Monitor Polski

M.P.1968.31.208 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 1973 r.

UCHWAŁA Nr 182
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 1965 r.
w sprawie funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w zakładach i przedsiębiorstwach doświadczalnych. *

W celu zainteresowania materialnego załóg zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych, działających na podstawie uchwały nr 18 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie tworzenia, organizacji i finansowania wyodrębnionych zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych dla potrzeb gospodarki narodowej (Monitor Polski Nr 10, poz. 33) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W zakładach i przedsiębiorstwach doświadczalnych, określonych w uchwale nr 18 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie tworzenia, organizacji i finansowania wyodrębnionych zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych dla potrzeb gospodarki narodowej (Monitor Polski Nr 10, poz. 33), z wyjątkiem zakładów doświadczalnych działających w formie gospodarstw pomocniczych, określonych w § 1 ust. 3 wymienionej uchwały, tworzy się fundusz za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne.
§  2. Fundusz, o którym mowa w § 1, tworzy się z odpisu zasadniczego w ciężar kosztów w granicach od 4% do 5,5% oraz odpisu dodatkowego z zysku w wysokości 3% planowanego osobowego funduszu płac z wyłączeniem płac pracowników naukowo-badawczych.
§  3. Zasady tworzenia funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne oraz zróżnicowanie wysokości stawek odpisów określa Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Ministrem Finansów.
* Z dniem 10 października 1973 r. nin. uchwała traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród (Dz.U.73.41.249), zgodnie z § 13 pkt 4 powołanego rozporządzenia zmieniającego.