Monitor Polski

M.P.1972.8.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

UCHWAŁA Nr 7
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 1972 r.
w sprawie funduszu na nagrody i cele socjalno-bytowe w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".

W celu stworzenia warunków do dalszej poprawy pracy transportu kolejowego i lepszego zaspokajania potrzeb przewozowych gospodarki narodowej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. W przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" tworzy się fundusz na nagrody i cele socjalno-bytowe, zwany dalej "funduszem".
2. Fundusz wynosi 3,5% planowanego na dany rok osobowego funduszu płac, jeżeli przedsiębiorstwo:
1) wykona zadania przewozu ładunków w tonach kolejami normalnotorowymi, ustalone na dany rok w narodowym planie gospodarczym,
2) nie przekroczy osobowego funduszu płac ustalonego na dany rok w narodowym planie gospodarczym.
3. W razie przekroczenia planu przewozu ładunków wysokość funduszu ulega zwiększeniu w relacji: za każdy 1% przekroczenia planu przewozu ładunków o 0,5% planowanego osobowego funduszu płac. Zwiększenie, o którym mowa, stosuje się do 5% przekroczenia planu przewozu ładunków.
4. W razie obniżki kosztów własnych, liczonej na 1 tonokilometr zastępczy działalności podstawowej kolei normalnotorowych, w stosunku do roku poprzedniego, wysokość funduszu ulega zwiększeniu w relacji: za każdą 0,1% obniżki kosztu własnego o 0,1% planowanego osobowego funduszu płac.
5. W razie niewykonania zadań przewozowych, zwiększenia kosztów własnych, liczonych na 1 tonokilometr zastępczy działalności podstawowej kolei normalnotorowych, w stosunku do roku poprzedniego lub nieuzasadnionego przekroczenia planowanego osobowego funduszu płac wysokość funduszu, o którym mowa w ust. 2, ulega zmniejszeniu:
1) za każdy 1% niewykonania planu przewozu ładunków o 0,5% planowanego osobowego funduszu płac,
2) za każdą 0,1% zwiększenia kosztu własnego o 0,1% planowanego osobowego funduszu płac,
3) o bezwzględną wielkość nieuzasadnionego przekroczenia planowanego osobowego funduszu płac.
§  2.
1. Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" przeznacza na pokrycie funduszu obliczonego zgodnie z zasadami, o których mowa w § 1, do 25% zysku osiągniętego w danym roku.
2. Upoważnia się Ministra Finansów do zmiany stawki procentowej określonej w ust. 1, jeżeli nastąpią zmiany cen sprzedaży produkcji usług i środków produkcji, jak również zmiany wysokości taryf, marż, stawek płac, składek na ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz społeczne, stawek podatkowych, stopy procentowej oraz zmiany zasad i norm amortyzacji.
3. Jeżeli fundusz tworzony w sposób określony w ust. 1, z uwzględnieniem zwiększeń określonych w § 1 ust. 3 i 4, przekroczy wielkość środków odpowiadających 5% planowanego na dany rok osobowego funduszu płac, z nadwyżki przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" tworzy rezerwę na nagrody i cele socjalno-bytowe.
4. Jeżeli fundusz utworzony w sposób określony w § 1 ust. 2, 3, 4 i 5 nie znajdzie pokrycia w przeznaczonej na ten cel części zysku, przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" może uzupełnić fundusz:
1) z rezerwy tworzonej w sposób określony w ust. 3,
2) w razie braku środków rezerwowych - z zysku roku bieżącego z potrąceniem tej kwoty z zysku roku następnego.
§  3. Podstawą do ustalenia części zysku przeznaczonej na fundusz jest zysk zweryfikowany w sposób określony w obowiązujących przepisach.
§  4. W razie niewykonania 5% lub więcej planu przewozów, przedsiębiorstwo może utworzyć fundusz w ciężar kosztów tylko do wysokości 0,2% planowanego na dany rok osobowego funduszu płac.
§  5. Za uzasadnione przekroczenie planowanego osobowego funduszu płac uznaje się zmiany w planie osobowego funduszu płac dokonane na podstawie obowiązujących przepisów lub odpowiednich decyzji Rady Ministrów, Prezydium Rządu, Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Komitetu Pracy i Płac.
§  6.
1. Środki funduszu przeznacza się:
1) w 60% na nagrody indywidualne dla pracowników,
2) w 40% na budownictwo mieszkaniowe i inne cele socjalno-bytowe pracowników.
2. Fundusz w części przeznaczonej na nagrody indywidualne dla pracowników Minister Komunikacji przydziela:
1) jednostkom organizacyjnym przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" odpowiednio do wyników i konkretnych osiągnięć w realizacji zadań przewozowych i eksploatacyjnych kolei,
2) pracownikom za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań gospodarczych.
3. Zasady podziału funduszu ustala Minister Komunikacji w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  7.
1. Wypłata środków z funduszu może nastąpić po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" w ustalonym trybie i po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki tworzenia funduszu.
2. Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" może jednak dokonywać po upływie I półrocza wypłat zaliczkowych w wysokości nie przekraczającej 0,5% osobowego funduszu płac planowanego na ten okres.
3. Jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" nie uzyskało prawa do utworzenia funduszu, wówczas wypłaty zaliczkowe obciążają fundusz rezerwowy określony w § 2 ust. 3, a w razie braku środków z tego funduszu - fundusz roku następnego.
§  8. W zakresie uregulowanym uchwałą tracą moc przepisy:
1) uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski z 1960 r. Nr 33, poz. 162 i z 1961 r. Nr 81, poz. 343),
2) zarządzenia nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 1967 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 28, poz. 128).
§  9. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Komunikacji i Finansów oraz Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac.
§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1972 r.