Ewidencja towarów powrotnie przywożonych w ramach uzupełniających procesów uszlachetniania E08 - Rozdział 9 - Ewidencja... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 9 - Ewidencja towarów powrotnie przywożonych w ramach uzupełniających procesów uszlachetniania E08 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  9

Ewidencja towarów powrotnie przywożonych w ramach uzupełniających procesów uszlachetniania E08

§  45.
1.
Ewidencję E08 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 8 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają powrotnie przywożone produkty kompensacyjne powstałe w wyniku uszlachetniania czynnego oraz objęte procedurą uszlachetniania czynnego towary niekrajowe w stanie nie zmienionym, które poza polskim obszarem celnym zostały poddane uzupełniającym procesom uszlachetniania.
§  46.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie każdego dokumentu, jeśli w sposób dostateczny wynika z niego, że towar został poddany uzupełniającym procesom uszlachetniania w ramach procedury uszlachetniania czynnego.
2.
Załącznikami do ewidencji są potwierdzone przez organ celny kserokopie pozwoleń na dokonanie uzupełniających procesów uszlachetniania oraz dokumenty, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do dokonania powrotnego przywozu.
§  47.
Ewidencję E08 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę dokonania wpisu do ewidencji,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E07, E09 lub E12,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się oznaczenie i pozycję ewidencji E06 lub E10, w której zostały wpisane towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego lub produkty kompensacyjne lub towary w stanie nie zmienionym,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane osoby, która uzyskała pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury i kod organu, który wydał to pozwolenie,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się rodzaj i ilość towarów przywożonych,
8)
w kolumnie "8" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się inne dane istotne dla pozycji ewidencji.