od końcowej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu systemów ogrzewania /chłodzenia budynku.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 1057:2007.1
Rury, zbiorniki i urządzenia pomocnicze niemające styczności z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (4/5):

Rury

- w instalacjach, w miejscach podlegających wymaganiom reakcji na ogień, stosowane do transportu/usuwania/magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożywania przez ludzi.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 1057:2007.1
4/AU/WB/08

z dnia 22.08.2008

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8

02-673 Warszawa

tel.: 22 843 27 03

fax: 22 843 27 03

email: imb@imbigs.org.pl

145499/740/WEWyroby murarskie i wyroby pokrewne (1/3):

Bloczki murarskie kategorii I

- w ścianach, słupach i ścianach działowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 771-1:2006.2+
98/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2):

Mieszanki bitumiczne

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13108-1:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-2:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-5:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-6:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-7:2006 (oryg.).

2+
7/AU//WB/08

z dnia 24.06.2008

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

(autoryzacja udzielona dla byłego Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Betonów "CEBET")

ul. Postępu 9

02-676 Warszawa

tel.: 22 843 74 21

fax: 22 843 17 89

email: info@isic.waw.pl

148799/740/WEWyroby murarskie i wyroby pokrewne (1/3):

Bloczki murarskie kategorii I

- w ścianach, słupach i ścianach działowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 771-2:2006.2+
99/94/WEWyroby prefabrykowanych z betonu zwykłego, betonu lekkiego lub autoklawizowanego betonu komórkowego (1/1):

Wyroby prefabrykowanych z betonu zwykłego, betonu lekkiego lub autoklawizowanego betonu komórkowego

- do zastosowań konstrukcyjnych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13225:2006.

PN-EN 13225:2006/AC:2007.

PN-EN 14843:2007 (oryg.).

PN-EN 14992:2007 (oryg.).

2+
9/AU/WB/08

z dnia 08.08.2008

Instytut Technologii Drewna

ul. Winiarska 1

60-654 Poznań

tel.: 61 849 24 01

fax: 61 822 43 72

email: office@itd.poznan.pl

158397/808/WEWykładziny podłogowe (2/2):

Sztywne wyroby posadzkowe:

(a) Elementy drogowe, płytki, mozaiki, parkiet, przekrycia siatek i płyt, kraty podłogowe, laminowane sztywne materiały posadzkowe, wyroby drewnopochodne

- do zastosowań wewnętrznych łącznie z zamkniętymi pomieszczeniami transportu.

BadaniaPN-EN 14342:2006.

PN-EN 14342:2006/AC:2007.

1
Wykładziny podłogowe (2/2):

Wykładziny podłogowe sprężynujące i tekstylne:

jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia podłogowe dostarczane w postaci płytek, arkuszy lub rulonów, pokrycia podłogowe tekstylne w tym płytki,

płyty z tworzyw sztucznych lub gumy (wykładziny aminoplastowi termoutwardzalne),

linoleum i korek; arkusze antyelektrostatyczne, płytki podłogowe układane luźno, wykładziny laminatowe sprężynujące

- do zastosowań wewnętrznych.

BadaniaPN-EN 14041:2006.

PN-EN 14041:2006/AC:2007.

1

3

10/AU/WB/08

z dnia 02.09.2008

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148895/467/WEWyroby gipsowe (1/4):

Płyty gipsowo-kartonowe i elementy sufitowe z cienką warstwą wykończeniową, płyty włókno-gipsowe i płyty kompozytowe (laminaty), w których dodany materiał jest po stronie narażonej na działanie ognia, łącznie z istotnymi wyrobami pomocniczymi

- w ścianach, ściankach działowych lub sufitach, podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 13915:2007 (oryg.).3
96/577/WESystemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia kontrolne i alarmowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 54-2:2002.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007.

1
96/578/WEUrządzenia sanitarne (1/1):

Modułowe toalety publiczne i toalety z elementów prefabrykowanych

- higiena osobista.

BadaniaPN-EN 858-1:2005.

PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

PN-EN 1825-1:2007.

3
96/579/WEUrządzenia drogowe (1/2):

Systemy ograniczenia ruchu pojazdów: bariery ochronne

- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 1317-5:2007 (oryg.).1
Urządzenia drogowe (1/2):

Znaki drogowe i urządzenia kontroli ruchu drogowego dla ruchu kołowego i pieszego, zainstalowane na stałe: sygnalizacja świetlna i lampy ostrzegawcze

- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12368:2006 (oryg.).1
Urządzenia drogowe (2/2):

Urządzenia obniżające hałas powodowany przez ruch drogowy

- na obszarach ruchu drogowego.

BadaniaPN-EN 14388:2005 (oryg.).3
96/582/WEBudowlane systemy oszklenia klejonego (1/1):

Zestawy klejonego oszklenia typu II i IV

- do ścian zewnętrznych i dachów.

Certyfikacja wyrobówETAG 002-2:2002.

ETAG 002-3:2002.

1
Budowlane systemy oszklenia klejonego (1/1):

Zestawy klejonego oszklenia typu I i III

- do ścian zewnętrznych i dachów.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiETAG 002-2:2002.

ETAG 002-3:2002.

2+
97/176/WEWyroby konstrukcyjne z drewna (1/3):

Wyroby konstrukcyjne z drewna litego:

elementy: mostowe, elementy kratownic, podkłady kolejowe, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe, takie jak: belki, belki łukowe, belki stropowe, rozpory, krokwie, słupy, maszty i pale

- w mostach, torach kolejowych i w budynkach.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14081-1:2007.2+
97/555/WECementy, wapno budowlane i inne spoiwa hydrauliczne.

Cementy glinowe

- przygotowywanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i do produkcji wyrobów budowlanych.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 14647:2007.

PN-EN 14647:2007/AC:2007.

1+
97/740/WEWyroby murowe i wyroby pokrewne (2/3):

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki, kątowniki podpierające, zbrojenie do spoin wspornych, nadproża,

- do ścian i ścian działowych.

BadaniaPN EN 845-1:2008 (oryg.).

PN EN 845-2:2004.

PN EN 845-2:2004/Ap1:2005.

PN EN 845-3:2008 (oryg.).

3
97/808/WEWykładziny podłogowe (2/2):

Wykładziny podłogowe sprężynujące i tekstylne:

- jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia podłogowe dostarczane w postaci płytek, arkuszy lub rulonów, pokrycia podłogowe tekstylne w tym płytki;

- płyty z tworzyw sztucznych lub gumy (wykładziny aminoplastowi termoutwardzalne);

- linoleum i korek;

- arkusze antyelektrostatyczne, płytki podłogowe układane luźno, wykładziny laminatowe sprężynujące

- do zastosowań wewnętrznych.

BadaniaPN-EN 14041:2006.

PN-EN 14041:2006/AC:2007.

PN-EN 14904:2006 (oryg.).

1

3

Wykładziny podłogowe (2/2):

Sztywne wyroby posadzkowe elementy drogowe, płytki, mozaiki, parkiet, przekrycie siatek i płyt, kraty podłogowe, laminowane sztywne materiały posadzkowe, wyroby drewnopochodne

- do zastosowań wewnętrznych łącznie z zamkniętymi pomieszczeniami transportu.

BadaniaPN-EN 14342:2006.

PN-EN 14342:2006/AC:2007.

PN-EN 14411:2007 (oryg.).

3
98/213/WEZestawy wyrobów do ścian działowych (3/5):

- do zastosowań podlegających przepisom o substancjach niebezpiecznych.

BadaniaETAG 003:1998.3
Zestawy wyrobów do ścian działowych (4/5):

- do zastosowań, które mogą wykazywać zagrożenia dla "bezpieczeństwa użytkowania" i podlegających takim przepisom.

BadaniaETAG 003:1998.3
98/436/WEPokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i wyroby związane (6/6):

Systemy do wchodzenia na dach, przejścia i podparcia do nóg

- do innych zastosowań.

BadaniaPN EN 516:2007.3
98/437/WEWykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (1/5):

Sufity podwieszone (zestawy)

- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne, stosowane w celu ochrony przed pożarem.

BadaniaPN-EN 13964:2005.

PN-EN 13964:2005/A1:2007 (oryg.).

3
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (2/5):

Sufity podwieszone (zestawy)

- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne w sufitach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania.

BadaniaPN-EN 13964:2005.

PN-EN 13964:2005/A1:2007 (oryg.).

3
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (2/5):

Płytki (z materiałów kruchych)

- w wewnętrznych lub zewnętrznych sufitach podwieszonych podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania.

BadaniaPN-EN 14411:2007 (oryg.).3
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Płyty

- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 12467:2005 (oryg).

PN-EN 12467:2005/A1:2006 (oryg.).

PN-EN 12467:2005/A2:2006 (oryg.).

3
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Sufity podwieszone (zestawy)

- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 13964:2005.

PN-EN 13964:2005/A1:2007 (oryg.).

1

3

Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (4/5):

Sufity podwieszone (zestawy)

- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne sufitów, podlegające przepisom o substancjach niebezpiecznych.

BadaniaPN-EN 13964:2005.

PN-EN 13964:2005/A1:2007 (oryg.).

3
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (4/5):

Panele

- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów, podlegające przepisom o substancjach niebezpiecznych.

BadaniaPN-EN 438-7:2006.3
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (4/5):

Płytki

- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów, podlegające wymaganiom o substancjach niebezpiecznych.

BadaniaPN-EN 14411:2007 (oryg.).3
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (4/5):

Płyty

- jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów, podlegające wymaganiom o substancjach niebezpiecznych.

BadaniaPN-EN 12467:2005 (oryg).

PN-EN 12467:2005/A1:2006 (oryg.).

PN-EN 12467:2005/A2:2006 (oryg.).

3
98/599/WEZestawy do impregnacji wodoodpornej dachów stosowane w postaci płynnej (1/3):

- do wszystkich zastosowań związanych z impregnacją wodoodpornych dachów.

BadaniaETAG 005:2000.3
Zestawy do impregnacji wodoodpornej dachów stosowane w postaci płynnej (2/3):

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym ognia zewnętrznego.

BadaniaETAG 005:2000.3
Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej (3/3):

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaETAG 005:2000.1

3

98/601/WEWyroby do budowy dróg (2/2):

Mieszanki bitumiczne

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 13108-1:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-2:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-3:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-3:2006/AC:2008 (oryg.).

PN-EN 13108-4:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-4:2006/AC:2008 (oryg.).

PN-EN 13108-5:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-6:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-7:2006 (oryg.).

