Monitor Polski

M.P.2019.451

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 maja 2019 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2018 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2018 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, ciążył na 9 partiach politycznych, które miały prawo do otrzymywania subwencji z budżetu państwa na działalność statutową. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe z załączonym sprawozdaniem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-9 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik Nr 2 Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik Nr 3 Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik Nr 4 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik Nr 5 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik Nr 6 Partia Zieloni (EwP 182)

Załącznik Nr 7 Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik Nr 8 KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (w okresie sprawozdawczym wpisana do ewidencji partii politycznych pod numerem EwP 343)

Załącznik Nr 9 Partia Razem (EwP 353)

Załącznik Nr  1

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z tej subwencji wydatkach

Polskie Stronnictwo Ludowe

grafika

Załącznik Nr  2

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z tej subwencji wydatkach

Unia Pracy

grafika

Załącznik Nr  3

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z tej subwencji wydatkach

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

grafika

Załącznik Nr  4

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z tej subwencji wydatkach

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

grafika

Załącznik Nr  5

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z tej subwencji wydatkach

PLATFORMA OBYWATELSKA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

grafika

załącznik Nr  6

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z tej subwencji wydatkach

PARTIA ZIELONI

grafika

Załącznik Nr  7

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z tej subwencji wydatkach

Twojego Ruchu

grafika

Załącznik Nr  8

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z tej subwencji wydatkach

KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja)

grafika

Załącznik Nr  9

INFORMACJA FINANSOWA

o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z tej subwencji wydatkach

PARTIA RAZEM

grafika