Graniczne kwoty przychodu dla 2011 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

Monitor Polski

M.P.2011.105.1066

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2011 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm. 1 ) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2011 r. wynoszą odpowiednio:
1)
28.444,40 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
-
2.242,20 zł - od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.,
-
2.406,80 zł - od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r.,
-
2.426,50 zł - od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.,
-
2.356,30 zł - od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r.,
-
2.391,20 zł - od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.;
2)
52.824,80 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
-
4.164,00 zł - od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r.,
-
4.469,70 zł - od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r.,
-
4.506,30 zł - od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.,
-
4.376,00 zł - od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r.,
-
4.440,80 zł - od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203.