1

3

99/90/WEMembrany (2/3):

Warstwy izolacyjne przeciwwilgociowe

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14909:2007.1
Membrany (3/3):

Podkłady dachowe

- do zastosowań podlegających przepisom na ogień zewnętrzny.

BadaniaPN EN 14964:2007 (oryg.).3
99/91/WEWyroby do izolacji termicznej (1/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wytwarzane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania in situ)

- wszystkie.

BadaniaPN-EN 14933:2007 (oryg.).

PN-EN 14934:2007 (oryg.).

3
Wyroby do izolacji termicznej (2/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wytwarzane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania in situ)

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14933:2007 (oryg.).

PN-EN 14934:2007 (oryg.).

1

3

99/469/WEWyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Włókna

- do wykorzystania konstrukcyjnego w betonie, zaprawie i zaczynie.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14889-1:2007.1
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Włókna

- do wykorzystania konstrukcyjnego w betonie, zaprawie i zaczynie.

BadaniaPN-EN 14889-1:2007.

PN-EN 14889-2:2007.

1
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Włókna

- do innego wykorzystania niż konstrukcyjne w betonie, zaprawie i zaczynie.

BadaniaPN-EN 14889-1:2007.

PN-EN 14889-2:2007.

3
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Dodatki typ II

do betonu, zaprawy, zaczynu.

BadaniaPN-EN 15167-1:2007.1+
99/472/WEzbiorniki i urządzenia pomocnicze niemające styczności z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (1/5):

Zbiorniki

- w instalacjach do

przesyłu/dystrybucji/magazynowania gazu/paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od ostatniego reduktora ciśnienia sieci do odbiorników budynku.

BadaniaPN-EN 12285-2:2005 (oryg.).3
Rury, zbiorniki i urządzenia pomocnicze niemające styczności z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (3/5):

Zbiorniki

- w instalacjach na terenach podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej, stosowanych do przesyłu/dystrybucji, magazynowania gazu/paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od ostatniego reduktora ciśnienia sieci do odbiorników budynku.

BadaniaPN-EN 12285-2:2005 (oryg.).1
2000/447/WEPrefabrykowane drewnopochodne nośne płyty warstwowo-żebrowe i prefabrykowane płyty samonośne zespolone lekkie (1/6):

Prefabrykowane drewnopochodne nośne płyty warstwowo-żebrowe

- do zastosowań wpływających na nośność konstrukcji.

Certyfikacja wyrobówETAG 019:2005.1
Prefabrykowane drewnopochodne nośne płyty warstwowo-żebrowe i prefabrykowane płyty samonośne zespolone lekkie (1/6):

Prefabrykowane drewnopochodne nośne płyty warstwowo-żebrowe

- do zastosowań wpływających na nośność konstrukcji.

Certyfikacja wyrobówETAG 019:2005.1
11/AU/WB/08

z dnia 03.10.2008

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8

02-673 Warszawa

tel.: 22 843 27 03

fax: 22 843 27 03

email: imb@imbigs.org.pl

145498/437/WEWykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (2/5):

Płyty

- w wewnętrznych lub zewnętrznych sufitach podwieszanych podlegających wymaganiom bezpieczeństwa w czasie eksploatacji.

BadaniaPN-EN 1469: 2005.

PN-EN 12057: 2005.

3
12/AU/WB/08

z dnia 22.10.2008

Instytut Nafty i Gazu

ul. Lubicz 25a

31-503 Kraków

tel.: 12 421 00 33

fax: 12 421 00 50

email: office@inig.pl

145099/471/WEUrządzenia do ogrzewania pomieszczeń (1/2):

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwa stałe i ciekłe

- w budynkach.

BadaniaPN-EN 12809:2002.

PN-EN 12809:2002/A1:2006.

PN-EN 12809:2002/AC:2007.

PN-EN 12815:2004.

PN-EN 12815:2004/Ap1:2004.

PN-EN 12815:2004/A1:2006.

PN-EN 12815:2004/AC:2007.

3
13/AU/WB/08

z dnia 22.10.2008

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148899/470/WESpoiwa budowlane (1/2):

Spoiwa do płytek

- do wewnętrznego i zewnętrznego stosowania w budynkach i innych obiektach budownictwa lądowego.

BadaniaPN-EN 12004:2007 (oryg.).3
Spoiwa budowlane (2/2):

Spoiwa do płytek

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 12004:2007 (oryg.).3
1/AU//WB/09

z dnia 09.02.2009

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

(autoryzacja udzielona byłemu Instytutowi Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych)

ul. Postępu 9

02-676 Warszawa

tel.: 22 843 74 21

fax: 22 843 17 89

email: info@isic.waw.pl

148798/598/WEKruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do betonu, zapraw i zaczynu

- do wykonywania budowli, dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13450:2004.

PN-EN 13450:2004/AC:2004.

PN-EN 13055-2:2006.

PN-EN 13043:2004.

PN-EN 13043:2004/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i utwardzania nawierzchni

- do wykonywania dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13450:2004.

PN-EN 13450:2004/AC:2004. PN-EN 13055-2:2006.

PN-EN 13043:2004.

PN-EN 13043:2004/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

- do wykonywania dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13450:2004.

PN-EN 13450:2004/AC:2004. PN-EN 13055-2:2006.

PN-EN 13043:2004.

PN-EN 13043:2004/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kamień do robót inżynierskich i hydrotechnicznych

- do wykonywania obiektów hydrotechnicznych i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13450:2004.

PN-EN 13450:2004/AC:2004.

PN-EN 13055-2:2006.

PN-EN 13043:2004.

PN-EN 13043:2004/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Podsypka kolejowa

- do robót kolejowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13450:2004.

PN-EN 13450:2004/AC:2004. PN-EN 13055-2:2006.

PN-EN 13043:2004.

PN-EN 13043:2004/AC:2004.

2+
2/AU//WB/09

z dnia 11.02.2009

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23 A

02-699 Warszawa

tel.: 22 464 52 01

fax: 22 647 12 22

email: pcbc@pcbc.gov.pl

143499/90/WEMembrany (1/3):

Warstwy regulacyjne pary wodnej

- w budynkach.

BadaniaPN-EN 13970:2006.

PN-EN 13970:2006/A1:2007.

PN-EN 13984:2006.

PN-EN 13984:2006/A1:2007.

3
3/AU//WB/09

z dnia 24.04.2009

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23 A

02-699 Warszawa

tel.: 22 464 52 01

fax: 22 647 12 22

email: pcbc@pcbc.gov.pl

143497/740/WEWyroby murowe i wyroby pokrewne (1/3): Elementy murowe kategorii I

- do ścian, słupów i ścian działowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 771-4:2004.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006.

2+
99/90/WEMembrany (2/3):

Warstwy izolacyjne przeciwwilgociowe

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

Badania 1PN-EN 14909:2007.

PN-EN 14967:2007.

3
Membrany (2/3):

Arkusze izolacyjne przeciwwilgociowe

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

Badania 1PN-EN 13967:2006.

PN-EN 13967:2006/A1:2007. PN-EN 13969:2006.

PN-EN 13969:2006/A1:2007.

3
Membrany (2/3):

Arkusze dachowe

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

Badania 1PN-EN 13707:2006.

PN-EN 13707:2006/A1:2007.

PN-EN 13956:2006.

3
Membrany (2/3):

Podkłady dachowe

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

Badania 1PN-EN 13859-1:2006.3
Membrany (2/3):

Warstwy regulacyjne pary wodnej

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

Badania 1PN-EN 13859-2:2006.

PN-EN 13970:2006.

PN-EN 13970:2006/A1:2007. PN-EN 13984:2006.

PN-EN 13984:2006/A1:2007.

3
8/AU//WB/09

z dnia 13.07.2009

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148896/580/WEŚciany osłonowe (1/1):

Zestawy ścian osłonowych

- jako zewnętrzne ściany osłonowe niepodlegające wymaganiom w zakresie reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 13830:2005.3
97/176/WEWyroby z drewna konstrukcyjnego (2/3):

Stałe wyroby z drewna klejone i laminowane oraz inne wyroby z drewna konstrukcyjnego klejonego.

Elementy:

Elementy mostów, elementy kratownicowe, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe takie jak: belki, łuki, krokwie, słupy, żerdzie i pale.

- do zastosowania w mostach i budynkach.

BadaniaPN-EN 14080:2006.1
Wyroby z drewna konstrukcyjnego (2/3):

Stałe wyroby z drewna klejone i laminowane oraz inne wyroby z drewna konstrukcyjnego klejonego.

Zestawy:

Kratownice, stropy, ściany, dachy, ramy

- do zastosowania w mostach i budynkach.

BadaniaPN-EN 14080:2006.1
98/436/WEPokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (4/6):

Świetliki

- do zastosowań wpływających na sztywność konstrukcji dachu.

BadaniaPN-EN 1873:2006 (oryg.).3
98/437/WEWykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (1/5):

Płyty

- jako wykończenie wewnętrzne lub zewnętrzne, jako elementy kompletne, stosowane w celu ochrony przed pożarem ścian lub sufitów.

BadaniaPN-EN 14509:2007 (oryg.).3
Wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (2/5):

Płyty

- jako wewnętrzne lub zewnętrzne elementy usztywniające do ścian lub sufitów.

BadaniaPN-EN 14509:2007 (oryg.).3
Wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (2/5):

Płyty

- w wewnętrznych lub zewnętrznych sufitach podwieszanych podlegających wymaganiom bezpieczeństwa w czasie eksploatacji.

BadaniaPN-EN 14509:2007 (oryg.).3
Wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Płyty

- jako wewnętrzne lub zewnętrzne wykończenie ścian lub sufitów podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14509:2007 (oryg.).1
Wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Płyty

- jako wewnętrzne lub zewnętrzne wykończenie ścian lub sufitów podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14509:2007 (oryg.).3
Wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (4/5):

Płyty

- jako wewnętrzne lub zewnętrzne wykończenie ścian lub sufitów, podlegające przepisom o substancjach niebezpiecznych.

BadaniaPN-EN 14509:2007 (oryg.).3
9/AU//WB/09

z dnia 21.07.2009

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

ul. Nadwiślańska 213

05-420 Józefów

tel.: 22 76 93 300

fax: 22 76 93 356

email: cnbop@cnbop.pl

143896/577/WESystemy wykrywania pożaru lub do alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia kontrolne i alarmowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 54-16:2008 (oryg.).1
Systemy wykrywania pożaru lub do alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia wejścia/wyjścia

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 54-24:2008 (oryg.).1
Systemy wykrywania pożaru lub do alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia wejścia/wyjścia

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 54-25:2008 (oryg.).1
12/AU//WB/09

z dnia 19.08.2009

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

(autoryzacja udzielona byłemu Centralnemu Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Przemysłu Betonów "CEBET")

ul. Postępu 9

02-676 Warszawa

tel.: 22 843 74 21

fax: 22 843 17 89

email: info@isic.waw.pl

148798/598/WEKruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do betonu, zaprawy i zaczynu

- do budynków, dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13043:2004.

