Fundusz ochrony i rekultywacji gruntów rolnych.

Monitor Polski

M.P.1977.28.137

Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1977 r.

UCHWAŁA Nr 140
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 września 1977 r.
w sprawie funduszu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Tworzy się fundusz ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, zwany dalej "funduszem".
2.
Dochodami funduszu są należności i opłaty przewidziane przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Środki funduszu przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów, a w szczególności na finansowanie przedsięwzięć dotyczących:
1)
przeciwdziałania erozji gruntów,
2)
przystosowania nieużytków i bagien do potrzeb produkcji rolniczej, likwidacji potorfii oraz rekultywacji gruntów, które utraciły wartość użytkową na skutek działalności nieznanych osób,
3)
użyźniania gruntów, poprawiania ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz odkrzaczania, odkamieniania i wyrównywania tych gruntów, a także rolniczego zagospodarowania gruntów zrekultywowanych,
4)
wykorzystania wody dla produkcji rolniczej, łącznie z budową zbiorników o pojemności do 1 mln m3 i innych urządzeń wodno-melioracyjnych, oraz intensyfikacji produkcji ryb śródlądowych,
5)
budowy i modernizacji dróg transportu rolnego, nie będących drogami lokalnymi i państwowymi,
6)
wdrażania prac naukowo-badawczych związanych z ochroną i rekultywacją gruntów oraz ponadplanowych prac geodezyjnych związanych z intensyfikacją produkcji rolniczej,
7)
renowacji parków wiejskich oraz zadrzewień gruntów.
1.
Fundusz dzieli się na terenowy i centralny.
2.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrem Finansów ustali zasady podziału funduszu; podziału funduszu na terenowy i centralny dokonuje Minister Rolnictwa.
Środkami funduszu terenowego dysponuje wojewoda (prezydent miasta stopnia wojewódzkiego), a środkami funduszu centralnego Minister Rolnictwa.
Środki funduszu mogą stanowić źródło finansowania zadań inwestycyjnych związanych z rekultywacją gruntów na cele rolne i poprawą ich wartości użytkowej, polegających na budownictwie oraz zakupie gotowych dóbr inwestycyjnych, ponad rozmiary nakładów inwestycyjnych określonych w narodowych planach społeczno-gospodarczych, do wysokości 10 mln złotych na poszczególne zadanie.
Uchwała nie dotyczy gruntów rolnych i leśnych pozostających pod zarządem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.