SPOSÓB I TRYB PROWADZENIA WYKAZÓW W TOKU SPRAWOWANIA DOZORU CELNEGO, KONTROLI CELNEJ I POSTĘPOWANIA W SPRAWACH CELNYCH - Dział... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Dział 3 - SPOSÓB I TRYB PROWADZENIA WYKAZÓW W TOKU SPRAWOWANIA DOZORU CELNEGO, KONTROLI CELNEJ I POSTĘPOWANIA W SPRAWACH CELNYCH - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

DZIAŁ  III

SPOSÓB I TRYB PROWADZENIA WYKAZÓW W TOKU SPRAWOWANIA DOZORU CELNEGO, KONTROLI CELNEJ I POSTĘPOWANIA W SPRAWACH CELNYCH

Przepisy ogólne

§  121.
Urzędy celne prowadzą następujące wykazy:
1)
wykazy agencji celnych działających na terenie właściwości miejscowej danego organu celnego, o symbolu W01,
2)
wykaz składów celnych, o symbolu W02,
3)
wykaz magazynów celnych, o symbolu W03,
4)
wykaz upoważnień stałych do reprezentowania osób dokonujących przywozu lub wywozu towarów, o symbolu W04,
5)
wykaz dokumentów złożonych przez osoby, o symbolu W05.
§  122.
1.
Wykazy, o których mowa w § 121, prowadzi się w formie książkowej, odrębnie dla każdego wzoru, w jednym egzemplarzu z zachowaniem kolejności pozycji.
2.
Do wykazów w formie książkowej przepis § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  123.
1.
Dla potrzeb wykazów prowadzonych z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Wykazy prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych prowadzi się z zachowaniem kolejności pozycji z możliwością sporządzenia wydruków za każdy przedział czasowy.
3.
Karty wydruków wykazów po podpisaniu i opatrzeniu pieczęcią przez upoważnioną przez dyrektora urzędu celnego osobę należy gromadzić w formie książkowej.

Przepisy szczegółowe

§  124.
1.
Wykaz agencji celnych działających na terenie właściwości miejscowej danego organu celnego W01 prowadzą organy celne właściwe ze względu na teren prowadzonej przez agencje działalności. Wzór karty wykazu W01 określa załącznik nr 49 do zarządzenia.
2.
Podstawą zapisu w wykazie są koncesje na prowadzenie działalności w formie agencji celnej.
§  125.
1.
Załącznikami do wykazu agencji celnych są:
1)
lista miejsc działalności agencji celnej na terenie właściwości miejscowej organu celnego,
2)
spis pracowników wpisanych na listę agentów celnych (potwierdzony zaświadczeniem), upoważnionych do czynności przed organami celnymi w imieniu agencji celnej,
3)
wszelkie informacje dotyczące kaucji gwarancyjnej,
4)
lista upoważnień stałych do reprezentowania osób dokonujących przywozu lub wywozu towarów.
2.
Załącznikiem do wykazu mogą być informacje dotyczące warunków funkcjonowania agencji celnej.
3.
Załączniki, o których mowa w ust. 1, sporządza się odrębnie dla każdej pozycji wykazu agencji celnych działających na terenie właściwości miejscowej organu celnego.
§  126.
1.
Wykaz składów celnych W02 prowadzą urzędy celne. Wzór karty wykazu W02 określa załącznik nr 50 do zarządzenia.
2.
Wykaz prowadzi się dla wszystkich składów celnych działających na terenie właściwości miejscowej organu celnego.
3.
Informacje o dokonanych wpisach w wykazie przesyłane są przez dyrektora urzędu celnego do podległych jednostek administracji celnej.
§  127.
1.
Wykaz magazynów celnych W03 prowadzą urzędy celne. Wzór karty wykazu W03 określa załącznik nr 51 do zarządzenia.
2.
Wykaz prowadzi się dla wszystkich magazynów celnych działających na terenie właściwości miejscowej organu celnego.
3.
Informacje o dokonanych wpisach w wykazie przesyłane są przez dyrektora urzędu celnego do podległych jednostek administracji celnej.
§  128.
1.
Wykazy upoważnień stałych do reprezentowania osób dokonujących przywozu lub wywozu towarów W04 prowadzą urzędy celne. Wzór karty wykazu W04 określa załącznik nr 52 do zarządzenia.
2.
Wykaz prowadzi się dla wszystkich agencji celnych działających na terenie właściwości miejscowej organu celnego.
3.
Informacje o dokonanych wpisach w wykazie przesyłane są przez dyrektora urzędu celnego do podległych jednostek administracji celnej.
§  129.
1.
Wykazy dokumentów złożonych przez osoby W05 prowadzą urzędy celne. Wzór karty wykazu W05 określa załącznik nr 53 do zarządzenia.
2.
Podstawą zapisu w wykazie są przedłożone przez osobę dokumenty niezbędne do objęcia towaru procedurą celną.