Monitor Polski

M.P.2018.745

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2019 określone w tej ustawie w:
1) art. 5 ust. 1:
a) pkt 1:
- lit. a - 0,93 zł,
- lit. b - 4,71 zł,
- lit. c - 0,49 zł,
- lit. d - 3,09 zł,
b) pkt 2:
- lit. a - 0,79 zł,
- lit. b - 23,47 zł,
- lit. c - 10,98 zł,
- lit. d - 4,78 zł,
- lit. e - 7,90 zł;
2) art. 10 ust. 1:
a) pkt 1:
- lit. a - 832,71 zł,
- lit. b - 1389,14 zł,
- lit. c - 1666,96 zł,
b) pkt 2 - 3181,00 zł,
c) pkt 3 - 1944,76 zł,
d) pkt 4:
- lit. a - 2458,70 zł,
- lit. b - 3181,00 zł,
e) pkt 5 - 1666,96 zł,
f) pkt 6:
- lit. a - 1944,76 zł,
- lit. b - 2458,70 zł,
g) pkt 7:
- lit. a - 1968,37 zł,
- lit. b - 2488,56 zł;
3) art. 19 pkt 1:
- lit. a - 778,20 zł,
- lit. b - 2,26 zł,
- lit. c - 3,20 zł,
- lit. d - 4,40 zł,
- lit. f - 123,18 zł,
- lit. g - 2,54 zł,
- lit. h - 0,22 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).