Ewidencja towarów objętych procedurą odprawy czasowej E05 - Rozdział 6 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty... - M.P.1997.70.688 - OpenLEX

Rozdział 6 - Ewidencja towarów objętych procedurą odprawy czasowej E05 - Ewidencja towarów, wzory rejestrów, inne dokumenty ewidencyjne, formularze i rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania oraz warunki i tryb rejestrowania kwot należności.

Monitor Polski

M.P.1997.70.688

Akt utracił moc
Wersja od: 11 listopada 1999 r.

Rozdział  6

Ewidencja towarów objętych procedurą odprawy czasowej E05

§  32.
1.
Ewidencje E05 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
2.
Wpisowi do ewidencji podlegają towary objęte procedurą odprawy czasowej, jeżeli objęcie to, zgodnie z przepisami prawa celnego, wymaga udokumentowania.
§  33.
1.
Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie zgłoszenia celnego do procedury odprawy czasowej.
2.
Załączniki do ewidencji stanowią: potwierdzona przez organ celny kserokopia pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej oraz odpowiednia karta zgłoszenia celnego wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru tą procedurą.
§  34.
Ewidencję E05 wypełnia się w następujący sposób:
1)
w kolumnie "1" wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E05 z zachowaniem kolejności przez cały rok,
2)
w kolumnie "2" wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,
3)
w kolumnie "3" wpisuje się oznaczenie i pozycję w jednej z poprzednich ewidencji: E01, E02, E03, E04, E07, E08, E12; poprzednią ewidencją może być także ewidencja E13, jeżeli dotyczy towaru dopuszczonego do obrotu w ramach procedury uszlachetnienia czynnego z zastosowaniem systemu ceł zwrotnych,
4)
w kolumnie "4" wpisuje się dane osoby posiadającej pozwolenie na korzystanie z procedury,
5)
w kolumnie "5" wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru objętego procedurą,
6)
w kolumnie "6" wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej i kod organu, który wydał to pozwolenie,
7)
w kolumnie "7" wpisuje się określony w pozwoleniu termin nadania innego przeznaczenia,
8)
w kolumnie "8" wpisuje się nazwę urzędu określonego w pozwoleniu jako kontrolny,
9)
w kolumnie "9" wpisuje się ustalony przez organ celny termin nadania innego przeznaczenia, jeżeli termin ten został przedłużony zgodnie z art. 147 § 3 Kodeksu celnego,
10)
w kolumnie "10" wpisuje się symbol i pozycję ewidencji powrotnego wywozu lub nadania innego przeznaczenia celnego,
11)
w kolumnie "11" wpisuje się faktyczną datę nadania innego przeznaczenia,
12)
w kolumnie "12" składa podpis funkcjonariusz celny, dokonujący wpisu w kolumnach "10" i "11",
13)
w kolumnie "13" wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji.
§  35.
1.
Całkowite zamknięcie pozycji ewidencji towarów objętych procedurą odprawy czasowej następuje poprzez powrotny wywóz lub nadanie innego przeznaczenia celnego wszystkim towarom zaewidencjonowanym w tej pozycji. Po dokonaniu wpisów w jednej z ewidencji: E06, E07, E09, E11, E13, E14, E15 lub E17 w ewidencji E05 dokonuje się wpisów w kolumnach "10" i "11".
2.
W wypadku powrotnego wywozu lub nadania przeznaczenia celnego części towarów zaewidencjonowanych pod jedną pozycją ewidencji E05, po dokonaniu wpisu w jednej z ewidencji: E06, E07, E09, E11, E13, E14, E15 lub E17, należy wypełnić kolumny "10" i "11" ewidencji E05; data powrotnego wywozu lub nadania innego przeznaczenia celnego ostatniej partii towarów w ramach jednej pozycji ewidencji E05 jest datą zakończenia procedury i należy ją wpisać w kolumnie "13".