Monitor Polski

M.P.2017.573

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 2017 r.

UMOWA
podpisana w Warszawie dnia 27 kwietnia 2017 r.
między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii, zwani dalej "Umawiającymi się Stronami", działając na rzecz stworzenia korzystnych warunków rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz nawiązania różnorodnych kontaktów naukowych i gospodarczych,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł  1

Umawiające się Strony będą rozwijać współpracę, w tym ułatwiać i wspierać kontakty handlowe, naukowe i techniczne w dziedzinie rolnictwa, na zasadach równości, wzajemnych korzyści i stosownie do przepisów prawa wewnętrznego obowiązującego w państwach Umawiających się Stron.

Artykuł  2

Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana przez:

1) wymianę informacji między Umawiającymi się Stronami, w szczególności w przypadku występowania zmian na rynku w państwie jednej z Umawiających się Stron, dotyczących:
a) aktualnej sytuacji w rolnictwie, w tym stanu fitosanitarnego upraw i zagrożeń ze strony organizmów szkodliwych oraz stanu epizootycznego i zagrożeń ze strony chorób zakaźnych zwierząt; przekazywanie informacji na temat sytuacji epizootycznej w państwie jednej z Umawiających się Stron będzie odbywać się za pośrednictwem systemu powiadamiania o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt - WAHIS, administrowanego przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt - OIE;
b) ustaw, przepisów i wytycznych dotyczących swobodnego importu i eksportu zwierząt i roślin oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;
c) kierunków polityki rolnej, obowiązujących lub wprowadzanych rozwiązań systemowych i związanych z tym uregulowań prawnych, a także mechanizmów regulacji i organizacji rynku rolnego oraz tworzenia instytucji rynkowych;
2) analizę i ocenę perspektyw współpracy dwustronnej, w szczególności promowanie handlu produktami rolno-spożywczymi między państwami Umawiających się Stron;
3) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, w tym:
a) wymiany ekspertów właściwych dla spraw objętych niniejszą Umową, prowadzenia konsultacji i szkoleń;
b) udziału w targach, wystawach, seminariach i konferencjach związanych tematycznie z rolnictwem oraz przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym z zagadnieniami z zakresu ochrony roślin i ochrony zwierząt;
4) badanie możliwości współpracy inwestycyjnej w przetwórstwie rolno-spożywczym polegającej na wymianie ofert i projektów;
5) podejmowanie i rozwój wspólnych inicjatyw gospodarczych, w tym wspieranie wymiany handlowej produktów rolno-spożywczych między państwami Umawiających się Stron polegającej na :
a) wymianie informacji na temat popytu i podaży na rynkach rolno-spożywczych państw Umawiających się Stron;
b) wymianie informacji na temat przetargów publicznych w sektorze rolnym;
c) ułatwianiu wzajemnych kontaktów przedsiębiorcom z branży rolno-spożywczej, w szczególności poprzez wymianę ofert i udział w misjach handlowych;
d) wymianie innych stosownych informacji mających wpływ na działalność handlową między państwami Umawiających się Stron w zakresie obrotu produktami rolno-spożywczymi;
6) wspieranie realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) nowych technologii w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych;
b) rolnictwa ekologicznego z wykorzystaniem zasobów genetycznych roślin uprawnych;
c) obustronnej wymiany i ochrony zasobów genetycznych roślin użytkowych;
d) nowoczesnych metod oceny jakości zarówno podstawowych, jak i przetworzonych produktów rolnych;
e) technologii i technik produkcji żywności mrożonej i schłodzonej;
7) badanie możliwości współpracy technicznej dotyczącej sprzętu i maszyn rolniczych oraz ekspertów technicznych;
8) inne obustronnie korzystne formy.
Artykuł  3
1.  Umawiające się Strony niniejszym powołują Grupę Roboczą składającą się z przedstawicieli Umawiających się Stron, której zadaniem jest:
a) przygotowywanie planów współpracy;
b) rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas realizacji niniejszej Umowy;
c) monitorowanie realizacji zadań ustalonych przez Umawiające się Strony.
2.  Posiedzenia Grupy Roboczej będą odbywać się najlepiej co najmniej raz na dwa lata, kolejno w Republice Indii i w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły dotyczące terminów posiedzeń Grupy Roboczej i omawianych tematów Umawiające się Strony będą ustalać z należytym wyprzedzeniem.
3.  Strona wysyłająca pokrywa koszty związane z uczestnictwem swoich przedstawicieli w posiedzeniach Grupy Roboczej, w szczególności koszty związane z ich przejazdami, zakwaterowaniem i wyżywieniem. Strona przyjmująca pokrywa pozostałe koszty związane z uczestnictwem przedstawicieli Grupy Roboczej w posiedzeniach, w szczególności koszty organizacji szkoleń, konferencji, seminariów i kongresów.
4.  Strona przyjmująca powinna zostać poinformowana przez stronę wysyłającą, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, o terminie przyjazdu i składzie osobowym delegacji.
Artykuł  4
1.  Niniejsza Umowa nie powoduje bezpośrednich zobowiązań finansowych dla żadnej z Umawiających się Stron. Umawiające się Strony podejmą wszelkie starania w celu realizacji niniejszej Umowy w zależności od dostępności środków finansowych.
2.  Warunki finansowe i szczegóły współpracy będą przedmiotem indywidualnych uzgodnień między Umawiającymi się Stronami.
Artykuł  5

