Fundusz autorski.

Monitor Polski

M.P.1979.15.85

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 78
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 maja 1979 r.
w sprawie funduszu autorskiego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Tworzy się fundusz autorski, zwany dalej "funduszem".
1.
Dochodami funduszu są:
1) 1
wpłaty w wysokości od 3% do 8% ceny detalicznej książek zawierających:
a)
utwory literatury pięknej, których autorzy są obywatelami polskimi, jeżeli autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie podlegają ochronie prawnej,
b)
utwory literatury pięknej, których autorzy nie są obywatelami polskimi, jeżeli autorskie prawa majątkowe do oryginału tych utworów nie podlegają ochronie prawnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

dokonywane przez państwowe i spółdzielcze przedsiębiorstwa wydawnicze, zwane dalej "przedsiębiorstwami wydawniczymi";

2)
dobrowolne wpłaty organizacji społecznych oraz osób fizycznych.
2. 2
Minister Kultury i Sztuki ustala wysokość procentową wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na każdy rok kalendarzowy.
3.
Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli książka została wydana na zlecenie centrali handlu zagranicznego z przeznaczeniem na eksport.
1.
Wysokość wpłaty określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 ustala się procentowo od ceny detalicznej książki w oprawie broszurowej. W razie wydania książki w oprawie sztywnej wpłatę oblicza się od ceny detalicznej obniżonej o 25%.
2.
Jeżeli książka zawiera również utwory, do których autorskie prawa majątkowe podlegają ochronie prawnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wpłatę ustala się proporcjonalnie do objętości utworów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Do objętości książek, od której ustala się wpłatę, zalicza się również objętość wstępów, przypisów, ilustracji itp.
Przedsiębiorstwa wydawnicze dokonują wpłat na fundusz w terminie 30 dni od daty przekazania do sprzedaży całego nakładu książki, której wydanie powoduje obowiązek wpłaty.
Środki funduszu przeznacza się na:
1)
nagrody za twórczość literacką i w konkursach literackich,
2)
wynagrodzenie autorów, którzy są obywatelami polskimi, za rozpowszechnianie ich utworów, uprzednio wydanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w państwach rozwijających się, jeśli autor wyrazi zgodę na rozpowszechnianie tych utworów bez wypłaty wynagrodzenia przez wydawcę państwa rozwijającego się,
3)
wynagrodzenie za tłumaczenie wybitnych utworów światowej literatury pięknej, na które nie zawiera się umowy wydawniczej lub innej umowy o rozpowszechnianie utworu,
4)
stypendia literackie,
5)
upowszechnianie utworów polskiej literatury za granicą,
6)
wypłatę równowartości złotowej dewiz przeznaczonych na popieranie twórczości literackiej, lokowanych na rachunkach walutowych Ministerstwa Kultury i Sztuki,
7)
kapitalne remonty domów pracy twórczej literatów,
8) 3
organizację sympozjów i konferencji literackich oraz działalność socjalną, informacyjną i studyjną Związku Literatów Polskich.
1.
Minister Kultury i Sztuki jest dysponentem funduszu.
2.
Minister Kultury i Sztuki może wyznaczyć dysponentów niższego stopnia do dysponowania częściami funduszu.
1.
Wysokość nagrody ustala się w kwocie do 40.000 zł.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 pkt 2, ustala się na podstawie przepisów o wynagrodzeniach autorskich.
3.
Stypendium literackie, o którym mowa w § 5 pkt 4, może być przyznane autorowi w wysokości do 6.000 zł miesięcznie i na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
4.
Minister Kultury i Sztuki może w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach przyznać autorowi stypendium literackie w wysokości wyższej niż określona w ust. 3, nie przekraczającej jednak kwoty 10.000 zł miesięcznie.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Finansów określi szczegółowe zasady i tryb dokonywania wypłat z funduszu.
Wypłaty wynagrodzeń autorskich, dokonywane z funduszu autorskiego, będą ujmowane corocznie w ustalonym w narodowym planie społeczno-gospodarczym dla Ministerstwa Kultury i Sztuki bezosobowym funduszu płac i funduszu honorariów, w kwocie równej wysokości tych wypłat.
Nie wykorzystane środki funduszu autorskiego utworzonego na podstawie uchwały nr 154 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1964 r. w sprawie utworzenia funduszu autorskiego (Monitor Polski Nr 40, poz. 186) stają się środkami funduszu, o którym mowa w § 1.
W sprawach nie uregulowanych uchwałą stosuje się przepisy o funduszach celowych, wydane na podstawie Prawa budżetowego.
Traci moc uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1964 r. w sprawie utworzenia funduszu autorskiego (Monitor Polski Nr 40, poz. 186).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1979 r.
1 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 8 z dnia 18 stycznia 1982 r. (M.P.82.3.7) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 stycznia 1982 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 11 uchwały nr 34 z dnia 15 kwietnia 1980 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących zadań naczelnych organów administracji państwowej (M.P.80.13.55) z dniem 8 maja 1980 r.
3 § 5 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 8 z dnia 18 stycznia 1982 r. (M.P.82.3.7) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 stycznia 1982 r.