Gospodarowanie ogumieniem trakcyjnym.

Monitor Polski

M.P.1961.80.336

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 6 października 1961 r.
w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 zarządzenia nr 187 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1961 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów regulujących obrót rynkowy samochodami osobowymi i częściami zamiennymi oraz o gospodarowaniu ogumieniem (Monitor Polski Nr 80, poz. 334) zarządza się, co następuje:
1.
Wprowadza się obowiązek sprzedaży nowych opon do samochodów osobowych i ciężarowych w wymiarach 600-16 i 750-20 wyłącznie nabywcom, którzy:
1)
dostarczą oponę używaną tego samego wymiaru nadającą się do bieżnikowania albo naprawy lub uszkodzoną przed osiągnięciem normy przebiegu albo
2)
udowodnią, że opona została skradziona lub uległa zniszczeniu na skutek wypadku losowego.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek wojskowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Upoważnia się Centralę Techniczno-Handlową "Motozbyt" do rozszerzenia określonego w § 1 trybu sprzedaży nowych opon na opony innych wymiarów w zakresie odpowiadającym zwiększaniu się zdolności produkcyjnych zakładów protektorujących i naprawczych.
Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są do sprzedaży używanych opon nie objętych trybem sprzedaży określonym w § 1:
1)
wymagających naprawy lub bieżnikowania - uspołecznionym zakładom naprawczym,
2)
zakwalifikowanych na złom - jednostkom gospodarki uspołecznionej, prowadzącym skup takiego złomu,
3)
o osnowie zawierającej elementy metalowe - jednostkom gospodarki uspołecznionej lub nie uspołecznionej, a w braku nabywców upoważnione są do niszczenia opon typu "Metalic" w trybie przewidzianym przepisami o gospodarowaniu odpadkami w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Za podstawę do wycofywania opon z trakcji szybkobieżnej oraz dokonywania ich klasyfikacji w punktach skupu należy przyjąć normę techniczną maksymalnego zużycia opon, wydaną przez Ministra Przemysłu Chemicznego.
1.
Centrala Techniczno-Handlowa "Motozbyt" zobowiąże podległe jej przedsiębiorstwa dokonujące skupu opon używanych do ich odprzedaży:
1)
spółdzielniom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" - jeżeli opona nadaje się bez naprawy do eksploatacji w trakcji konnej; w razie niemożności pełnego pokrycia zapotrzebowań spółdzielni na opony należy uzgodnić stopień zaspokojenia tych potrzeb z wojewódzkimi związkami gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" bądź uzgodnić ewentualny rozdział między poszczególne województwa z Zarządem Głównym Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska";
2)
zakładom bieżnikującym i naprawczym ustalonym w porozumieniu ze Zjednoczeniom Przemysłu Gumowego - jeżeli opona wymaga naprawy lub bieżnikowania.
2.
Spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" obowiązane są do zaopatrywania w opony w pierwszej kolejności państwowego transportu konnego.
3.
Zakłady, które dokonały napraw opon w wymiarach określonych w § 1, sprzedadzą naprawione opony zgodnie z dyspozycjami Zjednoczenia Przemysłu Gumowego, uzgodnionymi z Centralą Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", spółdzielniom zrzeszonym w tej Centrali - w celu dalszej odprzedaży.
4.
Zakłady, które dokonały bieżnikowania opon w wymiarach określonych w § 1, sprzedadzą te opony na podstawie zleceń Zjednoczenia Przemysłu Gumowego przedsiębiorstwom produkującym wozy konne.
5.
Zakłady produkujące nowe opony do trakcji szybkobieżnej wprowadzą sprzedaż opon III i IV gatunku na podstawie zleceń Zjednoczenia Przemysłu Gumowego wyłącznie przedsiębiorstwom produkującym wozy konne.
Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 kwietnia 1959 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem do pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 56, poz. 272).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.