PN-EN 13043:2004/AC:2004 PN-EN 13139:2003

PN-EN 13139:2003/AC:2004

PN-EN 13242+A1:2008

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni

- do dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13043:2004

PN-EN 13043:2004/AC:2004.

PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004.

PN-EN 13242+A1:2008.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

- do dróg i innych obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13043:2004.

PN-EN 13043:2004/AC:2004.

PN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004.

PN-EN 13242+A1:2008.

2+
99/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, betonu lekkiego lub autoklawizowanego betonu komórkowego (1/1):

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, betonu lekkiego lub autoklawizowanego betonu komórkowego

- do zastosowań konstrukcyjnych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14991:2007 (oryg.).2+
99/469/WEWyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Dodatki (Typ II)

- do betonu, zaprawy i zaczynu.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 450-1+A1:2009.1+
14/AU/WB/09

z dnia 06.10.2009

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148895/467/WEKominy, kanały dymowe i wyroby szczególne (1/1):

Kominy prefabrykowane (elementy wysokich kondygnacji), wykładziny kanałów dymowych (elementy lub bloki), kominy wielołupinowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednościenne, zestawy kominowe wolnostojące i kominy przyłączone

- kominy.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1806:2008.

PN-EN 13063-2+A1:2009.

PN-EN 13063-3:2008.

PN-EN 14989-1:2007 (oryg.).

2+
Wyroby gipsowe (1/4):

Okładziny tynkowe i elementy sufitów z cienkimi strukturami warstwowymi, płyt gipsowo-włóknistych i płyt złożonych (laminatów), w których materiał włączony jest umieszczony na powierzchni podlegającej na wystawienie na działanie ognia, włącznie z odpowiednimi wyrobami pomocniczymi

- w ścianach, ścianach działowych lub sufitach (lub ich okładzinach) podlegających wymaganiom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13815:2008.1
96/577/WESystemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia kontrolne i alarmowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

BadaniaPN-EN 54-2:2002.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007.

PN-EN 12094-1:2006.

1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia kontrolne i alarmowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 54-16:2008 (oryg.).1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia alarmowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

BadaniaPN-EN 54-3:2003.

PN-EN 54-3:2003 /A2:2007.

1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Źródła energii (wykrywanie pożaru/alarm pożarowy)

- bezpieczeństwo pożarowe.

BadaniaPN-EN 54-4:2001.

PN-EN 54-4:2001/A1:2004.

PN-EN 54-4:2001/A2:2007.

1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Czujniki dymowe, cieplne i płomieniowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

BadaniaPN-EN 54-5:2003.

PN-EN 54-7:2004.

PN-EN 54-7:2004/A2:2006 (oryg.).

PN-EN 54-12:2005.

1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Ręczne ostrzegacze pożarowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 54-11:2004.

PN-EN 54-11:2004/A1:2006.

1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Ręczne ostrzegacze pożarowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

BadaniaPN-EN 12094-3:2006.1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Izolatory zwarcia

- bezpieczeństwo pożarowe.

BadaniaPN-EN 54-17:2007.1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia wejścia/wyjścia

- bezpieczeństwo pożarowe.

BadaniaPN-EN 54-18:2007.

PN-EN 54-18:2007/AC:2007.

1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia wejścia/wyjścia

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 54-24:2008 (oryg.).1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zestawy systemów wykrywania ognia i alarmu pożarowego

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 54-20:2006 (oryg.).

PN-EN 54-20:2006/AC:2009 (oryg.).

1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zestawy systemów alarmu pożarowego

- bezpieczeństwo pożarowe.

BadaniaPN-EN 54-21:2009.1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Łączniki elastyczne

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12094-8:2006 (oryg.).1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Źródła energii

-bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 12101-10:2007.

PN-EN 12101- 10:2007/AC:2007.

1
96/579/WEUrządzenia drogowe (1/2):

Znaki drogowe i urządzenia kontroli ruchu ulicznego dla ruchu kołowego i pieszego, zainstalowane na stałe

-na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12899-1:2008 (oryg.).1
Urządzenia drogowe (1/2):

Drogowe słupy oświetleniowe

-na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

BadaniaPN-EN 40-5:2004.

PN-EN 40-6:2004.

PN-EN 40-7:2004.

1
97/463/WEKotwy plastikowe do stosowania w betonie i murze (1/1):

Kotwy plastikowe do stosowania w betonie i murze

- do stosowania w systemach takich jak systemy elewacji, do mocowania lub wspierania elementów, które przyczyniają się do stabilności tych systemów.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiETAG 020-1:2006.

ETAG 020-2:2006.

ETAG 020-3:2006.

ETAG 020-4:2006.

ETAG 020-5:2006.

2+
97/808/WEWykładziny podłogowe (2/2):

Wykładziny podłogowe sprężynujące i tekstylne.

Jednorodne i niejednorodne pokrycia podłogowe dostarczane zarówno w płytkach, arkuszach lub w postaci rulonów (pokrycia podłogowe tekstylne włącznie z płytkami, arkuszami plastikowymi i gumowymi (wykładziny aminoplastowe termoutwardzalne); linoleum i korek; arkusze antystatyczne; płytki podłogowe układane luźno; wykładziny laminatowe sprężynujące)

- do zastosowań wewnętrznych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14904:2009.1
98/214/WEKonstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4):

Kształtowniki/profile metalowe.

Walcowane na gorąco, gięte na zimno lub kształtowniki/profile o różnych kształtach produkowane inaczej (T, L, H, U, Z, I, kanałowe, kątowe, drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, pokryte lub nie powłoką zabezpieczającą przed korozją

- do stosowania w konstrukcjach metalowych lub w złożonych konstrukcjach metalowych i betonowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 10210-1:2007.

PN-EN 10219-1:2007.

PN-EN 15048-1:2008.

PN-EN 15088:2006.

2+
98/436/WEPokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (2/6):

Złożone panele łączone fabrycznie lub panele warstwowe

- do zastosowań podlegających przepisom przeciwpożarowym.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14509:2007 (oryg.).

PN-EN 14509:2007/AC:2009 (oryg.).

1
98/437/WEWykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Płyty okładzinowe

- jako zewnętrzne i wewnętrzne wykończenie ścian lub sufitów podlegających wymaganiom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14509:2007 (oryg.).

PN-EN 14509:2007/AC:2009 (oryg.).

1
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Oblicówka (siding)

- jako zewnętrzne i wewnętrzne wykończenie ścian lub sufitów podlegających wymaganiom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14915:2007.

PN-EN 14915:2007/AC:2007.

1
99/90/WEMembrany (1/3):

Warstwy izolacyjne przeciwwilgociowe

- w budynkach.

BadaniaPN-EN 14697:2007.3
Membrany (2/3):

Warstwy izolacyjne przeciwwilgociowe

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 14697:2007.1

3

Membrany (2/3):

Podkłady dachowe

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14964:2008.1
99/91/WEWyroby do izolacji termicznej (2/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania na budowie in situ)

- do celów zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14933:2009.

PN-EN 14934:2009.

1
99/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego napowietrzonego (1/1):

Wyroby prefabrykowane z betonu

zwykłego/lekkiego/autoklawizowanego

gazobetonu

- do zastosowania konstrukcyjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13224+A1:2007 (oryg.).

PN-EN 13747+A1:2009 (oryg.).

PN-EN 14843:2007 (oryg.).

PN-EN 14844+A1:2009 (oryg.).

PN-EN 14991:2007 (oryg.).

PN-EN 14992:2007 (oryg.).

PN-EN 15050:2007 (oryg.).

2+
99/454/WEWyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniania ognia i ochrony ogniowej (1/2):

Wyroby do zatrzymywania ognia i uszczelniania ognia.

Wyroby ochrony ogniowej (włącznie z powłokami)

- do rozdzielania ognia i/lub ochrony ogniowej lub ochrony przeciwpożarowej.

Certyfikacja wyrobówETAG 018-2:2006.

ETAG 018-3:2006.

1
Wyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniania ognia i ochrony ogniowej (2/2):

Wyroby do zatrzymywania ognia i uszczelniania ognia.

Wyroby ochrony ogniowej (włącznie z powłokami)

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówETAG 018-2:2006.

ETAG 018-3:2006.

1
99/469/WEWyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Wyroby do naprawy i zabezpieczania betonu

- do innego wykorzystania w budynkach i obiektach budownictwa lądowego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1504-7:2007.2+
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Włókna

- do wykorzystania konstrukcyjnego w betonie, zaprawie i zaczynie.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14889-2:2007.1
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Dodatki (Typ II)

- do betonu, zaprawy i zaczynu.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 15167-1:2007.1+
2001/308/WEFasady typu veture (2/2):

Fasady typu veture

- do zastosowań podlegających regulacjom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówETAG 017:2004.1
2003/728/WEZestawy metalowych konstrukcji budowlanych, zestawy betonowych konstrukcji budowlanych, prefabrykowanych elementy budowlane, zestawy komór chłodniczych i zestawy ochrony przed obrywami skalnymi.

Zestawy metalowych konstrukcji budowlanych

- w pracach budowlanych.

Certyfikacja wyrobówETAG 025:2006.1
Zestawy metalowych konstrukcji budowlanych, zestawy betonowych konstrukcji budowlanych, prefabrykowanych elementy budowlane, zestawy komór chłodniczych i zestawy ochrony przed obrywami skalnymi.

Zestawy betonowych ramowych konstrukcji budowlanych

- w pracach budowlanych.

Certyfikacja wyrobówETAG 024:2006.1
Zestawy metalowych konstrukcji budowlanych, zestawy betonowych konstrukcji budowlanych, prefabrykowanych elementy budowlane, zestawy komór chłodniczych i zestawy ochrony przed obrywami skalnymi.

Zestawy komór chłodniczych

- w pracach budowlanych.

Certyfikacja wyrobówETAG 021-1:2005.

ETAG 021-2:2005.

