Monitor Polski

M.P.2015.1250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2015 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych,
podpisana w Bangalore dnia 5 października 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Indii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

- MAJĄC NA UWADZE, że umocnienie przyjaznych stosunków leży w interesie obu Państw oraz

- PRAGNĄC ułatwić wjazd na terytorium swoich Państw obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom Republiki Indii, legitymującym się paszportami dyplomatycznymi, wydanymi przez Umawiające się Strony

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WIZOWEGO

1. Obywatele jednej Umawiającej się Strony, legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi wydanymi przez tę Umawiającą się Stronę, zwanymi dalej "paszportami dyplomatycznymi", są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez wiz, korzystając z przejść granicznych przeznaczonych do obsługi ruchu międzynarodowego.
2. Obywatele jednej Umawiającej się Strony legitymujący się paszportami dyplomatycznymi są uprawnieni do pobytu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez wiz, przez okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w dowolnym okresie 180 (stu osiemdziesięciu) dni.
Artykuł  2

OBOWIĄZEK WIZOWY CZŁONKÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH, URZĘDÓW KONSULARNYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELI PRZY ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Obywatel jednej Umawiającej się Strony, wyznaczony na członka misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub na przedstawiciela swojego Państwa w organizacji międzynarodowej mającej siedzibę na terytorium drugiej Umawiającej się Strony lub zatrudniony przez organizację międzynarodową, organ, agencję lub inną podobną jednostkę, oraz członkowie jego rodziny są obowiązani do uzyskania wizy przed wjazdem na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  3

UPRAWNIENIA WŁADZ

Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo do odmówienia wjazdu lub do skrócenia pobytu na swoim terytorium każdemu obywatelowi drugiej Umawiającej się Strony legitymującemu się paszportem dyplomatycznym, którego obecność na swym terytorium uzna za niepożądaną.

Artykuł  4

UTRATA LUB ZNISZCZENIE PASZPORTU

W przypadku, gdy obywatel jednej Umawiającej się Strony utraci paszport dyplomatyczny na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, albo paszport taki ulegnie zniszczeniu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym właściwe władze Umawiającej się Strony przyjmującej za pośrednictwem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego swego kraju, mającego siedzibę na terytorium Umawiającej się Strony przyjmującej, w celu podjęcia stosownych działań. Właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny wyda swojemu obywatelowi nowy paszport dyplomatyczny lub inny dokument podróży uprawniający do przekraczania granicy państwowej zgodnie z przepisami swego kraju i powiadomi o tym właściwe władze Umawiającej się Strony przyjmującej.

Artykuł  5

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA DRUGIEJ UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY

Obywatele Umawiających się Stron legitymujący się paszportami dyplomatycznymi, zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa drugiej Umawiającej się Strony przy przekraczaniu jej granicy oraz przez cały okres swojego pobytu na jej terytorium.

Artykuł  6

NOTYFIKACJA WZORÓW PASZPORTÓW DYPLOMATYCZNYCH

1. Dla celów niniejszej Umowy każda z Umawiających się Stron przekaże drugiej Umawiającej się Stronie, drogą dyplomatyczną, wzory wydawanych przez siebie paszportów dyplomatycznych, wraz z ich szczegółowym opisem, co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wejściem w życie niniejszej Umowy.
2. Umawiające się Strony przekażą sobie drogą dyplomatyczną wzory swoich nowych lub zmienionych paszportów dyplomatycznych, wraz z ich szczegółowym opisem, co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed ich wprowadzeniem.
Artykuł  7

ZAWIESZENIE

1. Każda z Umawiających się Stron zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia stosowania niniejszej Umowy w całości lub części ze względu na bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny lub ochronę zdrowia publicznego.
2. Decyzja o zawieszeniu, jak również o uchyleniu zawieszenia niniejszej Umowy, będzie niezwłocznie notyfikowana drogą dyplomatyczną drugiej Umawiającej się Stronie.
Artykuł  8

ZMIANY

Każda z Umawiających się Stron może wystąpić na piśmie, drogą dyplomatyczną, o dokonanie zmiany całości lub części niniejszej Umowy. Każda zmiana lub uzupełnienie Umowy uzgodnione przez Umawiające się Strony wejdzie w życie w trybie przewidzianym dla wejścia w życie niniejszej Umowy i będzie stanowić jej integralną część.

Artykuł  9

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie rozbieżności lub spory wynikające z wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie, w drodze konsultacji lub negocjacji między Umawiającymi się Stronami, bez odwoływania się do stron trzecich lub trybunału międzynarodowego.

Artykuł  10

WEJŚCIE W ŻYCIE, CZAS OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej z notyfikacji, którymi Umawiające się Strony informują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie Umowy.
2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może ją wypowiedzieć, w drodze notyfikacji, przekazanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa utraci moc obowiązującą po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od otrzymania notyfikacji o jej wypowiedzeniu.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, będący do tego należycie upoważnieni przez swoje Rządy, zawarli niniejszą Umowę.

NINIEJSZĄ UMOWĘ sporządzono w Bangalore, w dniu 05 października dwa tysiące 15 roku, w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, hindi i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku różnic interpretacyjnych, rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.