Informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2003 r. - M.P.2004.25.429 - OpenLEX

Informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2003 r.

Monitor Polski

M.P.2004.25.429

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2004 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2003 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2003 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 10 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o partiach politycznych.

Uprawnienie do otrzymania subwencji za 2003 r. przysługiwało 7 partiom politycznym: Unii Wolności (EwP 12), Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (EwP 49), Lidze Polskich Rodzin (EwP 53), Partii Ludowo-Demokratycznej (EwP 60), Sojuszowi Lewicy Demokratycznej (EwP 87), Samoobronie Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88) i Prawu i Sprawiedliwości (EwP 124).

Partie polityczne: Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2), Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) i Unia Pracy (EwP 62) utraciły prawo do subwencji za 2003 r. Informacja finansowa tych partii obejmuje rozliczenie IV kwartalnej raty subwencji za 2002 r., wypłaconej w 2003 r.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-10 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).