Ewidencja towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń E06 - Rozdział 7 - Ewidencja towarów, wzory... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 7 - Ewidencja towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń E06 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  7

Ewidencja towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń E06

§  36.
1.
Ewidencję E06 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór ewidencji określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń.
§  37.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania czynnego.
2.
Potwierdzona przez organ celny kserokopia pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego oraz odpowiednia karta zgłoszenia celnego wraz z załączonymi dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru tą procedurą, stanowią załącznik do ewidencji.
§  38.
Ewidencję E06 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania czynnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję jednej z poprzednich ewidencji: E01, E02, E03, E04, E07, E08, E09, E12, E16,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby korzystającej z procedury,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się rodzaj i ilość towaru przywożonego,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetnienia czynnego i kod organu, który wydał to pozwolenie,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się kod urzędu określonego w pozwoleniu jako kontrolny,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się kod PCN produktu kompensacyjnego,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się wyznaczony przez organ celny termin nadania innego przeznaczenia,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu o powrotnym wywozie lub nadaniu innego przeznaczenia celnego,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się faktyczną datę nadania innego przeznaczenia,
12)
w kolumnie "12" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnach "10" i "11",
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji, a w szczególności informacje o przeprowadzeniu uszlachetniania uzupełniającego lub wytworzeniu produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych.
§  39.
1.
Całkowite zamknięcie pozycji ewidencji towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń następuje poprzez powrotny wywóz lub nadanie innego przeznaczenia celnego wszystkim produktom kompensacyjnym, jakie zostały uzyskane z towarów zaewidencjonowanych w tej pozycji ewidencji. Po dokonaniu wpisów w jednej z ewidencji: E05, E07, E09, E10, E11, E13, E14, E15, E16 lub E17, w ewidencji E06 dokonuje się wpisów w kolumnach "10" i "11".
2.
W wypadku wywozu, powrotnego wywozu lub nadania przeznaczenia celnego części produktów kompensacyjnych uzyskanych z towarów wpisanych pod jedną pozycją ewidencji E06, po dokonaniu wpisu w odpowiednich ewidencjach należy wypełnić kolumnę "10" i "11" ewidencji E06; data wywozu, powrotnego wywozu lub nadania innego przeznaczenia celnego ostatniej partii towarów w ramach jednej pozycji ewidencji E06 jest datą zakończenia procedury i należy ją wpisać w kolumnie "11".