Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2007.

Monitor Polski

M.P.2006.53.574

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2006 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 lipca 2006 r.
w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2007

Na podstawie art. 84 ust. 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934) ogłasza się górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2007, które są określone w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

GÓRNE I DOLNE GRANICE STAWEK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH NA ROK 2007

Lp.Rodzaj kopalinyJednostka miary (j.m.)Dolne granice stawek (zł/j.m.)Górne granice stawek (zł/j.m.)
12345
1Alabastryt 0,98 4,84
2Amfibolityt 0,33 1,58
3Anhydrytyt 1,17 5,75
4Barytyt 1,76 8,71
5Bazaltyt 0,39 1,85
6Chalcedonityt 0,22 0,99
7Diabazyt 0,25 1,18
8Dolomityt 0,29 1,33
9Gabrat 0,33 1,58
10Gaz ziemny wysokometanowytys. m3 2,4011,89
10aMetan z węgla kamiennegotys. m3 0,00 0,00
11Gaz ziemny pozostałytys. m3 1,08 5,25
12Gipsyt 0,50 2,43
13Gliny ogniotrwałe i ceramicznet 1,11 5,39
14Gnejsyt 0,30 1,37
15Granityt 0,35 1,67
16Hornfelsyt 0,30 1,37
17Kamienie ozdobne i półszlachetnekg 3,1015,45
18Kreda jeziornat 0,09 0,23
19Kreda piszącat 0,24 1,10
20Kwarct 0,61 2,93
21Kwarcytyt 0,31 1,47
22Łupkit 0,41 1,96
23Magnezytyt 1,56 7,70
24Marglet 0,16 0,64
25Marmuryt 1,18 5,80
26Melafiryt 0,35 1,69
27Opokit 0,22 0,99
28Piaski i żwiryt 0,20 0,90
29Piaskowcet 0,25 1,19
30Porfiryt 0,25 1,18
31Ropa naftowat12,5462,61
32Rudy cynkowo-ołowiowet 0,98 4,83
33Rudy miedzit 0,88 4,32
34Rudy złotag Au (w rudzie) 0,15 0,61
35Serpentynityt 0,25 1,18
36Siarka rodzimat 1,25 6,20
37Sjenityt 0,30 1,37
38Skały diatomitowet 1,95 9,68
39Solankim3 0,81 3,89
40Solet 0,49 2,35
41Surowce bentonitowet 0,61 2,93
42Surowce ilaste pozostałem3 0,79 3,86
43Surowce kaolinowet 0,98 4,84
44Surowce skaleniowet 0,81 3,89
45Szarogłazyt 0,30 1,37
46Torfym3 0,25 1,18
47Torfy lecznicze (borowiny)m3 0,81 3,89
48Trawertynyt 0,22 0,99
49Tufyt 0,25 1,18
50Wapieniet 0,25 1,16
51Węgiel brunatnyt 0,51 2,47
52Węgiel kamiennyt 0,90 4,44
53Wody leczniczem3 0,82 3,95
54Wody termalnem3 0,27 0,80
55Zieleńcet 0,30 1,37
56Ziemia krzemionkowat 1,95 9,68
57Zlepieńcet 1,18 5,80
58Inne kopalinyt 1,18 5,80
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).