1
16/AU//WB/09

z dnia 03.12.2009

"SIMPTEST" Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

ul. Barbary 17

40-053 Katowice

tel.: 32 25 19 595

fax: 32 25 13 918

email: simptest@silesia.top.pl

145896/579/WEUrządzenia uliczne (1/2):

Systemy ograniczenia ruchu pojazdów: bariery ochronne

-na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 1317-5+A1:2009.1
1/AU//WB/10

z dnia 18.01.2010

"SIMPTEST" Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

ul. Barbary 17

40-053 Katowice

tel.: 32 25 19 595

fax: 32 25 13 918

email: simptest@silesia.top.pl

145896/579/WEUrządzenia uliczne (1/2):

Systemy ograniczenia ruchu pojazdów: poduszki przeciwuderzeniowe, liny, poręcze

-na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 1317-5+A1:2009.1
2/AU//WB/10

z dnia 08.03.2010

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148895/467WEWyroby gipsowe (1/4):

Okładziny tynkowe i elementy sufitów z cienkimi strukturami warstwowymi, płyt gipsowo-włóknistych i płyt złożonych (laminatów), w których materiał włączony jest umieszczony na powierzchni podlegającej na wystawienie na działanie ognia, włącznie z odpowiednimi wyrobami pomocniczymi

- w ścianach, ścianach działowych lub sufitach (lub ich okładzinach) podlegających wymaganiom reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 15283-1+A1:2010 (oryg.).

PN-EN 15283-2+A1:2010 (oryg.).

3
96/577/WESystemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zestawy systemów wyciągowych instalacji odprowadzających dym i ciepło

- bezpieczeństwo pożarowe.

BadaniaPN-EN 12101-2:2005.

PN-EN 12101-3:2004.

PN-EN 12101-3:2004/AC:2005.

PN-EN 12101-3:2004Ap1:2005.

1
96/581/WEGeotekstylia (1/2):

Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki, geomembrany i geosieci stosowane:

jako zapory dla cieczy lub gazów

- w drogach, liniach kolejowych, fundamentach i ścianach, systemach melioracyjnych, przeciwerozyjnych, zbiornikach wodnych i zaporach, do składowania lub usuwania odpadów stałych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 15382:2008 (oryg.).2+
Geotekstylia (1/2):

Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki, geomembrany i geosieci stosowane:

do zbrojenia

- w drogach, liniach kolejowych, fundamentach i ścianach, systemach melioracyjnych, przeciwerozyjnych, zbiornikach wodnych i zaporach, do składowania lub usuwania odpadów stałych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 15381:2008 (oryg.).2+
97/464/WEWyroby budowlane do kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków (1/3):

Zestawy i elementy dla oczyszczalni ścieków i sprzęt do oczyszczania ścieków na budowie - zbiorniki septyczne

- do stosowania na zewnątrz budynków, do wody burzowej, ścieków organicznych i fekaliów.

BadaniaPN-EN 12566-1:2004.

PN-EN 12566- 1:2004/A1:2006.

3
97/740/WEWyroby murarskie i wyroby pokrewne (3/3):

Bloczki murarskie zawierające materiały izolujące termicznie umieszczone na powierzchni dopuszczającej możliwość wystawienia na działanie ognia

- w ścianach i ścianach działowych podlegających przepisom przeciwpożarowym.

BadaniaPN-EN 15824:2009 (oryg.).1

3

98/436/WEPokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (2/6):

Dachówki, łupki dachowe, dachówka cementowa i gonty

- do zastosowań podlegających przepisom przeciwpożarowym.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14964:2008.1
98/437/WEWykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Powłoki w formie rolowej, okładziny

- jako wykończenie wewnętrzne ścian lub sufitów podlegających wymaganiom reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 15102:2009.1

3

98/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2): Bitum

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13808:2005 (oryg.).

PN-EN 13924:2009.

2+
99/454/WEWyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniania ognia i ochrony ogniowej (1/2):

Wyroby do zatrzymywania ognia i uszczelniania ognia.

Wyroby ochrony ogniowej (włącznie z powłokami)

- do rozdzielania ognia i/lub ochrony ogniowej lub ochrony przeciwpożarowej.

BadaniaETAG 026-1.

ETAG 026-2.

ETAG 026-3.

1
Wyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniania ognia i ochrony ogniowej (2/2):

Wyroby do zatrzymywania ognia i uszczelniania ognia.

Wyroby ochrony ogniowej (włącznie z powłokami)

- do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaETAG 026-1.

ETAG 026-2.

ETAG 026-3.

1

3

3/AU//WB/10

z dnia 18.03.2010

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23 A

02-699 Warszawa

tel.: 22 464 52 01

fax: 22 647 12 22

email: pcbc@pcbc.gov.pl

143498/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2):

Bitum

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12591:2009 (oryg.).

PN-EN 13808:2005 (oryg.).

PN-EN 13924:2009.

PN-EN 15322:2009 (oryg.).

2+
Wyroby do budowy dróg (1/2):

Wyroby bitumiczne

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13108-4:2006 (oryg.).

PN-EN 13108-4:2006/AC:2008 (oryg.).

PN-EN 13108-7:2008.

2+
4/AU//WB/10

z dnia 31.03.2010

Instytut Nafty i Gazu

ul. Lubicz 25a

31-503 Kraków

tel.: 12 421 00 33

fax: 12 421 00 50

email: office@inig.pl

145095/467/WEKominy, kanały dymowe i wyroby szczególne (1/4):

Kominy prefabrykowane (elementy wysokich kondygnacji), wykładziny kanałów dymowych (elementy lub bloki), kominy wielołupinowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednościenne, zestawy kominowe wolno stojące i kominy przyłączone

- kominy.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14989-2:2009 (oryg.).2+
5/AU//WB/10

z dnia 07.04.2010

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9

02-676 Warszawa

tel.: 22 843 74 21

fax: 22 843 17 89

email: info@isic.waw.pl

148799/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego napowietrzonego (1/1):

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego gazobetonu

- do zastosowania konstrukcyjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 15037-1:2008 (oryg.).2+
6/AU//WB/10

z dnia 09.06.2010

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

tel.: 22 572 21 01

fax: 22 622 72 09

email: udt@udt.gov.pl

143398/214/WEKonstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4):

Kształtowniki/profile metalowe.

Walcowane na gorąco, gięte na zimno lub kształtowniki/profile o różnych kształtach produkowane inaczej (T, L, H, U, Z, I, kanałowe, kątowe, drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, pokryte lub nie powłoką zabezpieczającą przed korozją

- do stosowania w konstrukcjach metalowych lub w złożonych konstrukcjach metalowych i betonowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 15048-1:2008.2+
7/AU//WB/10

z dnia 24.06.2010

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9

02-676 Warszawa

tel.: 22 843 74 21

fax: 22 843 17 89

email: info@isic.waw.pl

148796/579/WEUrządzenia uliczne (1/2):

Drogowe słupy oświetleniowe

- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 40-4:2008.1
99/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego napowietrzonego (1/1):

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego gazobetonu

- do zastosowania konstrukcyjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 15050:2010.2+
9/AU//WB/10

z dnia 24.08.2010

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

ul. Nadwiślańska 213

05-420 Józefów

tel.: 22 76 93 300

fax: 22 76 93 356

email: cnbop@cnbop.pl

143896/577/WESystemy wykrywania pożaru lub do alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia alarmowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 54-23:2010 (oryg.).1
10/AU//WB/10

z dnia 30.08.2010

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1

03-302 Warszawa

tel.: 22 814 50 25,

22 811 91 63

fax: 22 814 50 28,

22 811 17 92

email: ibdim@ibdim.edu.pl

221996/579/WEUrządzenia uliczne (1/2):

Systemy ograniczenia ruchu pojazdów:

poduszki przeciwuderzeniowe, bariery ochronne, liny, poręcze

- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

BadaniaPN-EN 1317-5+A1:2009.1
98/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2): Bitum

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13808:2010.2+
11/AU//WB/10

z dnia 25.11.2010

Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej

ul. Wojciecha Korfantego 193A 40-157 Katowice

tel.: 32 258 05 72

fax: 32 258 35 53

email:

sekretar@cobrpib.katowice.pl

148696/581/WEGeotekstylia (1/2):

Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty,

geosiatki, geomembrany i geosieci stosowane:

- jako zapory dla cieczy lub gazów,

- jako warstwa ochronna,

- do drenowania i filtrowania,

- do zbrojenia,

- w drogach, liniach kolejowych, fundamentach i ścianach, systemach melioracyjnych, przeciwerozyjnych, zbiornikach wodnych i zaporach, do składowania lub usuwania odpadów stałych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13361:2007.

PN-EN 13362:2007.

PN-EN 13491:2006.

PN-EN 13491:2006/ A1:2007. PN-EN 13492:2006.

PN-EN 13492:2006/ A1:2007.

PN-EN 13493:2007.

2+
97/556/WESystemy/zestawy zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS) (1/1):

Systemy/zestawy zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS)

- w ścianach zewnętrznych podlegających przepisom ogniowym.

Badania 2ETAG 004.1
98/436/WEPokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (2/6):

Złożone panele łączone fabrycznie lub panele warstwowe

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14509:2007.

PN-EN 14509:2007/AC:2009.

1

3

Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (3/6):

Złożone panele łączone fabrycznie lub panele warstwowe

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny.

BadaniaPN-EN 14509:2007.

PN-EN 14509:2007/AC:2009.

3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (5/6):

Wszystkie pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i akcesoria

- do zastosowań podlegających przepisom o substancjach niebezpiecznych.

BadaniaPN-EN 14509:2007.

PN-EN 14509:2007/AC:2009.

3
98/437/WEWykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Płyty

- jako wewnętrzne lub zewnętrzne wykończenie ścian lub sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14509:2007.

PN-EN 14509:2007/AC:2009.

1

3

Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (4/5):

Płyty

- jako wewnętrzne lub zewnętrzne wykończenie ścian lub sufitów, podlegające przepisom o substancjach niebezpiecznych.

BadaniaPN-EN 14509:2007.

PN-EN 14509:2007/AC:2009.

3
99/90/WEMembrany (2/3):

Warstwy regulacyjne pary wodnej

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 13859-2+A1:2008.1
- do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień.BadaniaPN-EN 13859-2+A1:2008.3
Membrany (3/3):

Podkłady dachowe

- do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień zewnętrzny.

BadaniaPN-EN 13859-1+A1:2008.3
99/91/WEWyroby do izolacji termicznej (1/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania in situ)

- wszystkie.

BadaniaPN-EN 14303:2009.

PN-EN 14304:2009.

PN-EN 14305:2009.

PN-EN 14306:2009.

PN-EN 14307:2009.

PN-EN 14308:2009.

PN-EN 14309:2009.

PN-EN 14313:2009.

PN-EN 14314:2009.

PN-EN 14933:2009.

PN-EN 14934:2009.

PN-EN 14064-1:2010.

3
Wyroby do izolacji termicznej (2/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania in situ)

- do celów zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14303:2009.

