Monitor Polski

M.P.2019.738

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2020 określone w tej ustawie w:
1) art. 5 ust. 1:
a) pkt 1:
- lit. a - 0,95 zł,
- lit. b - 4,80 zł,
- lit. c - 0,50 zł,
- lit. d - 3,15 zł,
b) pkt 2:
- lit. a - 0,81 zł,
- lit. b - 23,90 zł,
- lit. c - 11,18 zł,
- lit. d - 4,87 zł,
- lit. e - 8,05 zł;
2) art. 10 ust. 1:
a) pkt 1:
- lit. a - 847,70 zł,
- lit. b - 1414,15 zł,
- lit. c- 1696,97 zł,
b) pkt 2 - 3238,26 zł,
c) pkt 3 - 1979,77 zł,
d) pkt 4:
- lit. a - 2502,96 zł,
- lit. b - 3238,26 zł,
e) pkt 5 - 1696,97 zł,
f) pkt 6:
- lit. a - 1979,77 zł,
- lit. b - 2502,96 zł,
g) pkt 7:
- lit. a-2003,81 zł,
- lit. b - 2533,36 zł;
3) art. 19 pkt 1:
- lit. a-792,21 zł,
- lit. b - 2,31 zł,
- lit. c - 3,26 zł,
- lit. d - 4,48 zł,
- lit. f - 125,40 zł,
- lit. g - 2,59 zł,
- lit. h - 0,23 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).