Graniczne kwoty przychodu dla 2012 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

Monitor Polski

M.P.2012.889

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2012 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2012 r. wynoszą odpowiednio:
1)
29.772,30 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
-
2.391,20 zł - od 1 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r.,
-
2.510,80 zł - od 1 marca 2012 r. do 31 maja 2012 r.,
-
2.552,30 zł - od 1 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.,
-
2.447,80 zł - od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r.,
-
2.457,20 zł - od 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
2)
55.291,00 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
-
4.440,80 zł - od 1 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r.,
-
4.662,80 zł - od 1 marca 2012 r. do 31 maja 2012 r.,
-
4.740,00 zł - od 1 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.,
-
4.545,90 zł - od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r.,
-
4.563,30 zł - od 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118, 251, 637 i 664.