Fundusz surowców wtórnych.

Monitor Polski

M.P.1983.8.48

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1984 r.

UCHWAŁA Nr 13
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 1983 r.
w sprawie funduszu surowców wtórnych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244), w celu zapewnienia warunków do dalszej aktywizacji wykorzystania odpadów i surowców wtórnych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Tworzy się fundusz surowców wtórnych, zwany dalej "funduszem", którym dysponuje Minister Gospodarki Materiałowej po porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych i zarządami centralnych związków spółdzielczych.
1.
Dochodami funduszu są:
1)
wpłaty dokonywane przez jednostki gospodarki uspołecznionej prowadzące działalność produkcyjną, budowlaną, usługową i handlową, które uznają za nieopłacalne zagospodarowywanie we własnym zakresie odpadów powstających w wyniku tej działalności i sprzedadzą je innym jednostkom lub osobom fizycznym do zagospodarowania; wysokość wpłat wynosi 3% wartości sprzedanych odpadów,
2) 1
wpłaty dokonywane przez jednostki gospodarki uspołecznionej, które niszczą użyteczne odpady lub obniżają ich wartość użytkową w wyniku nieselektywnego zbierania i gromadzenia:
a)
w wysokości stanowiącej równowartość ponoszonych przez gospodarkę narodową z tego tytułu strat, określoną cenami stosowanymi w obrocie odpadami,
b)
w wysokości stanowiącej pięciokrotną równowartość ponoszonych przez gospodarkę narodową z tego tytułu strat, określoną cenami stosowanymi w obrocie odpadami, jeżeli jednostki te nie ujawniają przypadków niegospodarności oraz nie dokonują w związku z tym wpłat, o których mowa pod lit. a), a ujawnienie nastąpi w wyniku przeprowadzonych kontroli.
3)
dobrowolne wpłaty specjalistycznych jednostek organizacyjnych i prowadzących zbiórkę (skup) oraz innych jednostek prowadzących przetwórstwo surowców wtórnych,
4)
dotacje z budżetu Państwa.
2.
Upoważnia się Ministra Finansów do przeznaczenia w 1983 r. na fundusz kwoty 100 mln zł z rezerwy budżetu centralnego.
3.
Minister Gospodarki Materiałowej określa zasady i tryb dokonywania wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
Fundusz jest przeznaczony na:
1)
udzielanie pomocy finansowej jednostkom gospodarczym, w formie dotacji lub niskoprocentowych i nie oprocentowanych pożyczek, na tworzenie warunków do pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych, produkcji wyrobów z tych surowców, świadczenia usług w zakresie napraw zużytych części, zespołów, opakowań itp. opartych w całości lub w części na tych surowcach oraz finansowanie inwestycji, modernizacji, remontów i zakupów związanych z przerobem surowców wtórnych,
2)
uzupełniające lub dodatkowe finansowanie prac naukowo-badawczych i rozwojowych związanych z pozyskiwaniem, uszlachetnianiem i wykorzystaniem odpadów jako surowców wtórnych,
3)
organizowanie konkursów, giełd, wystaw, akcji propagandowych, informacyjnych i innych przedsięwzięć aktywizujących gospodarkę surowcami wtórnymi oraz przyznawanie gratyfikacji za osiągnięcia w zagospodarowywaniu odpadów jako surowców wtórnych.
1.
Pożyczki, o których mowa w § 3 pkt 1, podlegają spłacie w terminie uzgodnionym z dysponentem funduszu.
2.
W razie osiągnięcia planowej zdolności produkcyjnej w terminie przewidzianym w zadaniu inwestycyjnym, spłata pożyczki może zostać obniżona przez Ministra Gospodarki Materiałowej do wysokości 50% udzielonej pożyczki.
1.
Środki funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku Urzędu Gospodarki Materiałowej w Narodowym Banku Polskim.
2.
Nie wykorzystane w danym roku środki funduszu przechodzą na rok następny.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 uchwały nr 101 z dnia 21 lipca 1984 r. (M.P.84.19.133) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 sierpnia 1984 r.