PN-EN 14304:2009.

PN-EN 14305:2009.

PN-EN 14306:2009.

PN-EN 14307:2009.

PN-EN 14308:2009.

PN-EN 14309:2009.

PN-EN 14313:2009.

PN-EN 14314:2009.

1
BadaniaPN-EN 14303:2009.

PN-EN 14304:2009.

PN-EN 14305:2009.

PN-EN 14306:2009.

PN-EN 14307:2009.

PN-EN 14308:2009.

PN-EN 14309:2009.

PN-EN 14313:2009.

PN-EN 14314:2009.

PN-EN 14933:2009.

PN-EN 14934:2009.

PN-EN 14064-1:2010.

1

3

13/AU//WB/10

z dnia 22.12.2010

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

tel.: 22 572 21 01

fax: 22 622 72 09

email: udt@udt.gov.pl

143398/214/WEKonstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4):

Kształtowniki/profile metalowe.

Walcowane na gorąco, gięte na zimno lub kształtowniki/profile o różnych kształtach produkowane inaczej (T, L, H, U, Z, I, kanałowe, kątowe, drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, pokryte lub nie powłoką zabezpieczającą przed korozją

- do stosowania w konstrukcjach metalowych lub w złożonych konstrukcjach metalowych i betonowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 10088-4:2010.

PN-EN 10088-5:2010.

PN-EN 10343:2010.

2+
1/AU//WB/11

z dnia 21.01.2011

"SIMPTEST" Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

ul. Barbary 17

40-053 Katowice

tel.: 32 25 19 595

fax: 32 25 13 918

email: simptest@silesia.top.pl

145898/214/WEKonstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4):

Kształtowniki/profile metalowe.

Walcowane na gorąco, gięte na zimno lub kształtowniki/profile o różnych kształtach produkowane inaczej (T, L, H, U, Z, I, kanałowe, kątowe, drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, pokryte lub nie powłoką zabezpieczającą przed korozją

- do stosowania w konstrukcjach metalowych lub w złożonych konstrukcjach metalowych i betonowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 10088-4:2010.

PN-EN 10088-5:2010.

2+
2/AU//WB/11

z dnia 27.01.2011

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23 A

02-699 Warszawa

tel.: 22 464 52 01

fax: 22 647 12 22

email: pcbc@pcbc.gov.pl

143498/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2): Bitum

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14023:2010.2+
Wyroby do budowy dróg (1/2):

Wyroby i zestawy impregnacji wodoodpornej nawierzchni mostowych

- do nawierzchni mostowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14695:2010 (oryg.).2+
4/AU//WB/11

z dnia 10.03.2011

Instytut Nafty i Gazu

ul. Lubicz 25a

31-503 Kraków

tel.: 12 421 00 33

fax: 12 421 00 50

email: office@inig.pl

145095/467/WEKominy, kanały dymowe i wyroby szczególne (1/2):

Kominy prefabrykowane (elementy wysokich kondygnacji), wykładziny kanałów dymowych (elementy lub bloki), kominy wielołupinowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednościenne, zestawy kominowe wolno stojące i kominy przyłączone

- kominy.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13063-1+A1:2009.2+
5/AU//WB/11

z dnia 17.03.2011

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148895/467/WEKominy, kanały dymowe i wyroby szczególne (1/2):

Kominy prefabrykowane (elementy wysokich kondygnacji), wykładziny kanałów dymowych (elementy lub bloki), kominy wielołupinowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednościenne, zestawy kominowe wolno stojące i kominy przyłączone

- kominy.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14989-2:2009.2+
96/577/WESystemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia wejścia/wyjścia

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 54-25:2011.1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Urządzenia alarmowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 54-23:2010 (oryg.).1
96/579/WEUrządzenia uliczne (1/2):

Znaki drogowe i urządzenia kontroli ruchu ulicznego, dla ruchu kołowego i pieszego, zainstalowane na stałe:

- stałe urządzenia ostrzegawcze i pachołki z odblaskiem,

- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12352:2010.

PN-EN 12899-3:2010.

1
Urządzenia uliczne (1/2):

Znaki drogowe i urządzenia kontroli ruchu ulicznego, dla ruchu kołowego i pieszego, zainstalowane na stałe:

- słupki drogowe,

- na obszarach ruchu pojazdów i pieszych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12899-2:2010.1
97/555/WECementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne.

Cementy specjalne, obejmujące:

- Cementy niskotermiczne,

- Cement posiarczanowy,

- Cement biały,

- Cement z pozostałościami wody morskiej,

- Cement niskoalkaliczny

- przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu cementowego i innych mieszanek dla budowy i dla wykonania wyrobów budowlanych.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 15743:2010.1+
97/638/WEŁączniki do drewna konstrukcyjnego (1/1):

Płyty ścinane, łączniki płyt z zębami, płyty otworowe z gwoździami, płyty z gwoździami

- dla wyrobów z drewna konstrukcyjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14545:2008 (oryg.).2+
97/740/WEWyroby murarskie i wyroby pokrewne (3/3):

Bloczki murarskie zawierające materiały izolujące termicznie umieszczone na powierzchni dopuszczającej możliwość wystawienia na działanie ognia

- w ścianach i ścianach działowych podlegających przepisom przeciwpożarowym.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 15824:2010.1
98/214/WEKonstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4):

Kształtowniki/profile metalowe.

Walcowane na gorąco, gięte na zimno lub kształtowniki/profile o różnych kształtach produkowane inaczej (T, L, H, U, Z, I, kanałowe, kątowe, drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, pokryte lub nie powłoką zabezpieczającą przed korozją

- do stosowania w konstrukcjach metalowych lub w złożonych konstrukcjach metalowych i betonowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 10088-4:2010.

PN-EN 10088-5:2010.

PN-EN 10340:2009.

PN-EN 10343:2010.

2+
98/436/WEPokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (2/6):

Świetliki

- do zastosowań podlegających przepisom przeciwpożarowym.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14963:2006 (oryg.).1
98/437/WEWykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Oblicówki (siding)

- jako zewnętrzne wykończenie ścian lub sufitów podlegających wymaganiom reakcji na ogień.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 13245-2:2009.

PN-EN 13245-2:2009/AC:2010.

1
Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Oblicówki (siding)

- jako zewnętrzne wykończenie ścian lub sufitów podlegających wymaganiom reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 13245-2:2009.

PN-EN 13245-2:2009/AC:2010.

3
98/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2):

Bitum

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12591:2010.

PN-EN 15322:2009 (oryg.).

2+
Wyroby do budowy dróg (1/2):

Obróbka nawierzchni

- do utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12271:2009.

PN-EN 12273:2011.

2+
Wyroby do budowy dróg (1/2):

Wyroby i zestawy impregnacji wodoodpornej nawierzchni mostowych

- do nawierzchni mostowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14695:2010 (oryg.).2+
99/91/WEWyroby do izolacji termicznej (1/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania in situ)

- wszystkie.

BadaniaPN-EN 14064-1:2010 (oryg.).3
Wyroby do izolacji termicznej (2/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania in situ)

- do celów zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14064-1:2010 (oryg.).1

3

Wyroby do izolacji termicznej (2/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania in situ)

- do celów zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14303:2009 (oryg.).

PN-EN 14304:2009 (oryg.).

PN-EN 14305:2009 (oryg.).

PN-EN 14306:2009 (oryg.).

PN-EN 14307:2009 (oryg.).

PN-EN 14308:2009 (oryg.).

PN-EN 14309:2009 (oryg.).

PN-EN 14313:2009 (oryg.).

PN-EN 14314:2009 (oryg.).

1
99/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego napowietrzonego (1/1):

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego gazobetonu

- do zastosowania konstrukcyjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 15037-1:2008 (oryg.).

PN-EN 15037-4:2008 (oryg.).

PN-EN 15258:2009 (oryg.).

2+
99/469/WEWyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Domieszki

- do betonu, zaprawy i zaczynu.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 934-5:2009.2+
99/470/WESpoiwa budowlane (1/2):

Spoiwa budowlane

- do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach i innych obiektach budownictwa lądowego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 15274:2009.

PN-EN 15275:2009.

PN-EN 15275:2009/AC:2011.

2+
6/AU//WB/11

z dnia 18.04.2011

Instytut Technologii Drewna

ul. Winiarska 1

60-654 Poznań

tel.: 61 849 24 01

fax: 61 822 43 72

email: office@itd.poznan.pl

158397/176/WEWyroby z drewna konstrukcyjnego (1/3):

Lite wyroby z drewna konstrukcyjnego.

Elementy:

Elementy mostów, elementy kratownicowe, podkłady kolejowe, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe takie jak belki, łuki, belki stropowe, krokwie, słupy, maszty, pale

- do zastosowań: mosty, tory kolejowe i budynki.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14081-1:2007.2+
97/808/WEWykładziny podłogowe (2/2):

Sztywne wyroby posadzkowe.

(A) Komponenty:

Elementy drogowe, płytki, mozaiki, parkiet, przekrycie z siatek i płyt, kraty podłogowe, laminowane sztywne materiały posadzkowe, wyroby drewnopochodne

- do zastosowań wewnętrznych łącznie z zamkniętymi pomieszczeniami transportu publicznego.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14342+A1:2009.1
98/437/WEWykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów (3/5):

Oblicówki (siding)

- jako zewnętrzne wykończenie ścian lub sufitów podlegających wymaganiom reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14915:2007.

PN-EN 14915:2007/AC:2007.

1

3

8/AU//WB/11

z dnia 09.05.2011

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8

02-673 Warszawa

tel.: 22 843 27 03

fax: 22 843 27 03

email: imb@imbigs.org.pl

145498/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2):

Bitum

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13808:2010.

PN-EN 14023:2010.

2+
10/AU//WB/11

z dnia 27.06.2011

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9

02-676 Warszawa

tel.: 22 843 74 21

fax: 22 843 17 89

email: info@isic.waw.pl

148797/464/WEWyroby konstrukcyjne dla kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynku (2/3):

Prefabrykowane kanały spustowe

- do stosowania na zewnątrz budynków, do wody ściekowej z budynków oraz z obiektów inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z drogami.

BadaniaPN-EN 1433:2005.

PN-EN 1433:2005/A1:2007.

3
11/AU//WB/11

z dnia 27.06.2011

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148898/214/WEKonstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4):

Kształtowniki/profile metalowe.

Walcowane na gorąco, gięte na zimno lub kształtowniki/profile o różnych kształtach produkowane inaczej (T, L, H, U, Z, I, kanałowe, kątowe, drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, pokryte lub nie powłoką zabezpieczającą przed korozją

- do stosowania w konstrukcjach metalowych lub w złożonych konstrukcjach metalowych i betonowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1090-1:2010.

