Ewidencja towarów objętych procedurą składu celnego E07 - Rozdział 8 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 8 - Ewidencja towarów objętych procedurą składu celnego E07 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  8

Ewidencja towarów objętych procedurą składu celnego E07

§  40.
1.
Ewidencję E07 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary objęte procedurą składu celnego.
§  41.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury składu celnego.
2.
Załącznikami do ewidencji są: potwierdzona przez organ celny kserokopia pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego, kserokopia potwierdzenia złożenia zabezpieczenia gwarantującego pokrycie długu celnego mogącego powstać w związku z objęciem towaru procedurą składu celnego oraz odpowiednia karta zgłoszenia celnego wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru tą procedurą.
§  42.
Ewidencję E07 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednio stosowanych ewidencji: E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E12, E16, E17, E18,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. alkohol, artykuły spożywcze,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się dane uprawnionego do korzystania z procedury składu celnego,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się nazwę i numer składu celnego, w którym towar będzie składowany lub inne miejsce składowania towaru, który został objęty procedurą składu celnego,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się numer potwierdzenia złożenia zabezpieczenia gwarantującego pokrycie długu celnego mogącego powstać w związku z objęciem towaru procedurą składu celnego i termin jego ważności,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się termin, przed upływem którego osoba korzystająca z procedury powinna nadać towarom inne przeznaczenie celne, jeżeli zgodnie z art. 115 Kodeksu celnego termin taki został wyznaczony,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się oznaczenie i pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu towarom innego przeznaczenia celnego,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się datę zakończenia procedury (zamknięcia ewidencji),
12)
w kolumnie "12" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnach "10" i "11",
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji.
§  43.
1.
Z zastrzeżeniem § 44, całkowite zamknięcie jednej pozycji ewidencji towarów objętych procedurą składu celnego następuje poprzez nadanie innego przeznaczenia celnego wszystkim towarom wpisanym w tej pozycji ewidencji. Po dokonaniu wpisów w jednej z ewidencji: E05, E06, E08, E09, E11, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19 lub E20, w ewidencji E07 dokonuje się odpowiednich wpisów w kolumnach "10" i "11".
2.
W wypadku nadania innego przeznaczenia celnego części towarów zaewidencjonowanych w jednej pozycji ewidencji E07, po dokonaniu wpisu w odpowiednich ewidencjach, należy wypełnić kolumny "10" i "11" ewidencji E07 dla ostatniej partii towarów.
§  44.
1.
Jeżeli zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu celnego, towar objęty procedurą składu celnego zostaje czasowo wyprowadzony ze składu celnego, w kolumnie "10" ewidencji E07 wpisuje się symbol i pozycję ewidencji E05 lub E08, a oryginał pozwolenia, o którym mowa w art. 117 § 2 Kodeksu celnego dołącza się do ww. ewidencji.
2.
Jeżeli zgodnie z art. 118 Kodeksu celnego towar objęty procedurą składu celnego jest przenoszony do innego składu celnego, działającego na terenie objętym właściwością tego samego urzędu celnego, w kolumnie "13" ewidencji E07 dokonuje się adnotacji o przeniesieniu, ze wskazaniem nazwy i numeru drugiego składu celnego. Do ewidencji dołącza się oryginał pozwolenia na przeniesienie towaru do innego składu celnego wydanego przez organ celny.
3.
W wypadku, gdy towar jest przenoszony do innego składu celnego działającego na terenie objętym właściwością innego urzędu celnego, towar zostaje zaewidencjonowany w ewidencji E07 w drugim urzędzie celnym, a ewidencję E07 w pierwszym urzędzie zamyka się poprzez wpisanie w kolumnach "10", "11", "12" i "13" odpowiednich informacji. Do ewidencji E07 w drugim urzędzie celnym dołącza się oryginał pozwolenia na przeniesienie towarów, a w pierwszym - jego potwierdzoną kserokopię.
4.
W wypadku, gdy towar objęty procedurą składu celnego i składowany w składzie celnym, zostaje zgodnie z warunkami ustalonymi na podstawie art. 102 § 3 Kodeksu celnego złożony poza składem celnym, w ewidencji E07 dokonuje się odpowiedniego wpisu w kolumnie "13". Do ewidencji E07 dołącza się oryginał zmiany pozwolenia na objęcie towaru procedurą składu celnego.