W przypadku, gdy działania w ramach niniejszej Umowy o współpracy powodują powstanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, Umawiające się strony lub podmioty bezpośrednio współpracujące, przed przeprowadzeniem takich działań, uzgodnią w formie pisemnej własność i zarządzanie takimi prawami, bez uszczerbku dla zasad ochrony takich praw wynikających z prawa państw Umawiających się Stron.

Artykuł  6

Wszelkie publikacje lub dokumenty powstałe we wspólnych pracach prowadzonych przez Umawiające się Strony lub ich podmioty na podstawie niniejszej Umowy będą ich współwłasnością. Użycie nazwy, logo lub oficjalnego godła Umawiającej się Strony lub jej podmiotu na jakiejkolwiek publikacji lub dokumencie wymaga uprzedniej zgody Strony lub jej podmiotu.

Artykuł  7
1.  Wszystkie informacje wymieniane zgodnie z niniejszą Umową będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi przez Stronę wytwarzającą. Umawiające się Strony nie będą wykorzystywać informacji do celów innych niż określone w tej Umowie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
2.  Wszelkie informacje, o których mowa w ust. 1, pozostają wyłączną własnością wytwarzającego. Niniejsza Umowa ani przekazanie takich informacji nie mogą być rozumiane jako udzielenie licencji, udziału lub prawa w odniesieniu do jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej Strony przekazującej, chyba że ta Strona wyraźnie na to zezwoli.
3.  Niepublikowane informacje, przekazane ustnie, na piśmie lub w inny sposób, odkryte lub uzyskane przez naukowców i techników oraz wymieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że Strony lub podmioty wytwarzające uzgodnią inaczej.
4.  Postanowienia niniejszego artykułu pozostają bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa Umawiających się Stron, z których wynika obowiązek ujawnienia lub udostępnienia informacji, lub dotyczących ochrony własności intelektualnej.
Artykuł  8

Niniejsza Umowa pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z umów międzynarodowych, których Stronami są państwa Umawiających się Stron, w tym dla zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Artykuł  9

Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za wzajemną pisemną zgodą Umawiających się Stron.

Artykuł  10

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez którąkolwiek z Umawiających się Stron z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Utrata mocy niniejszej Umowy nie wpływa na realizację programów i projektów podjętych lecz niezakończonych w czasie obowiązywania Umowy, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Sporządzono w Warszawie dnia 27.04.2017 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, hindi i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim jest uważany za rozstrzygający.