§ 2. - Fundusz Rozwoju Telekomunikacji w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Monitor Polski

M.P.1979.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1979 r.
§  2.
1.
Fundusz Rozwoju tworzy się w Zarządzie PPTT.
2.
Fundusz Rozwoju tworzy się przede wszystkim z wpływów od ludności, to jest:
1)
z 50% opłat za instalacje telefonów,
2)
z 15% opłat za rozmowy telefoniczne.
3.
Na rzecz Funduszu Rozwoju przeznacza się ponadto:
1)
48% opłat pobieranych od jednostek gospodarki uspołecznionej za przyłączenie aparatów telefonicznych oraz łączy central abonenckich do telefonicznej sieci użytku publicznego,
2)
wpływy z innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.
4.
Pobrane opłaty, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 3 pkt 1, zalicza się w pełnej wysokości na wpływy PPTT, a ich równowartość obciąża koszty działalności tego przedsiębiorstwa i odpisywana jest na Fundusz Rozwoju.
5.
Fundusz Rozwoju przejmuje środki gromadzone z tytułu odsetek naliczonych od przedpłat dokonanych na instalowanie aparatów telefonicznych.
6.
Środki Funduszu Rozwoju gromadzone są na odrębnym oprocentowanym rachunku bankowym. Naliczone od tych środków odsetki bankowe powiększają Fundusz Rozwoju.
7.
Niewykorzystane środki Funduszu Rozwoju w danym roku przechodzą na rok następny.