Monitor Polski

M.P.2016.779

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2017 określone w:
1) art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej "ustawą", w:
a) lit. a - 0,89 zł,
b) lit. b - 4,54 zł,
c) lit. c - 0,47 zł,
d) lit. d - 2,98 zł;
2) art. 5 w ust. 1 w pkt 2 ustawy w:
a) lit. a - 0,75 zł,
b) lit. b - 22,66 zł,
c) lit. c - 10,59 zł,
d) lit. d - 4,61 zł,
e) lit. e - 7,62 zł;
3) art. 10 w ust. 1 ustawy w:
a) pkt 1 w:
- lit. a - 804,30 zł,
- lit. b - 1341,76 zł,
- lit. c - 1610,10 zł,
b) pkt 2 - 3072,52 zł,
c) pkt 3 - 1878,43 zł,
d) pkt 4 w:
- lit. a - 2374,85 zł,
- lit. b - 3072,52 zł,
e) pkt 5 - 1610,10 zł,
f) pkt 6 w:
- lit. a - 1878,43 zł,
- lit. b - 2374,85 zł,
g) pkt 7 w:
- lit. a - 1901,24 zł,
- lit. b - 2403,69 zł;
4) art. 19 w pkt 1 ustawy w:
a) lit. a - 751,65 zł,
b) lit. b - 2,17 zł,
c) lit. c - 3,08 zł,
d) lit. d - 4,24 zł,
e) lit. f - 118,97 zł,
f) lit. g - 2,45 zł,
g) lit. h - 0,20 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).