PN-EN 1090-1:2010/AC:2010.

2+
14/AU//WB/11

z dnia 19.07.2011

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

tel.: 22 572 21 01

fax: 22 622 72 09

email: udt@udt.gov.pl

143398/214/WEKonstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze (1/4):

Kształtowniki/profile metalowe.

Walcowane na gorąco, gięte na zimno lub kształtowniki/profile o różnych kształtach produkowane inaczej (T, L, H, U, Z, I, kanałowe, kątowe, drążone, rury), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, pokryte lub nie powłoką zabezpieczającą przed korozją

- do stosowania w konstrukcjach metalowych lub w złożonych konstrukcjach metalowych i betonowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1090-1:2010.

PN-EN 1090-1:2010/AC:2010.

2+
18/AU//WB/11

z dnia 05.09.2011

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23 A

02-699 Warszawa

tel.: 22 464 52 01

fax: 22 647 12 22

email: pcbc@pcbc.gov.pl

143498/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2):

Obróbka nawierzchni

- do utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12271:2009.

PN-EN 12273:2011.

2+
99/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego napowietrzonego (1/1):

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/ lekkiego/ autoklawizowanego gazobetonu

- do zastosowania konstrukcyjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 15037-1:2008 (oryg.).2+
19/AU//WB/11

z dnia 03.10.2011

Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej

ul. Wojciecha Korfantego 193A 40-157 Katowice

tel.: 32 258 05 72

fax: 32 258 35 53

email:

sekretar@cobrpib.katowice.pl

148696/581/WEGeotekstylia (1/2):

Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki, geomembrany i geosieci stosowane:

- jako zapory dla cieczy lub gazów,

-jako warstwa ochronna,

- do drenowania i filtrowania,

- do zbrojenia

- w drogach, liniach kolejowych, fundamentach i ścianach, systemach melioracyjnych, przeciwerozyjnych, zbiornikach wodnych i zaporach, do składowania lub usuwania odpadów stałych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13361:2006.

PN-EN 13361:2006/A1:2007.

PN-EN 13362:2007.

PN-EN 13491:2006.

PN-EN 13491:2006/A1:2007.

PN-EN 13492:2006.

PN-EN 13492:2006/A1:2007.

PN-EN 13493:2007.

2+
99/90/WEMembrany (1/3):

Arkusze izolacyjne przeciwwilgociowe

- w budynkach.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13967:2006.

PN-EN 13967:2006/A1:2007.

PN-EN 13969:2006.

PN-EN 13969:2006/A1:2007.

2+
Membrany (1/3):

Arkusze dachowe

- w budynkach.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13707+A2:2009.

PN-EN 13956:2006.

2+
Membrany (2/3):

Arkusze dachowe

- do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13707+A2:2009.

PN-EN 13956:2006.

1
Membrany (2/3):

Podkłady dachowe

- do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13859-1+A1:2008.1
Membrany (2/3):

Arkusze izolacyjne przeciwwilgociowe

- do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13967:2006.

PN-EN 13967:2006/A1:2007. PN-EN 13969:2006.

PN-EN 13969:2006/A1:2007.

1
Membrany (2/3):

Warstwy regulacyjne pary wodnej

- do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13970:2006.

PN-EN 13970:2006/A1:2007.

PN-EN 13984:2006.

PN-EN 13984:2006/A1:2007.

1
99/91/WEWyroby do izolacji termicznej (2/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania na budowie in situ)

- do celów zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13162:2009.

PN-EN 13163:2009.

PN-EN 13164:2010.

PN-EN 13165:2010.

PN-EN 13166:2010.

PN-EN 13167:2010.

PN-EN 13168:2010.

PN-EN 13169:2010.

PN-EN 13170:2010.

PN-EN 13171:2010.

PN-EN 14063-1:2005.

PN-EN 14063-1:2005/AC:2007.

PN-EN 14064-1:2010.

PN-EN 14303:2009 (oryg.).

PN-EN 14304:2009 (oryg.).

PN-EN 14305:2009 (oryg.).

PN-EN 14306:2009 (oryg.).

PN-EN 14307:2009 (oryg.).

PN-EN 14308:2009 (oryg.).

PN-EN 14309:2009 (oryg.).

PN-EN 14313:2009 (oryg.).

PN-EN 14314:2009 (oryg.).

1
20/AU//WB/11

z dnia 07.11.2011

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23 A

02-699 Warszawa

tel.: 22 464 52 01

fax: 22 647 12 22

email: pcbc@pcbc.gov.pl

143499/90/WEMembrany (1/3):

Arkusze dachowe

- w budynkach.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13956:2006.2+
Membrany (1/3):

Arkusze izolacyjne przeciwwilgociowe

- w budynkach.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13967:2006.

PN-EN 13967:2006/A1:2007.

2+
99/91/WEWyroby do izolacji termicznej (1/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania na budowie in situ)

- do wszystkich zastosowań.

BadaniaPN-EN 14064-1:2010 (oryg.).3
Wyroby do izolacji termicznej (2/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania na budowie in situ)

- do celów zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14064-1:2010 (oryg.).1
99/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego napowietrzonego (1/1):

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego gazobetonu

- do zastosowania konstrukcyjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 15037-3+A1:2011 (oryg.).2+
20/AU//WB/11

z dnia 07.11.2011

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148895/467/WEWyroby gipsowe (1/4):

Okładziny tynkowe i elementy sufitów z cienkimi strukturami warstwowymi, płyt gipsowo-włóknistych i płyt złożonych (laminatów), w których materiał włączony jest umieszczony na powierzchni podlegającej na wystawienie na działanie ognia, włącznie z odpowiednimi wyrobami pomocniczymi

- w ścianach, ścianach działowych lub sufitach (lub ich okładzinach) podlegających wymaganiom reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14353+A1:2010 (oryg.).3
96/577/WESystemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Przewody dymowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

BadaniaPN-EN 12101-7:2011 (oryg.).1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Klapy przeciwpożarowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 15650:2010 (oryg.).1
96/579/WEUrządzenia uliczne (2/2):

Urządzenia obniżające hałas powodowany przez ruch drogowy

- na obszarach ruchu drogowego.

BadaniaPN-EN 12676-1:2003.

PN-EN 12676-1:2003/A1:2005 (wyłącznie w zakresie badań dotyczących wymagania ER 1).

3
Urządzenia uliczne (2/2):

Ekrany zapobiegające oślepianiu

- na obszarach ruchu drogowego.

BadaniaPN-EN 12676-1:2003.

PN-EN 12676-1:2003/A1:2005 (wyłącznie w zakresie badań dotyczących wymagania ER 1).

3
97/808/WEWykładziny podłogowe (2/2):

Sztywne wyroby posadzkowe.

(A) Komponenty:

Elementy drogowe, płytki, mozaiki, parkiet, przekrycie

z siatek i płyt, kraty podłogowe, laminowane sztywne materiały posadzkowe, wyroby drewnopochodne

- do zastosowań wewnętrznych włącznie z zamkniętymi pomieszczeniami dla transportu publicznego.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 14342+A1:2009.

PN-EN 15285:2011.

1
98/436/WEPokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (1/6):

Świetliki

- do celów zastosowań podlegających przepisom przeciwpożarowym (np. odcinkowe powstawanie pożaru).

BadaniaPN-EN 14963:2006 (oryg.) (wyłącznie w zakresie badań dotyczących wymagania: ER 1, ER 2, ER 3 i ER4).3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (2/6):

Świetliki

- do zastosowań podlegających przepisom przeciwpożarowym.

BadaniaPN-EN 14963:2006 (oryg.) (wyłącznie w zakresie badań dotyczących wymagania: ER 1, ER 2, ER 3 i ER4).1

3

Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (3/6):

Świetliki

- do zastosowań zewnętrznych podlegających przepisom dotyczącym właściwości reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14963:2006 (oryg.) (wyłącznie w zakresie badań dotyczących wymagania: ER 1, ER 2, ER 3 i ER4).3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (4/6):

Świetliki

- do zastosowań wpływających na sztywność konstrukcji dachu.

BadaniaPN-EN 14963:2006 (oryg.) (wyłącznie w zakresie badań dotyczących wymagania: ER 1, ER 3 i ER4).3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (5/6):

Wszystkie pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i akcesoria

- do zastosowań podlegających przepisom o substancjach niebezpiecznych.

BadaniaPN-EN 14963:2006 (oryg.) (wyłącznie w zakresie badań dotyczących wymagania: ER 1, ER 3 i ER4).3
Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (6/6):

Świetliki

- do celów zastosowania innych, niż podanych w rodzinach wyrobów (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6).

BadaniaPN-EN 14963:2006 (oryg.) (wyłącznie w zakresie badań dotyczących wymagania: ER 1, ER 3 i ER4).3
98/601/WEWyroby do budowy dróg (1/2): Bitum

- do budowy dróg i utwardzania nawierzchni drogowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14023:2011.2+
99/91/WEWyroby do izolacji termicznej (1/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania in situ)

- wszystkie.

BadaniaPN-EN 14303:2009 (oryg.).

PN-EN 14304:2009 (oryg.).

PN-EN 14305:2009 (oryg.).

PN-EN 14307:2009 (oryg.).

PN-EN 14309:2009 (oryg.)

(w zakresie badań dotyczących wymagania ER 4 i ER 6).

3
PN-EN 14306:2009 (oryg.).

PN-EN 14308:2009 (oryg.).

PN-EN 14313:2009 (oryg.).

PN-EN 14314:2009 (oryg.)

(w zakresie badań dotyczących wymagania ER 4).

Wyroby do izolacji termicznej (2/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania na budowie in situ)

- do celów zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

BadaniaPN-EN 14303:2009 (oryg.).

PN-EN 14304:2009 (oryg.).

PN-EN 14305:2009 (oryg.).

PN-EN 14307:2009 (oryg.).

PN-EN 14309:2009 (oryg.)

(w zakresie badań dotyczących wymagania ER 2, ER 4 i ER 6).

1

3

PN-EN 14306:2009 (oryg.).

PN-EN 14308:2009 (oryg.).

PN-EN 14313:2009 (oryg.).

PN-EN 14314:2009 (oryg.)

(w zakresie badań dotyczących wymagania ER2 i ER 4).

99/93/WEDrzwi, okna, okiennice, żaluzje, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane (1/1):

Okucia budowlane do drzwi i bram

- przegradzanie ognia/dymu i na drogach ewakuacyjnych.

