Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  121.
Urzędy celne prowadzą następujące wykazy:
1)
wykazy agencji celnych działających na terenie właściwości miejscowej danego organu celnego, o symbolu W01,
2)
wykaz składów celnych, o symbolu W02,
3)
wykaz magazynów celnych, o symbolu W03,
4)
wykaz upoważnień stałych do reprezentowania osób dokonujących przywozu lub wywozu towarów, o symbolu W04,
5)
wykaz dokumentów złożonych przez osoby, o symbolu W05.
§  122.
1.
Wykazy, o których mowa w § 121, prowadzi się w formie książkowej, odrębnie dla każdego wzoru, w jednym egzemplarzu z zachowaniem kolejności pozycji.
2.
Do wykazów w formie książkowej przepis § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  123.
1.
Dla potrzeb wykazów prowadzonych z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Wykazy prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych prowadzi się z zachowaniem kolejności pozycji z możliwością sporządzenia wydruków za każdy przedział czasowy.
3.
Karty wydruków wykazów po podpisaniu i opatrzeniu pieczęcią przez upoważnioną przez dyrektora urzędu celnego osobę należy gromadzić w formie książkowej.