Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.

Monitor Polski

M.P.2010.55.755

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2011 określone w:
1)
art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej "ustawą", w:
a)
lit. a - 0,80 zł,
b)
lit. b - 4,15 zł,
c)
lit. c - 0,41 zł;
2)
art. 5 w ust. 1 w pkt 2 ustawy w:
a)
lit. a - 0,67 zł,
b)
lit. b - 21,05 zł,
c)
lit. c - 9,82 zł,
d)
lit. d - 4,27 zł,
e)
lit. e - 7,06 zł;
3)
art. 10 w ust. 1 ustawy w:
a)
pkt 1 w:

– lit. a - 748,25 zł,

– lit. b - 1.248,28 zł,

– lit. c - 1.497,92 zł,

b)
pkt 2 - 2.858,47 zł,
c)
pkt 3 - 1.747,56 zł,
d)
pkt 4 w:

– lit. a - 2.209,40 zł,

– lit. b - 2.858,47 zł,

e)
pkt 5 - 1.497,92 zł,
f)
pkt 6 w:

– lit. a - 1.747,56 zł,

– lit. b - 2.209,40 zł,

g)
pkt 7 w:

– lit. a - 1.747,56 zł,

– lit. b - 2.209,40 zł;

4)
art. 19 w pkt 1 ustawy w:
a)
lit. a - 699,27 zł,
b)
lit. b - 1,99 zł,
c)
lit. c - 2,84 zł,
d)
lit. d - 3,92 zł,
e)
lit. f - 110,66 zł.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).