BadaniaPN-EN 14846:2010 (w zakresie badań dotyczących wymagania ER 2).1
99/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/autoklawizowanego napowietrzonego (1/1):

Wyroby prefabrykowane z betonu

zwykłego/lekkiego/autoklawizowanego gazobetonu

- do zastosowania konstrukcyjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12737+A1:2010.

PN-EN 12737+A1:2010/Ap1:2010.

PN-EN 15037-2+A1:2011 (oryg.).

PN-EN 15037-3+A1:2011 (oryg.).

2+
1/AU//WB/12

z dnia 10.01.2011

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.

ul. Annopol 3 / lok. 7

03-236 Warszawa

tel.: 22 519 01 19

fax: 22 519 01 18

email: sekretariat@imbitb.pl

231198/598/WEKruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa i wypełniacze do zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego

- do budynków, dróg i innych prac z zakresu inżynierii lądowej i wodnej.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13139:2003.

PN-EN 13139:2003/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kamień do robót inżynierskich i hydrotechnicznych

- do budowli hydrotechnicznych i innych prac inżynierii lądowej i wodnej.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13383-1:2003

PN-EN 13383- 1:2003/AC:2004.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Podsypka kolejowa

- do robót kolejowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13450:2004.

PN-EN 13450:2004/AC:2004.

2+
99/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego napowietrzonego (1/1):

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego gazobetonu

- do zastosowania konstrukcyjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 15037-1:2011.

PN-EN 15037-2+A1:2011.

2+
2/AU//WB/12

z dnia 15.02.2011

"CERTBUD" Sp. z o.o.

ul. Mokotowska 46, lok. 8

00-543 Warszawa

tel.: 535 733 933

fax: 22 435 65 13

email: biuro@certyfikacja- certbud.pl

231097/463/WEKotwy plastikowe do stosowania w betonie i murze (1/1):

Kotwy plastikowe do stosowania w betonie i murze

- do stosowania w systemach takich jak systemy elewacji, do mocowania lub wspierania elementów, które przyczyniają się do stabilności tych systemów.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiETAG 014.

ETAG 020-1.

ETAG 020-2.

ETAG 020-3.

ETAG 020-4.

ETAG 020-5.

2+
98/598/WEKruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa i wypełniacze do zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego

- do budynków, dróg i innych prac z zakresu inżynierii lądowej i wodnej.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 12620+A1:2010.2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i utwardzania nawierzchni

- do dróg i innych prac inżynierii lądowej i wodnej.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13043:2004.

PN-EN 13043:2004/AC:2004.

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010.

PN-EN 13242+A1:2010.

2+
Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa (2/2):

Kruszywa do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

- do dróg i innych prac inżynierii lądowej i wodnej.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13043:2004.

PN-EN 13043:2004/AC:2004.

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010.

PN-EN 13242+A1:2010.

2+
99/94/WEWyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/ autoklawizowanego napowietrzonego (1/1):

Wyroby prefabrykowane z betonu

zwykłego/lekkiego/autoklawizowanego gazobetonu

- do zastosowania konstrukcyjnego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 15037-2+A1:2011 (oryg.).

PN-EN 15037-3+A1:2011 (oryg.).

2+
3/AU//WB/12

z dnia 21.02.2011

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148895/467/WEWyroby gipsowe (1/4):

Okładziny tynkowe i elementy sufitów z cienkimi strukturami warstwowymi, płyt gipsowo-włóknistych i płyt złożonych (laminatów), w których materiał włączony jest umieszczony na powierzchni podlegającej na wystawienie na działanie ognia, włącznie z odpowiednimi wyrobami pomocniczymi

- w ścianach, ścianach działowych lub sufitach (lub ich okładzinach) podlegających wymaganiom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13815:2008.1
96/582/WEBudowlane systemy oszklenia klejowego (1/1):

Zestawy klejonego oszklenia typu II i IV

- ściany zewnętrzne i dachy.

Certyfikacja wyrobówETA-11/0363.1
97/176/WEWyroby z drewna konstrukcyjnego (1/3):

Stałe wyroby z drewna konstrukcyjnego.

Elementy:

Elementy mostów, elementy kratownicowe, podkłady kolejowe, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe takie jak belki, łuki, belki stropowe, krokwie, słupy, maszty, pale

- mosty, tory kolejowe i budynki.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 14229:2010 (oryg.).2+
97/177/WEKotwy metalowe wklejane do konstrukcji murowych (1/1):

Kotwy metalowe wklejane do konstrukcji murowych

- mocowanie lub przytwierdzanie do muru elementów konstrukcyjnych (które przyczyniają się do stabilności obiektu) lub elementów ciężkich, takich jak płyty okładzinowe i elewacje.

BadaniaETAG 029.1
99/454/WEWyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniania ognia i ochrony ogniowej (1/2):

Wyroby do zatrzymywania ognia i uszczelniania ognia.

Wyroby ochrony ogniowej (włącznie z powłokami)

- do rozdzielania ognia i/lub ochrony ogniowej lub ochrony przeciwpożarowej.

Certyfikacja wyrobówETA-11/0267.1
4/AU//WB/12

z dnia 24.02.2011

GRYFITLAB Sp. z o.o.

ul. Prosta 2, Łozienica

72-100 Goleniów

tel.: 91 402 37 30

fax: 91 418 97 57

email: contact@gryfitlab.com

225398/436/WEPokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i części dodatkowe (6/6):

Okna dachowe

- do celów zastosowania innych, niż podanych w rodzinach wyrobów (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6).

Badania 33
99/93/WEDrzwi, okna, okiennice, żaluzje, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane (1/1):

Drzwi i bramy (z przymocowanymi okuciami lub bez)

- Inne wymienione specyficzne zastosowania lub zastosowania podlegające innym specyficznym wymaganiom, w szczególności ze względu na hałas, energię, szczelność i bezpieczeństwo użytkowania (tzn. NIE do przegradzania ognia/dymu, NIE do stosowania na drogach ewakuacyjnych).

Badania 33
Drzwi, okna, okiennice, żaluzje, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane (1/1):

Drzwi i bramy (z przymocowanymi okuciami lub bez)

- Przegradzanie dymu/ognia i na drogach ewakuacyjnych.

Badania 31
Drzwi, okna, okiennice, żaluzje, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane (1/1):

Okna (z przymocowanymi okuciami lub bez)

- wszystkie pozostałe.

Badania 33
2000/245/WEWyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i płyty szklane (1/6):

Płyty szklane płaskie lub wygięte

- do stosowania w zestawach oszklenia przeznaczonych w szczególności do zapewnienia odporności na ogień.

Badania 41
Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i płyty szklane (1/6):

Zestawy szklane izolacyjne

- do stosowania w zestawach oszklenia przeznaczonych w szczególności do zapewnienia odporności na ogień.

Badania 41
Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i płyty szklane (5/6):

Panele szklane płaskie lub wygięte (obrabiane specjalnie)

- do zastosowań odnoszących się do energii i/lub obniżenia poziomu hałasu.

Badania 3PN-EN 14449:2008.

PN-EN 1279-5+A2:2011.

3
Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i płyty szklane (5/6):

Zestawy szklane izolacyjne

- do zastosowań odnoszących się do energii i/lub obniżenia poziomu hałasu.

Badania 3PN-EN 1279-5+A2:2011.3
5/AU//WB/12

z dnia 27.03.2011

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

ul. Kłobucka 23 A

02-699 Warszawa

tel.: 22 464 52 01

fax: 22 647 12 22

email: pcbc@pcbc.gov.pl

143499/91/WEWyroby do izolacji termicznej (2/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania na budowie in situ)

- do celów zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 1504-2:2006.

PN-EN 1504-3:2006.

1
99/469/WEWyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem (1/2):

Wyroby do naprawy i zabezpieczania betonu

- do innego wykorzystania w budynkach i obiektach budownictwa lądowego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 1504-2:2006.

PN-EN 1504-3:2006.

2+

1 badanie wyłącznie wyrobów klasyfikowanych w euroklasie "E" według PN-EN 13501-1:2008

2 Wyłącznie w zakresie reakcji na ogień

3 wyłącznie badania w zakresie właściwości akustycznych

4 wyłącznie badania w zakresie odporności ogniowej

J- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899 oraz z 2011 r. Nr 228, poz. 1368) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego (Dz. U. Nr 103, poz. 1091, z 2009 r. Nr 107, poz. 889, z 2010 r. Nr 111, poz. 739, z 2011 r. Nr 119, poz. 689 oraz z 2012 r. poz. 1097), wdrażające postanowienia dyrektywy 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. WE L 46, z 17.02.1997, str. 25, z późn. zm.).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
10/AU/WM/09

z dnia 15.07.2009

Polski Rejestr Statków S.A.

Al. Gen. Józefa Hallera 126

80-416 Gdańsk

tel.: 58 346 17 00

fax: 58 346 03 92

email: mailbox@prs.pl

1463Urządzenia wymagane przez COLREG 72.Badanie typu WE / Moduł B.

Zapewnienie jakości produkcji / Moduł D.

Zapewnienie jakości wyrobu / Moduł E.

Weryfikacja wyrobu / Moduł F.

Weryfikacja jednostkowa wyrobu / Moduł G.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INFORMACJA O WYCOFANIU NOTYFIKACJI NOTYFIKOWANYCH JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH I JEDNOSTEK KONTROLUJĄCYCH ORAZ NOTYFIKOWANYCH LABORATORIÓW - według stanu na dzień 20.04.2012 r.

A - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 149).
Nr decyzji o wycofaniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
18/2007 z dnia 06.11.2007Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-950 Warszawa

tel: +48 (22) 581 93 99

fax: +48 (22) 620 83 78

email: gum@gum.gov.pl

www.gum.gov.pl

1440Przyrządy do pomiaru długości:

- mechaniczne lub elektromechaniczne,

- elektroniczne lub zawierające oprogramowanie.

Przyrządy do pomiaru pola powierzchni:

- mechaniczne lub elektromechaniczne,

- elektroniczne lub zawierające oprogramowanie.

Badanie typu - moduł B.

Weryfikacja jednostkowa - moduł G.

7/2010 z dnia 18.05.2010Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-950 Warszawa

tel: +48 (22) 581 93 99

fax: +48 (22) 620 83 78

email: gum@gum.gov.pl

www.gum.gov.pl

Gazomierze.Badanie typu - moduł B.

B - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wdrażające postanowienia dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.1989, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98).

