Monitor Polski

M.P.2017.800

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1428) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2018 określone w:
1) art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej "ustawą", w:
a) lit. a - 0,91 zł,
b) lit. b - 4,63 zł,
c) lit. c - 0,48 zł,
d) lit. d - 3,04 zł;
2) art. 5 w ust. 1 w pkt 2 ustawy w:
a) lit. a - 0,77 zł,
b) lit. b - 23,10 zł,
c) lit. c - 10,80 zł,
d) lit. d - 4,70 zł,
e) lit. e - 7,77 zł;
3) art. 10 w ust. 1 ustawy w:
a) pkt 1 w:
- lit. a - 819,59 zł,
- lit. b - 1367,26 zł,
- lit. c - 1640,70 zł,
b) pkt 2 - 3130,90 zł,
c) pkt 3 - 1914,13 zł,
d) pkt 4 w:
- lit. a - 2419,98 zł,
- lit. b - 3130,90 zł,
e) pkt 5 - 1640,70 zł,
f) pkt 6 w:
- lit. a - 1914,13 zł,
- lit. b - 2419,98 zł,
g) pkt 7 w:
- lit. a - 1937,37 zł,
- lit. b - 2449,37 zł;
4) art. 19 w pkt 1 ustawy w:
a) lit. a - 765,94 zł,
b) lit. b - 2,22 zł,
c) lit. c - 3,14 zł,
d) lit. d - 4,33 zł,
e) lit. f - 121,24 zł,
f) lit. g - 2,50 zł,
g) lit. h - 0,21 zł.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).