Monitor Polski

M.P.2011.95.961

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2)) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2012 określone w:
1) art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej "ustawą", w:
a) lit. a - 0,84 zł,
b) lit. b - 4,33 zł,
c) lit. c - 0,43 zł;
2) art. 5 w ust. 1 w pkt 2 ustawy w:
a) lit. a - 0,70 zł,
b) lit. b - 21,94 zł,
c) lit. c - 10,24 zł,
d) lit. d - 4,45 zł,
e) lit. e - 7,36 zł;
3) art. 10 w ust. 1 ustawy w:
a) pkt 1 w:
- lit. a - 779,68 zł,
- lit. b - 1.300,71 zł,
- lit. c - 1.560,84 zł,
b) pkt 2 - 2.978,53 zł,
c) pkt 3 - 1.820,96 zł,
d) pkt 4 w:
- lit. a - 2.302,20 zł,
- lit. b - 2.978,53 zł,
e) pkt 5 - 1.560,84 zł,
f) pkt 6 w:
- lit.a - 1.820,96 zł,
- lit. b - 2.302,20 zł,
g) pkt 7 w:
- lit. a - 1.820,96 zł,
- lit. b - 2.302,20 zł;
4) art. 19 w pkt 1 ustawy w:
a) lit. a - 728,64 zł,
b) lit. b - 2,08 zł,
c) lit. c - 2,96 zł,
d) lit. d - 4,09 zł,
e) lit. f - 115,31 zł.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016.