Nr decyzji o wycofaniu autoryzacjiJednostkaNr ident.Zakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
6/2008 z dnia 03.03.2008Instytut Technologii

Bezpieczeństwa

MORATEX

ul. M.Skłodowskiej-Curie 3

90 - 965 Łódź

tel: +48 42 637 37 10

fax: +48 42 636 92 26

email: itb@moratex.eu

www.moratex.eu

1475Decyzja uchyliła autoryzację całkowicie.
4/2009 z dnia 06.02.2009Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

ul. Nadwiślańska 213

05-420 Józefów

tel: +48 22 76 93 300

fax: +48 22 76 93 356

email: cnbop@cnbop.pl

www.cnbop.pl

1438Środki ochrony indywidualnej strażaka chroniące stopy i nogi oraz zapobiegające poślizgnięciu.

Środki ochrony indywidualnej strażaka zapobiegające urazom spowodowanym przez spadające przedmioty.

Środki ochrony głowy.

Środki ochrony indywidualnej strażaka zapobiegające upadkom z wysokości.

Art. 10 i 11A.

C - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045, z 2008 r. Nr 110, poz. 703, z 2010 r. Nr 226, poz. 1480 oraz z 2011 r. Nr 83, poz. 454) wdrążające postanowienia dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 187 z 16.07.1988, str.1, z późn. zm.).

Nr decyzji o wycofaniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
11/2010 z dnia 13.08.2010Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F.Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa Herberta

Bednorza 17

40-384 Katowice

tel: +48 32 256 92 57

fax: +48 32 256 93 05

email:

zetom@zetomkatowice.com.pl

www.zetomkatowice.com.pl

Decyzja uchyliła autoryzację całkowicie.
16/2010 z dnia 03.01.20011Instytut Elektrotechniki

ul. Pożaryskiego 28

04-703 WARSZAWA

tel: +48 22 812 00 21

fax: +48 22 615 75 35

email: iel@iel.waw.pl

www.iel.waw.pl

1460Decyzja uchyliła autoryzację całkowicie.

D - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) wdrążające postanowienia dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 374 z 27.12.2006, str. 10).

Nr decyzji o wycofaniu autoryzacjiJednostkaNr ident.Zakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
17/2010 z dnia 09.01.2011Instytut Elektrotechniki

ul. Pożaryskiego 28

04-703 WARSZAWA

tel: +48 22 812 00 21

fax: +48 22 615 75 35

email: iel@iel.waw.pl

www.iel.waw.pl

1460Sprzęt elektryczny. *

*zgodnie z zakresem akredytacji określonym w certyfikatach akredytacji nr AB 007, nr AB022, nr AB 067, nr AB074 wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji

Sporządzenie sprawozdania z badań. Wydanie opinii o bezpieczeństwie produktu.

E - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, z 2006 r. Nr 32, poz. 223 oraz z 2007 r. Nr 105, poz. 718) wdrażające postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. UE L 162 z 03.07.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 287).

Nr decyzji o wycofaniu autoryzacjiJednostkaNr ident.Zakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
25/2011 z dnia 21.03.2011Instytut Elektrotechniki

ul. Pożaryskiego 28

04-703 WARSZAWA

tel: +48 22 812 00 21

fax: +48 22 615 75 35

email: iel@iel.waw.pl

www.iel.waw.pl

1460Decyzja uchyliła autoryzację całkowicie.

F- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976) wdrażająca postanowienia dyrektywy:

* Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz. Urz. UE L 189 z 20.7.1990, str. 17, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 154);

* Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 169 z 12.7.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82);

* Parlamentu Europejskiego i Rady 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz. Urz. UE L 331 z 7.12.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 21, str. 319);

* Komisji 2003/12/WE z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie ponownej klasyfikacji protez piersi w ramach dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 28 z 4.2.2003, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 71);

* Komisji 2003/32/WE z dnia 23 kwietnia 2003 r. wprowadzająca szczegółowe specyfikacje w zakresie wymagań ustanowionych w dyrektywie Rady 93/42/EWG, odnoszących się do wyrobów medycznych produkowanych z tkanek pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 105 z 26.4.2003, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 453);

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251, poz. 2514, z 2005 r. Nr 200, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 86, poz. 581) wdrażające postanowienia dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. UE L 169 z 12.7.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 82).

Nr decyzji o wycofaniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiZakres wyrobówProcedura oceny zgodności / moduł
Z-PLW-4640-5796- 1/RT/07

z dnia 7.11.2007

Eltest M. Jewtuch Sp. Jawna

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

1465Decyzja uchyliła autoryzację całkowicie.
MZ-PLW-4640-6082-1/RT/07

z dnia 7.01.2008

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR

/z dniem 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR z siedzibą w Warszawie został włączony do Instytutu Technologii Elektronowej/

obecnie:

Instytut Technologii Elektronowej Oddział PREDOM

ul. Krakowiaków 53

02-255 Warszawa

tel:+48 22 846 19 51

fax:+48 22 846 19 51

email: obr@predom.com.pl

www.predom.com.pl

1451Niesterylne wyroby medyczne: elektryczne, elektryczno-mechaniczne, mechaniczne.Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia:

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości.

Zał. 3 - Badanie typu WE.

Zał. 4 - Weryfikacja WE.

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji.

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu.

MZ-PLW-4640-6081-1/RT/07

z dnia 7.01.2008

Biuro do Spraw Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich

ul. Pożaryskiego 28

04-703 Warszawa

tel. 22 812 69 38

e-mail:

rada.certyfikacji@bbj.pl

www.bbj-sep.com.pl

Wyroby medyczne do różnego przeznaczenia: klasy I, klasy IIa, klasy IIb.Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia:

Zał. 2 - Pełny system zapewnienia jakości,

Zał. 3 - Badanie typu WE,

Zał. 4 - Weryfikacja WE,

Zał. 5 - Zapewnienie jakości produkcji,

Zał. 6 - Zapewnienie jakości wyrobu,

Zał. 7 - Deklaracja zgodności WE.

MZ-PLW-4640-

8325-1/RT/09 z dnia 20.03.2009

Biuro do Spraw Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich

ul. Pożaryskiego 28

04-703 Warszawa

tel. 22 812 69 38

e-mail:

rada.certvfikacii@bbi.pl www.bbi-sep.com.pl

1451Decyzja uchyliła autoryzację całkowicie.
MZ-PLW-4640-

8196-1/RT/09 z dnia 10.03.2009

Instytut Nafty i Gazu

ul. Lubicz 25a

31-503 Kraków

tel.: +48 12 421 00 33

fax: +48 12 421 00 50

email: office@inig.pl

www.inig.pl

1450Decyzja uchyliła autoryzację całkowicie.

G - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) wdrażające postanowienia m.in. dyrektywy Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, wraz ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.1989, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 296).

Nr decyzji o udzieleniu autoryzacjiJednostkaNr ident. jednostkiNumer Decyzji KomisjiWyrób(-y)/zastosowanie(-a)ZadaniaSpecyfikacjeSystem oceny zgodności
15/AU/WB/09 z dnia 17.11.2009Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

tel.: 22 825 13 03

fax: 22 825 77 30

email: instytut@itb.pl

148896/577/WESystemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Czujniki przepływu wody/przełączniki

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12259-5:2005.1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Dysze/deszczownie/łączniki wylotowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12259-1:2005.

PN-EN 12259-1:2005/A3:2006.

1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zespoły zaworów sygnału wzrostu wilgotności

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12259-2:2001.

PN-EN 12259-2:2001/A1:2004.

PN-EN 12259-2:2001/A2:2006.

PN-EN 12259-2:2001/AC:2006.

1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zespoły zaworów sygnału spadku wilgotności

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12259-3:2003

PN-EN 12259-3:2003/A2:2006.

1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zestawy wężowych instalacji hydrantowych pierwszej pomocy

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 671-1:2002.

PN-EN 671-2:2002.

PN-EN 671-2:2002/A1:2005.

1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zestawy deszczowni i systemów instalacji zraszaczowych

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12259-4:2003.1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1): Zestawy systemów instalacji gaśniczych pianowych

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13565-1:2004.1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zestawy systemów instalacji gaśniczych proszkowych

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 12416-1:2005.

PN-EN 12416-2:2005.

1
3/AU/WB/11

z dnia 02.07.2007

Instytut Nafty i Gazu

ul. Lubicz 25a

31-503 Kraków

tel.: 12 421 00 33

fax: 12 421 00 50

email: office@inig.pl

145096/577/WESystemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zawory rozdzielcze i ich siłowniki

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 12094-5.1
Systemy wykrywania pożaru lub alarmu pożarowego, stały sprzęt przeciwpożarowy, systemy służące do opanowywania ognia i dymu oraz wyroby zabezpieczające przed wybuchem (1/1):

Zawory zwrotne i jednokierunkowe

- bezpieczeństwo pożarowe.

Certyfikacja

wyrobów

Badania

PN-EN 12094-13.1
9/AU/WB/11

z dnia 30.06.2011

Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej

ul. Wojciecha Korfantego 193A 40-157 Katowice

tel.: 32 258 05 72

fax: 32 258 35 53

email:

sekretar@cobrpib.katowice.pl

148696/581/WEGeotekstylia (1/2):

Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki, geomembrany i geosieci stosowane:

- jako zapory dla cieczy lub gazów,

- jako warstwa ochronna,

- do drenowania i filtrowania,

- do zbrojenia

- w drogach, liniach kolejowych, fundamentach i ścianach, systemach melioracyjnych, przeciwerozyjnych, zbiornikach wodnych i zaporach, do składowania lub usuwania odpadów stałych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13361.

PN-EN 13362.

PN-EN 13491.

PN-EN 13492.

PN-EN 13493.

2+
99/90/WEMembrany (1/3):

Arkusze izolacyjne przeciwwilgociowe

- w budynkach.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13967.

PN-EN 13969.

2+
Membrany (1/3):

Arkusze dachowe

- w budynkach.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli ProdukcjiPN-EN 13707.

PN-EN 13956.

2+
Membrany (2/3):

Arkusze wodochronne do pokryć dachowych

- do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13707.1
Membrany (2/3):

Warstwy przeciwwilgociowe podkładowe

- do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13859-2.1
Membrany (2/3):

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe w arkuszach

- do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13967.

PN-EN 13969.

1
Membrany (2/3):

Warstwy regulacyjne pary wodnej

- do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN 13970.

PN-EN 13984.

PN-EN 13859-2.

1
99/91/WEWyroby do izolacji termicznej (2/2):

Wyroby do izolacji termicznej (wyroby wykonywane fabrycznie i wyroby przeznaczone do wytwarzania na budowie in situ)

- do celów zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień.

Certyfikacja wyrobówPN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN13162.

13163.

13164.

13165.

13166.

13167.

13168.

13169.

13170.

13171.

14063-1.

14303.

14304.

14305.

14306.

14307.

14308.

14309.

14313.

14314.

1